IBPP1/4512-327/15/LSz | Interpretacja indywidualna

Brak prawa do odliczenia podatku VAT od towarów i usług poniesionych w związku z realizacją projektu
IBPP1/4512-327/15/LSzinterpretacja indywidualna
 1. beneficjent
 2. brak prawa do odliczenia
 3. dofinansowanie
 4. gmina
 5. prawo do odliczenia
 6. projekt
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 613) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 2 kwietnia 2015 r. (data wpływu 10 kwietnia 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT od towarów i usług poniesionych w związku z realizacją projektu pn. „...” – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 10 kwietnia 2015 r. wpłynął do tut. organu ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT od towarów i usług poniesionych w związku z realizacją projektu pn. „...”.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Gmina w ramach umowy o dofinansowanie z RPO W na lata 2007-2013 projektu „..” przystępuje do realizacji inwestycji polegającej na budowie kąpieliska. Planowany termin realizacji inwestycji to 30 czerwca 2015 r. W ramach przedmiotowej inwestycji zostanie wybudowane: Kąpielisko sezonowe wraz z infrastrukturą.

Prace polegają na:

Budowie obiektów kubaturowych:

 • nowy budynek kasy,
 • budynek techniczny - dobudowa magazynu i piętra,
 • modernizacja budynku technicznego – parter,
 • wyposażenie budynku technicznego (toalety, pomieszczenia dla ratowników, przebieralnia).
  Zagospodarowanie terenu:
 • budowa zjeżdżalni,
 • remont chodników i przejść pieszych,
 • zagospodarowanie boiska do siatkówki,
 • wykonanie trybun widowni,
 • wykonanie plaży trawiastej.
  Instalacje elektryczne:
 • budynku technicznego,
 • kasy.
  Oświetlenie terenu basenu:
 • monitoring basenu.
  Instalacje sanitarne:
 • przyłącze wody do ww. obiektów kubaturowych,
 • przyłącze sanitarne do ww. obiektów kubaturowych,
 • budynek kasy - instalacje wewnętrzne,
 • budynek techniczny - instalacje wewnętrzne,
 • instalacja kolektorów słonecznych.
  Roboty drogowe:
 • droga pożarowa - ciąg pieszo jezdny,
 • budowa ciągu pieszego,
 • budowa parkingu.

W dalszej kolejności Gmina rozważa możliwość zawarcia z samorządowym zakładem budżetowym - Gminnym Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w K. umowy nieodpłatnego użyczenia, na mocy której Gmina odda bezpłatnie całość mienia powstałego w wyniku zrealizowania inwestycji w ramach projektu „...” do używania własnemu samorządowemu zakładowi budżetowemu. Nieodpłatne przekazanie do użytkowania majątku wytworzonego w ramach realizacji przedmiotowego projektu nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT. Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w K. posiada status samorządowego zakładu budżetowego. Zakład budżetowy jest obecnie zarejestrowany jako czynny podatnik podatku VAT. Mienie powstałe w wyniku zrealizowania przez Gminę ww. inwestycji będzie służyło wykonywaniu czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem VAT.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy Gmina ma prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego poniesionego w związku z inwestycją zrealizowaną w ramach projektu „...”, która zostanie następnie oddana w nieodpłatne użytkowanie samorządowemu zakładowi budżetowemu, który będzie wykorzystywał wskazaną inwestycję do wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem VAT...

Zdaniem Wnioskodawcy, Wnioskodawca nie będzie miał prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego poniesionego w związku z inwestycją zrealizowaną w ramach projektu „...”, oddanej następnie w nieodpłatne użytkowanie samorządowemu zakładowi budżetowemu.

W uchwale z dnia 24 czerwca 2013 r., sygn. akt I FPS 1/13 Naczelny Sąd Administracyjny wskazał, że w przypadku samorządowych zakładów budżetowych „Odrębny reżim finansowy dotyczący tych jednostek, wynikający z ustawy o finansach publicznych, w szczególności z art. 14 i art. 15 tej ustawy, a także wyraźne ich wskazanie jako podmiotów realizujących zadania gmin w ramach gospodarki komunalnej, pozwala uznać je za podatników podatku od towarów i usług. Trafnie wywiódł to Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 18 października 2011 r., sygn. akt I FSK 1369/10 (opubl. CBOSA)”. Tym samym w sytuacji wykorzystywania przez Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w K. zrealizowanej w ramach dofinansowania infrastruktury do czynności opodatkowanych podatkiem VAT, Gminie nie będzie przysługiwało prawo odliczenia podatku VAT naliczonego poniesionego w związku z inwestycją, ponieważ nie zostanie spełniona w przedmiotowej sprawie przesłanka z art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług warunkująca prawo podatnika do odliczenia podatku naliczonego. Mianowicie, towary i usługi zakupione w ramach realizacji inwestycji zrealizowanej w ramach projektu „...” nie będą wykorzystywane przez Wnioskodawcę do wykonania czynności opodatkowanych, generujących podatek należny. Czynności opodatkowane będzie bowiem wykonywał samorządowy zakład budżetowy, który jest odrębnym od Wnioskodawcy podatnikiem podatku VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.) - zwanej dalej ustawą o VAT – opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Jak stanowi art. 15 ust. 1 ustawy o VAT, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Stosownie do art. 15 ust. 2 ustawy o VAT, działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Na mocy art. 15 ust. 6 ustawy o VAT, nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 ustawy o VAT, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu:

 1. nabycia towarów i usług,
 2. dokonania całości lub części zapłaty przed nabyciem towaru lub wykonaniem usługi.

Ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w określonych terminach, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, to jest m.in. tego, że zakupione towary i usługi będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy o VAT.

Jak wynika z powyższego prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wyłącznie podatnikom podatku od towarów i usług, w sytuacji gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest niewątpliwy i bezsporny związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi, takimi których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających temu podatkowi.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca w ramach umowy o dofinansowanie z RPO W na lata 2007-2013 projektu „...” przystępuje do realizacji inwestycji. Planowany termin realizacji inwestycji to 30 czerwca 2015 r. W ramach przedmiotowej inwestycji zostanie wybudowane kąpielisko sezonowe wraz z infrastrukturą. W dalszej kolejności Gmina rozważa możliwość zawarcia z samorządowym zakładem budżetowym - Gminnym Ośrodkiem Sportu i Rekreacji umowy nieodpłatnego użyczenia, na mocy której Gmina odda bezpłatnie całość mienia powstałego w wyniku zrealizowania inwestycji w ramach projektu „...” do używania własnemu samorządowemu zakładowi budżetowemu. Nieodpłatne przekazanie do użytkowania majątku wytworzonego w ramach realizacji przedmiotowego projektu nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT. Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji jest obecnie zarejestrowany jako czynny podatnik podatku VAT. Mienie powstałe w wyniku zrealizowania przez Gminę ww. inwestycji będzie służyło wykonywaniu czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem VAT przez ten samorządowy zakład budżetowy.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą kwestii prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego poniesionego w związku z inwestycją zrealizowaną w ramach projektu, która zostanie następnie oddana w nieodpłatne użytkowanie samorządowemu zakładowi budżetowemu, który będzie wykorzystywał wskazaną inwestycję do wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem VAT.

Mając na uwadze przytoczone wyżej przepisy oraz opis sprawy należy stwierdzić, że rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 ustawy o VAT uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

W omawianej sytuacji warunek uprawniający do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego zawartego w fakturach dokumentujących wydatki poniesione w związku z realizacją projektu nie zostanie spełniony, ponieważ nabyte towary i usługi nie mają związku ze sprzedażą opodatkowaną VAT u Wnioskodawcy.

Wnioskodawca podał bowiem, że czynność nieodpłatnego przekazania mienia zakładowi budżetowemu będzie czynnością niepodlegającą opodatkowaniu. Natomiast czynności opodatkowane przy użyciu tego mienia będzie wykonywał ten zakład budżetowy, który jest odrębnym podatnikiem VAT, a nie Wnioskodawca.

Biorąc pod uwagę powyższe stwierdzić należy, iż jeśli towary i usługi nabyte w ramach realizacji projektu nie są i nie będą wykorzystywane przez Wnioskodawcę do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT, Wnioskodawca nie będzie miał prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z faktur dokumentujących wydatki ponoszone z tytułu realizacji przedmiotowego projektu.

Tym samym, ze względu na niespełnienie podstawowej pozytywnej przesłanki warunkującej prawo do odliczenia podatku naliczonego, jaką jest związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, Wnioskodawca nie będzie miał prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją ww. projektu.

W konsekwencji stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym Wnioskodawca nie będzie miał prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego poniesionego w związku z inwestycją zrealizowaną w ramach projektu, należało uznać za prawidłowe.

Zgodnie z art. 14b § 3 cyt. w sentencji ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Należy zatem zaznaczyć, że wydając przedmiotową interpretację tut. organ oparł się na wynikającym z treści wniosku opisie zdarzenia przyszłego, w którym wskazano, że Gmina odda bezpłatnie całość mienia powstałego w wyniku zrealizowania inwestycji w ramach projektu do używania własnemu samorządowemu zakładowi budżetowemu (odrębnemu od Gminy podatnikowi VAT) oraz, że nieodpłatne przekazanie do użytkowania majątku wytworzonego w ramach realizacji przedmiotowego projektu nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT.

Powyższe stwierdzenia przyjęto jako element opisanego zdarzenia przyszłego i nie były one przedmiotem oceny.

W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego zdarzenia przyszłego, a w szczególności wykorzystania przez Wnioskodawcę nabytych towarów i usług do działalności gospodarczej generującej podatek należny, udzielona interpretacja traci swą aktualność.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Niniejsza interpretacja indywidualna traci swoją ważność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów przedstawionego zdarzenia przyszłego lub zmiany stanu prawnego.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.