IBPP1/4512-292/15/DK | Interpretacja indywidualna

Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.
IBPP1/4512-292/15/DKinterpretacja indywidualna
  1. odliczenie podatku
  2. prawo do odliczenia
  3. projekt
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 613) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112 poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 24 marca 2015 r. (data wpływu 31 marca 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 31 marca 2015 r. do tut. Organu wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca (Stowarzyszenie) prowadzi działalność mającą na celu pozyskiwanie funduszy dla rozwoju obszarów zależnych od rybactwa z krajowych środków publicznych i środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rybackiego w zakresie Programu Operacyjnego „Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i nadbrzeżnych Obszarów Rybackich 2007-2013” w ramach środka 4.1, pn.: „F.”. Stowarzyszenie jest organizacją członkowską, wyłącznie statutową. Koszty kwalifikowalne dotyczące dotacji księgowane są łącznie z podatkiem VAT, ponieważ Stowarzyszenie nie odlicza VAT-u naliczonego od kosztów kwalifikowanych. W związku z koniecznością dołączenia do wniosku o płatność interpretacji dotyczącej możliwości bądź braku możliwości odliczenia poniesionego podatku VAT Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka jest zobligowana do uzyskania takiej interpretacji. Wnioskodawca nie figuruje w rejestrze podatników VAT, nie jest czynnym podatnikiem podatku VAT oraz nie składa deklaracji VAT-7. Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej, jest finansowane ze składek członkowskich i dofinansowań. Koszty bieżące w ramach, których można kwalifikować do refundacji poniesiony VAT są niezbędne do funkcjonowania i realizacji zadań wynikających z Programu „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” w ramach środka 4.1 w zakresie działania „F.” objętego Osią 4. Wydatki jakie poniósł Wnioskodawca w związku z realizacją projektu to: wynagrodzenia pracowników biura, Członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej, najem pomieszczeń biura, obsługa prawna, obsługa bankowa, opłaty skarbowe, sadowe i notarialne, opłaty za internet, opłaty za rozmowy telefoniczne, podróże służbowe, poczęstunki podczas Walnego Zebrania Członków, zakup znaczków pocztowych, zakup materiałów biurowych, aktualizacje programów komputerowych, zakup domeny, ogłoszenia prasowe, organizacja konkursów dla dzieci, udział w imprezach promocyjnych, zakup materiałów promocyjnych, szkolenia dla organów LGR, członków sektora rybackiego i pracowników biura. Efektami realizacji przedmiotowego projektu jest wzmocnienie potencjału LGR „X” do wdrażania LSROR, oraz promocja obszaru LGR i aktywizacja lokalnych społeczności. Jednocześnie Wnioskodawca oświadcza, że towary i usługi nabywane w ramach programu nie będą wykorzystywane przez Stowarzyszenie do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. Okres realizacji projektu: rok 2015.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „X” ma możliwości odliczenia podatku VAT od poniesionych kosztów dotyczących realizacji operacji w zakresie działania „F.”...

Zdaniem Wnioskodawcy, działalność Stowarzyszenia związana z realizacją operacji w ramach działania „F.” nie będzie miała jakiegokolwiek związku z czynnościami podlegającymi opodatkowaniu podatkiem VAT. Wobec powyższego Stowarzyszenie nie będzie mieć możliwości odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją przedmiotowej operacji.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

W myśl art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Stosownie do art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza (zgodnie z art. 15 ust. 2 ustawy o VAT) obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Z kolei, na mocy art. 86 ust. 1 ustawy, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy o VAT, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, m.in. tego, że zakupy będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy.

Jedno z takich ograniczeń zostało wskazane w art. 88 ust. 4 ustawy o VAT, zgodnie z którym obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Z powyższego wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego przez podmiot niebędący czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT oraz podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku i niepodlegających temu podatkowi.

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca (Stowarzyszenie) jest organizacją członkowską, statutową i nie prowadzi działalności gospodarczej. Wnioskodawca nie figuruje w rejestrze podatników VAT, nie jest czynnym podatnikiem podatku VAT oraz nie składa deklaracji VAT-7.

Wnioskodawca prowadzi działalność mającą na celu pozyskiwanie funduszy dla rozwoju obszarów zależnych od rybactwa z krajowych środków publicznych i środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rybackiego w zakresie Programu Operacyjnego „Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i nadbrzeżnych Obszarów Rybackich 2007-2013”.

Efektami realizowanego przez Wnioskodawcę projektu jest wzmocnienie potencjału LGR do wdrażania LSROR, oraz promocja obszaru LGR i aktywizacja lokalnych społeczności. Okres realizacji projektu: rok 2015.

Wydatki jakie poniósł Wnioskodawca w związku z realizacją projektu to: wynagrodzenia pracowników biura, Członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej, najem pomieszczeń biura, obsługa prawna, obsługa bankowa, opłaty skarbowe, sadowe i notarialne, opłaty za internet, opłaty za rozmowy telefoniczne, podróże służbowe, poczęstunki podczas Walnego Zebrania Członków, zakup znaczków pocztowych, zakup materiałów biurowych, aktualizacje programów komputerowych, zakup domeny, ogłoszenia prasowe, organizacja konkursów dla dzieci, udział w imprezach promocyjnych, zakup materiałów promocyjnych, szkolenia dla organów LGR, członków sektora rybackiego i pracowników biura.

Z wniosku wynika, że towary i usługi nabywane w ramach programu nie będą wykorzystywane przez Wnioskodawcę do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

Biorąc po uwagę opis stanu faktycznego oraz obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa podatkowego należy stwierdzić, że w przedmiotowej sprawie nie został spełniony podstawowy warunek uprawniający do odliczenia podatku od towarów i usług w związku z poniesionymi wydatkami na realizację projektu, którego efektem jest wzmocnienie potencjału LGR do wdrażania LSROR, oraz promocja obszaru LGR i aktywizacja lokalnych społeczności – związek wydatków ze sprzedażą opodatkowaną. Wnioskodawca nie jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem podatku VAT, a poniesione wydatki nie są i nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

W związku z powyższym stanowisko Wnioskodawcy, iż Stowarzyszenie nie będzie mieć możliwości odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją przedmiotowej operacji, uznano za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Zaznaczenia wymaga, że organ podatkowy jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Wnioskodawca ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Podkreślenia wymaga, iż interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku.

Odnośnie powołania przez Wnioskodawcę, jako przepisy prawa mające być przedmiotem interpretacji, ustawy z 3 kwietnia 2009 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem europejskiego funduszu rybackiego (Dz.U. Nr 72, poz. 619), ustawy z 7 kwietnia 1989 r., Prawo o Stowarzyszeniach (Dz.U. z 2001 r., Nr 79, poz. 855 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Rady (WE) Nr 1198/2006 z dnia 27 lipca 2006 r. w sprawie europejskiego Funduszu Rybackiego (Dz. Urz. UE L 223/1 z dnia 15 sierpnia 2006 r.), nie są przepisami prawa podatkowego. Również kwestie dotyczące możliwości zaliczania wartości podatku od towarów i usług do kosztów kwalifikowalnych nie należą do spraw z zakresu prawa podatkowego i organy podatkowe nie są właściwe do rozstrzygania wątpliwości podatników w tym zakresie. Zasady i przepisy podatkowe przywołane w uzasadnieniu niniejszej interpretacji mogą być jedynie pomocne Wnioskodawcy przy dokonywaniu oceny, czy podatek VAT w tej sytuacji powinien być kosztem kwalifikowalnym. W związku z powyższym, ww. przepisy powołanych przez Wnioskodawcę aktów prawnych nie były przedmiotem interpretacji.

Niniejsza interpretacja indywidualna traci swoją ważność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów przedstawionego stanu faktycznego (w szczególności w przypadku zarejestrowania Wnioskodawcy jako podatnika VAT czynnego i wykorzystywania nabytych towarów do czynności opodatkowanych) lub zmiany stanu prawnego.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz.U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w X., po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.