IBPP1/4512-149/15/MG | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego VAT w związku z realizacją projektu przez Uczniowski Klub Sportowy.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 8 stycznia 2015 r. (data wpływu do tut. Organu 20 lutego 2015 r.), uzupełnionym pismem, które wpłynęło do tut. Organu 16 kwietnia 2015 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego VAT od wydatków poniesionych w związku z budową ujeżdżalni zewnętrznej w ramach realizacji działania 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju (małe projekty) – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 20 lutego 2015 r. wpłynął do tut. Organu ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego VAT od wydatków poniesionych w związku z budową ujeżdżalni zewnętrznej w ramach realizacji działania 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju (małe projekty).

Wniosek został uzupełniony pismem, które wpłynęło do tut. Organu 16 kwietnia 2015 r.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe (ostatecznie przedstawione w uzupełnieniu wniosku):

Uczniowski Klub Sportowy Klub Jeździecki „S.” nie jest i nigdy nie był zarejestrowany jako czynny podatnik VAT. Nigdy nie składał i nie składa deklaracji VAT-7, nie prowadzi też działalności gospodarczej. Obecnie Uczniowski Klub Sportowy Klub Jeździecki „S.” jest na etapie Wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju w rozumieniu ustawy z dnia 7 marca 2007 roku o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju obszarów wiejskich, przepisów wykonawczych do tej ustawy oraz przepisów Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. W ramach tego działania Uczniowski Klub Sportowy Klub Jeździecki „S.” finansuje koszty na budowę ujeżdżalni zewnętrznej jako obiektu małej infrastruktury turystycznej w S., obejmująca zagospodarowanie przestrzeni służącego organizacji wolnego czasu dla rodzin z dziećmi zarówno z obszaru LSR jak i turystów z poza obszaru LSR. Kolejnym celem ujeżdżalni jest kontynuowanie lokalnych tradycji związanych z hodowlą, ujeżdżaniem i trenowaniem koni w Stadninie w S. Budowa ujeżdżalni pozwoli również promować miejscowość S. poprzez organizację zawodów konnych czy utworzenie szkółki nauki jazdy konnej.

Jednym z głównych celów statutowych Uczniowskiego Klubu Sportowego Klubu Jeździeckiego „S.” jest promocja i rozwój turystyki, sportu i rekreacji. Dzierżawiony przez Klub teren pod ujeżdżalnię oraz okolica w pobliżu posiada wiele walorów turystycznych, których zasoby nie są w pełni wykorzystywane i wypromowane, takie jak okoliczne lasy, czyste rzeczki oraz okolice wybitnie nadające się do konnych rajdów terenowych.

Ponieważ Wnioskodawca nie jest czynnie zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT, nie składa deklaracji VAT-7, nie ma możliwości odzyskania podatku VAT w jakiejkolwiek postaci. Realizacja działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju (małe projekty) nie wywoła żadnych skutków podatkowych - nie będzie skutkowała powstaniem obowiązku podatkowego u Wnioskodawcy w zakresie podatku VAT. Efekty powstałe w wyniku realizacji działania nie są związane w żaden sposób z czynnościami opodatkowanymi podatkiem VAT.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy Uczniowski Klub Sportowy Klub Jeździecki „S.” ma możliwość obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju (małe projekty)...

Zdaniem Wnioskodawcy, Uczniowski Klub Sportowy Klub Jeździecki „S.” nie ma prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju (małe projekty).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.) - zwanej dalej ustawą o VAT – opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Jak stanowi art. 15 ust. 1 ustawy o VAT, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Stosownie do art. 15 ust. 2 ustawy o VAT, działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 ustawy o VAT, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu:

  1. nabycia towarów i usług,
  2. dokonania całości lub części zapłaty przed nabyciem towaru lub wykonaniem usługi.

Ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w określonych terminach, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, to jest m.in. tego, że zakupione towary i usługi będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy o VAT.

Stosownie do art. 88 ust. 4 ustawy o VAT obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7 (przypadek ten nie ma zastosowania w przedmiotowej sprawie).

Jak wynika z powyższego prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wyłącznie podatnikom podatku od towarów i usług, w sytuacji gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest niewątpliwy i bezsporny związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi.

Przedstawione wyżej regulacje wykluczają możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających temu podatkowi. Zrealizowanie prawa do odliczenia możliwe jest wyłącznie przez podatników zarejestrowanych jako „podatnicy VAT czynni”, poprzez złożenie deklaracji VAT-7.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca Uczniowski Klub Sportowy Klub Jeździecki „S.” nie jest i nigdy nie był zarejestrowany jako czynny podatnik VAT. Nigdy nie składał i nie składa deklaracji VAT-7, nie prowadzi też działalności gospodarczej. Obecnie Wnioskodawca jest na etapie Wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju i w ramach tego działania finansuje koszty na budowę ujeżdżalni zewnętrznej jako obiektu małej infrastruktury turystycznej w S., obejmującą zagospodarowanie przestrzeni służącej organizacji wolnego czasu dla rodzin z dziećmi zarówno z obszaru LSR jak i turystów spoza obszaru LSR. Kolejnym celem ujeżdżalni jest kontynuowanie lokalnych tradycji związanych z hodowlą, ujeżdżaniem i trenowaniem koni w Stadninie w S. Budowa ujeżdżalni pozwoli również promować miejscowość S. poprzez organizację zawodów konnych czy utworzenie szkółki nauki jazdy konnej. Realizacja działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju (małe projekty) nie wywoła żadnych skutków podatkowych - nie będzie skutkowała powstaniem obowiązku podatkowego u Wnioskodawcy w zakresie podatku VAT. Efekty powstałe w wyniku realizacji działania nie są związane w żaden sposób z czynnościami opodatkowanymi podatkiem VAT.

Jak wskazano wyżej warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek nabytych towarów i usług z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Mając na uwadze przytoczone wyżej przepisy oraz opis sprawy należy stwierdzić, że rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 ustawy o VAT uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. W omawianej sytuacji warunek uprawniający do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od poniesionych kosztów na budowę ujeżdżalni zewnętrznej jako obiektu małej infrastruktury turystycznej w S. nie jest spełniony, gdyż realizacja działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju (małe projekty), nie będzie skutkowała powstaniem obowiązku podatkowego u Wnioskodawcy w zakresie podatku VAT.

Ponadto Wnioskodawca nie jest zarejestrowany jako podatnik VAT czynny.

W konsekwencji stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym Wnioskodawca nie ma prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju (małe projekty), należało uznać za prawidłowe.

Zgodnie z art. 14b § 3 cyt. w sentencji ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Należy zatem zaznaczyć, że wydając przedmiotową interpretację tut. organ oparł się na wynikającym z treści wniosku opisie zdarzenia przyszłego, w którym wskazano, że Wnioskodawca nie jest czynnym podatnikiem podatku VAT oraz, że efekty realizowanego projektu nie służą czynnościom opodatkowanym podatkiem VAT. Powyższe stwierdzenia przyjęto jako element opisanego zdarzenia przyszłego i nie były one przedmiotem oceny.

W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego zdarzenia przyszłego, a w szczególności prowadzenia przez Wnioskodawcę działalności gospodarczej generującej podatek należny lub zarejestrowania się Wnioskodawcy jako podatnika VAT czynnego, udzielona interpretacja traci swą aktualność.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Niniejsza interpretacja traci ważność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów przedstawionego zdarzenia przyszłego lub zmiany stanu prawnego.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie, ul. Kraszewskiego 4a, 35-016 Rzeszów, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.