IBPP1/4512-134/15/EK | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego przez Wnioskodawcę, który nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 12 lutego 2015 r. (data wpływu 16 lutego 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku VAT należnego o kwotę podatku naliczonego w związku ze zrealizowanym projektem: pn: „...”- jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 16 lutego 2015 r. wpłynął do tut. organu wniosek z 12 lutego 2015 r. o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku VAT należnego o kwotę podatku naliczonego w związku ze realizowanym projektem: pn: „...”.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca nie prowadzi działalności gospodarczej. Nie prowadzi również działalności odpłatnej. W związku z powyższym nie jest płatnikiem podatku od towarów i usług. Aktualnie Stowarzyszenie zrealizowało umowę o przyznanie pomocy na operacje z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju objętego PROW na lata 2007-2013 z dnia 07.04.2014 r. (Koszty kwalifikowane od dnia realizacji wniosku o przyznanie pomocy tj. 07.04.2014 r.) z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz rozwoju obszarów wiejskich podpisana z Samorządem województwa.

Z uwagi na fakt iż Wnioskodawca nie jest czynnym podatnikiem podatku VAT, nie składa deklaracji VAT-7, to może zaliczyć poniesione wydatki brutto jako koszt kwalifikowany, który w całości podlega zwrotowi w ramach wniosku o płatność. Brak stosownego dokumentu z izby skarbowej uniemożliwi zaliczenie poniesionych wydatków w wartości brutto jako koszt kwalifikowany.

Nazwa projektu to „ Nordic walking sposobem na zdrowy tryb życia i ciekawy sposób spędzania wolnego czasu”. Okres realizacji projektu od dnia 07.04.2014 r. do dnia 30.11.2014 r. Projekt zrealizowano. Pierwsza faktura dokumentującą nabyte towary i usługi związane projektem to: faktur za zakup druku plakatów i ulotek dnia 16.04.2014 r. a ostatnia za usługę najmu sprzętu nagłaśniającego z dnia 05.08.2014 r. inne zakupy związane z realizacja projektu to: zakup artykułów spożywczych, produktów i napoi, usługi prelegentów i trenerów, zakup art. jednorazowego użycia(talerze, kubki, tacki, sztućce itp.) Wnioskodawca figuruje na fakturach VAT dokumentujących zakup towarów i usług jako nabywca.

Celem projektu było: szkolenia i zlot grup spacerowych, aby rozwijać aktywność społeczności ponadlokalnej, oraz podniesienie jakości zagospodarowania ich wolnego czasu poprzez rozpowszechnianie nowych form rekreacji i zdrowego trybu życia , zaznajomienie się z zasadami i zaletami marszów Nordic Walking szczególnie wśród pokolenia 50 + oraz zintegrowanie osób uprawiających tę metodę sportu. Uczestnicy szkoleń i zlotów brali w nich udział nieodpłatnie. Towary , usługi i materiały na operacje zostały przeprowadzone w Domu Ludowym i na terenie rekreacyjnym : oraz na trasach turystycznych nie były i nie będą wykorzystywane przez Wnioskodawcę do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy Wnioskodawca (Stowarzyszenie) ma możliwość obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacja małego projektu w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013 pt. „...”...

Zdaniem Wnioskodawcy Stowarzyszenie nie jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem VAT, a zatem dokonywane w związku ze zrealizowanym w/w projektem zakupy ( ponoszone wydatki ) nie były wykorzystywane przez Wnioskodawcę do wykonywania czynności generujących podatek VAT należny.

Wnioskodawca nie miał zatem możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją w/w projektu.

Otrzymanie powyższej interpretacji podatkowej jest niezbędne w celu otrzymania płatności od Urzędu Marszałkowskiego Województwa w związku ze złożonym wnioskiem o płatność w dniu 22.12.2014 r.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Na wstępie należy zauważyć, że zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) płatnikiem jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, obowiązana na podstawie przepisów prawa podatkowego do obliczenia i pobrania od podatnika podatku i wpłacenia go we właściwym terminie organowi podatkowemu, natomiast w myśl art. 7 § 1 ww. ustawy podatnikiem jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, podlegająca na mocy ustaw podatkowych obowiązkowi podatkowemu. Zatem w kontekście przedstawionego we wniosku opisu zaistniałego stanu faktycznego tut. organ przyjął, że użyte we wniosku sformułowanie „płatnik” należy rozumieć przez pryzmat „podatnika” tym bardziej, że Wnioskodawca podał we wniosku również, że nie jest zarejestrowanym podatnikiem VAT czynnym.

Stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy o VAT, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

W świetle art. 15 ust. 1 ustawy o VAT, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Zgodnie z art. 15 ust. 2 ustawy o VAT, działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Jak wynika z powyższych regulacji prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wyłącznie podatnikom podatku od towarów i usług, w sytuacji gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest niewątpliwy i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi.

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających temu podatkowi.

Aby zatem podatnik mógł obniżyć kwotę podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z dokonanych zakupów, zakupy te muszą być związane z wykonywaniem czynności opodatkowanych, przy czym związek ten winien mieć charakter bezsporny.

Należy jednak zauważyć, że ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego, a w konsekwencji prawo do wystąpienia o zwrot różnicy podatku, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, m.in. tego że zakupy będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy.

Jedno z takich ograniczeń zostało wskazane w art. 88 ust. 4 ww. ustawy o VAT, zgodnie którym, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Zaznaczenia wymaga, że zgodnie z art. 96 ust. 4 ustawy o VAT naczelnik urzędu skarbowego rejestruje podatnika i potwierdza jego zarejestrowanie jako „podatnika VAT czynnego” lub w przypadku podatników, o których mowa w ust. 3 – jako „podatnika VAT zwolnionego”.

Z opisu stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca, który nie jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług oraz nie składa deklaracji VAT-7, ukończył projekt pt. „...”. W ramach projektu zakupiono plakaty ulotki, art. spożywcze, art. jednorazowego użytku, a także skorzystano z usług prelegentów i trenerów. Wnioskodawca figuruje na fakturach VAT dokumentujących zakupy towarów i usług jako nabywca. Celem projektu było: szkolenia i zlot grup spacerowych, aby rozwijać aktywność społeczności ponadlokalnej, oraz podniesienie jakości zagospodarowania czasu wolnego. Uczestnicy szkoleń i zlotów brali w nich udział nieodpłatnie. Towary, usługi i materiały na operacje zostały wykorzystanie w Domu Ludowym i na terenie rekreacyjnym : oraz na trasach turystycznych, nie były i nie będą wykorzystywane przez Wnioskodawcę do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

Jak wskazano na wstępie, warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego). Zrealizowanie tego prawa możliwe jest wyłącznie przez podatników zarejestrowanych jako „podatnicy VAT czynni” przez złożenie deklaracji VAT-7.

Mając zatem na uwadze wskazane wyżej przepisy w tym art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług stwierdzić należy, że w przedmiotowej sprawie nie zostaną spełnione podstawowe warunki uprawniające do odliczenia podatku od towarów i usług wynikającego z faktur dokumentujących nabywane towary i usługi w związku z realizacją projektu. Wnioskodawca nie jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem VAT, nie składa deklaracji VAT-7, a zakupione towary, usługi i materiały związane z realizacja w/w projektu nie były i nie będą wykorzystywane przez Wnioskodawcę do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT, gdyż uczestnicy szkoleń i zlotów brali w nich udział nieodpłatnie.

W świetle powyższych unormowań, Wnioskodawca nie ma prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwoty podatku naliczonego z tytułu poniesionych kosztów na realizacje projektu pn. „...”.

W związku z powyższym stanowisko Wnioskodawcy, że nie przysługuje mu prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwoty podatku naliczonego z tytułu poniesionych kosztów na realizacje projektu należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Zgodnie z art. 14b § 3 powołanej w sentencji ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Należy zatem zaznaczyć, że w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego stanu faktycznego, w szczególności konieczności zarejestrowania się Wnioskodawcy jako podatnika VAT czynnego oraz wykorzystywania nabytych towarów do wykonywania czynności opodatkowanych udzielona interpretacja traci swą aktualność.

Tut. Organ wskazuje, że organy podatkowe nie są kompetentne do rozstrzygania wątpliwości dotyczących możliwości zaliczania wartości podatku od towarów i usług do kosztów kwalifikowalnych. Kwestię tę rozstrzygają przepisy regulujące zasady korzystania ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej. Zasady i przepisy podatkowe przywołane w uzasadnieniu niniejszej interpretacji mogą być jedynie pomocne Zainteresowanemu przy dokonywaniu oceny, czy podatek VAT w tej sytuacji powinien być kosztem kwalifikowanym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sadom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz.U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.