IBPP1/4512-111/15/DK | Interpretacja indywidualna

Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.
IBPP1/4512-111/15/DKinterpretacja indywidualna
 1. odliczenie podatku
 2. prawo do odliczenia
 3. projekt
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112 poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 30 stycznia 2015 r. (data wpływu 9 lutego 2015 r.), uzupełnionym pismem które wpłynęło do tut. organu 4 maja 2015 r., oraz pismem z 6 maja 2015 r. (data wpływu 13 maja 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 9 lutego 2015 r. do tut. Organu wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.

Ww. wniosek został uzupełniony pismem które wpłynęło do tut. organu 4 maja 2015 r., będącym odpowiedzią na wezwanie tut. organu z 23 kwietnia 2015 r., znak: IBPP1/443-111/15/DK, oraz pismem z 6 maja 2015 r. (data wpływu 13 maja 2015 r.).

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca jest osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą w zakresie szkoleń oraz kształcenia zawodowego i przekwalifikowania zawodowego. Wnioskodawca jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT i składa deklaracje VAT-7K.

Na podstawie art. 43 ust 1 pkt 29 lit c) ustawy o VAT usługi kształcenia zawodowego finansowane są w całości ze środków publicznych korzystają ze zwolnienia z VAT.

W ramach prowadzonej działalności Wnioskodawca realizuje projekt. Przedmiotem projektu jest szkolenie „K.”.

Projekt jest finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”. Zakup towarów i usług wraz z realizacją projektu nie będą wykazywane do czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

W uzupełnieniu wniosku, Wnioskodawca podaje, że:

 1. Wnioskodawca jest płatnikiem VAT na podstawie potwierdzenia zarejestrowania podmiotu jako podatnika VAT z dnia 16 lipca 2010 r.
 2. Działalność Wnioskodawcy w ramach projektu jest wkładem własnym niepieniężnym, wymaganym w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW 2007-2013 w zakresie małych projektów. Kwota wnioskowana do refundacji nie uwzględnia kosztów pracy własnej wniesionej jako wkład niefinansowy.
 3. Wszystkie wydatki poniesione w trakcie realizacji projektu są udokumentowane fakturami lub rachunkami wystawionymi na Wnioskodawcę. Wykazane zostały w zastawieniu faktur oraz zestawieniu rzeczowo-finansowym wniosku o płatność.
 4. Zakup towarów i usług wraz z realizacją projektu nie służą i nie będą służyły w przyszłości żadnym czynnościom opodatkowanym.
 5. Szkolenia z Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy Przedmedycznej są zwolnione z od podatku. Faktura wystawiona za realizację tego szkolenia nie uwzględnia podatku VAT.
 6. Okres realizacji projektu: 6 maj 2014 r. – 30 listopad 2014 r.

Wnioskodawca wskazał, że oczekuje wydania interpretacji indywidualnej wyłącznie w zakresie uznania czy ma prawo do odliczenia podatku VAT zawartego w fakturach dokumentujących wydatki związane z realizacją szkoleń dot. kwalifikowanej pierwszej pomocy dla służb ratowniczych.

Wszystkie organizowane przez Wnioskodawcę szkolenia z zakresu KPP mają taki sam schemat, główna należność za przeprowadzenie szkolenia jest zwolniona z opodatkowania. Podatek od towarów i usług pojawia się w fakturach za usługi typu: promocja (plakaty, ulotki) wykonanie strony ww. projektu, poczęstunek dla uczestników i materiały szkoleniowe. Zatem Wnioskodawca wnosi o wydanie interpretacji w zakresie organizacji szkoleń z zakresu Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy dla służb ratowniczych.

W uzupełnieniu wniosku, Wnioskodawca wskazał również, że:

 1. Wnioskodawca nie jest jednostką objętą systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty.Wnioskodawca prowadzi działalność szkoleniową na podstawie wpisu do rejestru instytucji szkoleniowych pod numerem ewidencyjnym: 0. z dnia 27 września 2010 r.
 2. Wnioskodawca nie ma statusu uczelni, jednostki naukowej ani instytutu badawczego.
 3. Usługi świadczone przez Wnioskodawcę stanowią usługi inne niż:26) usługi świadczone przez:
  1. jednostki objęte systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, w zakresie kształcenia i wychowania,
  2. uczelnie, jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk oraz jednostki badawczo-rozwojowe, w zakresie kształcenia na poziomie wyższym
  -oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane.
 4. Szkolenia prowadzone przez Wnioskodawcę jako kształcenie zawodowe prowadzone są zgodnie z obowiązującym ustawodawstwem krajowym tj.: Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 19 marca 2007 roku, w sprawie kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy, Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 grudnia 2008 r. w sprawie szkoleń w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy oraz Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szkoleń w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy. Kurs składa się z 66 godzin zajęć w tym: 25 godzin zajęć teoretycznych i 41 godzin zajęć praktycznych, zakończony egzaminem państwowym prowadzonym przez Państwową komisję egzaminacyjną.
 5. W organizacji przedmiotowych szkoleń przez Wnioskodawcę nie jest wymagana akredytacja w rozumieniu przepisów o systemie oświaty. Podstawa programowa, o której mowa w art. 22 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.), uwzględniająca edukację w zakresie udzielania pierwszej pomocy dotyczy kadry prowadzącej zajęcia edukacyjne, w zakresie udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy, zajęcia są realizowane z udziałem lekarzy i ratowników medycznych.
 6. Biorąc pod uwagę specyfikę grupy docelowej uczestników szkoleń tj. strażaków ochotników zrzeszonych z jednostkach OSP, którzy wykonują zadania służb ratowniczych w formie wolontariatu, Wnioskodawca pozyskuje fundusze UE i organizuje szkolenia w 100% refundowane z UE.
 7. Uczestnicy szkoleń nabyte umiejętności udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej wykorzystują podczas prowadzenia akcji ratowniczych prowadzonych nieodpłatnie w ramach pracy świadczonej w formie wolontariatu jako osoby zrzeszone w Ochotniczych Strażach Pożarnych rozmieszczonych w małych miejscowościach na terenie całego kraju. Jednostki OSP z racji swojego położenia są pierwsze na miejscu zdarzenia/wypadku, przekazują zadania przybyłym później zespołom ratownictwa medycznego i Państwowej Straży Pożarnej ale pozostają do końca akcji ratowniczej. Większość jednostek nie ma funduszy na szkolenia osób, które zrzeszają, zasadnym jest umożliwienie im zdobycia umiejętności, które ratują zdrowie i życie nam wszystkim.
 8. Zgłoszenia osób na szkolenia z zakresu KPP dokonują Prezesi Ochotniczych Straży Pożarnych.

W uzupełnieniu wniosku z 6 maja 2015 r., Wnioskodawca podaje, że oczekuje wydania interpretacji indywidualnej wyłącznie w zakresie uznania czy ma prawo do odliczenia podatku VAT zawartego w fakturach dokumentujących wydatki związane z realizacją szkoleń z zakresu Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy dla służb ratowniczych.

Jednocześnie Wnioskodawca informuje, że nie oczekuje wydania interpretacji indywidualnej w zakresie zwolnienia od podatku VAT organizowanych przez niego szkoleń.

Odpowiedzi na pytania zawarte w II części wezwania z dnia 23 kwietnia 2015 r., nr IBPP1/4512-111/15/DK, dot. zwolnienia z podatku VAT, udzielone zostały jedynie w celach informacyjnych i uszczegóławiających stan faktyczny.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy Wnioskodawca ma możliwość obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”...

Zdaniem Wnioskodawcy, nie przysługuje mu prawo do obniżenia podatku VAT należnego o podatek VAT naliczony w zakresie w jakim nabywane towary lub usługi wykorzystywane były do wykonywania czynności zwolnionych zatem może on stanowić koszt kwalifikowalny projektu.

Art. 43 ust 1 pkt 29 lit c) ustawy o VAT stanowi iż zwalnia się od podatku usługi kształcenia zawodowego finansowane w całości ze środków publicznych.

Na podstawie art. 86 ust. 1 ustawy o VAT w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124. Na mocy art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ww. ustawy kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Z przytoczonego przepisu art. 86 ust. 1 ustawy o VAT wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych.

Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest niewątpliwy i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego). Przedstawiona zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku i niepodlegających temu podatkowi.

W myśl powyższych przepisów należy stwierdzić, iż nabywane towary i usługi związane z realizacją projektów opisanych we wniosku nie służą czynnościom opodatkowanym podatkiem VAT. Wykorzystywane są do działalności kształcenia zawodowego i przekwalifikowania zawodowego tj. działalności nie generującej podatku należnego. Tym samym Wnioskodawca nie ma prawa do odliczenia podatku VAT wynikającego z faktur dokumentujących poniesione wydatki, bowiem nie zostanie w omawianym przypadku spełniona podstawowa przesłanka pozytywna jaką jest związek dokonanych zakupów ze sprzedażą opodatkowaną.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

W myśl art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Stosownie do art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Z kolei, na mocy art. 86 ust. 1 ustawy, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Zgodnie zaś z art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy o VAT (w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2014 r.) kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Stosownie do art. 87 ust. 1 ustawy, w przypadku gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy.

Ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, m.in. tego, że zakupy będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy.

Zgodnie z art. 88 ust. 4 ustawy o VAT w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2014 r., obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Z powyższego wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego przez podmiot niebędący czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT oraz podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku i niepodlegających temu podatkowi.

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT, składa deklaracje VAT-7K i jako osoba fizyczna prowadzi działalność gospodarczą w zakresie szkoleń oraz kształcenia zawodowego i przekwalifikowania zawodowego.

W ramach prowadzonej działalności Wnioskodawca realizuje projekt pn. „K.”, który jest finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”.

Szkolenia z Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy Przedmedycznej są zwolnione z od podatku (faktura wystawiona za realizację tego szkolenia nie uwzględnia podatku VAT).

Okres realizacji projektu: 6 maj 2014 r. – 30 listopad 2014 r.

Wszystkie wydatki poniesione w trakcie realizacji projektu są udokumentowane fakturami lub rachunkami wystawionymi na Wnioskodawcę.

Zakup towarów i usług wraz z realizacją projektu nie służą i nie będą służyły w przyszłości żadnym czynnościom opodatkowanym.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą kwestii, czy ma możliwość obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”.

Biorąc po uwagę opis stanu faktycznego oraz obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa podatkowego należy stwierdzić, że w przedmiotowej sprawie nie został spełniony podstawowy warunek uprawniający do odliczenia podatku od towarów i usług w związku z poniesionymi wydatkami na realizację projektu dotyczącego szkoleń, których przedmiotem jest kwalifikowana pierwsza pomoc dla służb ratowniczych – związek wydatków ze sprzedażą opodatkowaną. Pomimo, że Wnioskodawca jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem podatku VAT, to poniesione wydatki nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

W związku z powyższym, w sytuacji gdy Wnioskodawca jako zarejestrowany podatnik VAT czynny, nabywa towary i usługi które nie są i nie będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych, Wnioskodawca nie ma prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z faktur dokumentujących wydatki ponoszone z tytułu realizacji przedmiotowego projektu.

W związku z powyższym stanowisko Wnioskodawcy, że nie przysługuje mu prawo do obniżenia podatku VAT należnego o podatek VAT naliczony w zakresie w jakim nabywane towary lub usługi wykorzystywane były do wykonywania czynności zwolnionych, uznano za prawidłowe.

Należy dodatkowo zauważyć, iż pojęcie „kosztu kwalifikowalnego” nie jest pojęciem podatkowym i organy podatkowe nie są właściwe do rozstrzygania wątpliwości podatników odnośnie możliwości zaliczania wartości podatku od towarów i usług do kosztów kwalifikowalnych. Kwestię tę rozstrzygają bowiem przepisy regulujące zasady korzystania ze środków pomocowych. Zasady i przepisy podatkowe przywołane w uzasadnieniu niniejszej interpretacji mogą być jedynie pomocne Wnioskodawcy przy dokonywaniu oceny, czy podatek VAT w tej sytuacji powinien być kosztem kwalifikowalnym. W związku z powyższym nie zajęto stanowiska w tej sprawie.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Przedmiotem niniejszej interpretacji nie była kwestia zwolnienia od podatku VAT organizowanych przez Wnioskodawcę szkoleń, których przedmiotem jest kwalifikowana pierwsza pomoc dla służb ratowniczych, gdyż na pytanie tut. organu zadane w wezwaniu z 23 kwietnia 2015 r., czy Wnioskodawca oczekuje wydania interpretacji indywidualnej wyłącznie w zakresie uznania, czy Wnioskodawca ma prawo do odliczenia podatku VAT zawartego w fakturach dokumentujących wydatki związane z realizacją ww. szkoleń, natomiast nie oczekuje wydania interpretacji w zakresie zwolnienia z podatku VAT organizacji szkoleń z kwalifikowanej pierwszej pomoc dla służb ratowniczych, Wnioskodawca wskazał, że oczekuje wydania interpretacji indywidualnej wyłącznie w zakresie uznania czy ma prawo do odliczenia podatku VAT zawartego w fakturach dokumentujących wydatki związane z realizacją szkoleń z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy dla służb ratowniczych. Ponadto, Wnioskodawca w sposób jednoznaczny wskazał, że nie oczekuje wydania interpretacji indywidualnej w zakresie zwolnienia od podatku VAT organizowanych przez niego szkoleń.

W związku z tym jako element przedstawionego stanu faktycznego tut. organ przyjął za Wnioskodawcą, że organizowane przez Wnioskodawcę szkolenia są czynnościami zwolnionymi od podatku i kwestia ta nie podlegała ocenie tut. organu.

Zaznaczenia wymaga, że organ podatkowy jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Wnioskodawca ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Podkreślenia wymaga, iż interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku.

Niniejsza interpretacja indywidualna traci swoją ważność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów przedstawionego stanu faktycznego lub zmiany stanu prawnego.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz.U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w X., po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty powiązane lub podobne:

IBPP1/4512-111/15/DK | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.