IBPP1/443-938/14/AZb | Interpretacja indywidualna

Prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących działania prywatyzacyjne, sfinansowanych ze środków przekazanych w tym celu na kapitał rezerwowy
IBPP1/443-938/14/AZbinterpretacja indywidualna
 1. koszty pośrednie
 2. odliczenia
 3. podatek naliczony
 4. prawo do odliczenia
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 18 września 2014 r. (data wpływu 23 września 2014 r.), uzupełnionym pismem z 19 grudnia 2014 r. (data wpływu 23 grudnia 2014 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących działania prywatyzacyjne, sfinansowanych ze środków przekazanych w tym celu na kapitał rezerwowy – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 23 września 2014 r. do tut. organu wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących działania prywatyzacyjne, sfinansowanych ze środków przekazanych w tym celu na kapitał rezerwowy.

Ww. wniosek został uzupełniony pismem z 19 grudnia 2014 r. (data wpływu 23 grudnia 2014 r.) będącym odpowiedzią na wezwanie tut. organu z 12 grudnia 2014 r.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca (Spółka z o.o.), został zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym w dniu 26 października 2004 r. Całość udziałów w kapitale zakładowym Spółki została objęta przez Skarb Państwa, w imieniu którego działa Prezes xxx - dalej xxx lub „Agencja”. Na dzień składania niniejszego wniosku struktura właścicielska udziałów w Spółce nie uległa zmianie.

Główny przedmiot działalności Spółki stanowi świadczenie usług hotelarskich i towarzyszących na zasadach rynkowych, a także świadczenie usług wynajmu lokali użytkowych (niemieszkalnych) oraz zarządzania miejscami hotelowymi na cele internatowe w związku z realizacją ustawy z dnia 22 czerwca 1995 r. o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej - dalej ustawa o zakwaterowaniu (tekst jednolity: Dz.U. 2010 r. Nr 206, poz. 1367 z późn. zm.).

Działająca w imieniu Skarbu Państwa Agencja działa na podstawie ustawy o zakwaterowaniu oraz rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 maja 2010 r. (tekst jednolity: Dz.U. z 2014 r., poz. 299). Zgodnie z przepisem art. 17 ust. 2 ustawy o zakwaterowaniu, Agencja może, m.in. tworzyć i przejmować na podstawie przepisów odrębnych spółki i towarzystwa budownictwa społecznego, wnosić mienie, w tym także jako wkład niepieniężny do tych spółek i towarzystw budownictwa społecznego. Przy czym, zgodnie z art. 17 ust. 2c ustawy o zakwaterowaniu, akcje lub udziały w spółkach i towarzystwach budownictwa społecznego, o których mowa w art. 17 ust. 2, nabyte lub objęte przez Agencję w zamian za mienie Skarbu Państwa, stanowią własność Skarbu Państwa i podlegają przekazaniu ministrowi właściwemu do spraw Skarbu Państwa w terminie czternastu dni od dnia ich nabycia lub objęcia. Stosownie do art. 17 ust. 3 ustawy o zakwaterowaniu, prawa i obowiązki wspólnika lub akcjonariusza, w podmiotach, o których mowa w ust. 2, wykonuje, w imieniu Skarbu Państwa, Prezes Agencji. Zgodnie z art. 14 ust. 4 ustawy o zakwaterowaniu, decyzje w sprawach zbywania w imieniu Skarbu Państwa akcji i udziałów w podmiotach określonych w art. 17 ust. 2 oraz w sprawach podwyższenia kapitału zakładowego w tych podmiotach, podejmuje minister właściwy do spraw Skarbu Państwa na wniosek Prezesa Agencji, za zgodą Ministra Obrony Narodowej, na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r., poz. 216 z późn. zm.) - dalej jako ustawa o komercjalizacji.

W dniu 8 kwietnia 2014 r. Minister Skarbu Państwa zaakceptował wszczęcie procesu prywatyzacji Spółki. Procedura zbycia 100% udziałów Skarbu Państwa w Spółce zostanie przeprowadzona w trybie publicznym, w oparciu o przepisy ustawy o komercjalizacji oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych.

W związku z powyższym, w dniu 17 kwietnia 2014 r. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki podjęło uchwałę Nr 1 w sprawie pokrycia kosztów związanych z procesem prywatyzacji Spółki, w którym zobowiązało Zarząd Spółki do pokrycia kosztów czynności prywatyzacyjnych, w tym m.in. analiz przedprywatyzacyjnych, ogłoszeń prasowych i doradztwa. W dalszej kolejności, w dniu 25 czerwca 2014 r. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki podjęło następujące uchwały:

 1. Nr 4 w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego na działania prywatyzacyjne Spółki, tj. z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z procesem prywatyzacji Spółki, niezależnie od kwoty przewidzianej w uchwale nr 1 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 17 kwietnia 2014 r. w sprawie pokrycia kosztów związanych z procesem prywatyzacji Spółki;
 2. Nr 5 w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2013. Zgodnie z § 1 pkt 3 uchwały, część zysku netto Spółki została przekazana na kapitał rezerwowy z przeznaczeniem na działania prywatyzacyjne, tj. na pokrycie kosztów związanych z procesem prywatyzacji Spółki, niezależnie od kwoty wskazanej w uchwale nr 1 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 17 kwietnia 2014 r. w sprawie pokrycia kosztów związanych z procesem prywatyzacji Spółki.

Wydatki które Spółka planuje ponieść ze środków przekazanych na kapitał rezerwowy dotyczyć będą, m.in.: wynagrodzeń pracowników (osobowych i bezosobowych - na różnego rodzaju zestawienia i opracowania, wykonywanych na potrzeby potencjalnych inwestorów według przekazanych wzorów), zakupu środków trwałych i ich amortyzacji, zakupu wartości niematerialnych i prawnych oraz zakupu wyposażenia i materiałów biurowych, ewentualnych kosztów pracowniczych wynikających z konieczności wypłaty odpraw i odszkodowań będących następstwem rozwiązania zawartych z xxx umów użyczenia 4 hoteli, kosztów likwidacji lub zagospodarowania wyposażenia tych hoteli.

W uzupełnieniu wniosku z 19 grudnia 2014 r. Wnioskodawca wskazał, że:

 1. Spółka jest zarejestrowanym podatnikiem VAT czynnym od dnia 22 listopada 2004 r.
 2. Działalność gospodarcza prowadzona przez Spółkę jest działalnością opodatkowaną podatkiem od towarów i usług. Przedmiot działalności Spółki został wskazany we wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej z dnia 18 września 2014 r.
 3. Wydatki poniesione w związku z działaniami prywatyzacyjnymi, udokumentowane fakturami objętymi zapytaniem, Spółka będzie wykorzystywała w bieżącej oraz przyszłej działalności opodatkowanej. Wydatki te, mające charakter kosztów ogólnych działalności, wiążą się z całokształtem opodatkowanej działalności firmy, gdyż główny przedmiot działalności Spółki stanowi świadczenie usług hotelarskich i towarzyszących na zasadach rynkowych, a także usług wynajmu lokali użytkowych (niemieszkalnych) oraz zarządzania miejscami hotelowymi na cele internatowe w związku z realizacją ustawy z dnia 22 czerwca 1995 r. o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jednolity: Dz.U. z 2010 r. nr 206, poz. 1367, z późn. zm.), które to usługi nie korzystają ze zwolnienia od podatku od towarów i usług.
 4. Zakupione towary i usługi wynikające z faktur dokumentujących poniesienie kosztów związanych z procesem prywatyzacji, sfinansowane ze środków przekazanych na kapitał rezerwowy Spółki, będą wykorzystywane do wykonywania wyłącznie czynności opodatkowanych podatkiem VAT, bo tylko tego rodzaju działalność prowadzi Spółka. Specyfiką wydatków dotyczących całokształtu działalności podatnika, dających prawo do odliczenia podatku naliczonego w przypadku prowadzenia przez podatnika wyłącznie działalności opodatkowanej, jest brak bezpośredniego związku ze skonkretyzowaną transakcją opodatkowaną. Wymienione we wniosku o interpretację indywidualną przykładowe wyroki sądowe wskazują na prawo do odliczenia podatku naliczonego w zakresie kosztów ogólnych funkcjonowania podatnika, który prowadzi wyłącznie działalność dającą prawo do odliczenia podatku naliczonego.
 5. Zakup towarów i usług wynikający z faktur dokumentujących poniesienie kosztów związanych z procesem prywatyzacji Spółki, sfinansowany ze środków przekazanych na kapitał rezerwowy, będzie wykorzystywany wyłącznie do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT.
 6. Wydatki jakie Spółka planuje pokryć ze środków przekazanych na kapitał rezerwowy zostały już wymienione we wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej, gdzie wskazano że będą to wydatki na, m.in.: wynagrodzenia pracowników (osobowe i bezosobowe - na różnego rodzaju zestawienia i opracowania, wykonywane na potrzeby potencjalnych inwestorów wg przekazanych wzorów), zakup środków trwałych, zakup wartości niematerialnych i prawnych, zakup wyposażenia i materiałów biurowych, ewentualne koszty pracownicze wynikające z konieczności wypłaty odpraw czy też odszkodowania będące następstwem rozwiązania umów użyczenia hoteli zawartych z xxx, koszty likwidacji lub zagospodarowania wyposażenia tych hoteli. Jako nabywca na fakturach zostanie wskazany Wnioskodawca (Spółka).
 7. Celem prywatyzacji w ujęciu ekonomicznym jest usprawnienie funkcjonowania prywatyzowanej Spółki, której efektem ma być wzrost osiąganych przychodów, znalezienie inwestora, który zapewni kontynuację wykonywania przez Spółkę czynności opodatkowanych. Prywatyzacja Spółki potencjalnie wpłynie na zwiększenie jej możliwości operacyjnych oraz może wywrzeć pozytywny skutek w zakresie przyszłej działalności opodatkowanej Spółki. Wydatki te pozostają zatem w związku przyczynowo - skutkowym z całokształtem działalności gospodarczej Spółki.
 8. Podstawą ponoszenia kosztów związanych z prywatyzacją jest decyzja Ministra Skarbu Państwa z dnia 8 kwietnia 2014 r. akceptująca wszczęcie procesu prywatyzacji Spółki. W dniu 16 października 2014 r., tj. po złożeniu przez Wnioskodawcę wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej, doszło do podpisania umowy pomiędzy Skarbem Państwa Rzeczypospolitej Polskiej, reprezentowanym przez Ministra Skarbu Państwa, w imieniu którego działał Dyrektor Departamentu Prywatyzacji, a Spółką, w sprawie pokrycia kosztów związanych z prywatyzacją. Powyższa umowa została zawarta w oparciu o wskazane we wniosku o interpretację przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r., poz. 216 z późn. zm.), tj. art. 32 tej ustawy oraz wydanego na podstawie art. 32 ust. 2 wskazanej ustawy Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2011 r. w sprawie analiz spółki przeprowadzanych przed zaoferowaniem do zbycia akcji należących do Skarbu Państwa (Dz.U. z 2011 r., Nr 114, poz. 663).

Ponadto, wydatki związane z prywatyzacją, sfinansowane ze środków przekazanych na kapitał rezerwowy uchwałą Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Nr 5 z dnia 25 czerwca 2014 r., mają różnorodny charakter i mogą być ponoszone na podstawie różnych tytułów prawnych. Część z przykładowych wydatków wymienionych we wniosku o interpretację nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług (np. wynagrodzenia pracowników, odprawy i odszkodowania). Z kolei zakupy środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych czy też wyposażenia i materiałów biurowych, udokumentowane fakturami, to uzasadnione i niezbędne wydatki o charakterze kosztów ogólnych działalności, wykorzystywane przez Spółkę do wykonywania czynności opodatkowanych, będących przedmiotem jej działalności.

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz.U. 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.) - dalej jako ustawa o VAT, w zakresie w jakim towary i usług są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego (...).

Prawo do odliczenia podatku naliczonego jest podstawowym i fundamentalnym prawem podatnika i wynika z konstrukcji podatku od towarów i usług jako podatku od wartości dodanej. Zapewnia neutralność podatku dla podatników VAT, przy równoczesnym opodatkowaniu konsumpcji i ma zapewniać, ze podatek zapłacony przez podatnika przy nabyciu towarów i usług wykorzystywanych w działalności opodatkowanej nie będzie stanowił dla niego faktycznego kosztu. Warunkiem odliczenia podatku naliczonego jest wykazanie związku nabytych towarów i usług z działalnością opodatkowaną, przy czym związek ten może mieć charakter bezpośredni, jak również pośredni. W opisanym zdarzeniu przyszłym istotne jest, ze planowane wydatki, sfinansowane ze środków funduszu rezerwowego, mają związek ze świadczonymi przez Spółkę, w toku bieżącej działalności, czynnościami podlegającymi opodatkowaniu i dającymi prawo do odliczenia podatku naliczonego, nawet jeśli będzie to związek wyłącznie o charakterze pośrednim. Szeroko rozumiane wydatki prywatyzacyjne można powiązać z prowadzoną działalnością opodatkowaną, gdyż ewentualna sprzedaż udziałów wpłynie na potencjalne zwiększenie możliwości operacyjnych Spółki, wzrost jej wiarygodności i rozpoznawalności. Mozę mieć również pozytywny wpływ na poprawienie efektywności podstawowej działalności a w konsekwencji poniesione wydatki wpłyną w sposób pośredni na przyszłą sprzedaż (opodatkowaną). W wyroku z dnia 15 czerwca 2009 r. (sygn. I SA/Wr 1368/08), Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu uznał, że „prawo do odliczenia podatku istnieje nawet wtedy, gdy nie można ustalić bezpośredniego związku pomiędzy zakupem a opodatkowaną transakcją, czyli w niektórych sytuacjach prawo do odliczenia może przysługiwać podatnikowi nawet w przypadku braku konkretnej transakcji opodatkowanej, jeżeli zakup związany jest z działalnością podatnika, która, co do zasady, podlega opodatkowaniu (lub daje prawo do odliczenia podatku mimo zwolnienia), a brak związku z konkretną transakcją opodatkowaną wynika z czynników obiektywnych, zwykle niezależnych od podatnika”.

Natomiast dla skorzystania z prawa do odliczenia nie ma znaczenia źródło finansowania wydatków na nabycie towarów i usług. Zarówno w orzecznictwie sądów administracyjnych, jak tez Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wielokrotnie podkreślano, ze nawet pokrycie wydatków nie z własnych środków podatnika (np. z dotacji) nie pozbawia go prawa do odliczenia podatku. Rolą prawa do odliczenia podatku jest bowiem uwolnienie podatnika prowadzącego działalność gospodarczą od finansowego ciężaru podatku i nie ma tu znaczenia źródło finansowania wydatków, w których zawarty był podatek (wyrok ETS z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie C-74/08 (PARAT Automotive Cabrio Textiltetoket Gyartó kft v. Adó- es PenzLigyi Ellenórzesi Hivatal Hatósagi Fóosztaly Eszak-magyarorszagi Kihelyezett Hatósagi Osztaly). Spółka stoi zatem na stanowisku, ze planowane wydatki, o których mowa we wniosku, mają związek z jej działalnością opodatkowaną, a więc będzie miała prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, wynikającego z faktur dokumentujących nabycie towarów i usług związanych z prywatyzacją, sfinansowanych ze środków przekazanych na kapitał rezerwowy.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Stosownie do art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

W myśl art. 15 ust. 2 ustawy o VAT, działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy o VAT (w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2014 r.) kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Z powyższych przepisów wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem, który umożliwia podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest bezpośredni związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi, takimi których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

Istnienie związku między nabywanymi towarami i usługami a transakcjami opodatkowanymi podatnika jest traktowane jako niezbędny wymóg powstania prawa do odliczenia podatku również w Dyrektywie 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz.Urz. UE L Nr 347, s. 1 ze zm.). Stanowisko powyższe znajduje również potwierdzenie w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Zatem z przepisów ustawy o podatku od towarów i usług wynika, iż dla realizacji prawa do odliczenia podatku naliczonego niezbędne jest istnienie związku między dokonywanymi zakupami towarów i usług, a prowadzoną działalnością. Przy czym związek dokonywanych zakupów z działalnością podatnika może mieć charakter bezpośredni lub pośredni.

O związku bezpośrednim dokonywanych zakupów z działalnością gospodarczą można mówić wówczas, gdy nabywane towary służą np. dalszej odsprzedaży - towary handlowe lub też nabywane towary i usługi są niezbędne do wytworzenia towarów lub usług będących przedmiotem dostawy; bezpośrednio więc wiążą się z czynnościami opodatkowanymi wykonywanymi przez podatnika.

Natomiast o związku pośrednim można mówić wówczas, gdy ponoszone wydatki wiążą się z całokształtem funkcjonowania przedsiębiorstwa; mają pośredni związek z działalnością gospodarczą, a tym samym z osiąganymi przez podatnika przychodami. Aby jednak można było wskazać, iż określone zakupy mają chociażby pośredni związek z działalnością, istnieć musi związek przyczynowo-skutkowy pomiędzy dokonanymi zakupami towarów i usług a powstaniem obrotu. O pośrednim związku dokonanych zakupów z działalnością podatnika można mówić wówczas, gdy zakup towarów i usług nie przyczynia się bezpośrednio do uzyskania przychodu przez podatnika, np. poprzez ich odsprzedaż, lecz poprzez wpływ na ogólne funkcjonowanie przedsiębiorstwa jako całości, przyczynia się do generowania przez dany podmiot obrotów.

Ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w określonych terminach, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, to jest tego, że zakupy będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz braku przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy o VAT.

Z przedstawionego zdarzenia przyszłego wynika, że całość udziałów w kapitale zakładowym Spółki została objęta przez Skarb Państwa, w imieniu którego działa Prezes xxx - dalej xxx lub „Agencja”. Na dzień składania niniejszego wniosku struktura właścicielska udziałów w Spółce nie uległa zmianie.

Główny przedmiot działalności Spółki stanowi świadczenie usług hotelarskich i towarzyszących na zasadach rynkowych, a także świadczenie usług wynajmu lokali użytkowych (niemieszkalnych) oraz zarządzania miejscami hotelowymi na cele internatowe w związku z realizacją ustawy z dnia 22 czerwca 1995 r. o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej - dalej ustawa o zakwaterowaniu (tekst jednolity: Dz.U. 2010 r. Nr 206, poz. 1367 z późn. zm.).

Działająca w imieniu Skarbu Państwa Agencja działa na podstawie ustawy o zakwaterowaniu oraz rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 maja 2010 r. (tekst jednolity: Dz.U. z 2014 r., poz. 299). Zgodnie z przepisem art. 17 ust. 2 ustawy o zakwaterowaniu, Agencja może, m.in. tworzyć i przejmować na podstawie przepisów odrębnych spółki i towarzystwa budownictwa społecznego, wnosić mienie, w tym także jako wkład niepieniężny do tych spółek i towarzystw budownictwa społecznego. Przy czym, zgodnie z art. 17 ust. 2c ustawy o zakwaterowaniu, akcje lub udziały w spółkach i towarzystwach budownictwa społecznego, o których mowa w art. 17 ust. 2, nabyte lub objęte przez Agencję w zamian za mienie Skarbu Państwa, stanowią własność Skarbu Państwa i podlegają przekazaniu ministrowi właściwemu do spraw Skarbu Państwa w terminie czternastu dni od dnia ich nabycia lub objęcia. Stosownie do art. 17 ust. 3 ustawy o zakwaterowaniu, prawa i obowiązki wspólnika lub akcjonariusza, w podmiotach, o których mowa w ust. 2, wykonuje, w imieniu Skarbu Państwa, Prezes Agencji. Zgodnie z art. 14 ust. 4 ustawy o zakwaterowaniu, decyzje w sprawach zbywania w imieniu Skarbu Państwa akcji i udziałów w podmiotach określonych w art. 17 ust. 2 oraz w sprawach podwyższenia kapitału zakładowego w tych podmiotach, podejmuje minister właściwy do spraw Skarbu Państwa na wniosek Prezesa Agencji, za zgodą Ministra Obrony Narodowej, na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r., poz. 216 z późn. zm.) - dalej jako ustawa o komercjalizacji.

W dniu 8 kwietnia 2014 r. Minister Skarbu Państwa zaakceptował wszczęcie procesu prywatyzacji Spółki. Procedura zbycia 100% udziałów Skarbu Państwa w Spółce zostanie przeprowadzona w trybie publicznym, w oparciu o przepisy ustawy o komercjalizacji oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych.

W związku z powyższym, w dniu 17 kwietnia 2014 r. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki podjęło uchwałę Nr 1 w sprawie pokrycia kosztów związanych z procesem prywatyzacji Spółki, w którym zobowiązało Zarząd Spółki do pokrycia kosztów czynności prywatyzacyjnych, w tym m.in. analiz przedprywatyzacyjnych, ogłoszeń prasowych i doradztwa. W dalszej kolejności, w dniu 25 czerwca 2014 r. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki podjęło następujące uchwały:

 1. Nr 4 w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego na działania prywatyzacyjne Spółki, tj. z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z procesem prywatyzacji Spółki, niezależnie od kwoty przewidzianej w uchwale nr 1 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 17 kwietnia 2014 r. w sprawie pokrycia kosztów związanych z procesem prywatyzacji Spółki;
 2. Nr 5 w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2013. Zgodnie z § 1 pkt 3 uchwały, część zysku netto Spółki została przekazana na kapitał rezerwowy z przeznaczeniem na działania prywatyzacyjne, tj. na pokrycie kosztów związanych z procesem prywatyzacji Spółki, niezależnie od kwoty wskazanej w uchwale nr 1 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 17 kwietnia 2014 r. w sprawie pokrycia kosztów związanych z procesem prywatyzacji Spółki.

Wydatki jakie Spółka planuje pokryć ze środków przekazanych na kapitał rezerwowy to wydatki na, m.in.: wynagrodzenia pracowników (osobowe i bezosobowe - na różnego rodzaju zestawienia i opracowania, wykonywane na potrzeby potencjalnych inwestorów wg przekazanych wzorów), zakup środków trwałych, zakup wartości niematerialnych i prawnych, zakup wyposażenia i materiałów biurowych, ewentualne koszty pracownicze wynikające z konieczności wypłaty odpraw czy też odszkodowania będące następstwem rozwiązania umów użyczenia hoteli zawartych z xxx, koszty likwidacji lub zagospodarowania wyposażenia tych hoteli. Jako nabywca na fakturach zostanie wskazany Wnioskodawca (Spółka).

W przedmiotowej sprawie wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą kwestii prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących działania prywatyzacyjne, sfinansowanych ze środków przekazanych w tym celu na kapitał rezerwowy.

Należy w tym miejscu przytoczyć przepisy art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 216 ze zm.), zgodnie z którym prywatyzacja, w rozumieniu ustawy, polega na:

1. obejmowaniu akcji w podwyższonym kapitale zakładowym jednoosobowych spółek Skarbu Państwa powstałych w wyniku komercjalizacji przez podmioty inne niż Skarb Państwa lub inne niż państwowe osoby prawne w rozumieniu ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o zasadach wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa (Dz.U. z 2012 r. poz. 1224);

1a. zbywaniu należących do Skarbu Państwa akcji w spółkach;

2. rozporządzaniu wszystkimi składnikami materialnymi i niematerialnymi majątku przedsiębiorstwa państwowego lub spółki powstałej w wyniku komercjalizacji na zasadach określonych ustawą przez:

 1. sprzedaż przedsiębiorstwa,
 2. wniesienie przedsiębiorstwa do spółki,
 3. oddanie przedsiębiorstwa do odpłatnego korzystania.

W myśl art. 2 pkt 1 i pkt 2 ww. ustawy, ilekroć w ustawie jest mowa o:

 1. spółce - rozumie się przez to spółkę akcyjną lub spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością;
 2. statucie, akcjach, akcjonariuszach i walnym zgromadzeniu - rozumie się przez to odpowiednio umowę lub akt założycielski, udziały, wspólników i zgromadzenie wspólników.

Zgodnie z art. 32 ust. 1 ww. ustawy, przed zaoferowaniem do zbycia akcji Skarbu Państwa minister właściwy do spraw Skarbu Państwa:

 1. dokonuje lub zleca dokonanie analizy mającej na celu oszacowanie wartości przedsiębiorstwa spółki, w tym ustalenie sytuacji prawnej majątku spółki w zakresie zgodnym z ust. 1a;
 2. może dokonać lub zlecić dokonanie analiz w zakresie:
  1. ustalenia stanu i perspektyw rozwoju przedsiębiorstwa spółki,
  2. oceny realizacji obowiązków wynikających z wymogów ochrony środowiska,
  3. innym, każdorazowo określonym przez ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa, jeżeli wymaga tego ochrona interesu Skarbu Państwa;
 3. może zobowiązać spółkę, w której Skarb Państwa posiada większość głosów na walnym zgromadzeniu, do wprowadzenia w jej przedsiębiorstwie zmian wynikających z wymogów ochrony środowiska, a w szczególności wynikających z analizy, o której mowa w pkt 2 lit. b.

Jak stanowi art. 32 ust. 1a ww. ustawy, zakres ustalenia sytuacji prawnej majątku spółki określa każdorazowo minister właściwy do spraw Skarbu Państwa, uwzględniając specyfikę spółki oraz poziom zaangażowania kapitałowego Skarbu Państwa w spółce.

Stosownie do art. 32 ust. 1b ww. ustawy, minister właściwy do spraw Skarbu Państwa może odstąpić od dokonania analizy, o której mowa w ust. 1 pkt 1, o ile zostały spełnione warunki określone w przepisach wydanych na podstawie ust. 2 pkt 4.

W myśl art. 32 ust. 2 ww. ustawy, Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:

 1. zakres analizy, o której mowa w ust. 1 pkt 1, z wyłączeniem zakresu ustalenia sytuacji prawnej majątku spółki,
 2. zakres analiz, o których mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a i b,
 3. sposób dokonania i finansowania analiz, o których mowa w ust. 1,
 4. warunki, w razie spełnienia których można odstąpić od dokonania analizy, o której mowa w ust. 1 pkt 1

-z uwzględnieniem konieczności zabezpieczenia interesu Skarbu Państwa.

Na podstawie delegacji ustawowej zawartej w art. 32 ust. 2 ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji zostało wydane rozporządzenie z dnia 30 maja 2011 r. Rady Ministrów w sprawie analiz spółki przeprowadzanych przed zaoferowaniem do zbycia akcji należących do Skarbu Państwa (Dz.U. Nr 114, poz. 663).

Zgodnie z § 1 ww. rozporządzenia, rozporządzenie określa:

 1. zakres analizy, o której mowa w art. 32 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji, zwanej dalej „ustawą”, mającej na celu oszacowanie wartości przedsiębiorstwa spółki, z wyłączeniem zakresu ustalenia sytuacji prawnej majątku spółki;
 2. zakres analiz, o których mowa w art. 32 ust. 1 pkt 2 lit. a i b ustawy, mających na celu ustalenie stanu i perspektyw rozwoju przedsiębiorstwa spółki oraz ocenę realizacji obowiązków wynikających z wymogów ochrony środowiska;
 3. sposób dokonania i finansowania analiz, o których mowa w art. 32 ust. 1 ustawy;
 4. warunki, w razie spełnienia których można odstąpić od dokonania analizy, o której mowa w art. 32 ust. 1 pkt 1 ustawy.

Jak wskazał Wnioskodawca, podstawą ponoszenia kosztów związanych z prywatyzacją jest decyzja Ministra Skarbu Państwa z dnia 8 kwietnia 2014 r. akceptująca wszczęcie procesu prywatyzacji Spółki. W dniu 16 października 2014 r. doszło do podpisania umowy pomiędzy Skarbem Państwa Rzeczypospolitej Polskiej, reprezentowanym przez Ministra Skarbu Państwa, w imieniu którego działał Dyrektor Departamentu Prywatyzacji, a Spółką, w sprawie pokrycia kosztów związanych z prywatyzacją. Powyższa umowa została zawarta w oparciu o wskazane we wniosku o interpretację przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r., poz. 216 z późn. zm.), tj. art. 32 tej ustawy oraz wydanego na podstawie art. 32 ust. 2 wskazanej ustawy Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2011 r. w sprawie analiz spółki przeprowadzanych przed zaoferowaniem do zbycia akcji należących do Skarbu Państwa (Dz.U. z 2011 r., Nr 114, poz. 663).

Ponadto, wydatki związane z prywatyzacją, sfinansowane ze środków przekazanych na kapitał rezerwowy uchwałą Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Nr 5 z dnia 25 czerwca 2014 r., mają różnorodny charakter i mogą być ponoszone na podstawie różnych tytułów prawnych. Część z przykładowych wydatków wymienionych we wniosku o interpretację nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług (np. wynagrodzenia pracowników, odprawy i odszkodowania). Z kolei zakupy środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych czy też wyposażenia i materiałów biurowych, udokumentowane fakturami, to uzasadnione i niezbędne wydatki o charakterze kosztów ogólnych działalności, wykorzystywane przez Spółkę do wykonywania czynności opodatkowanych, będących przedmiotem jej działalności.

Odnosząc się zatem do kwestii prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących działania prywatyzacyjne, sfinansowanych ze środków przekazanych w tym celu na kapitał rezerwowy stwierdzić należy, że podstawowym warunkiem, którego spełnienie należy analizować w aspekcie prawa do odliczenia podatku VAT jest związek dokonywanych nabyć towarów i usług ze sprzedażą uprawniającą do dokonywania takiego odliczenia czyli sprzedażą generującą podatek należny.

Prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z wydatków mających pośredni związek z działalnością opodatkowaną, jako jeden z aspektów zasady neutralności podatku VAT było także przedmiotem licznych orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. System odliczania podatku VAT – jak wskazuje TSUE m.in. w wyroku z 22 lutego 2001 r. sprawie C-408/98 (Abbey National plc v. Commissioners of Customs Excise) – „(...) ma na celu całkowite uwolnienie przedsiębiorców od ciężaru podatku VAT, zapłaconego lub do zapłaty, w ramach prowadzonej przez nich działalności gospodarczej. W konsekwencji wspólny system VAT zapewnia całkowitą neutralność opodatkowania VAT wszelkiej działalności gospodarczej, bez względu na jej cel i rezultat, przy założeniu, że ona sama, co do zasady, podlega opodatkowaniu VAT”.

Zasada neutralności podatku VAT, a także kwestia pośredniego związku pomiędzy podatkiem naliczonym VAT a czynnościami opodatkowanymi jako warunku wystarczającego do zachowania prawa do odliczenia VAT były przedmiotem licznych orzeczeń TSUE m.in.: wyrok z 15 stycznia 1998 r. w sprawie C-37/95 (Państwo Belgijskie v. Ghent Coal Terminal NV), wyrok z 22 lutego 2001 r. w sprawie C-408/96 (Abbey National plc v. Commissioners of Customs Excisie), wyrok z 26 maja 2005 r. w sprawie C-465/03 (Kretztechnik AG Finanzamt Linz), wyrok z 27 września 2001 r. w sprawie C-16/00 (CIBO Participations SA Directeur regional des impóts du Nord-Pas-de-Calais). TSUE podkreślał, że co do zasady, prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego przysługuje podatnikom wówczas, gdy istnieje bezpośredni związek poniesionych wydatków ze sprzedażą opodatkowaną. Jednakże, brak bezpośredniego związku z konkretną czynnością podlegającą opodatkowaniu nie wyklucza prawa odliczenia podatku VAT w przypadku tzw. kosztów ogólnych działania podatnika, o ile koszty te mogą być przypisane do działalności podatnika podlegającej opodatkowaniu VAT.

W opisie sprawy Wnioskodawca wskazał, że wydatki poniesione w związku z działaniami prywatyzacyjnymi, udokumentowane fakturami objętymi zapytaniem, Spółka będzie wykorzystywała w bieżącej oraz przyszłej działalności opodatkowanej. Wydatki te, mające charakter kosztów ogólnych działalności, wiążą się z całokształtem opodatkowanej działalności firmy, gdyż główny przedmiot działalności Spółki stanowi świadczenie usług hotelarskich i towarzyszących na zasadach rynkowych, a także usług wynajmu lokali użytkowych (niemieszkalnych) oraz zarządzania miejscami hotelowymi na cele internatowe w związku z realizacją ustawy z dnia 22 czerwca 1995 r. o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jednolity: Dz.U. z 2010 r. nr 206, poz. 1367, z późn. zm.), które to usługi nie korzystają ze zwolnienia od podatku od towarów i usług.

Zakupione towary i usługi wynikające z faktur dokumentujących poniesienie kosztów związanych z procesem prywatyzacji, sfinansowane ze środków przekazanych na kapitał rezerwowy Spółki, będą wykorzystywane do wykonywania wyłącznie czynności opodatkowanych podatkiem VAT, bo tylko tego rodzaju działalność prowadzi Spółka.

Celem prywatyzacji w ujęciu ekonomicznym jest usprawnienie funkcjonowania prywatyzowanej Spółki, której efektem ma być wzrost osiąganych przychodów, znalezienie inwestora, który zapewni kontynuację wykonywania przez Spółkę czynności opodatkowanych. Prywatyzacja Spółki potencjalnie wpłynie na zwiększenie jej możliwości operacyjnych oraz może wywrzeć pozytywny skutek w zakresie przyszłej działalności opodatkowanej Spółki. Wydatki te pozostają zatem w związku przyczynowo - skutkowym z całokształtem działalności gospodarczej Spółki.

Z powyższego wynika zatem, że wydatki poniesione w związku z działaniami prywatyzacyjnymi, udokumentowane fakturami objętymi zapytaniem, Spółka będzie wykorzystywała w bieżącej oraz przyszłej działalności opodatkowanej. Wydatki te, mające charakter kosztów ogólnych działalności, wiążą się z całokształtem opodatkowanej działalności firmy Wnioskodawcy.

Mając na uwadze przedstawione okoliczności sprawy oraz powołane wyżej przepisy prawa, a także orzecznictwo TSUE należy stwierdzić, że Wnioskodawcy będzie przysługiwało prawo do odliczenia kwoty podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących nabycie towarów lub usług dotyczących działań prywatyzacyjnych, sfinansowanych ze środków przekazanych w tym celu na kapitał rezerwowy. Przy czym zaznaczyć należy, że prawo to będzie przysługiwało Wnioskodawcy bez względu na źródło finansowania ww. zakupów (środki przekazane w tym celu na kapitał rezerwowy).

Zatem stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Interpretacja traci ważność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów przedstawionego zdarzenia przyszłego lub zmiany stanu prawnego.

W pozostałym zakresie objętym wnioskiem zostało wydane odrębne rozstrzygnięcie.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.