IBPP1/443-937/14/AZb | Interpretacja indywidualna

Prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących poniesienie kosztów związanych z procesem prywatyzacji Spółki
IBPP1/443-937/14/AZbinterpretacja indywidualna
 1. koszty pośrednie
 2. podatek naliczony
 3. prawo do odliczenia
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 17 września 2014 r. (data wpływu 23 września 2014 r.), uzupełnionym pismem z 19 grudnia 2014 r. (data wpływu 23 grudnia 2014 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących poniesienie kosztów związanych z procesem prywatyzacji Spółki – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 23 września 2014 r. do tut. organu wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących poniesienie kosztów związanych z procesem prywatyzacji Spółki.

Ww. wniosek został uzupełniony pismem z 19 grudnia 2014 r. (data wpływu 23 grudnia 2014 r.) będącym odpowiedzią na wezwanie tut. organu z 10 grudnia 2014 r.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca (Spółka z o.o.), został zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym w dniu 26 października 2004 r. Całość udziałów w kapitale zakładowym Spółki została objęta przez Skarb Państwa, w imieniu którego działa Prezes xxx - dalej xxx lub „Agencja”. Na dzień składania niniejszego wniosku struktura właścicielska udziałów w Spółce nie uległa zmianie.

Główny przedmiot działalności Spółki stanowi świadczenie usług hotelarskich i towarzyszących na zasadach rynkowych, a także usług wynajmu lokali użytkowych (niemieszkalnych) oraz zarządzania miejscami hotelowymi na cele internatowe w związku z realizacją ustawy z dnia 22 czerwca 1995 r. o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jednolity: Dz.U. z 2010 r. nr 206, poz. 1367, z późn. zm.).

Spółka jest czynnym podatnikiem VAT, prowadzącym działalność opodatkowaną.

Pismem z dnia 11 kwietnia 2014 r., Dyrektor Departamentu Przekształceń Własnościowych i Prywatyzacji Ministerstwa Skarbu Państwa poinformował Prezesa xxx o podjęciu przez Ministra Skarbu Państwa w dniu 8 kwietnia 2014 r. decyzji w sprawie wszczęcia procesu prywatyzacji Spółki. Zgodnie z informacją zawartą w ww. piśmie procedura zbycia 100% udziałów Skarbu Państwa w Spółce zostanie przeprowadzona w trybie publicznym, w oparciu o przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r., poz. 216 z późn. zm.) - dalej ustawa o komercjalizacji, oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych. W pierwszej kolejności zostanie przeprowadzone postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem będzie świadczenie usług dla Ministra Skarbu Państwa w procesie sprzedaży udziałów Spółki.

Jednocześnie w piśmie tym Prezes xxx, będący reprezentantem interesów Skarbu Państwa w Spółce, został zobowiązany do podjęcia działań, które umożliwią Spółce sfinansowanie kosztów czynności prywatyzacyjnych, w tym m.in.: analiz przedprywatyzacyjnych, ogłoszeń prasowych, doradztwa.

Wykonując powyższą dyspozycję Ministerstwa Skarbu Państwa Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki podjęło w dniu 17 kwietnia 2014 r. Uchwałę Nr 1 w sprawie pokrycia kosztów związanych z procesem prywatyzacji Spółki.

Zgodnie ze wskazaną Uchwałą, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki, działając na podstawie art. 240 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 7 pkt 2) Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2011 r. w sprawie analiz spółki przeprowadzanych przed zaoferowaniem do zbycia akcji należących do Skarbu Państwa (Dz.U. z 2011 r., Nr 114, poz. 663), zobowiązało Zarząd Spółki do pokrycia kosztów czynności prywatyzacyjnych, w tym m.in. analiz przedprywatyzacyjnych, ogłoszeń prasowych, doradztwa do kwoty 134.000,00 EURO.

W myśl art. 32 ust. 1 ustawy o komercjalizacji, przed zaoferowaniem do zbycia akcji Skarbu Państwa minister właściwy do spraw Skarbu Państwa:

 1. dokonuje lub zleca dokonanie analizy mającej na celu oszacowanie wartości przedsiębiorstwa spółki, w tym ustalenie sytuacji prawnej majątku spółki w zakresie zgodnym z ust. 1a,
 2. może dokonać lub zlecić dokonanie analiz w zakresie:
  1. ustalenia stanu i perspektyw rozwoju przedsiębiorstwa spółki,
  2. oceny realizacji obowiązków wynikających z wymogów ochrony środowiska,
  3. innym, każdorazowo określonym przez ministra właściwego do spraw Skarbu
  Państwa, jeżeli wymaga tego ochrona interesu Skarbu Państwa,
 3. może zobowiązać spółkę, w której Skarb Państwa posiada większość głosów na walnym zgromadzeniu, do wprowadzenia w jej przedsiębiorstwie zmian wynikających z wymogów ochrony środowiska, a w szczególności wynikających z analizy, o której mowa w pkt 2 lit. b.

Przy czym, zgodnie ze słowniczkiem ustawowym zawartym w art. 2 ustawy o komercjalizacji, ilekroć w ustawie jest mowa o:

 1. spółce - rozumie się przez to spółkę akcyjną lub spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością;
 2. statucie, akcjach, akcjonariuszach i walnym zgromadzeniu - rozumie się przez to odpowiednio umowę lub akt założycielski, udziały, wspólników i zgromadzenie wspólników.

Z kolei przytoczony w ww. Uchwale Nr 1 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki przepis § 7 pkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie analiz spółki przeprowadzanych przed zaoferowaniem do zbycia akcji należących do Skarbu Państwa wskazuje, że opracowanie analizy spółki jest finansowane (...) przez spółkę, zgodnie z umową zawartą ze zlecającym.

Zgodnie z informacjami uzyskanymi przez Wnioskodawcę, aktualnie w Ministerstwie Skarbu Państwa trwa proces wyłonienia podmiotu, który będzie świadczył usługi doradcze na rzecz Ministra Skarbu Państwa. Po zakończeniu powyższej procedury pomiędzy zlecającym, czyli Ministerstwem Skarbu Państwa, a Wnioskodawcą dojdzie do zawarcia umowy zobowiązującej Spółkę do pokrycia kosztów czynności prywatyzacyjnych.

Spółka planuje pokryć ze środków bieżących firmy część planowanych kosztów prywatyzacji, w tym faktury wystawione na Spółkę przez doradców prywatyzacyjnych Ministerstwa Skarbu Państwa dotyczące analiz przedprywatyzacyjnych, ogłoszeń prasowych, doradztwa, wynagrodzenia doradcy prywatyzacyjnego, usług wyceny majątku, itp.

W uzupełnieniu wniosku z 19 grudnia 2014 r. Wnioskodawca wskazał, że:

 1. Jak wskazano we wniosku o interpretację indywidualną Spółka jest czynnym podatnikiem VAT, prowadzącym działalność opodatkowaną. Udokumentowane fakturami wydatki, które będą poniesione w związku z procesem prywatyzacji, Spółka będzie wykorzystywała w bieżącej oraz przyszłej działalności opodatkowanej. Wydatki te, mające charakter kosztów ogólnych działalności, wiążą się z całokształtem opodatkowanej działalności firmy, gdyż główny przedmiot działalności Spółki stanowi świadczenie usług hotelarskich i towarzyszących na zasadach rynkowych, a także usług wynajmu lokali użytkowych (niemieszkalnych) oraz zarządzania miejscami hotelowymi na cele internatowe w związku z realizacją ustawy z dnia 22 czerwca 1995 r. o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jednolity: Dz.U. z 2010 r. nr 206, poz. 1367, z późn. zm.), które to usługi nie korzystają ze zwolnienia od podatku od towarów i usług. Przykładowo informacje zawarte w dokumentach zawierających wycenę wartości przedsiębiorstwa Spółki, w dokumentach potwierdzających sytuację prawną majątku, czy też w Memorandum Informacyjnym Spółki będą wykorzystywane przy podejmowaniu decyzji zarządczych.
 2. Zakupione towary i usługi wynikające z faktur dokumentujących poniesienie kosztów związanych z procesem prywatyzacji Spółki będą wykorzystywane do wykonywania wyłącznie czynności opodatkowanych podatkiem VAT, bo tylko taki rodzaj działalności prowadzi Spółka. Specyfiką wydatków dotyczących całokształtu działalności podatnika, dających prawo do odliczenia podatku naliczonego w przypadku prowadzenia przez podatnika wyłącznie działalności opodatkowanej, jest brak bezpośredniego związku ze skonkretyzowaną transakcją opodatkowaną. Wymienione we wniosku o interpretację indywidualną przykładowe wyroki sądowe wskazują na prawo do odliczenia podatku naliczonego w zakresie kosztów ogólnych funkcjonowania podatnika, który prowadzi wyłącznie działalność dającą prawo do odliczenia podatku naliczonego.
 3. Zakup towarów i usług wynikający z faktur dokumentujących poniesienie kosztów związanych z procesem prywatyzacji Spółki będzie wykorzystywany do wykonywania wyłącznie czynności opodatkowanych podatkiem VAT.
 4. We wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej wskazano, że Spółka planuje pokryć ze środków bieżących firmy część planowanych kosztów prywatyzacji, w tym faktury wystawione na Spółkę przez doradców prywatyzacyjnych Ministerstwa Skarbu Państwa dotyczące przygotowania i obsługi procesu zbywania udziałów Spółki, w tym: analiz przedprywatyzacyjnych, ogłoszeń prasowych, doradztwa, wynagrodzenia doradcy prywatyzacyjnego, usług wyceny majątku, itp. Jako nabywca na ww. fakturach zostanie wskazany Wnioskodawca. Pozostała część wydatków dotyczących procesu prywatyzacji pokrywana będzie z utworzonego przez Spółkę funduszu rezerwowego, przy czym możliwość odliczenia podatku naliczonego od wydatków finansowanych z tego właśnie funduszu jest przedmiotem odrębnego wniosku o interpretację.
 5. Celem prywatyzacji w ujęciu ekonomicznym jest usprawnienie funkcjonowania prywatyzowanej Spółki, której efektem ma być wzrost osiąganych przychodów, znalezienie inwestora, który zapewni kontynuację wykonywania przez Spółkę czynności opodatkowanych. Poniesione przez Wnioskodawcę wydatki przełożą się m.in. na uzyskanie analiz, które będą wspomagały bieżące zarządzanie Spółką. Prywatyzacja Spółki potencjalnie wpłynie na zwiększenie jej możliwości operacyjnych oraz może wywrzeć pozytywny skutek w zakresie przyszłej działalności opodatkowanej Spółki. Wydatki te pozostają zatem w związku przyczynowo-skutkowym z całokształtem działalności gospodarczej Spółki.
 6. Powyższe potwierdza również stanowisko Ministra Finansów zawarte w piśmie z dnia 23 stycznia 2002 r., sygn. PB3-1571/8214-193/WK/01 skierowanym do urzędów oraz izb skarbowych, a także urzędów kontroli skarbowej zgodnie, z którym „(...) w sytuacji, gdy dojdzie do zawarcia umowy pomiędzy prywatyzowaną spółką bądź przedsiębiorstwem państwowym a Skarbem Państwa - koszty związane z opracowaniem analiz następują w ciężar kosztów spółki lub przedsiębiorstwa państwowego, zaś w przypadku zbycia akcji Skarbu Państwa mogą następować ze środków spółki. Powyższe podmioty, finansując ze swoich środków omawiane koszty analiz i zbycia akcji, partycypują tym samym w finansowaniu przygotowania procesu prywatyzacji, a co za tym idzie zmniejszają one wydatki budżetu państwa, jakie muszą być poniesione na ten cel. W tym miejscu należy również wskazać na ekonomiczny aspekt przeprowadzanej prywatyzacji, wyrażający się m.in. usprawnieniem procesów produkcyjnych prywatyzowanych podmiotów gospodarczych, skutkujących zwiększeniem osiąganych przez nie przychodów.
 7. W dniu 16 października 2014 r., tj. już po złożeniu przez Wnioskodawcę wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej, doszło do podpisania umowy pomiędzy Skarbem Państwa Rzeczypospolitej Polskiej, reprezentowanym przez Ministra Skarbu Państwa, w imieniu którego działał Dyrektor Departamentu Prywatyzacji, a Spółką w sprawie pokrycia kosztów związanych z prywatyzacją. Powyższa umowa została zawarta w oparciu o wskazane we wniosku o interpretację przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r., poz. 216 z późn. zm.), tj. art. 32 tej ustawy oraz wydanego na podstawie art. 32 ust. 2 wskazanej ustawy Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2011 r. w sprawie analiz spółki przeprowadzanych przed zaoferowaniem do zbycia akcji należących do Skarbu Państwa (Dz.U. z 2011 r., Nr 114, poz. 663).

W nawiązaniu do powyższych wyjaśnień należy zauważyć, że Minister Finansów w imieniu którego działa Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach wypowiadał się w kwestii możliwości odliczenia podatku naliczonego w sytuacji o podobnym stanie faktycznym (interpretacja indywidualna, sygn.: IBPP1/443-581/09/MS).

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy Spółce będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku VAT z faktur dokumentujących poniesienie kosztów związanych z procesem prywatyzacji Spółki...

Zdaniem Wnioskodawcy, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego jest podstawowym prawem podatnika, wynikającym z konstrukcji podatku od towarów i usług, jako podatku od wartości dodanej. W myśl art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem nieistotnym dla sprawy.

Przy czym, odliczeniu od podatku należnego podlega podatek naliczony z faktur dokumentujących nabycie towarów bądź usług związanych zarówno bezpośrednio, jak i pośrednio z czynnościami podlegającymi opodatkowaniu. Taki pośredni związek z działalnością opodatkowaną mają przykładowo wydatki o charakterze ogólnych kosztów działalności, których poniesienie nie przekłada się wprost na sprzedaż opodatkowaną podatnika, nie mniej jednak wiąże się z całokształtem opodatkowanej działalności firmy.

Powyższe stanowisko zostało potwierdzone w orzecznictwie sądów administracyjnych. Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu w wyroku z dnia 15 czerwca 2009 r. (sygn. akt I SA/Wr 1368/08), przytaczając wyrok z dnia 28 kwietnia 2008 r. (sygn. akt I SA/Wr 1551/07) wskazał, że „(...) w określonych okolicznościach, prawo do odliczenia podatku istnieje nawet wtedy, gdy nie można ustalić bezpośredniego związku pomiędzy zakupem a opodatkowaną transakcją, czyli w niektórych sytuacjach prawo do odliczenia może przysługiwać podatnikowi nawet w przypadku braku konkretnej transakcji opodatkowanej, jeżeli zakup związany jest z działalnością podatnika, która co do zasady podlega opodatkowaniu (lub daje prawo do odliczenia podatku mimo zwolnienia), a brak związku z konkretną transakcją opodatkowaną wynika z czynników obiektywnych, zwykle niezależnych od podatnika.

Z kolei Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z dnia 29 sierpnia 2008 r. (sygn. akt III SA/Wa 984/08) wypowiadając się w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego przy zakupie towarów i usług związanych z emisją akcji przywołał orzeczenie ETS z dnia 22 lutego 2001 r. w sprawie C-408/98 Abbey National pic v. Commissioners of Customs Excise, w którym stwierdzono, iż brak bezpośredniego związku z konkretną czynnością podlegającą opodatkowaniu nie wyklucza prawa odliczenia podatku VAT w przypadku tzw. kosztów ogólnych działania podatnika, ponieważ gdy koszty te mogą być przypisane do działalności podatnika, która opodatkowaniu podlega, podatnikowi przysługuje prawo odliczenia podatku.

Zdaniem Spółki faktury, które będą do niej wpływały w związku procesem prywatyzacji pozostają w związku pośrednim z wykonywaniem czynności opodatkowanych. O ile sama czynność zbycia przez Skarb Państwa 100% udziałów Spółki, nie przekłada się wprost na sprzedaż opodatkowaną, to jednak Spółka w toku bieżącej działalności wykonuje czynności podlegające opodatkowaniu, dające jej prawo do odliczenia podatku naliczonego. W ocenie Wnioskodawcy istnieje związek pomiędzy planowanymi do poniesienia wydatkami związanymi z procesem prywatyzacji Spółki, a prowadzoną przez Wnioskodawcę działalnością gospodarczą, w tym jej szeroko rozumianą bieżącą i przyszłą działalnością opodatkowaną. Prywatyzacja Spółki potencjalnie wpłynie na zwiększenie jej możliwości operacyjnych oraz może wywrzeć pozytywny skutek w zakresie przyszłej działalności opodatkowanej Spółki.

W związku z powyższym Wnioskodawca stoi na stanowisku, iż będzie mu przysługiwało prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony wynikający z faktur dokumentujących poniesienie wydatków związanych z procesem prywatyzacji Spółki.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Stosownie do art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

W myśl art. 15 ust. 2 ustawy o VAT, działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy o VAT (w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2014 r.) kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Z powyższych przepisów wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem, który umożliwia podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest bezpośredni związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi, takimi których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

Istnienie związku między nabywanymi towarami i usługami a transakcjami opodatkowanymi podatnika jest traktowane jako niezbędny wymóg powstania prawa do odliczenia podatku również w Dyrektywie 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz.Urz. UE L Nr 347, s. 1 ze zm.). Stanowisko powyższe znajduje również potwierdzenie w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Zatem z przepisów ustawy o podatku od towarów i usług wynika, iż dla realizacji prawa do odliczenia podatku naliczonego niezbędne jest istnienie związku między dokonywanymi zakupami towarów i usług, a prowadzoną działalnością. Przy czym związek dokonywanych zakupów z działalnością podatnika może mieć charakter bezpośredni lub pośredni.

O związku bezpośrednim dokonywanych zakupów z działalnością gospodarczą można mówić wówczas, gdy nabywane towary służą np. dalszej odsprzedaży - towary handlowe lub też nabywane towary i usługi są niezbędne do wytworzenia towarów lub usług będących przedmiotem dostawy; bezpośrednio więc wiążą się z czynnościami opodatkowanymi wykonywanymi przez podatnika.

Natomiast o związku pośrednim można mówić wówczas, gdy ponoszone wydatki wiążą się z całokształtem funkcjonowania przedsiębiorstwa; mają pośredni związek z działalnością gospodarczą, a tym samym z osiąganymi przez podatnika przychodami. Aby jednak można było wskazać, iż określone zakupy mają chociażby pośredni związek z działalnością, istnieć musi związek przyczynowo-skutkowy pomiędzy dokonanymi zakupami towarów i usług a powstaniem obrotu. O pośrednim związku dokonanych zakupów z działalnością podatnika można mówić wówczas, gdy zakup towarów i usług nie przyczynia się bezpośrednio do uzyskania przychodu przez podatnika, np. poprzez ich odsprzedaż, lecz poprzez wpływ na ogólne funkcjonowanie przedsiębiorstwa jako całości, przyczynia się do generowania przez dany podmiot obrotów.

Ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w określonych terminach, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, to jest tego, że zakupy będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz braku przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy o VAT.

Z przedstawionego zdarzenia przyszłego wynika, że całość udziałów w kapitale zakładowym Spółki została objęta przez Skarb Państwa, w imieniu którego działa Prezes xxx - dalej xxx lub „Agencja”. Na dzień składania niniejszego wniosku struktura właścicielska udziałów w Spółce nie uległa zmianie.

Pismem z dnia 11 kwietnia 2014 r., Dyrektor Departamentu Przekształceń Własnościowych i Prywatyzacji Ministerstwa Skarbu Państwa poinformował Prezesa xxx o podjęciu przez Ministra Skarbu Państwa w dniu 8 kwietnia 2014 r. decyzji w sprawie wszczęcia procesu prywatyzacji Spółki. Zgodnie z informacją zawartą w ww. piśmie procedura zbycia 100% udziałów Skarbu Państwa w Spółce zostanie przeprowadzona w trybie publicznym, w oparciu o przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r., poz. 216 z późn. zm.) - dalej ustawa o komercjalizacji, oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych. W pierwszej kolejności zostanie przeprowadzone postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem będzie świadczenie usług dla Ministra Skarbu Państwa w procesie sprzedaży udziałów Spółki.

Jednocześnie w piśmie tym Prezes xxx, będący reprezentantem interesów Skarbu Państwa w Spółce, został zobowiązany do podjęcia działań, które umożliwią Spółce sfinansowanie kosztów czynności prywatyzacyjnych, w tym m.in.: analiz przedprywatyzacyjnych, ogłoszeń prasowych, doradztwa.

Wykonując powyższą dyspozycję Ministerstwa Skarbu Państwa Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki podjęło w dniu 17 kwietnia 2014 r. Uchwałę Nr 1 w sprawie pokrycia kosztów związanych z procesem prywatyzacji Spółki.

Zgodnie ze wskazaną Uchwałą, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki, działając na podstawie art. 240 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 7 pkt 2) Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2011 r. w sprawie analiz spółki przeprowadzanych przed zaoferowaniem do zbycia akcji należących do Skarbu Państwa (Dz.U. z 2011 r., Nr 114, poz. 663), zobowiązało Zarząd Spółki do pokrycia kosztów czynności prywatyzacyjnych, w tym m.in. analiz przedprywatyzacyjnych, ogłoszeń prasowych, doradztwa do kwoty 134.000,00 EURO.

Przytoczony w ww. Uchwale Nr 1 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki przepis § 7 pkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie analiz spółki przeprowadzanych przed zaoferowaniem do zbycia akcji należących do Skarbu Państwa wskazuje, że opracowanie analizy spółki jest finansowane (...) przez spółkę, zgodnie z umową zawartą ze zlecającym.

Zgodnie z informacjami uzyskanymi przez Wnioskodawcę, aktualnie w Ministerstwie Skarbu Państwa trwa proces wyłonienia podmiotu, który będzie świadczył usługi doradcze na rzecz Ministra Skarbu Państwa. Po zakończeniu powyższej procedury pomiędzy zlecającym, czyli Ministerstwem Skarbu Państwa, a Wnioskodawcą dojdzie do zawarcia umowy zobowiązującej Spółkę do pokrycia kosztów czynności prywatyzacyjnych.

Spółka planuje pokryć ze środków bieżących firmy część planowanych kosztów prywatyzacji, w tym faktury wystawione na Spółkę przez doradców prywatyzacyjnych Ministerstwa Skarbu Państwa dotyczące przygotowania i obsługi procesu zbywania udziałów Spółki, w tym: analiz przedprywatyzacyjnych, ogłoszeń prasowych, doradztwa, wynagrodzenia doradcy prywatyzacyjnego, usług wyceny majątku, itp. Jako nabywca na ww. fakturach zostanie wskazany Wnioskodawca.

W przedmiotowej sprawie wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą kwestii prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących poniesienie kosztów związanych z procesem prywatyzacji Spółki.

Należy w tym miejscu przytoczyć przepisy art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 216 ze zm.), zgodnie z którym prywatyzacja, w rozumieniu ustawy, polega na:

1. obejmowaniu akcji w podwyższonym kapitale zakładowym jednoosobowych spółek Skarbu Państwa powstałych w wyniku komercjalizacji przez podmioty inne niż Skarb Państwa lub inne niż państwowe osoby prawne w rozumieniu ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o zasadach wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa (Dz.U. z 2012 r. poz. 1224);

1a. zbywaniu należących do Skarbu Państwa akcji w spółkach;

2. rozporządzaniu wszystkimi składnikami materialnymi i niematerialnymi majątku przedsiębiorstwa państwowego lub spółki powstałej w wyniku komercjalizacji na zasadach określonych ustawą przez:

 1. sprzedaż przedsiębiorstwa,
 2. wniesienie przedsiębiorstwa do spółki,
 3. oddanie przedsiębiorstwa do odpłatnego korzystania.

W myśl art. 2 pkt 1 i pkt 2 ww. ustawy, ilekroć w ustawie jest mowa o:

 1. spółce - rozumie się przez to spółkę akcyjną lub spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością;
 2. statucie, akcjach, akcjonariuszach i walnym zgromadzeniu - rozumie się przez to odpowiednio umowę lub akt założycielski, udziały, wspólników i zgromadzenie wspólników.

Zgodnie z art. 32 ust. 1 ww. ustawy, przed zaoferowaniem do zbycia akcji Skarbu Państwa minister właściwy do spraw Skarbu Państwa:

 1. dokonuje lub zleca dokonanie analizy mającej na celu oszacowanie wartości przedsiębiorstwa spółki, w tym ustalenie sytuacji prawnej majątku spółki w zakresie zgodnym z ust. 1a;
 2. może dokonać lub zlecić dokonanie analiz w zakresie:
  1. ustalenia stanu i perspektyw rozwoju przedsiębiorstwa spółki,
  2. oceny realizacji obowiązków wynikających z wymogów ochrony środowiska,
  3. innym, każdorazowo określonym przez ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa, jeżeli wymaga tego ochrona interesu Skarbu Państwa;
 3. może zobowiązać spółkę, w której Skarb Państwa posiada większość głosów na walnym zgromadzeniu, do wprowadzenia w jej przedsiębiorstwie zmian wynikających z wymogów ochrony środowiska, a w szczególności wynikających z analizy, o której mowa w pkt 2 lit. b.

Jak stanowi art. 32 ust. 1a ww. ustawy, zakres ustalenia sytuacji prawnej majątku spółki określa każdorazowo minister właściwy do spraw Skarbu Państwa, uwzględniając specyfikę spółki oraz poziom zaangażowania kapitałowego Skarbu Państwa w spółce.Stosownie do art. 32 ust. 1b ww. ustawy, minister właściwy do spraw Skarbu Państwa może odstąpić od dokonania analizy, o której mowa w ust. 1 pkt 1, o ile zostały spełnione warunki określone w przepisach wydanych na podstawie ust. 2 pkt 4.
W myśl art. 32 ust. 2 ww. ustawy, Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:1. zakres analizy, o której mowa w ust. 1 pkt 1, z wyłączeniem zakresu ustalenia sytuacji prawnej majątku spółki,2. zakres analiz, o których mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a i b,3. sposób dokonania i finansowania analiz, o których mowa w ust. 1,4. warunki, w razie spełnienia których można odstąpić od dokonania analizy, o której mowa w ust. 1 pkt 1-z uwzględnieniem konieczności zabezpieczenia interesu Skarbu Państwa.
Na podstawie delegacji ustawowej zawartej w art. 32 ust. 2 ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji zostało wydane rozporządzenie z dnia 30 maja 2011 r. Rady Ministrów w sprawie analiz spółki przeprowadzanych przed zaoferowaniem do zbycia akcji należących do Skarbu Państwa (Dz.U. Nr 114, poz. 663).
Zgodnie z § 1 ww. rozporządzenia, rozporządzenie określa:1. zakres analizy, o której mowa w art. 32 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji, zwanej dalej „ustawą”, mającej na celu oszacowanie wartości przedsiębiorstwa spółki, z wyłączeniem zakresu ustalenia sytuacji prawnej majątku spółki;2. zakres analiz, o których mowa w art. 32 ust. 1 pkt 2 lit. a i b ustawy, mających na celu ustalenie stanu i perspektyw rozwoju przedsiębiorstwa spółki oraz ocenę realizacji obowiązków wynikających z wymogów ochrony środowiska;3. sposób dokonania i finansowania analiz, o których mowa w art. 32 ust. 1 ustawy;4. warunki, w razie spełnienia których można odstąpić od dokonania analizy, o której mowa w art. 32 ust. 1 pkt 1 ustawy.
Jak wskazał Wnioskodawca, w dniu 16 października 2014 r. doszło do podpisania umowy pomiędzy Skarbem Państwa Rzeczypospolitej Polskiej, reprezentowanym przez Ministra Skarbu Państwa, w imieniu którego działał Dyrektor Departamentu Prywatyzacji, a Spółką w sprawie pokrycia kosztów związanych z prywatyzacją. Powyższa umowa została zawarta w oparciu o wskazane we wniosku o interpretację przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r., poz. 216 z późn. zm.), tj. art. 32 tej ustawy oraz wydanego na podstawie art. 32 ust. 2 wskazanej ustawy Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2011 r. w sprawie analiz spółki przeprowadzanych przed zaoferowaniem do zbycia akcji należących do Skarbu Państwa (Dz.U. z 2011 r., Nr 114, poz. 663).Odnosząc się zatem do kwestii prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących poniesienie kosztów związanych z procesem prywatyzacji Wnioskodawcy stwierdzić należy, że podstawowym warunkiem, którego spełnienie należy analizować w aspekcie prawa do odliczenia podatku VAT jest związek dokonywanych nabyć towarów i usług ze sprzedażą uprawniającą do dokonywania takiego odliczenia czyli sprzedażą generującą podatek należny. Prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z wydatków mających pośredni związek z działalnością opodatkowaną, jako jeden z aspektów zasady neutralności podatku VAT było także przedmiotem licznych orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. System odliczania podatku VAT – jak wskazuje TSUE m.in. w wyroku z 22 lutego 2001 r. sprawie C-408/98 (Abbey National plc v. Commissioners of Customs Excise) – „(...) ma na celu całkowite uwolnienie przedsiębiorców od ciężaru podatku VAT, zapłaconego lub do zapłaty, w ramach prowadzonej przez nich działalności gospodarczej. W konsekwencji wspólny system VAT zapewnia całkowitą neutralność opodatkowania VAT wszelkiej działalności gospodarczej, bez względu na jej cel i rezultat, przy założeniu, że ona sama, co do zasady, podlega opodatkowaniu VAT”. Zasada neutralności podatku VAT, a także kwestia pośredniego związku pomiędzy podatkiem naliczonym VAT a czynnościami opodatkowanymi jako warunku wystarczającego do zachowania prawa do odliczenia VAT były przedmiotem licznych orzeczeń TSUE m.in.: wyrok z 15 stycznia 1998 r. w sprawie C-37/95 (Państwo Belgijskie v. Ghent Coal Terminal NV), wyrok z 22 lutego 2001 r. w sprawie C-408/96 (Abbey National plc v. Commissioners of Customs Excisie), wyrok z 26 maja 2005 r. w sprawie C-465/03 (Kretztechnik AG Finanzamt Linz), wyrok z 27 września 2001 r. w sprawie C-16/00 (CIBO Participations SA Directeur regional des impóts du Nord-Pas-de-Calais). TSUE podkreślał, że co do zasady, prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego przysługuje podatnikom wówczas, gdy istnieje bezpośredni związek poniesionych wydatków ze sprzedażą opodatkowaną. Jednakże, brak bezpośredniego związku z konkretną czynnością podlegającą opodatkowaniu nie wyklucza prawa odliczenia podatku VAT w przypadku tzw. kosztów ogólnych działania podatnika, o ile koszty te mogą być przypisane do działalności podatnika podlegającej opodatkowaniu VAT.
W opisie sprawy Wnioskodawca wskazał, że jest czynnym podatnikiem VAT, prowadzącym działalność opodatkowaną. Udokumentowane fakturami wydatki, które będą poniesione w związku z procesem prywatyzacji, Spółka będzie wykorzystywała w bieżącej oraz przyszłej działalności opodatkowanej. Wydatki te, mające charakter kosztów ogólnych działalności, wiążą się z całokształtem opodatkowanej działalności firmy, gdyż główny przedmiot działalności Spółki stanowi świadczenie usług hotelarskich i towarzyszących na zasadach rynkowych, a także usług wynajmu lokali użytkowych (niemieszkalnych) oraz zarządzania miejscami hotelowymi na cele internatowe w związku z realizacją ustawy z dnia 22 czerwca 1995 r. o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jednolity: Dz.U. z 2010 r. nr 206, poz. 1367, z późn. zm.), które to usługi nie korzystają ze zwolnienia od podatku od towarów i usług. Przykładowo informacje zawarte w dokumentach zawierających wycenę wartości przedsiębiorstwa Spółki, w dokumentach potwierdzających sytuację prawną majątku, czy też w Memorandum Informacyjnym Spółki będą wykorzystywane przy podejmowaniu decyzji zarządczych.Zakupione towary i usługi wynikające z faktur dokumentujących poniesienie kosztów związanych z procesem prywatyzacji Spółki będą wykorzystywane do wykonywania wyłącznie czynności opodatkowanych podatkiem VAT, bo tylko taki rodzaj działalności prowadzi Spółka. Celem prywatyzacji w ujęciu ekonomicznym jest usprawnienie funkcjonowania prywatyzowanej Spółki, której efektem ma być wzrost osiąganych przychodów, znalezienie inwestora, który zapewni kontynuację wykonywania przez Spółkę czynności opodatkowanych. Poniesione przez Wnioskodawcę wydatki przełożą się m.in. na uzyskanie analiz, które będą wspomagały bieżące zarządzanie Spółką. Prywatyzacja Spółki potencjalnie wpłynie na zwiększenie jej możliwości operacyjnych oraz może wywrzeć pozytywny skutek w zakresie przyszłej działalności opodatkowanej Spółki. Wydatki te pozostają zatem w związku przyczynowo-skutkowym z całokształtem działalności gospodarczej Spółki.
Z powyższego wynika zatem, że udokumentowane fakturami wydatki, które będą poniesione w związku z procesem prywatyzacji, Wnioskodawca będzie wykorzystywał w bieżącej oraz przyszłej działalności opodatkowanej. Wydatki te, mające charakter kosztów ogólnych działalności, wiążą się z całokształtem opodatkowanej działalności Wnioskodawcy.
Mając na uwadze przedstawione okoliczności sprawy oraz powołane wyżej przepisy prawa, a także orzecznictwo TSUE należy stwierdzić, że Wnioskodawcy będzie przysługiwało prawo do odliczenia kwoty podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących nabycie towarów lub usług związanych z procesem prywatyzacji Wnioskodawcy.
Zatem stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.
Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.Interpretacja traci ważność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów przedstawionego zdarzenia przyszłego lub zmiany stanu prawnego.
W pozostałym zakresie objętym wnioskiem zostało wydane odrębne rozstrzygnięcie.
Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem.Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.).Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty powiązane lub podobne:

IBPP1/443-581/09/MS | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.