IBPP1/443-911/14/DK | Interpretacja indywidualna

Wnioskodawca nie ma prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z faktur dokumentujących wydatki ponoszone z tytułu realizacji projektu.
IBPP1/443-911/14/DKinterpretacja indywidualna
  1. odliczenie podatku
  2. prawo do odliczenia
  3. projekt
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112 poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 11 września 2014 r. (data wpływu 15 września 2014 r.), uzupełnionym pismem z 1 grudnia 2014 r. (data wpływu 3 grudnia 2014 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT zawartego w fakturach dokumentujących wydatki związane z realizacją szkoleń pt. „S.” – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 15 września 2014 r. do tut. Organu wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT zawartego w fakturach dokumentujących wydatki związane z realizacją szkoleń pt. „S.”.

Ww. wniosek został uzupełniony pismem z 1 grudnia 2014 r. (data wpływu 3 grudnia 2014 r.), będącymi odpowiedzią na wezwanie tut. organu z 25 listopada 2014 r., znak: IBPP1/443-911/14/DK.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

P., zwany dalej P., jest samorządową wojewódzką osobą prawną utworzoną na podstawie ustawy z dnia 22 października 2004 r. o jednostkach doradztwa rolniczego (Dz.U.2013.474 tekst jednolity), zwanej dalej „Ustawą”.

Zgodnie z art. 2 ust. 2b Ustawy - zadaniem P. jest prowadzenie doradztwa rolniczego obejmującego działania w zakresie rolnictwa, rozwoju wsi, rynków rolnych oraz wiejskiego gospodarstwa domowego, mające na celu poprawę poziomu dochodów rolniczych oraz podnoszenie konkurencyjności rynkowej gospodarstw rolnych, wspieranie zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, a także podnoszenie poziomu kwalifikacji zawodowych rolników i innych mieszkańców obszarów wiejskich. Ponadto zgodnie z art. 4 ust. 4 pkt 1) lit. d) tiret 5 Ustawy P. może odpłatnie wykonywać usługi, w szczególności w zakresie prowadzenia działalności szkoleniowej niezwiązanej z realizacją zadań, o których mowa w art. 4 ust. 1 i 2 ustawy o jednostkach doradztwa rolniczego.

P. przystąpił do konkursu ogłoszonego przez Fundację jako Podmiotu Wdrażającego dla działania „Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - na realizację szkolenia dla osób zatrudnionych w rolnictwie pt. „S.”. W dniu 1 sierpnia 2014 r. została podpisana umowa między F. a P. na realizację operacji. Szkolenia będą realizowane w ramach Osi 1 „Poprawa konkurencyjności sektora rolnego i leśnego” w działaniu 111 „Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie”. Działanie ma na celu doskonalenie zawodowe rolników i posiadaczy lasów prowadzące do restrukturyzacji i modernizacji rolnictwa, zwiększenie konkurencyjności i dochodowości działalności rolniczej lub leśnej oraz do spełnienia odpowiednich norm krajowych i UE. Doskonaleniem zawodowym w ramach działania będą objęci rolnicy i posiadacze lasów na zasadzie dobrowolności. Uczestnicy szkoleń nie ponoszą kosztów związanych z udziałem w szkoleniach. Program szkolenia będzie realizowany zgodnie z załącznikami nr 4 lit. a) lub b) do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 maja 2013 r. w sprawie szkoleń w zakresie środków ochrony roślin (Dz.U.poz.554).

Ponadto wszyscy uczestnicy muszą otrzymać zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w zakresie ochrony roślin (zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 10 do rozporządzenia MRiRW z dnia 8 maja 2013 r. w sprawie szkoleń w zakresie środków ochrony roślin Dz.U. poz.554).

Źródłem finansowania w 85% jest Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW), w 15% środki krajowe.

Finansowanie szkoleń będzie polegało na refundacji P. 100% poniesionych i udokumentowanych kosztów kwalifikowalnych operacji, zgodnie z § 6 ust. 5 Rozporządzenia MRiRW z dnia 7 lipca 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Ponadto zgodnie z § 6 ust. 4 wymienionego rozporządzenia do kosztów kwalifikowalnych zalicza się także podatek od towarów i usług (VAT) na zasadach określonych w art. 71 ust. 3 lit. a Rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 (Dz.Urz. UE L 277 z 21.10.2005).

W uzupełnieniu wniosku, Wnioskodawca podaje, że:

Wnioskodawca jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej w zakresie szkoleń, usług doradczych i informacyjnych od dnia 23 kwietnia 1996 r.

Wnioskodawca działa w oparciu o ustawę z dnia 22 października 2004 r. o jednostkach doradztwa rolniczego (Dz.U. 2013.474 tekst jednolity).

W oparciu o art. 4 ust. 4 pkt 1 lit. d) wyżej wymienionej ustawy Wnioskodawca może wykonywać usługi w szczególności w zakresie działalności szkoleniowej niezwiązanej z realizacja zadań o których mowa w art. 4 ustęp 2 ustawy o jednostkach doradztwa rolniczego.

Działalność Wnioskodawcy w związku z realizacją przedmiotowego projektu w ramach działania „Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie” nie jest nastawiona na zysk. Pomoc jest przyznawana w formie refundacji poniesionych (w znaczeniu kasowym) kosztów szkoleń, które zostaną uznane za koszty kwalifikowalne.

Refundacji podlegają koszty kwalifikowalne w wysokości do 100 % tych kosztów na podstawie złożonego wniosku o płatność.

Wydatki poniesione na realizację projektu o którym mowa we wniosku będą dokumentowane w następujący sposób:

  • faktura VAT wystawiona na Wnioskodawcę - dla transakcji nabycia towarów i usług,
  • nota księgowa łącznie z kalkulacją wg kosztu własnego (bez marży) Wnioskodawcy, który posiada własną bazę dydaktyczno - lokalową na następujące usługi świadczone na rzecz projektu: wyżywienie i noclegi dla uczestników szkoleń, wynajem opryskiwacza,
  • lista płac,
  • lista zwrotu kosztów dojazdu uczestników szkoleń.

Nabyte towary i usługi w związku z realizowanym projektem będą wykorzystywane przez Wnioskodawcę do wykonywania czynności, które nie będą generować podatku należnego, nie będą służyły do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

Szkolenia, na które Wnioskodawca będzie ponosił wydatki są czynnościami zwolnionymi od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c) ustawy o VAT gdyż są to usługi kształcenia zawodowego finansowane w 100 % ze środków publicznych.

Wnioskodawca oczekuje wydania interpretacji indywidualnej wyłącznie w zakresie uznania czy Wnioskodawca ma prawo do odliczenia podatku VAT zawartego w fakturach dokumentujących wydatki związane z realizacją ww. szkoleń.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy Wnioskodawca może odliczać podatek naliczony zawarty w fakturach dokumentujących wydatki związane z realizacją ww. projektu szkoleniowego...

Zdaniem Wnioskodawcy, planowane do realizacji przez P. w ramach projektu - usługi szkoleniowe są zwolnione od opodatkowania na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o VAT, gdyż są to usługi kształcenia zawodowego finansowane w całości ze środków publicznych. Podatek naliczony wynikający z nabytych towarów i usług związanych z tymi usługami nie podlega odliczeniu zgodnie z zasadą ogólną wyrażoną w art. 86 ust. 1 ustawy o VAT. Zgodnie z tym przepisem prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. W niniejszej sprawie podstawowy warunek związku nabywanych towarów i usług z czynnościami opodatkowanymi nie będzie spełniony. Towary i usługi nabywane w ramach realizowanego projektu służyć będą świadczeniu usług szkoleniowych, które korzystają ze zwolnienia od opodatkowania podatkiem od towarów i usług, czyli nie są związane z czynnościami opodatkowanymi, tj. najważniejsza przesłanką umożliwiającą odliczenie podatku naliczonego.

W związku z powyższym, Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego, wynikającego z faktur dokumentujących zakup towarów i usług służących realizacji planowanych szkoleń.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

W myśl art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Stosownie do art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Z kolei, na mocy art. 86 ust. 1 ustawy, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Zgodnie zaś z art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy o VAT (w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2014 r.) kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Stosownie do art. 87 ust. 1 ustawy, w przypadku gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy.

Ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, m.in. tego, że zakupy będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy.

Zgodnie z art. 88 ust. 4 ustawy o VAT w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2014 r., obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Z powyższego wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego przez podmiot niebędący czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT oraz podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku i niepodlegających temu podatkowi.

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca jest samorządową wojewódzką osobą prawną utworzoną na podstawie ustawy z dnia 22 października 2004 r. o jednostkach doradztwa rolniczego (Dz.U.2013.474 tekst jednolity), i jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej w zakresie szkoleń, usług doradczych i informacyjnych od dnia 23 kwietnia 1996 r.

Wnioskodawca przystąpił do konkursu ogłoszonego przez Fundację F. jako Podmiotu Wdrażającego dla działania „Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - na realizację szkolenia dla osób zatrudnionych w rolnictwie pt. „S.”. W dniu 1 sierpnia 2014 r. została podpisana umowa między F. a Wnioskodawcą na realizację operacji.

Działanie ma na celu doskonalenie zawodowe rolników i posiadaczy lasów prowadzące do restrukturyzacji i modernizacji rolnictwa, zwiększenie konkurencyjności i dochodowości działalności rolniczej lub leśnej oraz do spełnienia odpowiednich norm krajowych i UE. Doskonaleniem zawodowym w ramach działania będą objęci rolnicy i posiadacze lasów na zasadzie dobrowolności. Uczestnicy szkoleń nie ponoszą kosztów związanych z udziałem w szkoleniach.

Działalność Wnioskodawcy w zawiązku z realizacją przedmiotowego projektu nie jest nastawiona na zysk.

Nabyte towary i usługi w związku z realizowanym projektem będą wykorzystywane przez Wnioskodawcę do wykonywania czynności, które nie będą generować podatku należnego, nie będą służyły do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

Szkolenia, na które Wnioskodawca będzie ponosił wydatki są czynnościami zwolnionymi od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c) ustawy o VAT.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą kwestii, czy Wnioskodawca może odliczać podatek naliczony zawarty w fakturach dokumentujących wydatki związane z realizacją ww. projektu szkoleniowego.

Biorąc po uwagę opis stanu faktycznego oraz obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa podatkowego należy stwierdzić, że w przedmiotowej sprawie nie został spełniony podstawowy warunek uprawniający do odliczenia podatku od towarów i usług w związku z poniesionymi wydatkami na realizację projektu dotyczącego szkoleń zawodowych dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie – związek wydatków ze sprzedażą opodatkowaną. Pomimo, że Wnioskodawca jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem podatku VAT, to poniesione wydatki nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

W związku z powyższym, w sytuacji gdy Wnioskodawca jako zarejestrowany podatnik VAT czynny, nabywa towary i usługi które nie są i nie będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych, Wnioskodawca nie ma prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z faktur dokumentujących wydatki ponoszone z tytułu realizacji przedmiotowego projektu.

W związku z powyższym stanowisko Wnioskodawcy, że nie przysługuje mu prawo do odliczenia podatku naliczonego, wynikającego z faktur dokumentujących zakup towarów i usług służących realizacji planowanych szkoleń, uznano za prawidłowe.

Należy dodatkowo zauważyć, iż pojęcie „kosztu kwalifikowalnego” nie jest pojęciem podatkowym i organy podatkowe nie są właściwe do rozstrzygania wątpliwości podatników odnośnie możliwości zaliczania wartości podatku od towarów i usług do kosztów kwalifikowalnych. Kwestię tę rozstrzygają bowiem przepisy regulujące zasady korzystania ze środków pomocowych. Zasady i przepisy podatkowe przywołane w uzasadnieniu niniejszej interpretacji mogą być jedynie pomocne Wnioskodawcy przy dokonywaniu oceny, czy podatek VAT w tej sytuacji powinien być kosztem kwalifikowalnym. W związku z powyższym nie zajęto stanowiska w tej sprawie.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Przedmiotem niniejszej interpretacji nie była kwestia zwolnienia od podatku VAT organizowanych przez Wnioskodawcę szkoleń zawodowych dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie, gdyż na pytanie tut. organu zadane w wezwaniu z 25 listopada 2014 r., czy Wnioskodawca oczekuje wydania interpretacji indywidualnej wyłącznie w zakresie uznania, czy Wnioskodawca ma prawo do odliczenia podatku VAT zawartego w fakturach dokumentujących wydatki związane z realizacją ww. szkoleń, natomiast nie oczekuje wydania interpretacji w zakresie zwolnienia z podatku VAT organizowanych szkoleń zawodowych dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie, Wnioskodawca wskazał, że oczekuje wydania interpretacji indywidualnej wyłącznie w zakresie uznania, czy ma prawo do odliczenia podatku VAT zawartego w fakturach dokumentujących wydatki związane z realizacją szkoleń i nie odpowiedział na pytania, które mogłyby umożliwić tut. organowi wydanie interpretacji indywidualnej w zakresie zwolnienia od podatku usług szkoleniowych. W związku z tym jako element przedstawionego stanu faktycznego tut. organ przyjął za Wnioskodawcą, że organizowane przez Wnioskodawcę szkolenia będą czynnościami zwolnionymi od podatku i kwestia ta nie podlegała ocenie tut. organu.

Zaznaczenia wymaga, że organ podatkowy jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Wnioskodawca ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Podkreślenia wymaga, iż interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku.

Niniejsza interpretacja indywidualna traci swoją ważność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów przedstawionego stanu faktycznego lub zmiany stanu prawnego.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz.U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w X., po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty powiązane lub podobne:

IBPP1/443-911/14/DK | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.