IBPP1/443-768/15/AL | Interpretacja indywidualna

W zakresie prawa do odliczenia lub zwrotu podatku VAT w związku z realizacją projektu.
IBPP1/443-768/15/ALinterpretacja indywidualna
  1. odliczenie podatku od towarów i usług
  2. podatek naliczony
  3. prawo do odliczenia
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku
  2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Zwrot podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 613) oraz § 2 i § 6 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r., poz. 643) - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 21 września 2015 r. (data wpływu 24 września 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia lub zwrotu podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn.: „...”– jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 24 września 2015 r. wpłynął do tut. Organu ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia lub zwrotu podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn.: „...”.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

W latach 2012-2015 Gmina realizuje projekt pn.: „...”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2007-2013. Umowa o dofinansowanie projektu nr (...) z 11 lutego 2015 r. zawarta została z Województwem pełniącym rolę Instytucji Zarządzającej .... Umowa określa całkowitą wartość projektu w kwocie 675.789,15 zł, równą całkowitym wydatkom kwalifikowanym. Poziom dofinansowania wynosi nie więcej niż 574.420,77 zł i stanowi nie więcej niż 85% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowanych. Pozostałe 15% całkowitych wydatków kwalifikowanych stanowi wkład własny Gminy. Zakończenie finansowe realizacji: 15 wrzesień 2015 r.

Przedmiotem projektu jest rewitalizacja terenu turystyczno-rekreacyjnego, tzw. „X”, położonego w Y Przy ul. P. (demontaż zniszczonych wiat piknikowych i starych bramek do piłki nożnej oraz ławek i stołów, budowa boiska do piłki nożnej oraz siatkówki, budowa altany wyposażonej w ławki i stoły z kręgiem na ognisko, budowa ścieżki rowerowej, placu zabaw, parku fitness, wykonanie drogi dojazdowej wewnętrznej wraz z miejscami parkingowymi, instalacja monitoringu oraz wykonanie instalacji elektrycznej i oświetlenia).

Głównym celem projektu jest zwiększenie potencjału terenów turystyczno - rekreacyjnych Gminy na cele organizacji infrastruktury aktywnych form turystyki. Efektem realizacji projektu jest przywrócenie do świetności terenu turystyczno - rekreacyjnego, tzw. „X”, która stanowić będzie uzupełnienie infrastruktury okołoturystycznej, komplementarnej do wcześniej zrealizowanego projektu, czyli budowy tras rowerowych, co ze względu na atrakcyjność tego miejsca bezpośrednio przyczyni się do wzrostu ruchu turystycznego w obrębie Y.

Teren położony przy ulicy P., zwany „X”, przez lata stanowił popularne miejsce spotkań na łonie natury oraz pikników nie tylko mieszkańców Y, ale całego powiatu oraz przybyłych na obszar powiatu gości. Teren oferował też możliwość uprawiania sportu, grillowania, miłego i aktywnego spędzania czasu wolnego. Miejsce było bardzo chętnie uczęszczane i często wykorzystywane. Jednak przez lata teren uległ zniszczeniu i degradacji.

Rewitalizacja tzw. „X” doprowadzi do wzmocnienia konkurencyjności turystycznej, zarówno Y, jak i całego regionu, dzięki podniesieniu atrakcyjności gminy, poprzez zapewnienie mieszkańcom i turystom bogatej i nowoczesnej infrastruktury rekreacyjno -sportowej, dającej sposobność do aktywnego wypoczynku. Z efektów projektu skorzystają nieodpłatnie mieszkańcy miasta i odwiedzający miasto turyści. W wyniku realizacji projektu Gmina nie będzie osiągała żadnych przychodów, a efekty realizacji projektu są i będą w przyszłości ogólnodostępne i nieodpłatne.

Właścicielem efektów projektu jest Gmina. Towary i usługi opodatkowane podatkiem VAT i udokumentowane fakturami VAT, nabyte przez Gminę w ramach realizacji projektu, nie były i nie będą wykorzystywane w żaden sposób do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT. Wnioskodawca jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy w obecnym, obowiązującym stanie prawno-podatkowym, Wnioskodawca ma prawo odliczyć podatek VAT bądź otrzymać zwrot tego podatku w związku z realizacją projektu pn. „...”, którego opis stanu faktycznego przedstawiono powyżej...

Zdaniem Wnioskodawcy, mając na uwadze przedstawiony powyżej stan faktyczny oraz obowiązujące przepisy, nie ma on prawa do odliczenia podatku VAT od zakupów dokonanych w związku z realizacją przedmiotowego projektu bądź do zwrotu tego podatku.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2011 r., Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124. W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Stosownie do treści art. 87 ust. 1 ustawy, w przypadku gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy.

Na mocy art. 87 ust. 1 ustawy, w przypadku gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy.

Zasady dokonywania zwrotu różnicy podatku na rachunek bankowy podatnika określone zostały w art. 87 ust. 2-10a ustawy.

Stosownie do cytowanych wyżej przepisów prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje zarejestrowany, czynny podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi.

Przedstawiona powyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z usługami i towarami, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

Wyjaśnić również należy, że przepisy art. 87 ustawy regulują sposób dokonania przez podatnika rozliczenia w sytuacji, gdy w danym okresie rozliczeniowym deklaruje on nadwyżkę podatku naliczonego nad należnym. Przepisy te umożliwiają otrzymanie przez podatnika rzeczywistego zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym. Warunkiem, który musi spełnić podatnik, by domagać się zwrotu, jest powstanie w okresie rozliczeniowym różnicy pomiędzy kwotą podatku naliczonego a kwotą podatku należnego. Powyższe wynika z generalnej zasady określonej w przywołanym powyżej art. 87 ust. 1 ustawy.

Należy również zauważyć, że w rozdziale 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu kwoty podatku naliczonego jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług (Dz.U. z 2013 r., poz. 1656), przewidziano przypadki, w których kwota podatku naliczonego może być zwrócona jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług finansowanego ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej, oraz warunki i tryb dokonywania tego zwrotu. W § 8 ust. 3 i 4 tego rozporządzenia określono katalog środków, które stanowią ww. środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej.

Zgodnie z powołanymi wyżej przepisami, rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 ustawy, uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do czynności opodatkowanych. W omawianej sprawie warunki uprawniające do odliczenia nie zostały spełnione. W opisie sprawy Wnioskodawca wskazał, że Gmina, będąca zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT w żaden sposób nie wykorzysta do czynności opodatkowanych nabytych w ramach realizacji projektu towarów lub usług.

Analizując przedstawiony opis stanu faktycznego, należy stwierdzić, że nie wyczerpuje on znamion unormowania regulującego prawo do odliczenia podatku naliczonego przedstawionego w ww. art. 86 ust. 1 ustawy o VAT. Przesłanką pozwalającą na taki wniosek, jest – wskazany przez Wnioskodawcę – brak związku dokonanych na potrzeby realizacji projektu zakupów towarów i usług z wykonywaniem czynności opodatkowanych.

W konsekwencji, stosownie do powołanych wyżej unormowań Wnioskodawca nie ma prawa do odliczenia ani w całości ani w części podatku VAT zawartego w cenie towarów i usług nabywanych w związku z realizacją projektu pn.: „...”.

Zatem Wnioskodawca nie ma także możliwości otrzymania z tego tytułu zwrotu różnicy podatku, o którym mowa w art. 87 ust. 1 ustawy o VAT.

Wnioskodawca nie ma również prawa do otrzymania zwrotu na podstawie wskazanego wyżej rozporządzenia z 16 grudnia 2013 r., gdyż środki, o których mowa we wniosku, nie są środkami wymienionymi w § 8 ust. 3 i 4 tego rozporządzenia.

Podsumowując na gruncie przepisów ustawy o podatku od towarów i usług Wnioskodawca nie ma prawa do zwrotu podatku VAT naliczonego zawartego w fakturach zakupu w związku z realizacją ww. projektu.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym nie ma on prawa do odliczenia podatku VAT od zakupów dokonywanych w związku z realizacją przedmiotowego projektu bądź zwrotu tego podatku, należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Interpretacja traci ważność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów przedstawionego stanu faktycznego lub zmiany stanu prawnego.

Należy dodatkowo zauważyć, iż pojęcie „kosztu kwalifikowanego” nie jest pojęciem podatkowym i organy podatkowe nie są właściwe do rozstrzygania wątpliwości podatników odnośnie możliwości zaliczania wartości podatku od towarów i usług do kosztów kwalifikowalnych. Kwestię tę rozstrzygają bowiem przepisy regulujące zasady korzystania ze środków pomocowych. Zasady i przepisy podatkowe przywołane w uzasadnieniu niniejszej interpretacji mogą być jedynie pomocne Wnioskodawcy przy dokonywaniu oceny, czy podatek VAT w tej sytuacji powinien być kosztem kwalifikowalnym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz.U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

odliczenie podatku od towarów i usług
ITPP1/4512-119/15/AP | Interpretacja indywidualna

podatek naliczony
ITPP2/4512-142/15/AW | Interpretacja indywidualna

prawo do odliczenia
ITPP1/4512-254/15-3/MN | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.