IBPP1/443-726/14/DK | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Wnioskodawcy nie przysługuje mu prawo do odliczenia podatku naliczonego, wynikającego z faktur dokumentujących zakup towarów i usług służących realizacji planowanych szkoleń i druków materiałów szkoleniowych.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112 poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 17 lipca 2014 r. (data wpływu 21 lipca 2014 r.), uzupełnionym pismem z 14 października 2014 r. (data wpływu 17 października 2014 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT zawartego w fakturach dokumentujących wydatki związane z realizacją szkoleń pt. „Sz.” oraz drukiem materiałów szkoleniowych – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 21 lipca 2014 r. do tut. Organu wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT zawartego w fakturach dokumentujących wydatki związane z realizacją szkoleń pt. „Sz.” oraz drukiem materiałów szkoleniowych.

Ww. wniosek został uzupełniony pismem z 14 października 2014 r. (data wpływu 17 października 2014 r.), będącym odpowiedzią na wezwanie tut. organu z 6 października 2014 r., znak: IBPP1/443-726/14/DK.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Ś.jest samorządową wojewódzką osobą prawną utworzoną i działającą na podstawie ustawy z dnia 22 października 2004 r. o jednostkach doradztwa rolniczego (Dz.U. 2013, poz. 474 j.t.), zwanej dalej „Ustawą”.

Zgodnie z art. 4 ust. 4 pkt 1) lit. d) tiret 5 Ustawy, Ś. może odpłatnie wykonywać usługi, w szczególności w zakresie prowadzenia działalności szkoleniowej niezwiązanej z realizacją zadań, o których mowa w art. 4 ust. 2 ustawy o jednostkach doradztwa rolniczego.

Ś. planuje przystąpić do konkursu ogłoszonego przez Fundację Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA jako Podmiotu Wdrażającego dla działania „Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - na realizację szkolenia dla osób zatrudnionych w rolnictwie pt. „Sz.”. Szkolenia będą realizowane w ramach Osi 1 Poprawa konkurencyjności sektora rolnego i leśnego w działaniu 111 „Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie”. Działanie ma na celu doskonalenie zawodowe rolników i posiadaczy lasów, prowadzące do restrukturyzacji i modernizacji rolnictwa, zwiększania konkurencyjności i dochodowości działalności rolniczej lub leśnej oraz do spełnienia odpowiednich norm krajowych i UE. Doskonaleniem zawodowym w ramach działania będą objęci rolnicy i posiadacze lasów na zasadzie dobrowolności. Uczestnicy szkoleń nie ponoszą kosztów związanych z udziałem w szkoleniach. Program szkolenia będzie realizowany zgodnie z załącznikiem nr 2 lit. a ) do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 maja 2013 r. w sprawie szkoleń w zakresie środków ochrony roślin (Dz.U. poz. 554). Ponadto wszyscy uczestnicy muszą otrzymać zaświadczenie o ukończeniu szkolenia z zakresu stosowania środków ochrony roślin z uwzględnieniem zasad integrowanej ochrony roślin w województwie X. (zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 10 do rozporządzenia MRiRW z dnia 8 maj 2013 r. w sprawie szkoleń w zakresie środków ochrony roślin Dz.U. poz. 554).

Ś.będzie organizatorem szkoleń, które realizował będzie poprzez następujące pozycje wydatków:

 • nabór uczestników indywidualny,
 • wynajem sal wykładowych,
 • wynajem sal na warsztaty wraz z wyposażeniem,
 • wykłady,
 • catering,
 • transport uczestników na miejsce szkoleń,
 • noclegi dla uczestników szkoleń.

Finansowanie szkoleń będzie polegało na refundacji dla Ś. 100% poniesionych i udokumentowanych kosztów kwalifikowalnych operacji, zgodnie z § 6 ust. 5 Rozporządzenie MRiRW z dnia 7 lipca 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie” objętego programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Ponadto zgodnie z § 6 ust. 4 wymienionego rozporządzenia do kosztów kwalifikowalnych zalicza się także podatek od towarów i usług (VAT) na zasadzie określonych w art. 71 ust. 3 lit. a Rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 (Dz.Urz. UE L 277 z 21 października 2005 r.).

W uzupełnieniu wniosku, Wnioskodawca podaje, że:

 1. Na pytanie tut. organu „Czy Wnioskodawca jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług – jeżeli tak to od kiedy i z jakiego tytułu, jeżeli nie to z jakiego względu...”, Wnioskodawca odpowiedział, że jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług wydanym przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Y. z dnia 10 lutego 1997 r.
 2. Działalność Wnioskodawcy w związku z realizacją przedmiotową projektu nie jest nastawiona na osiąganie zysku.
 3. Wydatki poniesione na realizację projektu, o którym mowa we wniosku będą udokumentowane fakturami VAT i rachunkami wystawionymi na Wnioskodawcę.
 4. Na pytanie tut. organu „Czy poniesione przez Wnioskodawcę wydatki, będą służyły Wnioskodawcy do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT (czy nabyte towary i usługi w związku z realizowanym projektem będą wykorzystywane przez Wnioskodawcę do wykonywania czynności generujących podatek należny)...”, Wnioskodawca odpowiedział, że wydatki ponoszone przez Wnioskodawcę w związku z realizacją projektu nie będą wykorzystane do czynności generujących podatek należny.
 5. Szkolenia w celu których Wnioskodawca będzie ponosić wydatki będą szkoleniami zwolnionymi od podatku.

Wnioskodawca oczekuje wydania interpretacji indywidualnej wyłącznie w zakresie uznania czy ma prawo do odliczenia podatku VAT zawartego w fakturach dokumentujących wydatki związane z realizacją ww. szkoleń oraz drukiem materiałów szkoleniowych.

Nie oczekuje wydania interpretacji w zakresie zwolnienia z podatku VAT organizowanych szkoleń zawodowych dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy Ś. może odliczyć naliczony podatek VAT zawarty w fakturach dokumentujących wydatki związane z realizacją ww. szkoleń oraz drukiem materiałów szkoleniowych...

Zdaniem Wnioskodawcy, planowane do realizacji przez Ś. w ramach projektu - usługi szkoleniowe są zwolnione od opodatkowania na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c) ustawy o VAT, gdyż są to usługi kształcenia zawodowego, finansowane w całości ze środków publicznych.

Podatek naliczony wynikający z nabywanych towarów i usług związanych z tymi usługami nie podlega odliczeniu, zgodnie z zasadą ogólną wyrażoną w art. 86 ust. 1 ustawy o VAT. Zgodnie z tym przypisem prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. W niniejszej sprawie podstawowy warunek związku nabywanych towarów usług z czynnościami opodatkowanymi nie będzie spełniony.

Towary i usługi nabywane w ramach realizowanego projektu służyć będą świadczeniu usług szkoleniowych, które korzystają ze zwolnienia od opodatkowania podatkiem od towarów i usług, czyli nie są związane z czynnościami opodatkowanymi, tj. najważniejszą przesłanką umożliwiającą odliczenie podatku naliczonego. W związku z powyższym, Ś. nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego, wynikającego z faktur dokumentujących zakup towarów i usług służących realizacji planowanych szkoleń i druków materiałów reklamowych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

W myśl art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Stosownie do art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Z kolei, na mocy art. 86 ust. 1 ustawy, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Zgodnie zaś z art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy o VAT (w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2014 r.) kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Stosownie do art. 87 ust. 1 ustawy, w przypadku gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy.

Ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, m.in. tego, że zakupy będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy.

Zgodnie z art. 88 ust. 4 ustawy o VAT w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2014 r., obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Z powyższego wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego przez podmiot niebędący czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT oraz podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku i niepodlegających temu podatkowi.

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca jest samorządową wojewódzką osobą prawną utworzoną i działającą na podstawie ustawy z dnia 22 października 2004 r. o jednostkach doradztwa rolniczego (Dz.U. 2013, poz. 474 j.t.). Wnioskodawca jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług.

Wnioskodawca planuje przystąpić do konkursu ogłoszonego przez Fundację Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA jako Podmiotu Wdrażającego dla działania „Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - na realizację szkolenia dla osób zatrudnionych w rolnictwie pt. „Sz.”.

Działanie ma na celu doskonalenie zawodowe rolników i posiadaczy lasów, prowadzące do restrukturyzacji i modernizacji rolnictwa, zwiększania konkurencyjności i dochodowości działalności rolniczej lub leśnej oraz do spełnienia odpowiednich norm krajowych i UE.

Wydatki poniesione na realizację projektu, o którym mowa we wniosku będą udokumentowane fakturami VAT i rachunkami wystawionymi na Wnioskodawcę i nie będą wykorzystane do czynności generujących podatek należny.

Działalność Wnioskodawcy w związku z realizacją przedmiotową projektu nie jest nastawiona na osiąganie zysku.

Szkolenia w celu których Wnioskodawca będzie ponosić wydatki będą szkoleniami zwolnionymi od podatku.

Biorąc po uwagę opis zdarzenia przyszłego oraz obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa podatkowego należy stwierdzić, że w przedmiotowej sprawie nie został spełniony podstawowy warunek uprawniający do odliczenia podatku od towarów i usług w związku z poniesionymi wydatkami na realizację projektu dotyczącego szkoleń zawodowych dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie – związek wydatków ze sprzedażą opodatkowaną. Pomimo, że Wnioskodawca jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem podatku VAT, to poniesione wydatki nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

W związku z powyższym, w sytuacji gdy Wnioskodawca jako zarejestrowany podatnik VAT czynny, nabywa towary i usługi które nie są i nie będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych, Wnioskodawca nie ma prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z faktur dokumentujących wydatki ponoszone z tytułu realizacji przedmiotowego projektu.

W związku z powyższym stanowisko Wnioskodawcy, że nie przysługuje mu prawo do odliczenia podatku naliczonego, wynikającego z faktur dokumentujących zakup towarów i usług służących realizacji planowanych szkoleń i druków materiałów szkoleniowych, uznano za prawidłowe.

Należy zaznaczyć, że Wnioskodawca wprawdzie w swoim stanowisku użył sformułowania „materiałów reklamowych”, jednakże z opisu sprawy i pytania wynika, że chodzi o materiały szkoleniowe i tak też przyjęto w niniejszej interpretacji.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Przedmiotem niniejszej interpretacji nie była kwestia zwolnienia od podatku VAT organizowanych przez Wnioskodawcę szkoleń zawodowych dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie, gdyż na pytanie tut. organu zadane w wezwaniu z 6 października 2014 r., czy Wnioskodawca oczekuje wydania interpretacji indywidualnej wyłącznie w zakresie uznania, czy Wnioskodawca ma prawo do odliczenia podatku VAT zawartego w fakturach dokumentujących wydatki związane z realizacją ww. szkoleń oraz drukiem materiałów szkoleniowych, natomiast nie oczekuje wydania interpretacji w zakresie zwolnienia z podatku VAT organizowanych szkoleń zawodowych dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie, Wnioskodawca wskazał, że oczekuje wydania interpretacji indywidualnej wyłącznie w zakresie uznania, czy ma prawo do odliczenia podatku VAT zawartego w fakturach dokumentujących wydatki związane z realizacją szkoleń oraz drukiem materiałów szkoleniowych i nie odpowiedział na pytania, które mogłyby umożliwić tut. organowi wydanie interpretacji indywidualnej w zakresie zwolnienia od podatku usług szkoleniowych. W związku z tym jako element przedstawionego zdarzenia przyszłego tut. organ przyjął za Wnioskodawcą, że organizowane przez Wnioskodawcę szkolenia będą czynnościami zwolnionymi od podatku i kwestia ta nie podlegała ocenie tut. organu.

Zaznaczenia wymaga, że organ podatkowy jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Wnioskodawca ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Podkreślenia wymaga, iż interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku.

Niniejsza interpretacja indywidualna traci ważność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów przedstawionego zdarzenia przyszłego, bądź zmiany stanu prawnego.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz.U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w X., po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.