IBPP1/443-641/14/AZb | Interpretacja indywidualna

Brak opodatkowania dotacji, opodatkowanie nieodpłatnego przekazania wyników Projektu (praw majątkowych) na rzecz Konsorcjanta, prawo do odliczenia podatku naliczonego
IBPP1/443-641/14/AZbinterpretacja indywidualna
 1. czynności podlegające opodatkowaniu
 2. dotacja
 3. konsorcjum
 4. obrót
 5. podstawa opodatkowania
 6. prawo do odliczenia
 7. wkład
 8. świadczenie usług
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Podstawa opodatkowania -> Podstawa opodatkowania
 3. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Dostawa towarów i świadczenie usług -> Świadczenie usług
 4. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Przepisy ogólne -> Czynności opodatkowane

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 10 czerwca 2014 r. (data wpływu 20 czerwca 2014 r.), uzupełnionym pismem z 19 września 2014 r. (data wpływu 24 września 2014 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług jest:

 • prawidłowe w zakresie uznania, czy wartość otrzymanej dotacji powinna zostać wzięta pod uwagę dla potrzeb kalkulacji podstawy opodatkowania,
 • nieprawidłowe w zakresie uznania, czy przekazanie wyników Projektu (praw majątkowych) na rzecz Konsjorcjanta stanowić będzie czynność podlegającą opodatkowaniu VAT,
 • nieprawidłowe w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego z tytułu zakupu towarów i usług nabywanych dla potrzeb realizacji Projektu.

UZASADNIENIE

W dniu 20 czerwca 2014 r. wpłynął do tut. organu ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie uznania, czy wartość otrzymanej dotacji powinna zostać wzięta pod uwagę dla potrzeb kalkulacji podstawy opodatkowania, uznania, czy przekazanie wyników Projektu (praw majątkowych) na rzecz Konsjorcjanta stanowić będzie czynność podlegającą opodatkowaniu VAT oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego z tytułu zakupu towarów i usług nabywanych dla potrzeb realizacji Projektu.

Ww. wniosek został uzupełniony pismem z 19 września 2014 r. (data wpływu 24 września 2014 r.) będącym odpowiedzią na wezwanie tut. organu z 10 września 2014 r. znak IBPP1/443-641/14/AZb.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Uczelnia (dalej: Wnioskodawca lub Beneficjent) wraz z innym podmiotem gospodarczym, firmą X (dalej: Konsorcjant) zawarła umowę w zakresie realizacji wspólnego przedsięwzięcia, tj. konsorcjum naukowo-przemysłowego (dalej: Konsorcjum).

Konsorcjum zawiązane zostało dla potrzeb realizacji badania naukowego pt. „(...)” (dalej: Projekt).

Projekt ma na celu opracowanie i praktyczne zweryfikowanie zasad budowy bioreaktorów zamkniętych i prowadzenie w nich procesu uprawy mikroglonów. W wyniku jego realizacji powstanie prototyp bioreaktorów z uprawami mikroglonów połączonych z biogazownią rolniczą i wykorzystujących jej odpady.

Zadania realizowane w ramach Konsorcjum zostały podzielone pomiędzy Beneficjenta i Konsorcjanta w następujący sposób:

i.Beneficjent realizuje prace badawczo-rozwojowe, podczas gdy

ii. Konsorcjant wnosi do Projektu wkład własny w postaci biogazowni rolniczej.

Po wykonaniu Projektu, prawa majątkowe do wyników badań i prac rozwojowych uzyskanych w trakcie jego realizacji zostaną w całości przekazane przez Beneficjenta Konsorcjantowi, który planuje wdrożenie ich we własnej działalności gospodarczej. Z tytułu przekazania wskazanych powyżej praw majątkowych Beneficjent nie otrzyma od Konsorcjanta wynagrodzenia (zapłaty). Beneficjent zachowa prawo do wykorzystania zdobytej przez niego w trakcie realizacji Projektu wiedzy dla celów przyszłych prac badawczo-rozwojowych.

Dla potrzeb pozyskania dodatkowych środków na realizację projektu, Beneficjent działając na rzecz i w imieniu Konsorcjanta biznesowego podpisał z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (dalej: NCBiR) umowę o dofinansowanie.

Na całkowitą wartość dofinansowania przyznanego na podstawie umowy zawartej pomiędzy Beneficjentem i NCBiR składają się środki z:

i.Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (dalej: EFRR) - 85% wartości dofinansowania oraz

ii. budżetu państwa - 15% dofinansowania.

Wypłata dofinansowania następuje w formie zaliczki na poczet przyszłych wydatków kwalifikowanych ponoszonych przez Beneficjenta w trakcie realizacji prac badawczo-rozwojowych albo refundacji tych wydatków, przyznawanej do wysokości wydatków kwalifikowanych poniesionych przez Beneficjenta. Z praktycznego punktu widzenia oznacza to, że:

i.po złożeniu przez Beneficjenta wniosku o płatność zaliczkową NCBiR przeleje na wyodrębniony rachunek bankowy Beneficjenta wnioskowaną kwotę dofinansowania

albo

ii.po przedstawieniu dokumentów potwierdzających poniesienie wydatków kwalifikowanych na potrzeby realizacji Projektu, NCBiR zwróci Wnioskodawcy (na rachunek bankowy) równowartość poniesionych kosztów.

Wydatki kwalifikowane, o których mowa powyżej, stanowić będą przede wszystkim: wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń personelu zaangażowanego w Projekt, koszty zakupu aparatury i materiałów niezbędnych do wykonania Projektu, koszty spotkań roboczych itp.

Instytucja Pośrednicząca nie udziela Konsorcjantowi biznesowemu dofinansowania w formie dotacji celowej oraz płatności ze środków EFRR.

Jedynym uprawnionym podmiotem do otrzymania dofinansowania przekazanego w postaci dotacji celowej oraz płatności ze środków EFRR od Instytucji Pośredniczącej jest Beneficjent. Konsorcjant wnosi wkład finansowy do projektu w wysokości odpowiadającej co najmniej różnicy pomiędzy całkowitą wartością kosztów kwalifikowanych, a kwotą udzielonej pomocy publicznej.

Prawa majątkowe pochodzące z uzyskania wyników badań przemysłowych lub prac rozwojowych, będących efektem działalności Beneficjenta w ramach Projektu, zostaną przeniesione w całości na Konsorcjanta biznesowego wyłącznie w celu wdrożenia wyników projektu do działalności gospodarczej.

Beneficjent zachowa prawo do publikowania wyników projektu w zakresie, w jakim pochodzą one z prowadzonych przez niego badań przemysłowych lub prac rozwojowych, z zastrzeżeniem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorcy. Beneficjent zachowa prawo do wykorzystywania nowej wiedzy zdobytej w trakcie realizacji Projektu do jego niezależnej działalności badawczo - rozwojowej, mającej na celu powiększenie zasobów wiedzy oraz lepsze zrozumienie podstaw zjawisk i obserwowalnych faktów, w tym działalności prowadzonej we współpracy, oraz działalności dydaktycznej, z zastrzeżeniem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorcy.

Podkreślenia wymaga fakt, że dofinansowanie zostało przyznane Beneficjentowi wyłącznie na pokrycie kosztów prac badawczo-rozwojowych w ramach Projektu, a co za tym idzie w zamian za uzyskane dofinansowanie Beneficjent nie będzie zobowiązany do żadnego świadczenia wzajemnego na rzecz NCBiR.

Środki finansowe przekazane Beneficjentowi na realizację Projektu w ramach konsorcjum stanowią w całości pomoc publiczną dla Konsorcjanta biznesowego z uwagi na fakt, iż prawa majątkowe do wyników badań przemysłowych lub prac rozwojowych, uzyskanych przez Beneficjenta w trakcie realizacji projektu, są przekazywane w całości Konsorcjantowi biznesowemu, a udział Beneficjenta w realizacji Projektu ma charakter niezależnej działalności badawczo - rozwojowej, mającej na celu powiększenie zasobów wiedzy oraz lepsze zrozumienie podstawowych zjawisk i obserwowalnych faktów.

Zaliczka z NCBiR została wpłacona na rachunek bankowy Wnioskodawcy w lipcu 2013 r.

Zarówno Beneficjent jak i Konsorcjant są zarejestrowanymi podatnikami VAT czynnymi.

W uzupełnieniu wniosku z 19 września 2014 r. Wnioskodawca wskazał, że:

1.Umowa konsorcjum pomiędzy Wnioskodawcą o firmą X została zawarta 29 listopada 2012 roku.

W zapisie umowy pojawia się określenie „Beneficjent” - Uczelnia oraz „Konsorcjant biznesowy” Firma X. Umowa nie posługuje się sformułowaniem „Lider Konsorcjum”.

W umowie konsorcjum jest zapis mówiący o tym, że Wnioskodawca podpisuje umowę z NCBiR i reprezentuje konsorcjum w kontaktach z nim oraz zgodnie z umową konsorcjum (§ 12 punkt e) „reprezentowania konsorcjum w związku z wykonywaniem umowy o dofinansowanie projektu”. Natomiast każdy z członków konsorcjum odrębnie realizuje swoje zadania i otrzymuje faktury za nabywane usługi, dostawy, prace budowlane.

W związku z umową konsorcjum nie są wystawiane faktury na rzecz innych podmiotów – w ramach konsorcjum nie jest i nie będzie prowadzona sprzedaż na rzecz innych podmiotów. Dopiero po zakończeniu projektu, Konsorcjant - będący cały czas właścicielem biogazowni - będzie wykorzystywać wyniki badań powstałe w ramach projektu do własnej działalności gospodarczej i z tego tytułu będzie wystawiać faktury.

2.Podmiotem otrzymującym dofinansowanie jest Wnioskodawca.

Sformułowanie we wniosku, że Wnioskodawca „działając na rzecz i w imieniu konsorcjanta biznesowego podpisał z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (dalej NCBiR) umowę o dofinansowanie” należy rozumieć w ten sposób, że umowa o dofinansowanie projektu obejmuje również zadania realizowane przez konsorcjanta biznesowego, który nie otrzymuje dofinansowania, natomiast jest uczestnikiem projektu i obowiązują go zapisy umowy, jaką Wnioskodawca podpisał z NCBiR.

3.Wydatki wykazane we wniosku o dofinansowanie stanowią jedynie pokrycie kosztów poniesionych przez Wnioskodawcę związanych z realizacją projektu.

4.W harmonogramie rzeczowo-finansowym znajduje się pozycja Wynagrodzenia i z tej pozycji finansowane jest wynagrodzenie pracowników Wnioskodawcy.

5.Wyniki prac zostaną przekazane na podstawie protokołu przekazania.

Zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie projektu w § punkt 5 podpunkt 3 „Prawa majątkowe, pochodzące z uzyskania wyników badań przemysłowych lub prac rozwojowych, będących efektem działalności Beneficjenta w ramach projektu, zostaną przeniesione w całości na Konsorcjanta Biznesowego wyłącznie w celu wdrożenia wyników projektu do działalności gospodarczej”.

Głównym powodem przystąpienia przez Wnioskodawcę - Uczelnię - do konsorcjum była możliwość istotnego powiększenia zasobów wiedzy o różne aspekty technologii uprawy mikroglonów w bioreaktorach zamkniętych z recyklingiem CO2 i innych odpadów z biogazowni. W tym celu niezbędna była biogazownia rolnicza, którą Konsorcjant zobowiązał się wnieść jako wkład do konsorcjum. W konsekwencji, po zawarciu umowy konsorcjum, Wnioskodawca może realizować projekt, a następnie będzie mógł wykorzystać zdobytą wiedzę w dalszej działalności badawczo-rozwojowej oraz działalności dydaktycznej.

6.Wnioskodawca będzie mógł wykorzystać zdobytą wiedzę w dalszej działalności badawczo - rozwojowej, mającej na celu powiększenie zasobów wiedzy oraz lepsze zrozumienie podstaw zjawisk i obserwowalnych faktów, w tym działalności prowadzonej we współpracy, oraz działalności dydaktycznej.

7.Wnioskodawca do projektu wnosi jedynie wkład niepieniężny, którym jest know-how, jaką posiadał Wnioskodawca przed realizacją projektu Na podstawie posiadanej wiedzy został przygotowany wniosek aplikacyjny, który po pozytywnej ocenie otrzymał dofinansowanie.

8.Realizowane prace badawczo-rozwojowe są wkładem Wnioskodawcy do konsorcjum.

Według umowy konsorcjum - § 10 - Wnioskodawca ponosi odpowiedzialność za sprawne realizowanie projektu w szczególności:

-Wykonanie prac badawczych mających na celu:

 • Dobór glonów pod względem optymalnego ich wykorzystania do zakładanych celów projektu,
 • Optymalizację warunków ich uprawy przy zmiennych parametrach temperatury, stężenia CO2, zawartości składników mineralnych, ilości światła w ciągu doby i innych,
 • Określenie różnic w efektach przyrostu biomasy zasilanej:
  • Spalinami uzyskanymi ze spalania biogazu w generatorze prądu,
  • Zoptymalizowania sposobu i technologii odbioru odpadów poprocesowych i metod dostarczania ich do uprawy glonów,
  • Badania innych sposobów uzdatniania odpadów,
  • Opracowania sposobu kontroli i sterowania procesem wzrostu glonów z zastosowaniem sieci neuronowych,

-Zarządzanie projektem,

-Rozliczanie projektu,

-Sprawozdawczość.

W umowie konsorcjum brak innych zapisów dotyczących wnoszonego przez Wnioskodawcę wkładu do projektu.

9.Konsorcjum zostało powołane, aby wspólnie realizować cel konsorcjum, którym zgodnie z umową jest realizacja projektu. Nie można podzielić celu konsorcjum na cele Wnioskodawcy i cele Konsorcjanta biznesowego.

Według umowy konsorcjum - § 10 - Wnioskodawca ponosi odpowiedzialność za sprawne realizowanie projektu w szczególności:

-wykonanie prac badawczych mających na celu:

 • Dobór glonów pod względem optymalnego ich wykorzystania do zakładanych celów projektu,
 • Optymalizację warunków ich uprawy przy zmiennych parametrach temperatury, stężenia CO2, zawartości składników mineralnych, ilości światła w ciągu doby i innych,
 • Określenie różnic w efektach przyrostu biomasy zasilanej:
  • Spalinami uzyskanymi ze spalania biogazu w generatorze prądu,
  • Zoptymalizowania sposobu i technologii odbioru odpadów podprocesowych i metod dostarczania ich do uprawy glonów,
  • Badania innych sposobów uzdatniania odpadów,
  • Opracowania sposobu kontroli i sterowania procesem wzrostu glonów z zastosowaniem sieci neuronowych,

-Zarządzania projektem,

-Rozliczania projektu,

-Sprawozdawczość.

10.Wnioskodawca nie ma i nie będzie miał prawa do rozporządzenia wkładem wniesionym przez Konsorcjanta.

11.Biogazownia rolnicza jest niezbędna do realizacji wskazanego projektu. Bez niej nie jest możliwe zrealizowanie całego projektu.

12.Zdaniem Wnioskodawcy, przekazanie wyników Projektu (przekazanie praw majątkowych) na rzecz Konsorcjanta nie stanowi czynności podlegającej opodatkowaniu VAT (w tym świadczenia usług) z uwagi na fakt, że w zamian za prace zrealizowane w ramach Projektu, Wnioskodawca nie uzyska zapłaty (wynagrodzenia) ani od Konsorcjanta, ani z innego źródła.

Natomiast z ostrożności procesowej, Wnioskodawca w uzasadnieniu do własnego stanowiska w odniesieniu do pytania 2 wskazał, że nawet gdyby uznać, że przekazanie praw majątkowych na rzecz Konsorcjanta nastąpi w ramach działalności gospodarczej Wnioskodawcy (jako swego rodzaju świadczenie - usługa), to przekazanie tych praw niewątpliwie stanowić będzie nieodpłatne świadczenie usługi związane z prowadzoną przez niego (tj. Wnioskodawcę) działalnością gospodarczą (rozumianą jako prowadzenie działalności badawczo-naukowej, w ramach której Wnioskodawca będzie miał możliwość wykorzystania wiedzy zdobytej w trakcie realizacji Projektu i wykorzystania jej przy innych projektach).

13.Faktury związane z zakupem towarów i usług w ramach zadań realizowanych przez Wnioskodawcę będą wystawione na Wnioskodawcę.

14.Wnioskodawca nie planuje komercjalizacji/sprzedaży efektów prac badawczo - rozwojowych.

15.Prawa majątkowe będą przysługiwały wyłącznie Konsorcjantowi.

16.Dokonane przez Wnioskodawcę zakupy towarów i usług służą oraz będą służyły wyłącznie na rzecz Projektu.

17.

a.Wkład finansowy wnoszony jest na podstawie § 11 Umowy Konsorcjum zawartej 29 listopada 2012 roku, zgodnie z którym konsorcjant wnosi wkład własny w wysokości 13 311 033 zł.

b.Wkład własny został ustalony na podstawie harmonogramu rzeczowo-finansowego stanowiącego załącznik do dokumentacji aplikacyjnej oraz wniosku o dofinansowanie projektu. Oba dokumenty zostały przygotowane przez Wnioskodawcę i Konsorcjanta biznesowego i wynikają z zakresu prac jaki obejmie cały projekt.

Koszty konsorcjanta biznesowego obejmują:

 • Koszty wynagrodzeń wraz z pozapłacowymi kosztami pracy osób zatrudnionych przy prowadzeniu badań przemysłowych lub prac rozwojowych,
 • Koszty aparatury naukowo-badawczej i innych urządzeń służących do wykonywania badań, w tym koszty amortyzacji oraz koszty odpłatnego korzystania z aparatury naukowo-badawczej i innych urządzeń służących do wykonywania badań,
 • Inne koszty operacyjne ponoszone bezpośrednio z realizacją projektu, w tym koszty materiałów i środków eksploatacyjnych.

Ponoszone i dokumentowane są one przez konsorcjanta biznesowego.

c.W zadaniu realizowanym przez konsorcjanta biznesowego wyszczególnione następujące kategorie kosztów:

 • Koszty wynagrodzeń wraz z pozapłacowymi kosztami pracy osób zatrudnionych przy prowadzeniu badań przemysłowych lub prac rozwojowych - nie jest finansowane wynagrodzenie pracowników Wnioskodawcy,
 • Koszty aparatury naukowo-badawczej i innych urządzeń służących do wykonywania badań, w tym koszty amortyzacji oraz koszty odpłatnego korzystania z aparatury naukowo-badawczej i innych urządzeń służących do wykonywania badań,
 • Inne koszty operacyjne ponoszone bezpośrednio z realizacją projektu, w tym koszty materiałów i środków eksploatacyjnych.

d.Koszty kwalifikowane projektu w 79,73% finansowane są ze środków NCBiR. Pozostała kwota jest finansowana przez Konsorcjanta biznesowego. Koszty niekwalifikowane w 100% finansowane są ze środków własnych konsorcjanta biznesowego.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:
 1. Czy w świetle przedstawionego stanu faktycznego wartość dotacji otrzymanej przez Wnioskodawcę na sfinansowanie kosztów Projektu powinna zostać wzięta pod uwagę dla potrzeb kalkulacji podstawy opodatkowaniu VAT (na gruncie przepisów obowiązujących w 2013 r. i 2014 r.)...
 2. Czy przekazanie przez Wnioskodawcę wyników Projektu (praw majątkowych) na rzecz Konsorcjanta stanowić będzie czynność podlegającą opodatkowaniu VAT...
 3. Czy w odniesieniu do towarów i usług nabywanych przez Wnioskodawcę dla potrzeb realizacji Projektu przysługuje mu prawo do odliczenia VAT...

Zdaniem Wnioskodawcy,

Ad. 1.

Zdaniem Wnioskodawcy dotacja otrzymana na sfinansowanie kosztów Projektu nie powinna zostać wzięta pod uwagę dla potrzeb kalkulacji podstawy opodatkowaniu VAT, ani na gruncie przepisów obowiązujących w 2013 r., ani przepisów obowiązujących w 2014 r.

Ad. 2.

Zdaniem Wnioskodawcy, przekazanie wyników Projektu (praw majątkowych) na rzecz Konsorcjanta nie będzie stanowiło czynności podlegającej opodatkowaniu VAT.

Ad. 3.

Zdaniem Wnioskodawcy, w odniesieniu do towarów i usług nabywanych dla potrzeb realizacji Projektu nie przysługuje mu prawo do odliczenia VAT.

Uzasadnienie stanowiska Wnioskodawcy.

Ad.1

Zgodnie z obecnie obowiązującym art. 29a ust. 1 ustawy o VAT, podstawą opodatkowania (z pewnymi wyjątkami niemającymi zastosowania w analizowanym stanie faktycznym) jest wszystko, co stanowi zapłatę, którą dokonujący dostawy towarów/usługodawca otrzymał lub ma otrzymać z tytułu sprzedaży od nabywcy, usługobiorcy lub osoby trzeciej. Do podstawy opodatkowania włączane są również otrzymane dotacje, subwencje i inne dopłaty o podobnym charakterze mające bezpośredni wpływ na cenę towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika.

Jednocześnie Wnioskodawca pragnie zaznaczyć, że co prawda do końca 2013 r. kwestię kalkulacji podstawy opodatkowania regulowały inne zapisy (art. 29 ust. 1 ustawy o VAT), to jednak - pomimo nieco odmiennego ich brzmienia - zakres merytoryczny nie odbiegał od obecnie obowiązującego art. 29a ustawy o VAT. W związku z tym, w dalszej części wniosku stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytania nr 1 zostanie przedstawione wspólnie dla przepisów obowiązujących w obu stanach prawnych (tj. do końca 2013 r. i od początku 2014 r.).

Z treści cytowanych powyżej przepisów wynika, iż dla określenia, czy dana dotacja stanowi, czy też nie, element kalkulacyjny podstawy opodatkowania, a co z a tym idzie czy powinna podlegać opodatkowaniu VAT, istotne są szczegółowe warunki jej przyznania, określające cele realizowanego w określonej formie dofinansowania. W szczególności, uznanie wartości otrzymanej dotacji za element kalkulacyjny podstawy opodatkowania uzależnione jest od tego, czy dotacja dokonywana jest w celu sfinansowania konkretnej czynności podlegającej opodatkowaniu podatkiem VAT.

Innymi słowy, w sytuacji, gdy podatnik, w związku z konkretną dostawą towarów lub świadczeniem usług, otrzymuje dofinansowanie (dotację, subwencję), stanowiącą dopłatę do ceny konkretnego towaru lub usługi, tego rodzaju dofinansowanie stanowi, obok ceny, uzupełniający element podstawy opodatkowania z tytułu danej dostawy lub świadczenia (analogicznie jak np. w przypadku częściowej refundacji ceny leków i wyrobów medycznych wypłacanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia).

A contrario, dotacje niedające się powiązać z konkretnymi czynnościami podlegającymi opodatkowaniu VAT, nie stanowią elementu kalkulacyjnego podstawy opodatkowania w rozumieniu przepisów ustawy o VAT, w związku z czym nie zwiększają podstawy opodatkowania VAT.

Podstawę opodatkowania VAT zwiększa się zatem tylko i wyłącznie o takie dotacje, które w sposób bezwzględny i bezpośredni są związane z daną dostawą towarów lub świadczeniem usług. Jeżeli taki bezpośredni związek nie występuje, dofinansowanie ogólne - na pokrycie kosztów działalności (czy też kosztów realizacji konkretnego zadania) nie zwiększa podstawy opodatkowania, a tym samym nie podlega opodatkowaniu VAT.

W świetle powyższego, podkreślenia wymaga fakt, że dotacja przyznana Wnioskodawcy na mocy umowy zawartej z NCBiR przeznaczona jest na refundowanie kosztów związanych z realizacją Projektu badawczo-rozwojowego i pokrywa tylko koszty z nim związane. Natomiast efekty wykonania przedmiotowego Projektu zostaną nieodpłatnie przekazane na rzecz Beneficjenta. W związku z tym otrzymana przez Wnioskodawcę dotacja na realizację Projektu nie będzie miała bezpośredniego związku z konkretną dostawą towarów lub świadczeniem usług.

Jednocześnie Wnioskodawca pragnie zaznaczyć, że w świetle ustawy o VAT dotacje mające na celu dofinansowanie poniesionych kosztów, niedające się powiązać z konkretnymi czynnościami podlegającymi opodatkowaniu podatkiem VAT, a więc nieuzależnione od ilości i wartości dostarczanych towarów lub świadczonych usług, nie stanowią również zapłaty, którą usługodawca otrzymał lub ma otrzymać z tytułu sprzedaży od nabywcy, usługobiorcy lub osoby trzeciej.

A zatem, z uwagi na fakt, iż w analizowanym stanie faktycznym, dotacja otrzymana od NCBiR została przyznana na pokrycie kosztów prac badawczo-rozwojowych Wnioskodawcy i nie została przyznana w celu sfinansowania konkretnej dostawy towarów lub świadczenie usług, nie stanowi ona również zapłaty, którą usługodawca otrzymał lub ma otrzymać z tytułu sprzedaży od osoby trzeciej, w rozumieniu ustawy o VAT.

Co za tym idzie, dotacja otrzymana z NCBiR nie będzie stanowiła z perspektywy Wnioskodawcy elementu kalkulacyjnego podstawy opodatkowania w rozumieniu przepisów ustawy o VAT i tym samym nie będzie podlegała opodatkowaniu VAT.

Wnioskodawca pragnie zaznaczyć, że powyższe stanowisko znajduje potwierdzenie również na gruncie bieżącej praktyki organów podatkowych, co potwierdza między innymi interpretacja ogólna Ministra Finansów z dnia 15 czerwca 2012 r. o sygn. PT4/033/2-3/9/EFU/2012/PT-298, w której to Minister stwierdził, wprost, że:

dotacje czy subwencje (np. dotacja ze środków unijnych) niemające bezpośredniego wpływu na cenę czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, nie stanowią obrotu w rozumieniu przepisu art. 29 ust. 1 powołanej wyżej ustawy o podatku od towarów i usług, czyli nie zwiększają podstawy opodatkowania podatkiem od towarów i usług”.

Analogiczne stanowisko odnaleźć można również między innymi w:

i.interpretacji indywidualnej z dnia 2 stycznia 2014 r., o sygn. IPPP2/443-1302/13-2/MM: „skoro - jak wskazano - pozyskana dotacja przeznaczona jest na pokrycie poniesionych kosztów w ramach realizowanego projektu to oznacza, że w opisanej sytuacji występuje dotacja o charakterze zakupowym, a nie dotacja mająca na celu sfinansowanie ceny sprzedaży. W konsekwencji, w związku z realizacją projektu w części dofinansowania Wnioskodawca nie otrzymuje wynagrodzenia za świadczone usługi w rozumieniu przepisów ustawy, a jedynie zwrot ponoszonych kosztów. Tym samym otrzymana dotacja ze środków unijnych, czyli otrzymany zwrot poniesionych kosztów nie stanowi czynności opodatkowanej VAT, ponieważ czynność ta nie została wymieniona w katalogu czynności podlegających opodatkowaniu, zawartych w art. 5 ust. 1 ustawy o VAT.

ii. interpretacji indywidualnej z dnia 17 grudnia 2013 r., o sygn. IPPP1/443-955/13-4/MPe, czy też

iii. interpretacji indywidualnej z dnia 9 września 2013 r. o sygn. IPPP2/443-645/13-2/DG.

Ad. 2

W ocenie Wnioskodawcy nieodpłatne przekazanie Konsorcjantowi praw majątkowych do wyników badań i prac rozwojowych uzyskanych w trakcie realizacji Projektu nie będzie stanowiło czynności podlegających opodatkowaniu VAT.

Wynika to z faktu, iż w zamian za prace zrealizowane w ramach Projektu Wnioskodawca nie uzyska zapłaty (wynagrodzenia) ani od Konsorcjanta, ani z innego źródła.

W szczególności, za wynagrodzenie Beneficjenta z tytułu prac realizowanych w ramach Projektu nie powinien zostać uznany wkład własny Konsorcjanta (w postaci biogazowni). Wniesienie tego wkładu przez Konsorcjanta następuje bowiem wyłącznie na jego rzecz i dla potrzeb realizacji badań w trakcie Projektu, a Wnioskodawca na żadnym etapie prac nie uzyska prawa do rozporządzania tym wkładem. Co więcej, po zakończeniu Projektu wkład Konsorcjanta (biogazowni) w dalszym ciągu będzie stanowił jego własność i ma być przez niego wykorzystywany dla potrzeb jego działalności gospodarczej.

Jedyną płatnością, jaką Wnioskodawca otrzyma w związku z realizowanym Projektem, będzie zwrot kosztu poniesionych wydatków (w postaci dotacji przyznanej przez NCBiR). Zwrot ten jednak, jak Wnioskodawca wykazał w uzasadnieniu do pytania nr 1 niniejszego wniosku, nie stanowi elementu podstawy opodatkowania VAT (tj. nie stanowi ani dotacji mającej bezpośredni wpływ na cenę towarów czy usług, ani też wynagrodzenia z tytułu dostawy towarów/świadczenia usług należnego od osoby trzeciej).

W związku z tym, przekazanie wskazanych powyżej praw majątkowych na rzecz Konsorcjanta nie będzie stanowiło odpłatnej dostawy towarów ani świadczenia usług, a zatem czynność ta nie będzie podlegała opodatkowaniu VAT.

Powyższe stanowisko znajduje potwierdzenie na gruncie orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (dalej: TSUE), a w szczególności na gruncie tez przedstawionych w pisemnym uzasadnieniu do orzeczenia w sprawie o sygn. C-89/81 (Hong Kong Trade Development Council). W orzeczeniu tym TSUE wyraźnie podkreślił, że w przypadku, gdy na działalność danego podmiotu składają się wyłącznie usługi, w zamian za które nie otrzymuje on bezpośredniego wynagrodzenia (a jego działalność finansowana jest dotacją), to działalność ta nie podlega opodatkowaniu VAT, a co za tym idzie nie ma podstawy dla naliczenia podatku VAT w tym zakresie (par. 10 pisemnego uzasadnienia motywów przedmiotowego orzeczenia).

Alternatywnie, nawet gdyby uznać, że przekazanie praw majątkowych na rzecz Konsorcjanta nastąpi w ramach działalności gospodarczej Wnioskodawcy (jako swego rodzaju świadczenie - usługa), to przekazanie tych praw niewątpliwie stanowić będzie nieodpłatne świadczenie usługi związane z prowadzoną przez niego (tj. Wnioskodawcy) działalnością gospodarczą (rozumianą jako prowadzenie działalności badawczo-naukowej, w ramach której Wnioskodawca będzie miał możliwość wykorzystania wiedzy zdobytej w trakcie realizacji Projektu i wykorzystania jej przy innych projektach).

Z kolei, w myśl art. 8 ust. 2 ustawy o VAT, co do zasady za odpłatne (tj. opodatkowane) świadczenie usług uznaje się użycie towarów stanowiących część przedsiębiorstwa podatnika lub nieodpłatne świadczenie usług, jednakże wyłącznie do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika.

A zatem interpretując powyższy przepis w kontekście analizowanego zagadnienia, należy uznać, że opodatkowaniu VAT powinno podlegać, jako odpłatne świadczenie usług, wyłącznie użycie towarów stanowiących część przedsiębiorstwa Wnioskodawcy lub nieodpłatne świadczenie usług - jeśli prowadzą one do celów innych niż jego działalność gospodarcza. W konsekwencji, jeśli warunek ten nie zostanie spełniony, Wnioskodawca nie powinien opodatkowywać takiego nieodpłatnego świadczenia usług.

Oznacza to, że w przypadku, gdy nieodpłatne świadczenie wpisywać się będzie w cel prowadzonej działalności gospodarczej, wtedy przesłanka uznania takiej nieodpłatnej czynności za odpłatne świadczenie usług, podlegające opodatkowaniu VAT nie zostanie spełniona.

W związku z powyższym, w ocenie Wnioskodawcy, nieodpłatne przeniesienie praw majątkowych na rzecz Konsorcjanta nie może być uznane za odpłatne świadczenie usług, o którym mowa w art. 8 ust. 2 ustawy VAT z uwagi na to, że następowałoby w ramach prowadzenia działalności gospodarczej Wnioskodawcy i w bezpośrednim związku oraz celami jej prowadzenia.

Ad. 3

W myśl art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Natomiast, stosownie do art. 86 ust. 2 ustawy o VAT kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług .

Jak wynika z powyższych przepisów, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy łącznie zostaną spełnione następujące warunki:

i.odliczenia dokonuje podatnik podatku VAT,

ii. nabyte towary i usługi, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych oraz

iii. nabycie zostało udokumentowane prawidłowo wystawioną fakturą VAT.

Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest więc związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi VAT.

Przedstawiona powyżej zasada wyklucza zatem możliwość obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z usługami i towarami, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

Tymczasem w związku z realizacją Projektu po stronie Wnioskodawcy nie wystąpią czynności opodatkowane VAT. Wynika to z faktu, iż:

i.dofinansowanie otrzymane z NCBiR nie będzie podlegało opodatkowaniu VAT (argumenty w tym zakresie Wnioskodawca przedstawił w uzasadnieniu stanowiska dotyczącego pytania nr 1 niniejszego wniosku),

ii. przekazanie wyników badań na rzecz Konsorcjanta będzie miało nieodpłatny charakter i nie będzie rodziło obowiązku naliczenia VAT przez Wnioskodawcę (argumenty w tym zakresie Wnioskodawca przedstawił w uzasadnieniu stanowiska dotyczącego pytania nr 2 niniejszego wniosku).

Tym samym, w przedmiotowym stanie faktycznym nie zostanie spełniony podstawowy warunek uprawniający do odliczenia podatku VAT, gdyż wydatki związane z realizacją projektu będą wykorzystywane wyłącznie do czynności niepodlegających opodatkowaniu VAT. Wydatki te nie będą więc miały żadnego związku ze sprzedażą opodatkowaną tym podatkiem.

W konsekwencji, z uwagi na niespełnienie podstawowej przesłanki warunkującej prawo do odliczenia podatku naliczonego, jaką jest związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, zdaniem Wnioskodawcy nie będzie miał on możliwości odliczenia podatku VAT, wynikającego z faktur dokumentujących nabycie towarów i usług związanych z realizacją Projektu.

Powyższe stanowisko znajduje również potwierdzenie na gruncie aktualnej praktyki podatkowej, między innymi, w interpretacji indywidualnej z dnia 2 stycznia 2014 r., o sygn. IPPP2/443-1302/13-2/MM.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za:
 • prawidłowe w zakresie uznania, czy wartość otrzymanej dotacji powinna zostać wzięta pod uwagę dla potrzeb kalkulacji podstawy opodatkowania,
 • nieprawidłowe w zakresie uznania, czy przekazanie wyników Projektu (praw majątkowych) na rzecz Konsjorcjanta stanowić będzie czynność podlegającą opodatkowaniu VAT,
 • nieprawidłowe w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego z tytułu zakupu towarów i usług nabywanych dla potrzeb realizacji Projektu.

Zgodnie z treścią art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Przez sprzedaż – w myśl art. 2 pkt 22 ww. ustawy - rozumie się odpłatną dostawę towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów oraz wewnątrzwspólnotową dostawę towarów.

Jak stanowi art. 7 ust. 1 ww. ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Zgodnie z art. 2 pkt 6 ustawy o VAT, przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Na podstawie art. 8 ust. 1 ww. ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym również:

 1. przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej;
 2. zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji;
 3. świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa.

Stosownie do art. 15 ust. 1 ustawy o VAT, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

W myśl art. 15 ust. 2 ustawy o VAT, w brzmieniu obowiązującym do 31 marca 2013 r., działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody, również wówczas, gdy czynność została wykonana jednorazowo w okolicznościach wskazujących na zamiar wykonywania czynności w sposób częstotliwy. Działalność gospodarcza obejmuje również czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Natomiast zgodnie z art. 15 ust. 2 ustawy o VAT, w brzmieniu obowiązującym od 1 kwietnia 2013 r., działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Jak stanowi art. 29 ust. 1 ww. ustawy, w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2013 r., podstawą opodatkowania jest obrót, z zastrzeżeniem ust. 2-21, art. 30-32, art. 119 oraz art. 120 ust. 4 i 5. Obrotem jest kwota należna z tytułu sprzedaży, pomniejszona o kwotę należnego podatku. Kwota należna obejmuje całość świadczenia należnego od nabywcy lub osoby trzeciej. Obrót zwiększa się o otrzymane dotacje, subwencje i inne dopłaty o podobnym charakterze mające bezpośredni wpływ na cenę (kwotę należną) towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika, pomniejszone o kwotę należnego podatku.

Natomiast zgodnie z art. 29a ust. 1 ww. ustawy, w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2014 r., podstawą opodatkowania, z zastrzeżeniem ust. 2-5, art. 30a-30c, art. 32, art. 119 oraz art. 120 ust. 4 i 5, jest wszystko, co stanowi zapłatę, którą dokonujący dostawy towarów lub usługodawca otrzymał lub ma otrzymać z tytułu sprzedaży od nabywcy, usługobiorcy lub osoby trzeciej, włącznie z otrzymanymi dotacjami, subwencjami i innymi dopłatami o podobnym charakterze mającymi bezpośredni wpływ na cenę towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika.

W świetle art. 73 Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz.Urz. UE L 347 str. 1 ze zm.), w odniesieniu do dostaw towarów i świadczenia usług innych niż te, o których mowa w art. 74-77, podstawa opodatkowania obejmuje wszystko, co stanowi zapłatę otrzymaną lub którą dostawca lub usługodawca otrzyma w zamian za dostawę towarów lub świadczenie usług, od nabywcy, usługobiorcy lub osoby trzeciej, włącznie z subwencjami związanymi bezpośrednio z ceną takiej dostawy lub świadczenia.

Dla określenia, czy dane dotacje są, czy nie są opodatkowane istotne są szczegółowe warunki ich przyznawania, określające cele realizowanego w określonej formie dofinansowania. Z treści cytowanych wyżej przepisów wynika, iż w sytuacji gdy podatnik, w związku z konkretną dostawą towarów lub świadczeniem usług, otrzymuje dofinansowanie (dotacje, subwencje), stanowiące dopłatę do ceny towaru lub usługi, tego rodzaju dofinansowanie stanowi obok ceny, uzupełniający element podstawy opodatkowania z tytułu danej dostawy lub świadczenia. Kryterium uznania dotacji za zwiększającą obrót stanowi zatem stwierdzenie, iż dotacja dokonywana jest w celu sfinansowania konkretnej czynności podlegającej opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Natomiast dotacje niedające się powiązać z konkretnymi czynnościami podlegającymi opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, nie stanowią obrotu w rozumieniu przepisu art. 29a ust. 1 ustawy, czyli nie zwiększają podstawy opodatkowania podatkiem od towarów i usług.

Zatem podstawę opodatkowania podatkiem od towarów i usług zwiększa się tylko o takie dotacje, które w sposób bezwzględny i bezpośredni są związane z daną dostawą towarów lub świadczeniem usług. Jeżeli taki bezpośredni związek nie występuje, dofinansowanie ogólne - na pokrycie kosztów działalności (czy też kosztów realizacji konkretnego zadania) nie zwiększa podstawy opodatkowania, a tym samym nie podlega opodatkowaniu.

Tym samym, skoro dofinansowanie ze środków publicznych (pochodzących z EFRR oraz budżetu państwa) przyznane Wnioskodawcy na potrzeby opisanego we wniosku projektu stanowi zwrot jedynie zwrot kosztów poniesionych przez Wnioskodawcę związanych z realizacją projektu, to oznacza, że w opisanej sytuacji występuje dotacja o charakterze zakupowym, a nie dotacja mająca na celu sfinansowanie ceny sprzedaży. W konsekwencji, w związku z realizacją projektu w części dofinansowania, Wnioskodawca będzie otrzymywać jedynie zwrot ponoszonych kosztów. Tym samym dotacja ze środków publicznych, czyli otrzymany zwrot poniesionych kosztów, nie będzie stanowiła czynności opodatkowanej VAT, ponieważ czynność ta nie została wymieniona w katalogu czynności podlegających opodatkowaniu, zawartych w art. 5 ust. 1 ustawy.

Reasumując, w oparciu o przedstawiony przez Wnioskodawcę opis zdarzenia przyszłego oraz powołane wyżej przepisy prawa stwierdzić należy, że w związku z przedmiotowym dofinansowaniem nie wystąpi podstawa opodatkowania w rozumieniu art. 29a ust. 1 ww. ustawy (w stanie prawnym obowiązującym od 1 stycznia 2014 r.), zaś w stanie prawnym obowiązującym do 31 grudnia 2013 r. dofinansowanie to nie będzie stanowić obrotu w rozumieniu art. 29 ust. 1 ustawy. Tym samym dofinansowanie to nie będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą również kwestii uznania, czy przekazanie przez Wnioskodawcę wyników Projektu (praw majątkowych) na rzecz Konsorcjanta stanowić będzie czynność podlegającą opodatkowaniu VAT.

Odnosząc się do powyższego wskazać należy, że zgodnie z cyt. wyżej art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Jak stanowi cyt. wyżej art. 7 ust. 1 ww. ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Natomiast w myśl cyt. wyżej art. 8 ust. 1 ww. ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

W powyższym przepisie przyjęto generalną zasadę, zgodnie z którą usługami są wszelkie odpłatne świadczenia, niebędące dostawą towarów. Stąd też stwierdzić należy, że definicja „świadczenia usług” ma charakter dopełniający definicję „dostawy towarów” i jest wyrazem realizacji zasady powszechności opodatkowania podatkiem od towarów i usług transakcji wykonywanych przez podatników w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Określeniem „usługi” w przepisach ustawy o podatku od towarów i usług objęto obszerny krąg czynności, obejmujący swym zakresem zarówno czynności określone przez stosowne klasyfikacje statystyczne, jak i cały szereg innych świadczeń, które nie są ujęte w tych klasyfikacjach.

Pod pojęciem usługi (świadczenia) należy zatem rozumieć każde zachowanie, na które składać się może zarówno działanie (uczynienie, wykonanie czegoś), jak i zaniechanie (nieczynienie, bądź też tolerowanie, znoszenie określonych stanów rzeczy), w tym również przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych.

Zgodnie z powołaną wyżej definicją towarów zawartą w art. 2 pkt 6 ustawy o VAT, przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Z powyższego wynika, że prawa majątkowe do wyników badań i prac rozwojowych nie stanowią towaru w rozumieniu przepisów ustawy, a zatem transakcja przekazania ww. praw nie może być kwalifikowana jako odpłatna dostawa towarów. Rozważenia wymaga natomiast kwalifikacja wskazywanej transakcji, jako odpłatnego świadczenie usług, o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy.

Z treści powołanego wyżej przepisu art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy jednoznacznie wynika, że dostawa towarów i świadczenie usług, co do zasady podlegają opodatkowaniu VAT jedynie wówczas, gdy czynności te są wykonywane odpłatnie. Ustawodawca jednakże przewidział od powyższej reguły wyjątki, które zostały zawarte – w przypadku świadczenia usług – w art. 8 ust. 2 ustawy.

W myśl art. 8 ust. 2 ustawy, w brzmieniu obowiązującym od 1 kwietnia 2013 r., za odpłatne świadczenie usług uznaje się również:

 1. użycie towarów stanowiących część przedsiębiorstwa podatnika do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika, w tym w szczególności do celów osobistych podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów lub ich części składowych;
 2. nieodpłatne świadczenie usług na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, oraz wszelkie inne nieodpłatne świadczenie usług do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika.

Z ww. powołanego przepisu wynika, że aby nieodpłatne świadczenie usług podlegało opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, muszą być spełnione określone warunki:

 • w przypadku użycia towarów stanowiących część przedsiębiorstwa – użycie ich do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika oraz istnienie prawa podatnika do odliczenia – w całości lub w części – podatku naliczonego przy nabyciu, imporcie lub wytworzeniu tych towarów lub ich części składowych (warunki te muszą być spełnione łącznie),
 • w przypadku świadczenia usług – świadczenie ich do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika.

Zatem dla ustalenia czy konkretne nieodpłatne świadczenie usług podlega opodatkowaniu na mocy cytowanego wyżej art. 8 ust. 2 pkt 2 ustawy, istotne jest ustalenie celu takiego świadczenia. Jeżeli nieodpłatne świadczenie wpisywało się będzie w cel prowadzonej działalności gospodarczej, wtedy przesłanka uznania takiej nieodpłatnej czynności za odpłatne świadczenie usług, podlegające opodatkowaniu nie zostanie spełniona. Stwierdzenie takie uzależnione jednak jest od konkretnych okoliczności jakie w danej sprawie występują.

Wypełnienie warunku określonego w art. 8 ust. 2 pkt 2 ustawy, jest podstawą do traktowania nieodpłatnej usługi jako podlegającej opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Należy zatem stwierdzić, iż opodatkowaniu podlegają te nieodpłatne usługi, które nie mają związku z prowadzoną działalnością. Za usługi świadczone do celów innych niż działalność gospodarcza należy uznać wszelkie usługi, których świadczenie odbyło się bez związku z potrzebami prowadzonej działalności gospodarczej. Niedopełnienie któregokolwiek z warunków określonych w art. 8 ust. 2 ustawy, jest podstawą do traktowania nieodpłatnej usługi jako niepodlegającej opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Z okoliczności przedstawionych w niniejszym wniosku wynika, że po wykonaniu Projektu, prawa majątkowe do wyników badań i prac rozwojowych uzyskanych w trakcie jego realizacji zostaną w całości przekazane przez Beneficjenta Konsorcjantowi, który planuje wdrożenie ich we własnej działalności gospodarczej. Z tytułu przekazania wskazanych powyżej praw majątkowych Beneficjent nie otrzyma od Konsorcjanta wynagrodzenia (zapłaty). Beneficjent zachowa prawo do wykorzystania zdobytej przez niego w trakcie realizacji Projektu wiedzy dla celów przyszłych prac badawczo-rozwojowych.

Kwestią wymagającą rozstrzygnięcia jest zatem, czy przekazanie przez Wnioskodawcę na rzecz Konsorcjanta praw majątkowych do wyników badań i prac rozwojowych, stanowić będzie świadczenie usług do celów innych niż działalność gospodarcza Wnioskodawcy, czy też zostanie dokonane dla celów działalności gospodarczej Wnioskodawcy.

Jak wyjaśniono powyżej, za usługi świadczone do celów innych niż działalność gospodarcza należy uznać wszelkie usługi, których świadczenie odbyło się bez związku z potrzebami prowadzonej działalności gospodarczej.

W przedmiotowej sprawie Wnioskodawca w opisie zdarzenia przyszłego nie wykazał związku czynności nieodpłatnego przekazania praw z prowadzoną przez Wnioskodawcę działalnością gospodarczą. Wprawdzie, w ocenie Wnioskodawcy, przekazanie tych praw niewątpliwie stanowić będzie nieodpłatne świadczenie usługi związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą (rozumianą jako prowadzenie działalności badawczo-naukowej, w ramach której Wnioskodawca będzie miał możliwość wykorzystania wiedzy zdobytej w trakcie realizacji Projektu i wykorzystania jej przy innych projektach), jednakże podkreślić należy, że nie chodzi o sam fakt możliwości wykorzystania przez Wnioskodawcę wiedzy czy doświadczenia uzyskanych w związku z realizacją przedmiotowego Projektu w przyszłych pracach badawczo-rozwojowych, lecz o związek samej czynności nieodpłatnego przekazania praw z prowadzoną przez Wnioskodawcę działalnością gospodarczą.

W ocenie tut. organu, okoliczności niniejszej sprawy nie wskazują na to, aby czynność nieodpłatnego przekazania praw miała nastąpić w związku z potrzebami prowadzonej przez Wnioskodawcę działalności gospodarczej, bowiem usługa ta (nieodpłatne przekazanie praw) sama w sobie nie przynosi bezpośrednich korzyści Wnioskodawcy.

Wobec powyższego stwierdzić należy, że z uwagi na fakt, że dojdzie do przekazania praw na cele niezwiązane z prowadzoną działalnością Wnioskodawcy, czynność ta będzie stanowić odpłatne świadczenie usług, o którym mowa w art. 8 ust. 2 pkt 2 ustawy o VAT.

Prawa majątkowe zostaną bowiem przekazane na cele działalności gospodarczej Konsorcjanta biznesowego, a nie na cele działalności gospodarczej Wnioskodawcy.

Tym samym, czynność nieodpłatnego przekazania przez Wnioskodawcę na rzecz Konsorcjanta praw majątkowych do wyników badań i prac rozwojowych będzie stanowiła nieodpłatne świadczenie usług zrównane z odpłatnym świadczeniem usług na podstawie art. 8 ust. 2 ww. ustawy o VAT, podlegające opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą również kwestii prawa do odliczenia podatku naliczonego z tytułu zakupu towarów i usług nabywanych przez Wnioskodawcę dla potrzeb realizacji Projektu.

Należy w tym miejscu przytoczyć przepis art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, zgodnie z którym, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy o VAT (w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2013 r.), kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Natomiast zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy o VAT (w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2014 r.) kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Z powyższych przepisów wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem, który umożliwia podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest bezpośredni związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi, takimi których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

Istnienie związku między nabywanymi towarami i usługami a transakcjami opodatkowanymi podatnika jest traktowane jako niezbędny wymóg powstania prawa do odliczenia podatku również w Dyrektywie 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz.Urz. UE L Nr 347, s. 1 ze zm.). Stanowisko powyższe znajduje również potwierdzenie w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w określonych terminach, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, to jest tego, że zakupy będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz braku przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy o VAT.

W myśl art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Zgodnie z powyższą regulacją, z prawa do odliczenia podatku skorzystać mogą wyłącznie podatnicy, którzy są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni.

Jak wynika z opisu zdarzenia przyszłego, każdy z członków konsorcjum odrębnie realizuje swoje zadania i otrzymuje faktury za nabywane usługi, dostawy, prace budowlane.

Wydatki kwalifikowane, o których mowa we wniosku, stanowić będą przede wszystkim: wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń personelu zaangażowanego w Projekt, koszty zakupu aparatury i materiałów niezbędnych do wykonania Projektu, koszty spotkań roboczych itp.

Faktury związane z zakupem towarów i usług w ramach zadań realizowanych przez Wnioskodawcę będą wystawione na Wnioskodawcę.

Dokonane przez Wnioskodawcę zakupy towarów i usług służą oraz będą służyły wyłącznie na rzecz Projektu. Wnioskodawca jest zarejestrowanym podatnikiem VAT czynnym.

Odnosząc się zatem do kwestii prawa do odliczenia podatku naliczonego z tytułu zakupu towarów i usług nabywanych przez Wnioskodawcę dla potrzeb realizacji Projektu stwierdzić należy, że w przedmiotowej sprawie mamy do czynienia z sytuacją, w której Wnioskodawca uzyskał dofinansowanie ze środków publicznych (pochodzących z EFRR oraz budżetu państwa) przyznane mu na potrzeby opisanego we wniosku Projektu. Jak stwierdził tut. organ, przedmiotowe dofinansowanie nie będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Należy jednak zauważyć, że w opisanej we wniosku sytuacji, Wnioskodawca, w związku z podziałem zadań w ramach Konsorcjum, realizuje prace badawczo-rozwojowe, natomiast po wykonaniu Projektu, prawa majątkowe do wyników badań i prac rozwojowych uzyskanych w trakcie jego realizacji zostaną w całości nieodpłatnie przekazane Konsorcjantowi, który planuje wdrożenie ich we własnej działalności gospodarczej.

Jak rozstrzygnięto w niniejszej interpretacji, czynność nieodpłatnego przekazania przez Wnioskodawcę na rzecz Konsorcjanta praw majątkowych do wyników badań i prac rozwojowych będzie stanowiła nieodpłatne świadczenie usług zrównane z odpłatnym świadczeniem usług na podstawie art. 8 ust. 2 ww. ustawy o VAT, podlegające opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Zgodnie z brzmieniem art. 41 ust. 1 ustawy o VAT, stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

W myśl art. 146a pkt 1 ww. ustawy o VAT, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Jednakże zarówno w treści ustawy o podatku od towarów i usług, jak i w przepisach wykonawczych do niej, ustawodawca przewidział obniżone stawki podatku oraz zwolnienia od podatku dla dostaw niektórych towarów lub świadczenia niektórych usług, a także określił warunki stosowania tych obniżonych stawek i zwolnień.

Z powyższego wynika, że w przypadku gdy ani ustawa, ani przepisy wykonawcze nie przewidują dla danego świadczenia obniżonej stawki, bądź zwolnienia należy je opodatkować według 23% stawki podatku.

Należy zauważyć, że ani przepisy ustawy, ani też rozporządzeń wykonawczych do ustawy nie przewidują zwolnienia od podatku, czy też obniżonej stawki podatku dla czynności sprzedaży praw majątkowych, o których mowa we wniosku. Tym samym uznać należy, że czynności te będą podlegały opodatkowaniu stawką podatku w wysokości 23%.

Zgodnie z powołanymi wyżej przepisami, rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ustawy uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane przez podatnika podatku VAT do wykonywania czynności opodatkowanych.

Biorąc zatem pod uwagę opis zdarzenia przyszłego oraz treść powołanych przepisów należy stwierdzić, że Wnioskodawcy na podstawie art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego od towarów i usług nabywanych przez Wnioskodawcę dla potrzeb realizacji Projektu, bowiem poniesione wydatki będą związane z wykonaniem czynności opodatkowanej podatkiem od towarów i usług, jaką będzie przekazanie przez Wnioskodawcę na rzecz Konsorcjanta praw majątkowych do wyników badań i prac rozwojowych.

Wobec powyższego, stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za:

 • prawidłowe w zakresie uznania, czy wartość otrzymanej dotacji powinna zostać wzięta pod uwagę dla potrzeb kalkulacji podstawy opodatkowania,
 • nieprawidłowe w zakresie uznania, czy przekazanie wyników Projektu (praw majątkowych) na rzecz Konsjorcjanta stanowić będzie czynność podlegającą opodatkowaniu VAT,
 • nieprawidłowe w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego z tytułu zakupu towarów i usług nabywanych dla potrzeb realizacji Projektu.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Niniejsza interpretacja indywidualna traci ważność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów przedstawionego zdarzenia przyszłego lub zmiany stanu prawnego.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.