IBPP1/443-559/14/ES | Interpretacja indywidualna

Nieodpłatne przeniesienie własności nieruchomości z majątku spółki do majątku osobistego wspólników
IBPP1/443-559/14/ESinterpretacja indywidualna
 1. cele osobiste
 2. korekta
 3. prawo do odliczenia
 4. przekazanie
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczanie częściowe podatku oraz korekta podatku naliczonego -> Korekta kwoty podatku naliczonego
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Przepisy ogólne -> Czynności opodatkowane

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 28 maja 2014 r. (data wpływu 5 czerwca 2014 r.) uzupełnionym pismem z 3 września 2014 r. (data wpływu 10 września 2014 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług - jest:

 • prawidłowe – w zakresie stwierdzenia, że wycofanie z majątku spółki jawnej budowli w postaci schronu amunicyjnego, poprzez nieodpłatne przeniesienie jej własności z majątku spółki do majątku osobistego wspólników spółki nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 ust. 2 ustawy VAT, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy VAT i wobec tego nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług,
 • nieprawidłowe – w zakresie stwierdzenia, że wycofanie z majątku spółki jawnej budynku usługowo-mieszkalnego poprzez nieodpłatne przeniesienie jego własności z majątku spółki do majątku osobistego wspólników spółki nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 ust. 2 ustawy VAT, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy VAT i wobec tego nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług,
 • nieprawidłowe – w zakresie stwierdzenia, że Wnioskodawca jest zobowiązany dokonać korekty podatku naliczonego związanego z nakładami na modernizację budynku usługowo-mieszkalnego z uwzględnieniem 10-letniego okresu, o którym mowa w art. 91 ust. 2 ustawy o VAT.

UZASADNIENIE

W dniu 5 czerwca 2014 r. do tut. organu wpłynął ww. wniosek o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku kursów w zakresie opodatkowania nieodpłatnego przeniesienia własności nieruchomości z majątku Spółki do majątku wspólników oraz korekty podatku VAT w związku z nakładami na jej modernizację.

Ww. wniosek został uzupełniony pismem z 3 września 2014 r. (data wpływu 10 września 2014 r.), będącym odpowiedzią na wezwanie tut. organu z 26 sierpnia 2014 r. znak: IBPP1/443-559/14/ES.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca (Spółka jawna) prowadzi działalność gospodarczą w formie spółki jawnej. Spółka jest spółką dwuosobową, w której każdy ze wspólników jest uprawniony i zobowiązany do samodzielnego i nieograniczonego prowadzenia spraw spółki oraz reprezentowania spółki na zewnątrz. Jednym ze składników majątku Spółki pozostaje nieruchomość zabudowana, jaka stanowi środek trwały spółki.

Nieruchomość objęta księgą wieczystą nr KW: (...) została nabyta ze środków spółki umową sprzedaży w dniu 8 lutego 2007 r. (akt notarialny sporządzony przez not. R.) Zbywcą nieruchomości był Urząd Miasta, a jako ujawniony w księdze wieczystej właściciel nieruchomości widniała Gmina. Zbywcy przysługiwało zwolnienie od podatku od towarów i usług z tytułu sprzedaży nieruchomości. Spółce, jako nabywcy nie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia tejże nieruchomości. Nieruchomość w dalszym ciągu jest amortyzowana zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Wnioskodawca począwszy od roku 2011 do jesieni 2014 roku ponosi wydatki związane z inwestycją przebudowy i modernizacji nieruchomości budynkowej w łącznej kwocie przewyższającej 30% wartości początkowej nabytej nieruchomości, obejmującej prace projektowe, roboty budowlane, prace instalacyjne, prace wykończeniowe. Od poniesionych nakładów na ulepszenie Wnioskodawca miał i ma po dzień dzisiejszy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z którego korzysta. Nieruchomość w stanie ulepszonym jest wykorzystywana do czynności opodatkowanych. Zgodnie z planem inwestycji, nakłady zostaną oddane do użytkowania jesienią 2014 r. Wspólnicy zamierzają na mocy uchwały powyższą nieruchomość wycofać ze spółki, przenosząc jej własność na rzecz wspólników, na cele osobiste tychże wspólników, którzy staną się współwłaścicielami przedmiotowej nieruchomości w częściach równych. Wycofanie nieruchomości ma nastąpić w drodze nieodpłatnego przeniesienia jej własności z majątku spółki do majątku osobistego wspólników spółki, tj. majątku nie związanego z prowadzeniem działalności w formie spółki, jaka ma nastąpić planowo przed oddaniem nakładów do użytkowania. Wskutek nieprzewidywalnych i niezależnych od spółki opóźnień w wykonaniu inwestycji, może się jednak zdarzyć, iż planowana czynność zostanie dokonana jeszcze przed oddaniem do użytkowania nakładów. Spółka w dalszym ciągu prowadzić będzie działalność gospodarczą. Czynność zostanie udokumentowana fakturą wewnętrzną i opodatkowana właściwą stawką VAT oraz zawartym aktem notarialnym dla dokonania zmian wpisów w księdze wieczystej nieruchomości.

W uzupełnieniu wniosku, Wnioskodawca podaje, że:

1.Wnioskodawca jest czynnym podatnikiem podatku VAT z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej. Nadanie numeru VAT miało miejsce w dacie 21 kwietnia 2004 r.

2.Przedmiotowa nieruchomość została wpisana do ewidencji środków trwałych spółki w dniu 8 lutego 2007 r., tj. bezpośrednio po dokonaniu jej zakupu.

3.Przedmiotowa nieruchomość składa się z jednej wyodrębnionej geodezyjnie działki o numerze 19/1.

4.Działka o nr 19/1, będącą przedmiotem wniosku, jest nieruchomość zabudowaną.

5.Przedmiotem przeniesienia własności na rzecz wspólników będzie działka zabudowana, a przy tym:

 1. Na działce znajduje się obecnie budynek usługowo-mieszkalny (budynek) oraz schron amunicyjny (budowla), jakie na moment przekazania będą budynkiem oraz budowlą w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane i Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB) wprowadzonej rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r.
  • Budynek i budowla są trwale związane z gruntem.
  • Obecny budynek usługowo-mieszkalny jest w trakcie gruntownej przebudowy, której inwestorem jest Wnioskodawca. Pierwotnie budynek usługowy stanowił własność gminy, od której to nieruchomość została przez Wnioskodawcę nabyta. Z informacji posiadanych przez Wnioskodawcę pierwotny budynek został wybudowany prawdopodobnie w latach siedemdziesiątych przez Spółdzielnię Samopomoc Chłopska, dokładana data nieznana. W tym okresie był już prawdopodobnie użytkowany, lecz Wnioskodawca nie posiada w tej kwestii dokładnych informacji. Obecnie budynek usługowo-mieszkalny, stanowiący własność Wnioskodawcy, jest w trakcie przebudowy i modernizacji, po której nie został jeszcze oddany do użytkowania.
  • Schron amunicyjny pochodzi prawdopodobnie z XIX wieku.
 2. Symbole PKOB każdego ze znajdujących się na nieruchomości budynków i budowli, to:
  • budynek usługowo-mieszkalny: PKOB 1230-1110
  • schron amunicyjny: PKOB 2420
  • i symbole te w momencie przekazania nie ulegną zmianie.
 3. Pierwsze zasiedlenie budynku usługowo-mieszkalnego po jego wybudowaniu miało miejsce prawdopodobnie w odniesieniu do poprzedniego właściciela nieruchomości tj. Gminy. Wnioskodawca nie posiada jednak informacji co do dokładnych dat. Spółka nabyła nieruchomość z dniem 8 lutego 2007 roku i z tą datą nastąpiło wprowadzenie nieruchomości do ewidencji środków trwałych spółki oraz wkrótce później użytkowanie budynku, o czym mowa w pkt 7).
 4. Okres pomiędzy pierwszym zasiedleniem budynku, o którym mowa powyżej, a jego planowanym przekazaniem przez Wnioskodawcę przekroczy zdecydowanie okres dwóch lat, jednakże nie jest możliwe większe uszczegółowienie tego okresu.
 5. Spółka ponosiła wydatki na ulepszenie budynku usługowo-mieszkalnego. Wydatki na chwilę obecną przewyższają 30% wartości początkowej budynku. W stosunku do tych wydatków Spółce przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.
 6. Ulepszenia budynku usługowo-mieszkalnego rozpoczęto w kwietniu 2010 roku, o czym stanowi data rozpoczęcia budowy (w tym miejscu sprostowanie twierdzenia we wniosku, gdzie wskazano początek roku 2011) i trwają one po dzień dzisiejszy.
 7. Wartość ulepszeń przekracza 15.000 złotych. Ulepszenia nie zostały jeszcze oddane do użytkowania. Przeniesienie własności nieruchomości nastąpi przed oddaniem ulepszeń do użytkowania.

6.Od momentu wejścia przez Wnioskodawcę w posiadanie przedmiotowej nieruchomości, w budynku usługowo-mieszkalnym należącym do Spółki prowadzona była działalność gospodarcza, tj. prowadzony był w nim sklep.

7.Budynek usługowo-mieszkalny był wykorzystywany do prowadzenia działalności opodatkowanej podatkiem VAT - w okresie luty 2007 roku do marca 2010 roku (kiedy rozpoczęto przebudowę budynku).

8.W skład nieruchomości nie wchodzą wyodrębnione działki niezabudowane.

9.W związku z pkt 8) nie stanowiły przedmiotu najmu ani dzierżawy.

10.Obiekty budowlane znajdujące się na działce nie były i nie są przedmiotem najmu ani dzierżawy.

11.W tym miejscu pełnomocnik Wnioskodawcy dokonuje sprostowania sformułowania zawartego we wniosku, gdzie błędnie wskazano, iż „Nieruchomość w stanie wyłączonym jest wykorzystywana do czynności opodatkowanych” W chwili obecnej przedmiotowa nieruchomość jest wyłączona z działalności gospodarczej ze względu na budowę. Do chwili przekazania na potrzeby własne wspólników nie będzie tam prowadzona działalność gospodarcza.

12.Przedmiotowa nieruchomość nie została jeszcze przekazana na potrzeby własne wspólników. Ewentualne przekazanie nastąpi po uzyskaniu interpretacji podatkowej.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:
 1. Czy wycofanie z majątku spółki jawnej nieruchomości poprzez nieodpłatne przeniesienie jej własności z majątku spółki do majątku osobistego wspólników spółki z przeznaczeniem na ich cele osobiste, przy okoliczności, iż spółce nie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia tejże nieruchomości, stanowi dostawę towarów w rozumieniu art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy VAT i wobec tego rodzi skutek w postaci obowiązku zapłaty podatku od towarów i usług...
 2. Czy Wnioskodawca będzie zobowiązany do korekty podatku VAT od dokonanych przez Wnioskodawcę nakładów na modernizację, których rezultatem jest wzrost wartości nieruchomości...

Zdaniem Wnioskodawcy:

1.Wycofanie z majątku spółki jawnej nieruchomości poprzez nieodpłatne przeniesienie jej własności z majątku spółki do majątku osobistego wspólników spółki, wobec okoliczności, iż spółce nie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia tejże nieruchomości, nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 ust. 2 ustawy VAT, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy VAT i wobec tego nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Stosownie do dyspozycji art. 5 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, opodatkowaniu podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Przez towary, stosownie do art. 2 pkt 6 ustawy rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Z kolei zgodnie z art. 7 ust 2 ustawy przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się również przekazanie nieodpłatnie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa, w szczególności:

 1. przekazanie lub zużycie towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia,
 2. wszelkie inne darowizny

-jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów lub ich części składowych.

Z powołanego przepisu wynika, iż dla uznania za odpłatną dostawę towarów czynności nieodpłatnego przekazania towarów, podatnikowi przysługiwać musi prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu ich nabycia, w całości lub w części, przy czym istotny jest fakt posiadania prawa do odliczenia podatku w momencie nabycia towaru, a nie fakt skorzystania z tego prawa.

Zdaniem Wnioskodawcy w świetle powołanych przepisów oraz definicji, wobec faktu, iż spółka nie miała prawa odliczenia podatku VAT, czynność ta jest czynnością wyłączoną z opodatkowania podatkiem od towarów i usług.

Stanowisko Wnioskodawcy w przedstawionym powyżej zakresie koresponduje z poniższymi interpretacjami indywidualnymi.

(...) planowane wycofanie nieruchomości na cele osobiste Wnioskodawcy nie jest czynnością o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT, a w szczególności nie jest to dostawa towarów określona w art. 7 ust. 1 i ust. 2 tej ustawy. Co prawda nieodpłatnego przekazania budynku - a więc w świetle art. 2 pkt 6 ww. ustawy, towaru - dokonuje podatnik i towary te należą do jego przedsiębiorstwa, jednakże w związku z ich nabyciem, Wnioskodawcy - jak oświadczył we wniosku - nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku od towarów i usług. W konsekwencji brak przesłanek do uznania takiej czynności za dostawę towarów podlegającą opodatkowaniu.

(z uzasadnienia interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach nr IBPP1/443-753/10/AW z 15 października 2010 r.).

(...) wycofanie budynku, w stosunku do którego podatnikowi nie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z ponoszonymi nakładami, z działalności gospodarczej na cele osobiste nie będzie podlegało opodatkowaniem podatkiem VAT i nie będzie rodziło innych obowiązków z zakresu podatku VAT

(z uzasadnienia interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi nr IPTPP1/443-854/11-4/RG z 10 stycznia 2012 r.).

Mając na uwadze powyższe, w ocenie Wnioskodawcy, przedstawione stanowisko należy uznać za uzasadnione.

2.Biorąc pod uwagę przedstawiony stan faktyczny, planowane przeniesienie własności nieruchomości nie będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem VAT. Jeżeli Spółka dokona przeniesienia własności zmodernizowanej nieruchomości, zmianie ulegnie przeznaczenie poniesionych nakładów na ulepszenie, których dostawa korzystała z możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. W konsekwencji zaistnieje okoliczność zmieniająca prawo podatnika do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od wydatków poniesionych na ulepszenie, która rodzi obowiązek dokonania korekty odliczonego wcześniej podatku naliczonego.

Zgodnie z przyjętym stanowiskiem organów podatkowych i sądów administracyjnych (wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 5 sierpnia 2013 r., sygn. III SA/GI 905/13, interpretacja indywidualna z dnia 20 września 2013 r. wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu sygn. ILPP5/443-126/13-6/PG), wobec braku regulacji, która wprost dotyczyłaby kwestii korekty podatku naliczonego w związku z nakładami poniesionymi na ulepszenie, przepisy dotyczące korekty powinny znaleźć zastosowanie również do nakładów ponoszonych na modernizację środków trwałych. Tym samym ww. nakłady poniesione przez Wnioskodawcę należy traktować jak wydatki na zakup odrębnego środka trwałego. W tej sytuacji korekta dotyczyć będzie nieruchomości, a nie towarów i usług zużytych w celu poniesienia na nią nakładów. W związku z powyższym Wnioskodawca zobowiązany jest dokonać korekty podatku naliczonego związanego z ww. nakładami z uwzględnieniem 10-letniego okresu, o którym mowa w art. 91 ust. 2 ustawy, licząc od roku, w którym nakłady (traktowane jako odrębny środek trwały) zostaną oddane do użytkowania.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za:
 • prawidłowe – w zakresie stwierdzenia, że wycofanie z majątku spółki jawnej budowli w postaci schronu amunicyjnego, poprzez nieodpłatne przeniesienie jej własności z majątku spółki do majątku osobistego wspólników spółki nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 ust. 2 ustawy VAT, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy VAT i wobec tego nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług,
 • nieprawidłowe – w zakresie stwierdzenia, że wycofanie z majątku spółki jawnej budynku usługowo-mieszkalnego poprzez nieodpłatne przeniesienie jego własności z majątku spółki do majątku osobistego wspólników spółki nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 ust. 2 ustawy VAT, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy VAT i wobec tego nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług,
 • nieprawidłowe – w zakresie stwierdzenia, że Wnioskodawca jest zobowiązany dokonać korekty podatku naliczonego związanego z nakładami na modernizację budynku usługowo-mieszkalnego z uwzględnieniem 10-letniego okresu, o którym mowa w art. 91 ust. 2 ustawy o VAT.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Przez towary, stosownie do art. 2 pkt 6 cyt. ustawy, rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Stosownie do art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Na podstawie art. 7 ust. 2 cyt. ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się również przekazanie nieodpłatnie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa, w szczególności:

 1. przekazanie lub zużycie towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia,
 2. wszelkie inne darowizny

-jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu tych towarów z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów lub ich części składowych.

Zgodnie z art. 2 pkt 14a ustawy o VAT, ilekroć w dalszych przepisach jest mowa o wytworzeniu nieruchomości - rozumie się przez to wybudowanie budynku, budowli lub ich części, lub ich ulepszenie w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym.

Z art. 7 ust. 2 ustawy o VAT wynika, iż nieodpłatne czynności, o których mowa w tym przepisie, tylko wówczas są uznawane za odpłatną dostawę towarów, jeśli podatnikowi przysługiwało prawo do całkowitego albo częściowego odliczenia podatku naliczonego. Jeśli podatnik odliczył podatek naliczony np. przy ich nabyciu czy wytworzeniu, to ich nieodpłatne przekazanie - gdyby było nieopodatkowane - w istocie stanowiłoby nabycie bez opodatkowania. Stoi to w sprzeczności z zasadą powszechności oraz neutralności opodatkowania. Jeśli natomiast podatnik nie miał prawa do odliczenia podatku, to nieodpłatne przekazanie tego towaru pozostaje neutralne podatkowo, gdyż podatnik już raz został obciążony faktycznym kosztem podatku (w tej części wystąpił więc jako konsument, a nie jako podatnik VAT).

Z powyższych przepisów wynika, że przekazanie towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, a także wszelkie inne darowizny ze względu na nieodpłatny charakter czynności mogłaby podlegać opodatkowaniu podatkiem VAT lecz jedynie przy spełnieniu przesłanki określonej w art. 7 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług, tj. w sytuacji gdy podatnikowi przysługiwało przy ich nabyciu czy wytworzeniu prawo do całkowitego albo częściowego odliczenia podatku naliczonego.

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że Spółka jawna w dniu 8 lutego 2007 r. nabyła działkę nr 19/1 zabudowaną budynkiem usługowo-mieszkalnym (wybudowanym w latach 70-tych) oraz pochodzącym z XIX w. schronem amunicyjnym (budowla - PKOB 2420). Nieruchomość powyższa od dnia zakupu stanowi środek trwały Spółki. Zbywcy przysługiwało zwolnienie od podatku od towarów i usług z tytułu sprzedaży nieruchomości. Spółce, jako nabywcy nie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia tejże nieruchomości. Obiekty budowlane znajdujące się na działce nie były i nie są przedmiotem najmu ani dzierżawy. Budynek był wykorzystywany do prowadzenia działalności opodatkowanej podatkiem VAT w okresie od lutego 2007 r. do marca 2010 r. (kiedy rozpoczęto przebudowę budynku). Począwszy od kwietnia 2010 r. do nadal Wnioskodawca ponosi wydatki na ulepszenie budynku usługowo-mieszkalnego, które przewyższają 30% wartości początkowej budynku. W stosunku do tych wydatków Wnioskodawcy przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Wartość ulepszeń przekracza 15.000 złotych. Ulepszenia nie zostały jeszcze oddane do użytkowania. Przeniesienie własności nieruchomości nastąpi przed oddaniem ulepszeń do użytkowania. Zgodnie z planem inwestycji, nakłady zostaną oddane do użytkowania jesienią 2014 r.

Wspólnicy zamierzają powyższą nieruchomość wycofać ze spółki, przenosząc jej własność na cele osobiste wspólników, którzy staną się współwłaścicielami przedmiotowej nieruchomości w częściach równych. Może się jednak zdarzyć, iż planowana czynność zostanie dokonana jeszcze przed oddaniem do użytkowania nakładów. Spółka w dalszym ciągu prowadzić będzie działalność gospodarczą. Czynność zostanie udokumentowana fakturą wewnętrzną i opodatkowana właściwą stawką VAT oraz zawartym aktem notarialnym dla dokonania zmian wpisów w księdze wieczystej nieruchomości. W chwili obecnej przedmiotowa nieruchomość jest wyłączona z działalności gospodarczej ze względu na budowę. Do chwili przekazania na potrzeby własne wspólników nie będzie tam prowadzona działalność gospodarcza.

Należy w tym miejscu dodać, że ze względu na fakt, że w odpowiedzi na pytanie nr 6 tut. organu zawarte w wezwaniu „Czy Spółka ponosiła wydatki na ulepszenie budynków lub budowli w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, które były (do dnia przekazania wspólnikom) równe lub wyższe niż 30% wartości początkowej budynków lub budowli oraz czy w stosunku do tych wydatków Spółce przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego... (proszę podać odrębnie dla każdego z budynków, budowli lub ich części).” Wnioskodawca odniósł się wyłącznie do budynku usługowo-mieszkalnego tut. organ przyjął, że budowla w postaci schronu amunicyjnego nie była nigdy przez Wnioskodawcę ulepszana.

Mając na uwadze powyższe oraz treść powołanych przepisów należy stwierdzić, że nieodpłatne przekazanie budowli – schronu amunicyjnego do majątku osobistego wspólników spółki stanowić będzie czynność pozostającą poza zakresem ustawy o podatku od towarów i usług, bowiem nie będzie stanowiło dostawy towarów w rozumieniu art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy o VAT, gdyż przy nabyciu tego obiektu Wnioskodawcy nie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego i jednocześnie Wnioskodawca nie ponosił wydatków na ulepszenie tego obiektu.

Mając powyższe na uwadze, stanowisko Wnioskodawcy, że wycofanie z majątku spółki jawnej budowli w postaci schronu amunicyjnego, poprzez nieodpłatne przeniesienie jej własności z majątku spółki do majątku osobistego wspólników spółki nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 ust. 2 ustawy VAT, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy VAT i wobec tego nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, należało uznać za prawidłowe.

W odniesieniu natomiast do budynku mieszkalno-usługowego należy stwierdzić, że nieodpłatne przekazanie tego budynku do majątku osobistego wspólników spółki stanowić będzie, zgodnie z art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy o VAT, odpłatną dostawę towarów, a więc czynność podlegającą opodatkowaniu, gdyż jak wskazał Wnioskodawca, przysługiwało mu prawo do odliczenia podatku naliczonego od wydatków na ulepszenie tego budynku tj. jego przebudowę i modernizację.

Przepis art. 7 ust. 2 ustawy o VAT odnosi się bowiem do prawa do odliczenia podatku naliczonego nie tylko z tytułu samego nabycia ale też i z tytułu wytworzenia, a zgodnie z art. 2 pkt 14a ustawy o VAT przez wytworzenie nieruchomości rozumie się nie tylko wybudowanie budynku, budowli lub ich części ale także ich ulepszenie w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym.

Skoro więc Wnioskodawca ponosił wydatki na ulepszenie w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym budynku usługowo-mieszkalnego i przysługiwało mu prawo do odliczenia podatku naliczonego od tych wydatków, to nieodpłatne przekazanie tej nieruchomości będzie spełniało definicję odpłatnej dostawy towarów podlegającej opodatkowaniu na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy o VAT.

Tym samym w dalszej kolejności koniecznym jest ustalenie właściwej stawki podatku dla tej czynności.

Kwestię wysokości opodatkowania reguluje art. 41 ust. 1 ustawy o VAT, zgodnie z którym stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1 ustawy.

Na mocy art. 146a pkt 1 ww. ustawy w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Wszelkie zaś odstępstwa od tej zasady poprzez zastosowanie obniżonej stawki lub zwolnienie z opodatkowania, należy uznać za wyjątek w stosowaniu ww. przepisu.

Zakres i zasady zwolnienia od podatku od towarów i usług dostawy towarów lub świadczenia usług zostały określone między innymi w art. 43 ustawy o VAT.

Art. 43 ust. 1 pkt 10 powołanej ustawy stanowi, że zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części, z wyjątkiem gdy:

 1. dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim,
 2. pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku, budowli lub ich części upłynął okres krótszy niż 2 lata.

Według art. 2 pkt 14 ustawy o VAT, ilekroć w jej przepisach mowa jest o pierwszym zasiedleniu – rozumie się przez to oddanie do użytkowania, w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu, pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi budynków, budowli lub ich części, po ich:

 1. wybudowaniu lub
 2. ulepszeniu, jeżeli wydatki poniesione na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej.

Co istotne, oddanie do użytkowania powinno nastąpić w ramach czynności podlegającej opodatkowaniu, a za takie można rozumieć m. in. objęcie we władanie budynku, budowli lub ich części przez pierwszego nabywcę lub pierwszego użytkownika. Przedmiotowa nieruchomość nie musi być faktycznie wykorzystywana, lecz winna być przejęta przez nabywcę do użytkowania. Wydanie przedmiotowego obiektu nabywcy powinno nastąpić w ramach wykonania przez sprzedającego czynności podlegających opodatkowaniu.

Jeżeli zatem podatnik wybuduje obiekt lub go zmodernizuje, przy czym nakłady na ulepszenie przekraczają 30% jego wartości początkowej, a następnie obiekt ten (lub ulepszenie) zostanie oddany do użytkowania (wprowadzony do ewidencji środków trwałych), nie oznacza to, że został on zasiedlony. Oddanie do użytkowania nie nastąpiło bowiem w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu. Pierwsze zasiedlenie będzie miało miejsce wówczas, gdy wybudowany lub zmodernizowany budynek (obiekt) zostanie sprzedany lub np. oddany w najem lub dzierżawę – bowiem zarówno sprzedaż, najem, jak i dzierżawa są czynnościami podlegającymi opodatkowaniu. Zatem, należy uznać za pierwsze zasiedlenie moment oddania budynku, budowli lub ich części do użytkowania pierwszemu nabywcy, najemcy (dzierżawcy).

W tym miejscu należy zauważyć, iż w przypadku nieruchomości niespełniających przesłanek do zwolnienia od podatku na podstawie powołanego wyżej przepisu art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, ustawodawca umożliwia podatnikom – po spełnieniu określonych warunków – skorzystanie ze zwolnienia wskazanego w pkt 10a tego przepisu.

Stosownie do art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT, zwalnia się od podatku również dostawę budynków, budowli lub ich części nieobjętą zwolnieniem, o którym mowa w pkt 10, pod warunkiem że:

 1. w stosunku do tych obiektów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego,
 2. dokonujący ich dostawy nie ponosił wydatków na ich ulepszenie, w stosunku do których miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, a jeżeli ponosił takie wydatki, to były one niższe niż 30% wartości początkowej tych obiektów.

Przy czym wskazać należy, iż zgodnie z art. 43 ust. 7a, warunku o którym mowa w ust. 1 pkt 10a lit. b, nie stosuje się, jeżeli budynki, budowle lub ich części w stanie ulepszonym były wykorzystywane przez podatnika do czynności opodatkowanych przez co najmniej 5 lat.

Biorąc pod uwagę przedstawiony przez Wnioskodawcę opis zdarzenia przyszłego oraz powołane przepisy prawa, w celu ustalenia czy dostawa (nieodpłatnego przekazania do majątku osobistego wspólników spółki) budynku usługowo-mieszkalnego może korzystać ze zwolnienia, koniecznym jest zbadanie przesłanek określonych przepisem art. 43 ust. 1 pkt 10 oraz art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o podatku od towarów i usług.

Aby zatem dostawa przedmiotowego budynku mogła korzystać ze zwolnienia określonego w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT nie może być dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim i pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą tego budynku nie może upłynąć okres krótszy niż 2 lata.

Jak już wskazano, ażeby można było mówić o pierwszym zasiedleniu, musi dojść do oddania budynku do użytkowania w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu. Pierwsze zasiedlenie będzie miało miejsce wówczas, gdy wybudowany lub ulepszony obiekt zostanie sprzedany lub np. oddany w najem, dzierżawę, leasing. Zarówno sprzedaż, jak i najem, dzierżawa, leasing są bowiem czynnościami podlegającymi opodatkowaniu podatkiem VAT. Zatem, należy uznać za pierwsze zasiedlenie także moment oddania części budynku do użytkowania pierwszemu nabywcy czy najemcy.

Z przedstawionego przez Wnioskodawcę opisu sprawy wynika, iż pomimo, że rozpoczęta w kwietniu 2010 r., inwestycja, związana z budynkiem usługowo-mieszkaniowym nie została jeszcze zakończona, wartość poniesionych przez Wnioskodawcę ulepszeń przekroczyła już 30% wartości początkowej budynku.

W związku z powyższym, w odniesieniu do przedmiotowego budynku, który po ulepszeniach wynoszących ponad 30% jego wartości początkowej nie został zasiedlony tj. nie nastąpiło oddanie do użytkowania tego obiektu w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu, nie znajdzie zastosowania zwolnienie od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy.

W stosunku do tego budynku nie doszło bowiem do pierwszego zasiedlenia w myśl art. 2 pkt 14 ustawy.

W związku z powyższym należy przeanalizować warunki określone w art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy.

Zgodnie z tym przepisem, aby było możliwe skorzystanie ze zwolnienia od podatku, muszą być spełnione dwa warunki:

 • brak prawa do odliczenia podatku w stosunku do tej nieruchomości, oraz
 • podatnik nie ponosił wydatków na jej ulepszenie, w stosunku do których miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, a jeżeli ponosił takie wydatki, to były one niższe niż 30% wartości początkowej tych obiektów.

Z tym, że w myśl art. 43 ust. 7a ustawy, tego drugiego warunku nie stosuje się, jeżeli budynki, budowle lub ich części w stanie ulepszonym były wykorzystywane przez podatnika do czynności opodatkowanych przez co najmniej 5 lat.

Z opisu sprawy jednoznacznie wynika, że w związku z nabyciem tej nieruchomości nie przysługiwało Wnioskodawcy prawo do odliczenia podatku, natomiast od wydatków na ulepszenie (których wartość przekroczyła 30% wartości początkowej nieruchomości), już takie prawo mu przysługiwało.

Jednocześnie z przedstawionego przez Wnioskodawcę opisu sprawy wynika, że budynek ten po ulepszeniu nie był wykorzystywany do wykonywania czynności opodatkowanych przez co najmniej 5 lat. Inwestycja związana z przebudową i modernizacją przedmiotowego budynku została rozpoczęta w kwietniu 2010 r., a ze względu na prowadzoną budowę budynek jest wyłączny z działalności gospodarczej. Również do momentu przekazania tego budynku na potrzeby własne wspólników spółki, nie będzie w nim prowadzona działalność.

Biorąc pod uwagę powyższe stwierdzić należy, że do przedmiotowego budynku usługowo-mieszkalnego, nie znajdzie zastosowania zwolnienie wynikające z art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy.

Również warunek wykorzystywania budynku w stanie ulepszonym do czynności opodatkowanych przez co najmniej 5 lat, o którym mowa w art. 43 ust. 7a ustawy o VAT nie zostanie spełniony.

W związku z powyższym, nieodpłatne przekazanie budynku usługowo-mieszkalnego na potrzeby osobiste wspólników zrównane z dostawą określoną w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT, będzie podlegało opodatkowaniu 23% stawką podatku VAT na podstawie art. 41 ust. 1 w związku z art. 146a pkt 1 ustawy o VAT.

Mając powyższe na uwadze, stanowisko Wnioskodawcy, że wycofanie z majątku spółki jawnej budynku usługowo-mieszkalnego poprzez nieodpłatne przeniesienie jego własności z majątku spółki do majątku osobistego wspólników spółki nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 ust. 2 ustawy VAT, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy VAT i wobec tego nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, należało uznać za nieprawidłowe.

Wnioskodawca powziął również wątpliwości, czy będzie zobowiązany do korekty podatku VAT od dokonanych przez Wnioskodawcę nakładów na modernizację budynku usługowo-mieszkalnego, których rezultatem jest wzrost wartości tego budynku.

Zasady dotyczące sposobu oraz terminu dokonywania korekt podatku naliczonego oraz podmiotu zobowiązanego do ich dokonania zostały określone w art. 91 ustawy o VAT.

Zgodnie z art. 91 ust. 1 ww. ustawy, po zakończeniu roku, w którym podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, o którym mowa w art. 86 ust. 1, jest on obowiązany dokonać korekty kwoty podatku odliczonego zgodnie z art. 90 ust. 2-10, z uwzględnieniem proporcji obliczonej w sposób określony w art. 90 ust. 2-6 lub 10 lub przepisach wydanych na podstawie art. 90 ust. 11 i 12, dla zakończonego roku podatkowego.

Stosownie do art. 91 ust. 2 ustawy, w przypadku towarów i usług, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym są zaliczane przez podatnika do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji, a także gruntów i praw wieczystego użytkowania gruntów, jeżeli zostały zaliczone do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych nabywcy, z wyłączeniem tych, których wartość początkowa nie przekracza 15 000 zł, korekty, o której mowa w ust. 1, podatnik dokonuje w ciągu 5 kolejnych lat, a w przypadku nieruchomości i praw wieczystego użytkowania gruntów – w ciągu 10 lat, licząc od roku, w którym zostały oddane do użytkowania. Roczna korekta w przypadku, o którym mowa w zdaniu pierwszym, dotyczy jednej piątej, a w przypadku nieruchomości i praw wieczystego użytkowania gruntów – jednej dziesiątej kwoty podatku naliczonego przy ich nabyciu lub wytworzeniu. W przypadku środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, których wartość początkowa nie przekracza 15 000 zł, przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio, z tym że korekty dokonuje się po zakończeniu roku, w którym zostały oddane do użytkowania.

Korekty, o której mowa w ust. 1 i 2, dokonuje się w deklaracji podatkowej składanej za pierwszy okres rozliczeniowy roku następującego po roku podatkowym, za który dokonuje się korekty, a w przypadku zakończenia działalności gospodarczej – w deklaracji podatkowej za ostatni okres rozliczeniowy (art. 91 ust. 3 ustawy o VAT).

Art. 91 ust. 4 ustawy stanowi, że w przypadku gdy w okresie korekty, o której mowa w ust. 2, nastąpi sprzedaż towarów lub usług, o których mowa w ust. 2, lub towary te zostaną opodatkowane zgodnie z art. 14, uważa się, że te towary lub usługi są nadal wykorzystywane na potrzeby czynności podlegających opodatkowaniu u tego podatnika, aż do końca okresu korekty.

Zgodnie z art. 91 ust. 5 ustawy o VAT, w przypadku o którym mowa w ust. 4, korekta powinna być dokonana jednorazowo w odniesieniu do całego pozostałego okresu korekty. Korekty dokonuje się w deklaracji podatkowej za okres rozliczeniowy, w którym nastąpiła sprzedaż, a w przypadku opodatkowania towarów zgodnie z art. 14 – w deklaracji podatkowej za okres rozliczeniowy, w którym w stosunku do tych towarów powstał obowiązek podatkowy.

Natomiast w myśl art. 91 ust. 6 ustawy o VAT, w przypadku gdy towary lub usługi, o których mowa w ust. 4, zostaną:

 1. opodatkowane – w celu dokonania korekty przyjmuje się, że dalsze wykorzystanie tego towaru lub usługi jest związane z czynnościami opodatkowanymi;
 2. zwolnione od podatku lub nie podlegały opodatkowaniu – w celu dokonania korekty przyjmuje się, że dalsze wykorzystanie tego towaru lub usługi jest związane wyłącznie z czynnościami zwolnionymi od podatku lub niepodlegającymi opodatkowaniu.

Z kolei zgodnie z art. 91 ust. 7 ww. ustawy, przepisy ust. 1-6 stosuje się odpowiednio w przypadku, gdy podatnik miał prawo do obniżenia kwot podatku należnego o całą kwotę podatku naliczonego od wykorzystywanego przez siebie towaru lub usługi i dokonał takiego obniżenia, albo nie miał takiego prawa, a następnie zmieniło się prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od tego towaru lub usługi.

Ponadto zgodnie z art. 91 ust. 7a ustawy, w przypadku towarów i usług, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym są zaliczane przez podatnika do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji, a także gruntów i praw wieczystego użytkowania gruntów, jeżeli zostały zaliczone do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych nabywcy, z wyłączeniem tych, których wartość początkowa nie przekracza 15.000 zł, korekty, o której mowa w ust. 7, dokonuje się na zasadach określonych w ust. 2 zdanie pierwsze i drugie oraz ust. 3. Korekty tej dokonuje się przy każdej kolejnej zmianie prawa do odliczeń, jeżeli zmiana ta następuje w okresie korekty.

W myśl art. 91 ust. 7b ww. ustawy, w przypadku towarów i usług innych niż wymienione w ust. 7a, wykorzystywanych przez podatnika do działalności gospodarczej, korekty, o której mowa w ust. 7, dokonuje się na zasadach określonych w ust. 1, ust. 2 zdanie trzecie i ust. 3, z zastrzeżeniem ust. 7c.

Zgodnie z art. 91 ust. 7c ww. ustawy, jeżeli zmiana prawa do obniżenia podatku należnego wynika z przeznaczenia towarów lub usług, o których mowa w ust. 7b, wyłącznie do wykonywania czynności, w stosunku do których nie przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego, lub wyłącznie do czynności, w stosunku do których takie prawo przysługuje – korekty, o której mowa w ust. 7, dokonuje się w deklaracji podatkowej składanej za okres rozliczeniowy, w którym wystąpiła ta zmiana. Korekty tej nie dokonuje się, jeżeli od końca okresu rozliczeniowego, w którym wydano towary lub usługi do użytkowania, upłynęło 12 miesięcy.

W myśl art. 91 ust. 7d ustawy o VAT w przypadku zmiany prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony od towarów i usług, innych niż wymienione w ust. 7a i 7b, w szczególności towarów handlowych lub surowców i materiałów, nabytych z zamiarem wykorzystania ich do czynności, w stosunku do których przysługuje pełne prawo do obniżenia podatku należnego lub do czynności, w stosunku do których prawo do obniżenia podatku należnego nie przysługuje i niewykorzystanych zgodnie z takim zamiarem do dnia tej zmiany, korekty podatku naliczonego dokonuje się w deklaracji podatkowej składanej za okresy rozliczeniowe, w których wystąpiła ta zmiana.

Korekty, o której mowa w ust. 5-7, dokonuje się również, jeżeli towary i usługi nabyte do wytworzenia towaru, o którym mowa w ust. 2, zostały zbyte lub zmieniono ich przeznaczenie przed oddaniem tego towaru do użytkowania (art. 91 ust. 8 ustawy o VAT).

Z wniosku wynika, że z tytułu nabycia budynku usługowo-mieszkalnego nie przysługiwało Wnioskodawcy prawo do odliczenia podatku od towarów i usług. Natomiast od wydatków związanych z ulepszeniem tego budynku (przebudowa i modernizacja) Wnioskodawcy przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z którego korzysta.

Natomiast z niniejszej interpretacji wynika, że planowane przekazanie ww. budynku usługowo-mieszkalnego na potrzeby osobiste wspólników będzie podlegać opodatkowaniu 23% stawką podatku VAT na podstawie art. 41 ust. 1 w związku z art. 146a pkt 1 ustawy o VAT.

Stąd biorąc pod uwagę powyższe należy stwierdzić, że z chwilą nieodpłatnego przekazania budynku usługowo-mieszkalnego do majątku osobistego wspólników spółki nie zmieni się przeznaczenie nakładów z przeznaczenia do działalności opodatkowanej na przeznaczenie do działalności niedającej prawa do odliczenia. Wnioskodawca nie będzie miał zatem obowiązku dokonania korekt podatku odliczonego od nakładów poniesionych na przebudowę i modernizację budynku usługowo-mieszkalnego, od których przysługiwało prawo do odliczenia.

W związku z powyższym Wnioskodawca nie będzie zobowiązany dokonać korekty podatku na podstawie powołanych wyżej przepisów art. 91 ustawy o VAT.

Mając powyższe na uwadze, stanowisko Wnioskodawcy, że jest on zobowiązany dokonać korekty podatku naliczonego związanego z nakładami na modernizację budynku usługowo-mieszkalnego z uwzględnieniem 10-letniego okresu, o którym mowa w art. 91 ust. 2 ustawy, należało uznać za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Nadmienia się, że niniejsza interpretacja indywidualna traci swoją ważność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów przedstawionego zdarzenia przyszłego lub zmiany stanu prawnego.

Należy podkreślić, iż na ocenę prawidłowości przedmiotowej kwestii nie może wpłynąć powołany przez Wnioskodawcę wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 5 sierpnia 2013 r., sygn. III SA/GI 905/13, bowiem stanowi on rozstrzygnięcie w konkretnej sprawie, osądzonej w określonym stanie faktycznym. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483 ze zm.) w swoim rozdziale III określa zamknięty katalog źródeł prawa powszechnie obowiązującego. Nie przewiduje on takiej mocy dla orzecznictwa sądowego, w tym orzecznictwa sądów administracyjnych (w Polsce nie obowiązuje system precedensów sądowych). W związku z powyższym, nie negując orzecznictwa, jako cennego źródła w zakresie wskazywania kierunków wykładni norm prawa podatkowego, należy zauważyć, że moc obowiązująca wyroków zamyka się w obrębie spraw, w których zostały wydane. Organ interpretacyjny nie jest zobowiązany do analizowania stanu faktycznego sprawy wskazanej przez Wnioskodawcę i polemiki z zawartym w niej rozstrzygnięciem, choć niewątpliwie powołanie orzecznictwa miało na celu wykazanie słuszności prezentowanego poglądu.

Odnośnie natomiast powołanych przez Wnioskodawcę interpretacji indywidualnych, zauważyć należy, że zgodnie z art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, Minister właściwy do spraw finansów publicznych, na wniosek zainteresowanego, wydaje w jego indywidualnej sprawie, interpretację przepisów prawa podatkowego (interpretację indywidualną). Stosownie zaś do treści art. 14b ustawy Ordynacja podatkowa, interpretacje wydawane są w indywidualnych sprawach Wnioskodawcy, w związku z tym skutki prawne, czy też ewentualna ochrona, określone w art. 14k do 14m mogą dotyczyć wyłącznie podmiotu, który uzyskał interpretację indywidualną.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.