3063-ILPP1-2.4512.138.2016.2.NF | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu,
Prawo do odliczenia w związku z realizacją projektu.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 6 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Rozwoju i Finansów stwierdza, że stanowisko Parafii Ewangelicko-Augsburskiej przedstawione we wniosku z dnia 25 października 2016 r. (data wpływu 27 października 2016 r.), uzupełnionym pismem sygnowanym datą 25 października 2016 r. (data wpływu 22 grudnia 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia kwoty podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „Konserwacja i renowacja drewnianego obiektu zabytkowego (...)” – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 27 października 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia kwoty podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „Konserwacja i renowacja drewnianego obiektu zabytkowego (...)”. Wniosek uzupełniono w dniu 22 grudnia 2016 r. pismem o doprecyzowanie opisu sprawy.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Parafia Ewangelicko-Augsburska (dalej jako: Parafia, Wnioskodawca) działa na mocy:

  • ustawy z dnia 13 maja 1994 r. o stosunku Państwa do Kościoła Ewangelicko -Augsburskiego w RP (Dz. U. z 2015 r., poz. 43).
  • ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o gwarancjach wolności sumienia i wyznania (Dz. U. z 2005 r., Nr 231, poz. 1965).

Zgodnie z załącznikiem do powołanej ustawy z dnia 13 maja 1994 r. Parafia przynależy do Diecezji (...) Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP. Głównym przedmiotem działalności Wnioskodawcy jest organizowanie kultu religijnego, działalność oświatowa, kulturalna, wychowawcza i diakonijna. Parafia będąc właścicielem zabytkowych obiektów sprawuje nad nimi opiekę i troszczy się o ich stan zachowania. Najważniejszym zabytkiem jest Kościół (...), wpisany w roku 2001 na listę światowego dziedzictwa. W związku z dużym zainteresowaniem tym zabytkiem przez turystów Parafia stworzyła możliwość jego zwiedzania, za co pobierane są opłaty. W Kościele organizowane są również koncerty i festiwale muzyczne, jest on też miejscem spotkań ekumenicznych, międzynarodowych z udziałem ludzi kultury, sztuki, dyplomatów i polityków. Nie jest to jednak działalność gospodarcza Parafii. Na potrzeby rozliczeń z biurami podróży, firmami organizującymi przyjazdy turystów i organizatorami imprez kulturalnych Parafia wystawia rachunki bez podatku VAT, a uzyskane z tego tytułu środki przeznacza na remonty zabytkowej świątyni.

Wnioskodawca wystąpił o środki finansowe z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa VIII Ochrona Dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury, Działanie 8.1. Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój kultury, zgłaszając projekt „Konserwacja i renowacja drewnianego obiektu zabytkowego (...)”.

Zakres projektu obejmuje prace konserwatorskie wykonane we wnętrzu Kościoła, tj. w obrębie Hali A, Hali B z przylegającymi lożami, Hali C wraz z zakonserwowaniem i osadzeniem tablic kommemoratywnych, w tym również konserwacja ławek, podłóg i drzwi pomiędzy Halą C a nawą. W obrębie Hali D, w tym ściana szachulcowa za ołtarzem, stropy, loża szpiegów, drzwi pomiędzy Halą E i Halą D wraz z lampą w Hali E. Prace konserwatorskie 11 Epitafiów. Prace towarzyszące, które obejmują sprzątanie ogólne i uporządkowanie zdemontowanych elementów oryginalnych i nieoryginalnych we wnętrzu kościoła. Wyszukanie i dopasowanie okładzin ściennych. Pełne opracowanie 40 skrzyneczek. Pełne opracowanie 15 tablic kommemoratywnych. Prace konserwatorskie w obrębie 8 szt. drzwi zewnętrznych. Prace konserwatorskie lampy szklanej w Hali E oraz drzwi pomiędzy Halą A, a nawą z zabudową przejścia. Wykonanie wejść i komunikacji wewnętrznej pomiędzy lożami parteru Hali B. Inwentaryzacja pomiarowa – uzupełnienie istniejących zasobów. Dokumentacja/prezentacja 3D obiektu wraz z utworzeniem bazy danych. Badania konserwatorskie i laboratoryjne. Dokumentacja konserwatorska i projekt komunikacji wnętrza. Zakup 60 audioguidów wraz z wkładem merytorycznym oraz odpowiednim oprzyrządowaniem i oprogramowaniem. Zakup 50 szt. lornetek na potrzeby zwiedzania oraz prowadzenia poszczególnych zajęć w ramach rozbudowy oferty kulturalno-edukacyjnej. Zakup 15 gablot, na potrzeby prezentacji wystaw, materiałów informacyjnych i edukacyjnych, we wnętrzach i na zewnątrz Kościoła. Zakup zestawu prezentacyjnego, na który składać się będzie rzutnik, ekran, komputer, głośniki wraz z odpowiednim oprogramowaniem. Zakup stołu multimedialnego z oprogramowaniem oraz opracowanym wkładem merytorycznym. Zakup 15 zestawów wyposażenia sal warsztatowych/wykładowych, składającego się ze stołu i dwóch krzeseł. Zakup zestawu miniaturowych odlewów Kościoła wraz z jego otoczeniem. Wymianę oświetlenia na energooszczędne.

Zgodnie z art. 13 ust. 2 ustawy o gwarancjach wolności sumienia i wyznania osoby prawne kościołów i innych związków wyznaniowych są zwolnione od opodatkowania z tytułu przychodów ze swojej działalności niegospodarczej i w tym zakresie nie mają obowiązku prowadzenia dokumentacji wymaganej przez przepisy podatkowe.

Wnioskodawca jest też właścicielem budynków, w których mieszkania i lokale użytkowe wynajmuje osobom prywatnym oraz firmom i w tym zakresie w rozumieniu przepisów art. 15 ustawy o podatku od towarów i usług jest czynnym podatnikiem podatku VAT. W tym zakresie prowadzi wymaganą przepisami prawa dokumentację i ewidencję i usługi te opodatkowuje podatkiem VAT.

Faktury dokumentujące koszty związane z realizacją projektu będą wystawiane na Parafię, ale efekty zrealizowanego projektu Wnioskodawca zamierza wykorzystać do czynności wykonywanych wyłącznie na terenie Kościoła, które nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Kościół jest miejscem światowego dziedzictwa i dbałość o jego zachowanie dla przyszłych pokoleń jest najważniejszym obowiązkiem Parafii. Realizacja przedsięwzięcia związanego z konserwacją i renowacją tego drewnianego zabytkowego obiektu przyczyni się do poprawy jego stanu zachowania. Ma to też istotne znaczenie z tego względu, że jest to miejsce wielu imprez, koncertów, festiwali i spotkań z udziałem mieszkańców miasta i licznie odwiedzających je gości z kraju i zza granicy. Uzyskiwanie wpływów z tego typu imprez oraz ze zwiedzania Kościoła ma służyć jedynie do finansowania dalszych prac związanych z renowacją i utrzymaniem tego obiektu i nie może przesądzić o istnieniu prawa do odliczenia podatku naliczonego wykazanego na fakturach dokumentujących zakup towarów i usług służących realizacji wskazanego zadania.

W dalszym ciągu opłaty za zwiedzanie Kościoła oraz środki uzyskane z organizowanych tam imprez kulturalnych i ekumenicznych zarówno krajowych jak i międzynarodowych przeznaczane będą na dalsze remonty zabytkowej świątyni i nie będą z tego tytułu wystawiane paragony, ani faktury VAT.

W odpowiedzi na wezwanie tut. Organu „(...) o jednoznaczne wskazanie, do jakich czynności będą służyły towary i usługi, które Wnioskodawca będzie nabywał w celu realizacji projektu opisanego we wniosku. Czy będą to czynności opodatkowane podatkiem od towarów i usług, czynności zwolnione od opodatkowania, czy też niepodlegające opodatkowaniu podatkiem VAT?” Wnioskodawca wskazał, że: Kościół jest zabytkowym budynkiem sakralnym z XVII w. Przynależy do Parafii Ewangelicko-Augsburskiej i jest przede wszystkim miejscem kultu religijnego wyznawców tej religii. Ponieważ jest on zabytkowym drewnianym obiektem wpisany został w roku 2001 na listę światowego dziedzictwa. W związku z dużym zainteresowaniem tym zabytkiem jest udostępniany do zwiedzania dla turystów z kraju i z zagranicy oraz jest miejscem wielu koncertów, festiwali i spotkań, w których uczestniczą wyznawcy różnych religii. Wpływy uzyskiwane ze zwiedzania Kościoła i z odbywających się w jego wnętrzu imprez finansują utrzymanie i renowację Kościoła. Ponieważ jest to zabytek klasy światowej obowiązkiem Parafii jest dbałość o jego zachowanie dla przyszłych pokoleń i temu celowi ma służyć realizacja projektu „Konserwacja i renowacja drewnianego obiektu zabytkowego (...)”, przedsięwzięcia ze środków finansowych z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa VIII Ochrona Dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury, Działanie 8.1. Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój kultury. Projekt ten służył będzie wszystkim odwiedzającym go osobom, a zatem będzie dotyczył interesu powszechnego.

Jak Wnioskodawca zaznaczył we wniosku faktury dokumentujące koszty realizacji ww. projektu będą wystawiane na Parafię Ewangelicko-Augsburską, ale efekty zrealizowanego projektu będą wykorzystane do czynności wykonywanych wyłącznie na terenie Kościoła, które nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. W dalszym ciągu opłaty za zwiedzanie Kościoła i środki uzyskane z organizowanych tam imprez kulturalnych i ekumenicznych przeznaczane będą na dalsze remonty tej zabytkowej świątyni i nie będą z tego tytułu wystawiane paragony, ani faktury VAT w związku, z czym nie będą one podlegały opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy Parafia może odliczyć podatek VAT naliczony wykazany na fakturach dokumentujących zakup towarów i usług w związku z realizacją projektu pn. „Konserwacja i renowacja drewnianego obiektu zabytkowego (...)”?

Zdaniem Wnioskodawcy, przy realizacji powyższego zadania nie będzie przysługiwało jej prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług niezbędnych do realizacji zadania pn. „Konserwacja i renowacja drewnianego obiektu zabytkowego (...)”. Towary i usługi, które będą nabywane w związku z tą inwestycją nie będą związane z wykonywaniem przez Parafię czynności opodatkowanych. W sytuacji, gdy Wnioskodawca w Kościele nie prowadzi działalności podlegającej opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług nie zachodzą przesłanki wynikające z treści art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r., poz. 710, z późn. zm.) zgodnie, z którymi podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług. W art. 88 ustawy, ustawodawca zawarł katalog przypadków, kiedy podatnikowi podatku VAT nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego. W tych przypadkach podatku nie można odliczyć nawet wówczas, gdy dany zakup jest bezpośrednio związany z czynnościami podlegającymi opodatkowaniu, tym samym podatek VAT może wówczas stanowić koszt podatkowy.

Stosownie do powołanych wyżej przepisów prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje zarejestrowany, czynny podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi. Tym samym, jeżeli nie jest spełniony jeden z wymienionych warunków, wówczas podatek VAT zawarty w dokonywanych przez podatnika zakupach stanowi koszt w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym.

Towary i usługi, które będą nabywane w związku z realizacją ww. zadania nie będą związane z wykonywaniem przez Parafię czynności opodatkowanych, zatem przy realizacji zadania – zdaniem Wnioskodawcy – nie będzie mu przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług niezbędnych do realizacji inwestycji.

Zgodnie z art. 90 ust. 1 ustawy, w przypadku, gdy podmiot dokonuje zarówno transakcji nieopodatkowanych, jak i transakcji opodatkowanych podatkiem VAT, powinien podatek naliczony odnośnie dokonywanych przez siebie zakupów przyporządkować do trzech grup:

  1. naliczonego VAT wynikającego z zakupów związanych wyłącznie z wykonywaniem czynności w związku, z którymi przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego – podatek ten w całości podlega odliczeniu (a więc zgodnie z obowiązującymi przepisami – nie może być wydatkiem uznanym za koszt podatkowy),
  2. naliczonego VAT wynikającego z zakupów związanych wyłącznie z wykonywaniem czynności w związku, z którymi nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego – podatek ten w całości nie podlega odliczeniu (a więc zgodnie z obowiązującymi przepisami – może być uznany za wydatek stanowiący koszt podatkowy),
  3. naliczonego VAT związanego zarówno z czynnościami w związku, z którymi przysługuje prawo do odliczenia naliczonego VAT, jak również z czynnościami, dla których prawo do odliczenia naliczonego VAT nie przysługuje – w tym przypadku powinien określić kwotę podatku naliczonego podlegającego odliczeniu stosując proporcję, o której mowa w art. 90 ustawy (w tym przypadku podatek VAT może być wydatkiem w ustalonej proporcji). W przypadku Parafii nie mają zastosowania przepisy art. 90 ust. 1 pkt c), bowiem dla działalności związanej z wynajmem mieszkań i lokali użytkowych Parafia prowadzi odrębną ewidencję i rozlicza podatek VAT, a środki za zwiedzanie Kościoła i z odbywających się w nim imprez przeznacza na finansowanie dalszych prac związanych z renowacją i utrzymaniem tego obiektu.

Aby podmiot mógł skorzystać z prawa obniżenia podatku należnego o podatek naliczony związany z dokonanym nabyciem towarów i usług, w pierwszej kolejności powinien spełnić przesłanki umożliwiające uznanie go dla tej czynności za podatnika podatku od towarów i usług, w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Przedstawiona zasada wyklucza, zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z usługami i towarami, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

Zauważyć należy, że wykładnia art. 86 ust. 1 ustawy, w zakresie charakteru związku pomiędzy zakupami a sprzedażą opodatkowaną, powinna być dokonywana w zgodzie z przepisami VI Dyrektywy (od dnia 1 stycznia 2007 r. – Dyrektywy 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej, Dz. Urz. UE L 347 z 11.12.2006, str. 1, z późn. zm.), a zatem powinna uwzględniać istniejące w tym zakresie orzecznictwo TSUE, w którym, co do zasady, przeważa pogląd, że jedynie bezpośredni związek pomiędzy podatkiem naliczonym, a transakcją opodatkowaną może stanowić podstawę do odliczenia VAT. Rozumienie tego bezpośredniego związku zostało szeroko zaprezentowane w orzeczeniu Trybunału z dnia 8 czerwca 2000 r. w sprawie C-98/98 Commissioners of Customs and Excise przeciwko Midland Bank plc., w którym stwierdzono, że art. 2 I Dyrektywy oraz art. 17(2)(3) i (5) VI Dyrektywy należy interpretować w taki sposób, aby – co do zasady – istnienie bezpośredniego związku między daną transakcją nabycia, a daną transakcją (lub transakcjami) sprzedaży, uprawniającymi do odliczenia, stanowiło warunek nabycia przez podatnika prawa do odliczenia naliczonego podatku od wartości dodanej oraz aby stanowiło podstawę do określenia zakresu tego prawa. W orzeczeniu z dnia 27 września 2001 r. w sprawie CIBO Participations S.A. (C-16/00) Trybunał doszedł do wniosku, że aby możliwe było odliczenie podatku VAT naliczonego, musi istnieć bezpośredni związek pomiędzy wydatkiem a sprzedażą opodatkowaną VAT, co oznacza, że wydatek musi stanowić element kosztowy sprzedaży opodatkowanej. Podobne stanowisko wyraził w orzeczeniu z dnia 26 maja 2005 r. w sprawie C-465/03 Kretztechnik AG przeciwko Finanzamt Linz.

W świetle powyższego orzecznictwa TSUE należy stwierdzić, że kierując się wykładnią dokonywaną w zgodzie z zasadami VI Dyrektywy Dyrektywy 2006/112/WE, na gruncie art. 86 ust. 1 ustawy, podobnie jaki art. 17(2)(3) i (5) VI Dyrektywy (art. 167 i nast. Dyrektywy 2006/112/WE) należy przyjąć – co do zasady – że niezbędnym warunkiem odliczenia VAT jest istnienie bezpośredniego związku pomiędzy zakupami (wydatkami), a konkretną transakcją opodatkowaną. Wydatki te powinny stanowić część składową kosztów świadczenia, uwzględnioną w cenie. Co do zasady, więc odliczeniu powinien podlegać taki podatek naliczony, który zawarty jest w cenie towarów nabytych w celu wykonania czynności opodatkowanych.

Efekty zrealizowanego zadania pn. „Konserwacja i renowacja drewnianego obiektu zabytkowego (...)” Parafia zamierza wykorzystywać do czynności niepodlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Mimo, że Parafia pobiera opłaty za dzierżawę innych niezwiązanych z Kościołem obiektów, które są opodatkowane podatkiem od towarów i usług, to jednak nie sposób stwierdzić, że wydatki poniesione w związku z realizacją przedmiotowego zadania będą związane z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług. Związek z czynnościami opodatkowanymi wydatków poniesionych z tytułu realizacji ww. zadania nie będzie ani uchwytny, ani oczywisty przede wszystkim, dlatego że inwestycja dotyczyć będzie Kościoła, a środki uzyskane z jego zwiedzania oraz prowadzonych na jego terenie imprez będą wykorzystywane na dalsze jego remonty i renowację. Projekt ten służyć będzie niewątpliwie wszystkim odwiedzającym go osobom, a zatem dotyczyć będzie interesu powszechnego.

Ponadto, w uzupełnieniu do wniosku Wnioskodawca powtórzył przedstawione stanowisko oraz wskazał, że: Zdaniem Parafii, jako Wnioskodawcy, przy realizacji powyższego zadania nie będzie przysługiwało jej prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług niezbędnych do realizacji ww. zadania. Towary i usługi, które będą nabywane w związku z tą inwestycją nie będą związane z wykonywaniem przez Parafię czynności opodatkowanych. W sytuacji, gdy Parafia w Kościele nie prowadzi działalności podlegającej opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług nie zachodzą przesłanki wynikające z treści art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r., poz. 710, z późn. zm.), zgodnie z którymi podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług. W art. 88 ustawy, ustawodawca zawarł katalog przypadków, kiedy podatnikowi podatku VAT nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego. W tych przypadkach podatku nie można odliczyć nawet wówczas, gdy dany zakup jest bezpośrednio związany z czynnościami podlegającymi opodatkowaniu, tym samym podatek VAT może wówczas stanowić koszt podatkowy. Stosownie do powołanych wyżej przepisów prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje zarejestrowany, czynny podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi. Tym samym, jeżeli nie jest spełniony jeden z wymienionych warunków, wówczas podatek VAT zawarty w dokonywanych przez podatnika zakupach stanowi koszt w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym. Towary i usługi, które będą nabywane w związku z realizacją ww. zadania nie będą związane z wykonywaniem przez Parafię czynności opodatkowanych.

Zatem, zdaniem Parafii przy realizacji zadania nie będzie jej przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług niezbędnych do realizacji Inwestycji. Efekty zrealizowanego zadania pn. „Konserwacja i renowacja drewnianego obiektu zabytkowego (...)” Parafia zamierza wykorzystywać do czynności niepodlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Inwestycja dotyczyć będzie wyłącznie Kościoła, a środki uzyskane z jego zwiedzania oraz prowadzonych na jego terenie imprez będą wykorzystywane na dalsze jego remonty i renowację.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r., poz. 710, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy, działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Podstawowe zasady dotyczące odliczania podatku naliczonego zostały sformułowane w art. 86 ust. 1 ustawy. W myśl tego przepisu, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15 ustawy, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług (art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy).

Ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, m.in. tego, że zakupy będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy.

Jak stanowi art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Z powyższego wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Powyższa zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego przez podmiot niebędący czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT oraz podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca wystąpił z wnioskiem o dofinansowanie projektu „Konserwacja i renowacja drewnianego obiektu zabytkowego (...)” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 Oś priorytetowa VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury, działanie 8.1. Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój kultury.

Głównym przedmiotem działalności Parafii jest organizowanie kultu religijnego, działalność oświatowa, kulturalna, wychowawcza i diakonijna. Parafia stworzyła możliwość zwiedzania Kościoła, za co pobierane są opłaty, organizuje również koncerty i festiwale muzyczne, jest to miejsce spotkań ekumenicznych i międzynarodowych. Jak wskazał Wnioskodawca, nie jest to jego działalność gospodarcza. Parafia jest czynnym podatnikiem podatku VAT w związku z wynajmem mieszkań i lokali użytkowych znajdujących się w budynkach należących do Wnioskodawcy.

Faktury dokumentujące koszty związane z realizacją przedmiotowego projektu będą wystawiane na Parafię, a jego efekty Wnioskodawca zamierza wykorzystać do czynności wykonywanych wyłącznie na terenie Kościoła, które nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą kwestii, czy Parafia może odliczyć podatek VAT naliczony wykazany na fakturach dokumentujących zakup towarów i usług w związku z realizacją projektu pn. „Konserwacja i renowacja drewnianego obiektu zabytkowego (...)”.

Zgodnie z powołanymi wyżej przepisami, rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ustawy, uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Ponadto, art. 88 ust. 4 ustawy wyklucza odliczenie w odniesieniu do podmiotów niebędących zarejestrowanymi, czynnymi podatnikami podatku VAT.

W omawianej sprawie, warunki uprawniające do odliczenia podatku naliczonego nie będą spełnione, gdyż jak wskazał Wnioskodawca nabyte towary i usługi w związku z realizacją projektu, będą wykorzystywane wyłącznie do wykonywania czynności, które nie podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT.

W konsekwencji, Wnioskodawca nie będzie miał prawa do odliczenia podatku naliczonego zawartego w fakturach dokumentujących nabycie towarów i usług związanych z realizacją projektu.

Podsumowując, Parafia nie będzie mogła odliczyć podatku VAT naliczonego wykazanego na fakturach dokumentujących zakup towarów i usług w związku z realizacją projektu pn. „Konserwacja i renowacja drewnianego obiektu zabytkowego (...)”.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Tut. Organ informuje, że niniejszą interpretację indywidualną wydano w oparciu o wskazanie Wnioskodawcy, że efekty zrealizowanego projektu będą wykorzystane do czynności wykonywanych wyłącznie na terenie Kościoła, które nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Inne kwestie przedstawione w opisie zdarzenia przyszłego, bądź we własnym stanowisku, które nie zostały objęte pytaniem nie mogą być – zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej – rozpatrzone.

Należy również podkreślić, że zgodnie z art. 14na pkt 2 Ordynacji podatkowej, przepisów art. 14k-14n dotyczących ochrony prawnej wynikającej z zastosowania się Wnioskodawcy do otrzymanej interpretacji nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe przedstawione we wniosku stanowią element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy o podatku od towarów i usług, tj. czynności dokonanych w ramach transakcji, które pomimo spełnienia warunków formalnych ustanowionych w przepisach ustawy, miały zasadniczo na celu osiągnięcie korzyści podatkowych, których przyznanie byłoby sprzeczne z celem, któremu służą te przepisy.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2016 r., poz. 718, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną. Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Administracji Skarbowej w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.