3063-ILPP1-1.4512.56.2017.1.RW | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku planowanymi inwestycjami.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.) oraz art. 223 ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1948, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 7 lutego 2017 r. (data wpływu 13 lutego 2017 r.) uzupełnionym pismem z dnia 20 marca 2017 r. (data wpływu 20 marca 2017 r.) oraz pismem z dnia 27 marca 2017 r. (data wpływu 30 marca 2017 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku planowanymi inwestycjami – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 13 lutego 2017 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z planowanymi inwestycjami. W uzupełnieniu do wniosku z dnia 20 marca 2017 r. wyjaśniono kwestię dotyczącą adresu elektronicznego do doręczeń, natomiast w piśmie z dnia 27 marca 2017 r. sprostowano opis zdarzenia przyszłego.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej będzie ubiegać się o przyznanie środków unijnych w ramach działania 10.1.1 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Jako załącznik do wniosku Wnioskodawca jest zobligowany do przedstawienia interpretacji Izby Skarbowej, w której zostanie wskazane, czy podmiot ma prawo do odliczenia zapłaconego podatku VAT zawartego na fakturach zakupu w ramach planowanej inwestycji.

Planowana jest realizacja 3 inwestycji.

 1. Podniesienie wydajności leczenia chorób cywilizacyjnych w SPZOZ poprzez doposażenie w sprzęt medyczny
  W ramach inwestycji planowany jest zakup aparatury medycznej: bronchofiberoskopu, zestawu do videoendoskopii wraz z myjką, aparatu USG i RTG oraz kardiomonitorów i Angio OCT.
 2. Doposażenie w sprzęt oddziałów: ginekologiczno-położniczego, neonatologii oraz pediatrii w celu podniesienia wydajności usług medycznych w zakresie opieki nad matką i dzieckiem
  W ramach inwestycji planowany jest zakup aparatury medycznej w tym: miernika do pomiaru bilirubiny u noworodków, worków AMBU, kardiomonitorów, diafanoskopu, zestawu do drenażu odmy, KTG, przenośne EKG, itp.
 3. Przebudowa i wyposażenie oddziału anestezjologii i intensywnej terapii w celu poprawy wydajności usług medycznych w SPZOZ
  W ramach projektu planowana jest przebudowa istniejących pomieszczeń w celu dostosowania ich do funkcji oddziału anestezjologii i intensywnej terapii oraz wyposażenia oddziału w sprzęt medyczny.
  Powyższe inwestycje będą związane z wykonywaniem przez podmiot wyłącznie czynności zwolnionych z VAT. Świadczone przez SPZOZ usługi, są usługami w zakresie ochrony zdrowia – kod PKWiU – 85.
  Jak wskazano w uzupełnieniu wniosku SPZOZ jest czynnym płatnikiem podatku VAT, jednak jego główna działalność jest z VAT zwolniona.
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy Zespołowi przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT zawartego na fakturach zakupu w związku z planowanymi inwestycjami?

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług nie przysługuje mu odliczenie, ponieważ przedmiot projektu wykorzystywany będzie do wykonywania czynności nieopodatkowanych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z dyspozycją art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r., poz. 710, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Przez świadczenie usług – w myśl art. 8 ust. 1 ustawy – rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy, stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Stosownie jednak do art. 146a pkt 1 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2018 r., stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%, z zastrzeżeniem art. 146f.

Ponadto, zarówno w treści ustawy, jak i w przepisach wykonawczych do niej, ustawodawca przewidział opodatkowanie niektórych czynności stawkami obniżonymi bądź zwolnienie od podatku.

Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 18 ww. ustawy zwalnia się od podatku usługi w zakresie opieki medycznej, służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane, wykonywane w ramach działalności leczniczej przez podmioty lecznicze.

W świetle postanowień art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Pod pojęciem działalności gospodarczej, na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy rozumie się wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

W myśl art. 86 ust. 1 ustawy, zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a) ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Z treści cytowanych wyżej przepisów wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje czynny zarejestrowany podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi.

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z usługami i towarami, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

Mając na uwadze powołane powyżej przepisy prawa należy stwierdzić, że odliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 ustawy, uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca – Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej zamierza będzie ubiegać się o przyznanie środków unijnych w ramach działania 10.1.1 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2014-2020. Planowana jest realizacja 3 inwestycji.

 1. Podniesienie wydajności leczenia chorób cywilizacyjnych w SPZOZ poprzez doposażenie w sprzęt medyczny
  W ramach inwestycji planowany jest zakup aparatury medycznej: bronchofiberoskopu, zestawu do videoendoskopii wraz z myjką, aparatu USG i RTG oraz kardiomonitorów i Angio OCT.
 2. Doposażenie w sprzęt oddziałów: ginekologiczno-położniczego, neonatologii oraz pediatrii w celu podniesienia wydajności usług medycznych w zakresie opieki nad matką i dzieckiem
  W ramach inwestycji planowany jest zakup aparatury medycznej w tym: miernika do pomiaru bilirubiny u noworodków, worków AMBU, kardiomonitorów, diafanoskopu, zestawu do drenażu odmy, KTG, przenośne EKG, itp.
 3. Przebudowa i wyposażenie oddziału anestezjologii i intensywnej terapii w celu poprawy wydajności usług medycznych w SPZOZ
  W ramach projektu planowana jest przebudowa istniejących pomieszczeń w celu dostosowania ich do funkcji oddziału anestezjologii i intensywnej terapii oraz wyposażenia oddziału w sprzęt medyczny.
  Powyższe inwestycje będą związane z wykonywaniem przez podmiot wyłącznie czynności zwolnionych z VAT. Świadczone przez SPZOZ usługi, są usługami w zakresie ochrony zdrowia – kod PKWiU – 85.
  SPZOZ jest czynnym płatnikiem podatku VAT, jednak jej główna działalność jest z VAT zwolniona.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą prawa do odliczenia podatku od towarów i usług w związku z planowanymi inwestycjami.

W przedmiotowej sprawie warunek uprawniający do odliczenia podatku naliczonego nie będzie spełniony, gdyż jak wskazał Wnioskodawca, nabyte w ramach projektu towary i usługi będą wykorzystywane przez Wnioskodawcę do wykonywania czynności wyłącznie zwolnionych od podatku.

Reasumując należy stwierdzić, że Wnioskodawca nie będzie miał prawa do odliczenia podatku naliczonego zawartego na fakturach zakupu, w związku z realizacją przedmiotowych inwestycji, ponieważ nie zostaną spełnione przesłanki warunkujące to prawo wskazane w art. 86 ust. 1 ustawy.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

 1. z zastosowaniem art. 119a;
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2016 r., poz. 718, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.