2461-IBPP3.4512.712.2016.1.MD | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Brak prawa do odliczenia podatku VAT oraz zwrotu tego podatku w związku z realizacją projektu pn. „.....”

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 613 ze zm.) oraz § 2 i § 6 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r. poz. 643) – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Rozwoju i Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 11 października 2016 r. (data wpływu 13 października 2016 r.) uzupełnionym pismem z 17 listopada 2016 r. o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku VAT oraz zwrotu tego podatku w związku z realizacją projektu pn. „.....” – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 13 października 2016 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku VAT oraz zwrotu tego podatku w związku z realizacją projektu pn. „Zakup wyposażenia dla jednostek OSP pn. „.....”. Ww. wniosek został uzupełniony pismem z 17 listopada 2016 r.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Gmina aplikuje o dofinansowanie projektu pn. „.....” w ramach działania 5.5 Wzmocnienie potencjału służb ratowniczych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa A. na lata 2014-2020. Na terenie Gminy nie ma siedziby Państwowej Straży Pożarnej. Ochotnicze Straże Pożarne podlegają pod ... . OSP nie prowadzą działalności gospodarczej, a realizują zadania własne gminy. Gmina bardzo dobrze ocenia sprawność i działanie poszczególnych OSP. Są to jednostki bardzo dobrze zorganizowane, z dużym potencjałem, mające ogromny wkład w integrowanie społeczności lokalnej. Coraz częstsze niebezpieczne zjawiska pogodowe sprawiają, że zaistniała potrzeba doposażenia w sprzęt ratunkowy i minimalizujący skutki zmian klimatu.

Projekt dotyczy zakupu sprzętu dla 3 Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy. W ramach projektu zostanie zakupiony sprzęt dla OSP w N., OSP w O. i OSP w Ś., który jest niezbędny do prowadzenia akcji ratowniczych związanych z wystąpieniem niekorzystnych zdarzeń związanych z klimatem – pożarami, powodziami, burzami, suszami. W ramach projektu planowane jest doposażenie OSP w sprzęt o parametrach i funkcjonalnościach, które uzupełnią posiadany obecnie sprzęt. Zakupiony sprzęt będzie zgodny z obowiązującymi normami prawnymi. Dostawa sprzętu odbędzie się w trybie PZP, co pozwoli na uzyskanie najbardziej korzystnej ceny do zakładanej jakości. Sprzęt wybrany przez strażaków w OSP spełnia następujące warunki: unowocześnia posiadane zasoby, jest wydajny i trwały, nie generuje nadmiernych kosztów związanych z jego użytkowaniem, jest dostosowany do potrzeb OSP. Łącznie zostanie zakupionych 13 różnych sztuk i zestawów sprzętu. Dla OSP w N. zostanie zakupiony agregat prądotwórczy trójfazowy, przecinarka spalinowa do cięcia betonu i stali, pilarka spalinowa – ratownicza do cięcia drewna, pompa elektryczna do wypompowywania wody brudnej, zestaw do ratownictwa i pomocy przedmedycznej (zestaw podkładów i klinów do stabilizacji typ A, piła ratownicza do cięcia szyb, zabezpieczenie na poduszkę powietrzną kierowcy, kamizelka KED), zestaw do ratownictwa ogólnego (amortyzator bezpieczeństwa, mostki przejazdowe gumowe, latarki strażackie doręczane). Dla OSP O. zakupiona zostanie łódź płaskodenna aluminiowa z silnikiem 25 KM na przyczepie pod łodziowej. OSP Ś. planuje się doposażyć w pilarkę, motopompę pływającą, radiotelefon nasobny, turbo pompa, rozpieracz kolumnowy ze wspornikiem progowym, zestaw końcówek, zestaw ratowniczy (latarka strażacka kątową, deska ortopedyczna pediatryczna).

Na fakturach dokumentujących zakup sprzętu pożarniczego, jako nabywca figurować będzie Gmina.

Wskazany we wniosku sprzęt pożarniczy stanowi towary wymienione w załączniku nr 3 do ustawy o podatku od towarów i usług przeznaczone na cele ochrony przeciwpożarowej. Właścicielem sprzętu pożarniczego po przekazaniu będzie konkretna jednostka OSP z terenu Gminy. W związku z tym wymieniony sprzęt do dnia przekazania będzie w ewidencji środków trwałych Urzędu Gminy, a po przekazaniu wejdzie na stan konkretnej jednostki straży pożarnej.

Wnioskodawca przekazuje nieodpłatnie zakupiony sprzęt konkretnym jednostkom na własność na podstawie bezpłatnej umowy użyczenia. Wnioskodawcy przy zakupie sprzętu pożarniczego prawo do odliczenia podatku nie przysługuje. Wnioskodawca nabywa sprzęt pożarniczy w celu nieodpłatnego przekazania go konkretnym jednostkom ochrony przeciwpożarowej. Nabywane w ramach projektu towary i usługi nie będą związane z wykonywaniem czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

Obecnie Gmina została zobligowana przez Urząd Marszałkowski Województwa A. do dostarczenia indywidualnej interpretacji prawa podatkowego dotyczącej możliwości/braku możliwości odliczenia podatku VAT w ramach opisanego projektu.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie (ostatecznie sformułowane w piśmie z 17 listopada 2016 r.):

Czy istnieje możliwość odliczenia podatku VAT lub jego zwrotu w związku z realizacją projektu pn. „....”.

Stanowisko Wnioskodawcy:

Gmina stoi na stanowisku, że nie ma możliwości odzyskania podatku VAT naliczonego w fakturach zakupowych w ramach realizacji przedmiotowego projektu. Realizacja projektu wynika z wykonywania zadań własnych (art. 7 pkt 14 ustawy o samorządzie gminnym Dz. U. 2016 poz. 446).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Podstawowe zasady dotyczące odliczania podatku naliczonego zostały sformułowane w art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 710 ze zm.), zwanej dalej ustawą. W myśl tego przepisu, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15 ustawy, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1 ustawy o VAT, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu:

  1. nabycia towarów i usług,
  2. dokonania całości lub części zapłaty przed nabyciem towaru lub wykonaniem usługi.

Na mocy art. 87 ust. 1 ww. ustawy, w przypadku gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy. Zasady dokonywania zwrotu różnicy podatku na rachunek bankowy podatnika określone zostały w art. 87 ust. 2-6 ustawy.

Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, tzn. takich, których następstwem jest określenie podatku należnego.

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

W każdym przypadku należy dokonać oceny, czy intencją podatnika wykonującego określone czynności, z którymi łączą się skutki podatkowoprawne, było wykonywanie czynności opodatkowanych.

Ponadto, podkreślić należy, że ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w całości lub w części, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno przesłanek pozytywnych, wynikających z art. 86 ust. 1 ustawy oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy. Przepis ten określa listę wyjątków, które pozbawiają podatnika prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Ponadto na zakres prawa do odliczeń w sposób bezpośredni wpływa również pojmowanie statusu danego podmiotu jako podatnika podatku od towarów i usług wykonującego czynności opodatkowane. Tylko podatnik w rozumieniu art. 15 ustawy, ma prawo do odliczenia podatku naliczonego. Co do zasady status podatnika związany jest z prowadzeniem przez dany podmiot działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy.

W myśl art. 15 ust. 1 ustawy o VAT, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

W myśl art. 15 ust. 2 ustawy o VAT działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Należy zauważyć, że zgodnie z art. 15 ust. 6 ustawy o VAT, nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Z treści powołanych przepisów art. 15 ust. 1 i ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług wynika, że za podatnika podatku VAT będzie uznany tylko taki podmiot, który dokonuje czynności zmierzających do wykorzystania nabytych towarów i usług do celów działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy. Zatem jednostka samorządu terytorialnego działa w charakterze podatnika wykonując we własnym imieniu i na własny rachunek czynności spełniające definicję działalności gospodarczej, określone w art. 15 ust. 2 ustawy.

W myśl art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446), gmina wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Natomiast zgodnie z art. 6 ust. 1 ww. ustawy o samorządzie gminnym, do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów. Do zadań własnych gminy należy zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty. W szczególności zadania własne obejmują sprawy w zakresie ochrony zdrowia (art. 7 ust. 1 pkt 5 ww. ustawy o samorządzie gminnym) oraz porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej, w tym wyposażenia i utrzymania gminnego magazynu przeciwpowodziowego (art. 7 ust. 1 pkt 14 ww. ustawy o samorządzie gminnym).

Z opisu sprawy wynika, że Gmina aplikuje o dofinansowanie projektu pn. „....” w ramach działania 5.5 Wzmocnienie potencjału służb ratowniczych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa A. na lata 2014-2020. W ramach projektu zostanie zakupiony sprzęt dla OSP w N., OSP w O. i OSP w Ś., który jest niezbędny do prowadzenia akcji ratowniczych związanych z wystąpieniem niekorzystnych zdarzeń związanych z klimatem – pożarami, powodziami, burzami, suszami. Wnioskodawca podał, że na fakturach dokumentujących zakup sprzętu pożarniczego, jako nabywca figurować będzie Gmina. Ponadto Wnioskodawca wskazał, że przekazuje nieodpłatnie zakupiony sprzęt konkretnym jednostkom na własność na podstawie bezpłatnej umowy użyczenia. Wnioskodawca nabywa sprzęt pożarniczy w celu nieodpłatnego przekazania go konkretnym jednostkom ochrony przeciwpożarowej. Nabywane w ramach projektu towary i usługi nie będą związane z wykonywaniem czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

Jak wskazano na wstępie podstawowym warunkiem, którego spełnienie należy analizować w aspekcie prawa do odliczenia podatku VAT jest związek dokonywanych nabyć towarów i usług ze sprzedażą uprawniającą do dokonywania takiego odliczenia, czyli sprzedażą generującą podatek należny.

Analiza przedstawionego opisu sprawy w kontekście przywołanych powyżej regulacji prawnych, prowadzi do stwierdzenia, że w sytuacji gdy – jak wyjaśnił Wnioskodawca – efekty projektu zostaną przekazane nieodpłatnie przez Gminę na rzecz konkretnych jednostek ochrony przeciwpożarowej, to Gminie nie będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego od zakupów towarów i usług związanych z realizacją projektu. Towary i usługi – co również podał Wnioskodawca – nie będą związane z wykonywaniem czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

Zatem z uwagi na niespełnienie podstawowej pozytywnej przesłanki warunkującej prawo do odliczenia podatku naliczonego, jaką jest związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, wynikającego z faktur dokumentujących zakupy towarów i usług związanych z projektem pn. „....”. Tym samym nie ma możliwości otrzymania zwrotu podatku VAT na podstawie art. 87 ust. 1 ustawy.

W zakresie przedmiotowych wydatków, Wnioskodawca nie będzie miał również możliwości uzyskania zwrotu podatku na zasadach określonych w rozdziale 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu kwoty podatku naliczonego jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług

(t.j. Dz.U. z 2016 r., poz.1281) Ewentualny zwrot na podstawie tych przepisów obwarowany jest pewnymi warunkami, które podatnik winien spełnić. Wśród warunków tych ustawodawca wymienia m.in. pochodzenie środków finansowych ze źródeł określonych w § 8 ust. 3 i 4 ww. rozporządzenia, a w zakresie środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej podpisanie umowy o dofinansowanie przed dniem 1 maja 2004 r. Ponieważ Zainteresowany nie spełnia tych warunków, nie będzie miał zatem możliwości ubiegania się o zwrot podatku VAT na podstawie przepisów rozdziału 4 cyt. rozporządzenia.

W konsekwencji, stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Należy podkreślić, że niniejsza interpretacja indywidualna traci swoją ważność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów przedstawionego zdarzenia przyszłego lub zmiany stanu prawnego.

Ponadto tut. Organ informuje, że zgodnie z art. 14na pkt 2 ustawy Ordynacja podatkowa, przepisów art. 14k-14n dotyczących ochrony prawnej wynikającej z zastosowania się Wnioskodawcy do otrzymanej interpretacji nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe przedstawione we wniosku stanowią element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy o podatku od towarów i usług, tj. czynności dokonanych w ramach transakcji, które pomimo spełnienia warunków formalnych ustanowionych w przepisach ustawy, miały zasadniczo na celu osiągnięcie korzyści podatkowych, których przyznanie byłoby sprzeczne z celem, któremu służą te przepisy.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa St. Wyszyńskiego 2, 44-100 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2016 r., poz. 718). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną. Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.