2461-IBPP3.4512.629.2016.1.MN | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Z uwagi zatem na niespełnienie podstawowej przesłanki warunkującej prawo do odliczenia podatku naliczonego, jaką jest związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z realizacją przedmiotowego projektu.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 613 ze zm.) oraz § 2 i § 6 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego z dnia 22 kwietnia 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 643) – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Rozwoju i Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 12 września 2016 r. (data wpływu 15 września 2016 r.) uzupełnionym pismem z dnia 11 października 2016 r. (data wpływu 14 października 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie:

 • nieuwzględnienia w podstawie opodatkowania otrzymanej dotacji przeznaczone na pokrycie wydatków poniesionych w związku z realizowanym projektem;
 • braku prawa do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego VAT wynikającego z faktur dokumentujących nabycie towarów i usług służących realizacji projektu „xxx

jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 15 września 2016 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie nieuwzględnienia w podstawie opodatkowania otrzymanej dotacji przeznaczone na pokrycie wydatków poniesionych w związku z realizowanym projektem oraz braku prawa do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego VAT wynikającego z faktur dokumentujących nabycie towarów i usług służących realizacji projektu „xxx”. Ww. wniosek został uzupełniony pismem z dnia 11 października 2016 r. (data wpływu 14 października 2016 r.).

W przedmiotowym wniosku, uzupełnionym pismem z 11 października 2016 r. przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Misją Wnioskodawcy – xxx (KPT) – jest wspieranie rozwoju nowoczesnej gospodarki. Wnioskodawca planuje realizację projektu pn. „xxx”, który został wybrany do dofinansowania przez Zarząd Województwa w ramach Działania 3.3.1 Promocja Gospodarcza xxx Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2014-2020. Oś

priorytetowa Przedsiębiorcza. Projekt będzie realizowany w okresie od 1 października 2016 r. do 30 września 2019 r. Wnioskodawca jest podmiotem, który

samodzielnie będzie realizował ww. projekt. Dofinansowanie w wysokości 85% wydatków kwalifikowanych zostanie przekazane KPT w formie refundacji. Przy czym 85% dofinansowania projektu stanowią środki europejskie pochodzące z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, a 15% dofinansowania projektu stanowi współfinansowanie pochodzące z budżetu państwa.

Otrzymana dotacja nie ma bezpośredniego związku ze sprzedażą, nie jest przyznana jako dopłata do ceny usługi w całości natomiast służy sfinansowaniu działań w ramach projektu. Zakupy dokonywane przez KPT nie będą miały związku z wykonywaniem czynności opodatkowanych podatkiem VAT. KPT nie będzie osiągał obrotów w związku z realizowanym projektem. KPT jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT, składającym miesięczne deklaracje VAT-7.

Podatnik wskazuje, że w ramach poprzednich projektów jakie realizował zostały wydane trzy pozytywne tj. zgodne ze stanowiskiem Podatnika interpretacje podatkowe przez tut. Organ (nr IBPP2/443-747/08/JJ z dnia 5 listopada 2008 r., IBPP4/443-674/11/11 z dnia 29 czerwca 2011 r. oraz IBPP4/443-1020/11/AŚ z dnia 29 września 2012 r.).

Celem ogólnym projektu „xxx” jest Promocja gospodarcza poprzez zwiększenie aktywności międzynarodowej m. MŚP sektora gier oraz filmowego.

Cele szczegółowe to: przygotowanie zintegrowanej, kompleksowej i profesjonalnej oferty xxx branży filmowej oraz gier wideo Zwiększenie rozpoznawalności M.rynku gier wideo i filmów na świecie.

Branża filmowa oraz gier wideo regionu – to ciągle branże, które dynamicznie ewoluują i wymagają konkretnych i skutecznych działań promocyjnych i rozwojowych, aby xxx firmy mogły stać się partnerami dla dużych partnerów zza granicy.

Rezultatami projektu będą: wzrost rozpoznawalności marki xxx na świecie.

Wzrost świadomości środowiska biznesowego i opiniotwórczego na temat potencjału gospodarczego xxx w branży filmowej oraz gier wideo. Co będzie prowadziło do:

 • promocji xxx MŚP co spowoduje zintensyfikowanie ich rozwoju ekonomicznego.
 • zwiększy się baza specjalistów produkcji filmowej, co z czasem pozwoli im realizować coraz większe polskie produkcje.
 • zwiększy się liczba pracowników firm growych, co pozwoli na przygotowywanie bardziej zaawanasowanych projektów o wymiarze ponadregionalnym. W ramach projektu stworzona zostanie nowa rozpoznawalność marki (xxx).

Realizacja projektu dla branży filmowej przyczyni się również do:

 • zwiększenia rozpoznawalności xxx jako lokacji filmowej, dzięki temu nowe produkcje częściej powstawać będą w regionie, a co najważniejsze realizowane będą z wykorzystaniem potencjału kadrowego i sprzętowego firm z regionu.
 • ułatwiony zostanie dostęp do najnowszych technologii oraz wiedza potrzebna do korzystania z nich, co przełoży się bezpośrednio na zwiększoną profesjonalizację polskiej branży.
 • ponadto większy napływ produkcji filmowej przyczyni się do poprawy wizerunku i rozpoznawalności xxx, co przełoży się na wzrost liczby turystów (tzw. turystyka filmowa).
 • w ramach projektu stworzona zostanie nowa rozpoznawalność marki (xxx Klaster Filmowy i xxx Filmowa) Podniesienie konkurencyjności regionu jako lokacji filmowej w Polsce i na arenie międzynarodowej.

Efekt synergii projektu wpłynie na:

 • zacieśnienie współpracy międzynarodowej, między instytucjonalnej, miedzybranżowej.D41
 • zaistnienie współpracy pomiędzy branżą grową i filmową – efektem będą nowe wspólne projekty.

Z uwagi na fakt że w samym xxx studiuje ok. 200 tys. studentów projekt zakłada w jednym z podstawowych swoich celach jest zatrzymanie najzdolniejszych absolwentów i zapewnienie im pracy w branży filmowej i branży gier wideo na terenie xxx. Realizacja niniejszego projektu wpisuje się w cel główny wsparcia poprzez tworzenie warunków wzrostu gospodarczego. Celem projektu zgodnym z celami rozwoju regionu jest wzrost gospodarczy i wzrost zatrudnienia w xxx, podniesienie konkurencyjności i innowacyjności xxx gospodarki. Zaproponowane w projekcie rozwiązania są wariantem optymalnym dla osiągnięcia planowanych celów. Zaproponowany wariant jest również najkorzystniejszy ze względów ekonomicznych, zarówno pod względem kosztów organizacyjnych jaki eksploatacyjnych. Po analizie stanu gospodarczego branży filmowej i gier wideo xxx można założyć, że efekt gospodarczy jakim jest promocja oferty filmowej i growej zwiększy atrakcyjność naszego rynku na arenie międzynarodowej co w konsekwencji prowadzić ma do zwiększenia zatrudnienia w bardzo atrakcyjnej gałęzi gospodarki jakim są obie branże.

Realizowany projekt nie będzie generował żadnych przychodów. Wnioskodawca w ramach projektu „xxx” nie świadczy i nie będzie świadczyć usług ani wykonywać dostawy towarów, które stanowią czynności opodatkowane podatkiem od towarów i usług.

Dofinansowanie w ramach projektu „xxx” ma charakter kosztowy. W całości zostanie przeznaczone na pokrycie kosztów niezbędnych do realizacji ww. projektu. Wszystkie towary i usługi nabyte w ramach realizacji projektu nie są i nie będą wykorzystywane przez Wnioskodawcę do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

Działania wykonywane przez Wnioskodawcę w ramach przedmiotowego projektu nie mają bezpośredniego związku z konkretną dostawą towarów lub świadczeniem usług, nie są też adresowane do konkretnego odbiorcy i polegają na promocji branży filmowej i growej z wykorzystaniem materiałów promocyjnych takich jak portal internetowy, foldery, broszury, ulotki, powierzchnia reklamowa w czasopismach branżowych, czy uczestnictwie w targach branżowych, organizacji konferencji dla odbiorców zagranicznych, organizacji misji dziennikarzy zagranicznych do Polski. W związku z powyższymi działaniami Wnioskodawca dokonuje zakupu powierzchni wystawienniczej na targach, zakupu powierzchni reklamowej w prasie branżowej, zakupu ulotek i innych materiałów informacyjno-promocyjnych, zakupu usług organizacji wyjazdów zagranicznych.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania (doprecyzowane w piśmie z 11 października 2016 r.):
 1. Czy otrzymane dofinansowanie na pokrycie wydatków kwalifikowanych realizowanego projektu nie stanowi podstawy opodatkowania, i tym samym nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług (VAT)?
 2. Czy Wnioskodawcy przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego VAT wynikającego z faktur dokumentujących nabycie towarów i usług służących realizacji projektu i sfinansowanych otrzymanym dofinansowaniem?

Stanowisko Wnioskodawcy:

Ad. 1) i Ad. 2) Otrzymane dofinansowanie w ramach projektu „xxx” współfinansowanego z Działania 3.3.1 Promocja gospodarcza xxx Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa xxx, ma na celu pokrycie części kosztów poniesionych w związku z realizowanym projektem, który dla Wnioskodawcy jest wypełnieniem misji statutowej i nie będzie generowało przychodów. Czynności wykonywane przez Wnioskodawcę w ramach projektu nie mają bezpośredniego związku z konkretną dostawą towarów lub świadczeniem usług, nie są adresowane do konkretnego odbiorcy, nie będą zatem stanowiły odpłatnej dostawy towarów ani odpłatnego świadczenia usług, jak również nie mogą być traktowane jako takie w świetle art. 8 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług.

W związku z powyższym otrzymane dofinansowanie nie stanowi zapłaty stanowiącej podstawę opodatkowania w myśl art. 29a ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, a tym samym nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Brak bezpośredniego związku pomiędzy zakupami sfinansowanymi dofinansowaniem, a czynnościami opodatkowanymi powoduje, że Wnioskodawcy nie będzie przysługiwało prawo do pomniejszenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony od zakupów finansowanych z dofinansowania.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z treścią art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 710 ze zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Na mocy art. 7 ust. 1 ustawy o VAT, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Zgodnie z art. 8 ust. 1 ww. ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym również:

 1. przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej;
 2. zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji;
 3. świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa.

Należy wyjaśnić, że pod pojęciem usługi (świadczenia) należy rozumieć każde zachowanie, na które składać się może zarówno działanie (uczynienie, wykonanie czegoś na rzecz innej osoby), jak i zaniechanie (nieczynienie bądź też tolerowanie). Przy ocenie charakteru świadczenia jako usługi należy mieć na względzie, że ustawa zalicza do grona usług każde świadczenie, które nie jest dostawą w myśl art. 7 ustawy o VAT. Zauważyć jednak należy, że usługą będzie tylko takie świadczenie, w przypadku którego istnieje bezpośredni konsument, odbiorca świadczenia odnoszący korzyść o charakterze majątkowym. W związku z powyższym czynność podlega opodatkowaniu jedynie wówczas, gdy wykonywana jest w ramach umowy zobowiązaniowej, a jedna ze stron transakcji może zostać uznana za bezpośredniego beneficjenta tej czynności. Przy czym związek pomiędzy otrzymywaną płatnością a świadczeniem na rzecz dokonującego płatności musi mieć charakter bezpośredni i na tyle wyraźny, aby można powiedzieć, że płatność następuje w zamian za to świadczenie.

Na podstawie art. 29a ust. 1 ustawy o VAT, podstawą opodatkowania, z zastrzeżeniem ust. 2-5, art. 30a-30c, art. 32, art. 119 oraz art. 120 ust. 4 i 5, jest wszystko, co stanowi zapłatę, którą dokonujący dostawy towarów lub usługodawca otrzymał lub ma otrzymać z tytułu sprzedaży od nabywcy, usługobiorcy lub osoby trzeciej, włącznie z otrzymanymi dotacjami, subwencjami i innymi dopłatami o podobnym charakterze mającymi bezpośredni wpływ na cenę towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika.

Przepis ten oznacza, że do podstawy opodatkowania podatkiem od towarów i usług wlicza się tylko takie dotacje, subwencje i inne dopłaty o podobnym charakterze, które mają bezpośredni wpływ na kwotę należną (cenę) z tytułu dostawy towarów lub świadczenia usług.

Dla określenia, czy dane dotacje (subwencje i inne dopłaty o podobnym charakterze) są czy też nie są opodatkowane istotne są szczegółowe warunki ich przyznawania, określające cele realizowanego w określonej formie dofinansowania.

Z treści powołanych wyżej przepisów wynika więc, że w sytuacji gdy podatnik, w związku z konkretną dostawą towarów lub świadczeniem usług, otrzymuje dofinansowanie (dotację, subwencję), stanowiące dopłatę do ceny towaru lub usługi, tego rodzaju dofinansowanie stanowi obok ceny, uzupełniający element podstawy opodatkowania z tytułu danej dostawy lub świadczenia. Kryterium uznania dotacji za stanowiącą podstawę opodatkowania jest zatem stwierdzenie, że dotacja dokonywana jest w celu sfinansowania konkretnej czynności podlegającej opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Natomiast dotacje nie dające się powiązać z konkretnymi czynnościami podlegającymi opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, nie stanowią podstawy opodatkowania w rozumieniu przepisu art. 29a ust. 1 ustawy o VAT.

Włączenie do podstawy opodatkowania podatkiem od towarów i usług dotacji, subwencji i innych dopłat o podobnym charakterze ma miejsce tylko wówczas, gdy jest to dotacja, subwencja i inna dopłata o podobnym charakterze związana bezpośrednio z dostawą towaru lub świadczeniem usługi. Do podstawy opodatkowania zaliczane są tylko takie dotacje, subwencje i inne dopłaty o podobnym charakterze, które są bezpośrednio przeznaczone na dofinansowanie konkretnego towaru czy też konkretnego rodzaju usługi. Nie jest więc podstawą opodatkowania ogólna dotacja (subwencja, inna dopłata o podobnym charakterze) uzyskana przez podatnika, niezwiązana z dostawą towaru lub świadczeniem usługi. W przypadku natomiast, gdy podatnik otrzyma dofinansowanie, które będzie związane z dostawą lub świadczeniem usług, jako pokrycie części ceny konkretnego świadczenia lub rekompensatę z tytułu wykonania określonego świadczenia po cenach obniżonych, płatność taka będzie zaliczana do podstawy opodatkowania podatkiem od towarów i usług.

Zatem, podstawę opodatkowania podatkiem od towarów i usług zwiększa się tylko o takie dotacje, które w sposób bezwzględny i bezpośredni są związane z daną dostawą towarów lub świadczeniem usług. Jeżeli jednak taki bezpośredni związek nie występuje, dofinansowanie ogólne – na pokrycie kosztów działalności (czy też kosztów realizacji konkretnego zadania) nie zwiększa podstawy opodatkowania, a tym samym nie podlega opodatkowaniu.

Z przedstawionego zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT. Misją Wnioskodawcy jest wspieranie rozwoju nowoczesnej gospodarki xxx. Wnioskodawca planuje realizację projektu pn. „xxx”. Projekt będzie realizowany w okresie od 1 października 2016 r. do 30 września 2019 r. Wnioskodawca jest podmiotem, który samodzielnie będzie realizował ww. projekt. Dofinansowanie w wysokości 85% wydatków kwalifikowanych zostanie przekazane Wnioskodawcy w formie refundacji. Przy czym 85% dofinansowania projektu stanowią środki europejskie pochodzące z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, a 15% dofinansowania projektu stanowi współfinansowanie pochodzące z budżetu państwa. Otrzymana dotacja nie ma bezpośredniego związku ze sprzedażą, nie jest przyznana jako dopłata do ceny usługi w całości natomiast służy sfinansowaniu działań w ramach projektu. Zakupy dokonywane przez KPT nie będą miały związku z wykonywaniem czynności opodatkowanych podatkiem VAT. KPT nie będzie osiągał obrotów w związku z realizowanym projektem.

Realizowany projekt nie generuje i nie będzie generował żadnych dochodów. Wnioskodawca w ramach ww. projektu nie świadczy i nie będzie świadczyć usług ani wykonywać dostawy towarów, które stanowią czynności opodatkowane podatkiem od towarów i usług.

Wnioskodawca podał, że dofinansowanie w ramach ww. projektu ma charakter kosztowy. W całości zostanie przeznaczone na pokrycie kosztów niezbędnych do realizacji ww. projektu.

Z uwagi na powyższe okoliczności należy stwierdzić, że skoro – jak wskazano – dotacja ta przeznaczona jest ściśle na pokrycie kosztów niezbędnych do realizacji ww. projektu, to oznacza, że w opisanej sytuacji występuje dotacja o charakterze zakupowym, a nie dotacja mająca na celu sfinansowanie ceny sprzedaży. W konsekwencji, w związku z realizacją projektu Wnioskodawca nie otrzymuje wynagrodzenia za świadczone usługi w rozumieniu przepisów ustawy o VAT, a jedynie zwrot ponoszonych kosztów.

W konsekwencji otrzymana przez Wnioskodawcę dotacja na realizację ww. zadania nie stanowi podstawy opodatkowania w rozumieniu art. 29a ust. 1 ustawy.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym przedmiotową dotację nie należy uwzględniać w podstawie opodatkowania, jest prawidłowe.

Odnosząc się z kolei do kwestii prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących nabycie towarów i usług stwierdzić należy, że podstawowe zasady dotyczące odliczania podatku naliczonego zostały sformułowane w art. 86 ust. 1 ustawy. W myśl tego przepisu, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15 ustawy, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Jak wynika z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wyłącznie podatnikom podatku od towarów i usług, w sytuacji gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest niewątpliwy i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi.

Stosownie do art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy o VAT, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Jak wynika z powyższego przepisu prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wyłącznie podatnikom podatku od towarów i usług, w sytuacji gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest niewątpliwy i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi.

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających temu podatkowi.

Analiza przedmiotowej sprawy wskazuje, że związek taki nie występuje. Wnioskodawca jednoznacznie wskazał, że wszystkie towary i usługi nabyte w ramach realizacji projektu nie są i nie będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Projekt nie będzie generował żadnych przychodów. Wnioskodawca w ramach projektu „xxx” nie świadczy i nie będzie świadczyć usług ani wykonywać dostawy towarów, które stanowią czynności opodatkowane podatkiem od towarów i usług.

Z uwagi zatem na niespełnienie podstawowej przesłanki warunkującej prawo do odliczenia podatku naliczonego, jaką jest związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z realizacją przedmiotowego projektu.

W konsekwencji, stanowisko Wnioskodawcy w tej części, jest prawidłowe.

Zaznacza się także, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Ponadto Organ informuje, że zgodnie z art. 14na pkt 2 ustawy Ordynacja podatkowa, przepisów art. 14k-14n dotyczących ochrony prawnej wynikającej z zastosowania się Wnioskodawcy do otrzymanej interpretacji nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe przedstawione we wniosku stanowią element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy o podatku od towarów i usług, tj. czynności dokonanych w ramach transakcji, które pomimo spełnienia warunków formalnych ustanowionych w przepisach ustawy, miały zasadniczo na celu osiągnięcie korzyści podatkowych, których przyznanie byłoby sprzeczne z celem, któremu służą te przepisy.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 2016 r., poz. 718). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną. Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.