2461-IBPP3.4512.552.2016.2.MD | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Prawo do odliczenia od kwoty podatku należnego kwot podatku naliczonego VAT z otrzymanych przez Wnioskodawcę faktur dokumentujących nabycie mediów do użyczonego obiektu warsztatów szkolnych oraz prawo do odliczenia od kwoty podatku należnego kwot podatku naliczonego VAT faktur dokumentujących zakupy towarów i usług związane z planowaną inwestycją modernizacji obiektu

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 613 ze zm.) oraz § 2 i § 6 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego z dnia 22 kwietnia 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 643) – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Rozwoju i Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 10 sierpnia 2016 r. (data wpływu 16 sierpnia 2016 r.) uzupełnionym pismem z 10 listopada 2016 r. (data wpływu 14 listopada 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie:

 • prawa do odliczenia od kwoty podatku należnego kwot podatku naliczonego VAT z otrzymanych przez Wnioskodawcę faktur dokumentujących nabycie mediów do użyczonego obiektu warsztatów szkolnych – jest prawidłowe,
 • prawa do odliczenia od kwoty podatku należnego kwot podatku naliczonego VAT faktur dokumentujących zakupy towarów i usług związane z planowaną inwestycją modernizacji obiektu – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 16 sierpnia 2016 r. wpłynął ww. wniosek, o wydanie interpretacji prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie w zakresie prawa do odliczenia od kwoty podatku należnego kwot podatku naliczonego VAT z otrzymanych przez Wnioskodawcę faktur dokumentujących nabycie mediów do użyczonego obiektu warsztatów szkolnych oraz prawa do odliczenia od kwoty podatku należnego kwot podatku naliczonego VAT faktur dokumentujących zakupy towarów i usług związane z planowaną inwestycją modernizacji obiektu. Ww. wniosek został uzupełniony pismem z 10 listopada 2016 r. (data wpływu 14 listopada 2016 r.), będącym odpowiedzią na wezwanie Organu z 31 października 2016 r. znak: 2461-IBPP3.4512.552.2016.1.MD.

W przedmiotowym wniosku uzupełnionym pismem z 10 listopada 2016 r. zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca jest muzeum stanowiącym samorządową osobę prawną posiadającą osobowość prawną i jest wpisane do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez gminę będącą w stosunku do niego organizatorem tworzącym tę instytucje kultury. Z punktu widzenia VAT Wnioskodawca jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem VAT i prowadzi działalność gospodarczą opodatkowaną podatkiem VAT.

Wnioskodawca – Muzeum dysponuje na podstawie umowy użyczenia obiektem warsztatów szkolnych. Zgodnie z zawartą ze szkołą umową użyczenia w okresie maj-wrzesień (sezon letni) Wnioskodawca refakturuje na szkołę koszty stałe mediów, a w okresie październik-kwiecień (sezon zimowy) sam ponosi koszty mediów.

Do lipca 2015 r. Wnioskodawca prowadził na obiekcie działalność wystawienniczą i gospodarczą oraz zamierza na terenie obiektu warsztatów szkolnych udostępnionych mu przez szkołę na podstawie umowy użyczenia, realizować inwestycję polegają na modernizacji tego obiektu celem, poprawy warunków:

 • prowadzenia w nim działalności wystawienniczej i gospodarczej, obejmującej m.in. sprzedawanie biletów wstępu na wystawy, lekcje muzealne i warsztaty i pamiątek, oraz
 • odpłatnego organizowania imprez kulturalnych, oraz
 • odpłatnego podnajmowania części powierzchni użytkowej obiektu z przeznaczeniem na prowadzenie kawiarni.

Inwestycja realizowana jest za zgodą szkoły. Planowana inwestycja którą zamierza realizować Wnioskodawca ma służyć generowaniu przychodu dla Wnioskodawcy z wykonywania przez niego działalności gospodarczej opodatkowanej podatkiem od towarów i usług.

Obecnie z przyczyn technicznych dotyczących obiektu została wstrzymana eksploatacja ekspozycji znajdującej się na terenie obiektu warsztatach szkolnych. Wnioskodawca od października 2015 r. nie dokonywał odpłatnie dostaw towarów ani nie świadczył odpłatnie usług oraz nie osiągał przychodów opodatkowanych podatkiem VAT związanych z działalnością gospodarczą prowadzoną na terenie obiektu warsztatów szkolnych. Przy czy Wnioskodawca cały czas nieprzerwanie wykonuje czynności opodatkowane podatkiem VAT na terenie innych obiektów. Od maja 2016 r. Wnioskodawca w oparciu o postanowienia zawartej ze szkołą umowy użyczenia obiektu warsztatów szkolnych osiąga przychód opodatkowany związany z działalnością na terenie obiektu warsztatów szkolnych z tytułu odsprzedaży usługi dostawy mediów, których koszt zostaje refakturowany przez Wnioskodawcę na szkołę. Wnioskodawca w związku z planowaną inwestycję ponosi już obecnie wydatki.

Wnioskodawca dysponuje na podstawie umowy użyczenia obiektem warsztatów szkolnych od 16 lipca 2007 r.

Opisana we wniosku inwestycja polegająca na modernizacji obiektu warsztatów szkolnych planowana jest na okres od grudnia 2016 r. do końca 2019 r. Planuje się dokonanie pierwszych zakupów związanych z ww. inwestycją na grudzień 2016 r. a ostatnich zakupów związanych z ww. inwestycją na grudzień 2019 r.

Wnioskodawca zamierza wykorzystywać zakupy inwestycyjne (tj. towary i usługi zakupione w celu realizacji planowanej inwestycji) w ramach działalności gospodarczej wyłącznie do wykonywania czynności opodatkowanych VAT generujących podatek należny po stronie Wnioskodawcy.

Bezpośrednio po oddaniu do użytkowania, obiekt warsztatów szkolnych będzie wykorzystywany wyłącznie do czynności opodatkowanych, generujących podatek należny.

Obiekt warsztatów szkolnych będzie wykorzystywany przez Wnioskodawcę wyłącznie do czynności wykonywanych w ramach działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy o VAT.

Możliwe jest przypisanie zakupów dokonanych w związku z modernizacją obiektu warsztatów szkolnych w całości do działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy o VAT.

Pytanie oznaczone we wniosku nr 1 dotyczy następujących okresów: od maja 2016 r. do września 2016 r., od października 2016 r. do kwietnia 2017 r., od maja 2017 r. do września 2017 r., od października 2017 r. do kwietnia 2018 r., od maja 2018 r. do września 2018 r., od października 2018 r. do kwietnia 2019 r., od maja 2019 r. do września 2019 r. oraz od października 2019 r. do grudnia 2019 r.

Poczynając od grudnia 2016 r. do grudnia 2019 r. w obu okresach objętych pytaniem oznaczonym we wniosku nr 1 (również w okresie od października do kwietnia), na terenie obiektu warsztatów szkolnych Wnioskodawca będzie realizował inwestycje polegającą na modernizacji tego obiektu.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:
 1. Czy Wnioskodawcy będzie przysługiwało prawo do odliczenia od kwoty podatku należnego kwot podatku naliczonego VAT od otrzymanych przez Wnioskodawcę faktur dokumentujących nabycie usługi dostawy mediów do użyczonego obiektu warsztatów szkolnych:
  1. za okres od maja do września (tj. za okres, kiedy Wnioskodawca będzie zgodnie z umową użyczenia zawartą ze szkołą dokonywał odsprzedaży na rzecz szkoły usługi dostawy mediów do tego obiektu oraz będzie wystawiać i doręczać szkole refaktury opłat za media);
  2. za okres od października do kwietnia (tj. za okres, kiedy Wnioskodawca będzie sam ponosił koszty mediów do tego obiektu), w sytuacji gdy Wnioskodawca w tym okresie na terenie obiektu nie będzie wykonywał żadnych czynności opodatkowanych podatkiem VAT związanych z tym obiektem, ale będzie wykonywać w tym czasie czynności opodatkowane podatkiem VAT na terenie innych obiektów i osiągać z ich tytułu przychód opodatkowany podatkiem VAT?
 2. Czy Wnioskodawcy od innych faktur (innych niż za nabycie usługi dostawy mediów do użyczonego obiektu warsztatów szkolnych) dokumentujących zakupy towarów i usług związane z planowaną inwestycją modernizacji tego obiektu (która zgodnie z zamierzeniami Wnioskodawcy ma potrwać ok. 24 miesięcy) będzie przysługiwało prawo odliczenia podatku VAT naliczonego w całym okresie trwania modernizacji tego obiektu (bez konieczności przeniesienia kwoty podatku naliczonego na następny okres rozliczeniowy czy wnioskowania o zwrot kwoty podatku naliczonego podlegającego odliczeniu), pomimo że w okresie trwania modernizacji obiektu Wnioskodawca nie będzie wykonywał czynności opodatkowane podatkiem VAT związanych z tą inwestycją i będzie osiągał z ich tytułu przychody opodatkowane VAT tylko w okresie maj-wrzesień danego roku obowiązywania umowy, a w pozostałych miesiącach będzie osiągał wyłącznie przychód opodatkowany podatkiem VAT niezwiązany z tą inwestycją lecz związany ze swoją pozostałą działalnością gospodarczą wykonywaną na terenie innych obiektów?

Stanowisko Wnioskodawcy:

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o podatku VAT Wnioskodawcy będzie przysługiwało prawo do odliczenia od kwoty podatku należnego kwot podatku naliczonego VAT od otrzymanych przez Wnioskodawcę faktur dokumentujących nabycie usługi dostawy mediów do użyczonego obiektu warsztatów szkolnych (który zamierza zmodernizować) zarówno za okres od maja do września (tj. za okres, kiedy Wnioskodawca będzie zgodnie z umową użyczenia zawartą ze szkołą dokonywał odsprzedaży na rzecz szkoły usługi dostawy mediów do tego obiektu oraz będzie wystawiać i doręczać szkole refaktury opłat za media), jaki i za okres od października do kwietnia (tj. za okres, kiedy Wnioskodawca będzie sam ponosił koszty mediów do tego obiektu).

Podobnie będzie wyglądała sytuacja w odniesieniu do innych otrzymanych przez Wnioskodawcę faktur dokumentujących zakupy towarów i usług związane z planowaną inwestycją modernizacji obiektu warsztatów szkolnych (która zgodnie z zamierzeniami Wnioskodawcy ma potrwać ok. 24 miesięcy). Od innych faktur (niż za nabycie usługi dostawy mediów do użyczonego obiektu warsztatów szkolnych) dokumentujących zakupy towarów i usług związane z planowaną inwestycją modernizacji tego obiektu (która zgodnie z zamierzeniami Wnioskodawcy ma potrwać ok. 24 miesięcy) Wnioskodawcy będzie przysługiwało prawo odliczenia podatku VAT naliczonego w całym okresie trwania modernizacji tego obiektu (bez konieczności przeniesienia kwoty podatku naliczonego na następny okres rozliczeniowy czy wnioskowania o zwrot kwoty podatku naliczonego podlegającego odliczeniu), pomimo że w okresie trwania modernizacji obiektu tylko w okresie maj-wrzesień danego roku Wnioskodawca będzie wykonywał czynności opodatkowane podatkiem VAT związane z tą inwestycją (tj. z tytułu refaktury opłat za media) i osiągał z ich tytułu przychody opodatkowane VAT.

Planowana inwestycja modernizacji obiektu warsztatów szkolnych w zamierzeniu Wnioskodawcy ma być wykorzystywana na wykonywanie przez Wnioskodawcę czynności opodatkowanych podatkiem VAT w modernizowanym obiekcie polegających m.in. na sprzedaży biletów wstępu na wystawy, lekcje muzealne i warsztaty oraz pamiątek, odpłatnym organizowaniu imprez kulturalnych, oraz podnajmowaniu części powierzchni użytkowej obiektu z przeznaczeniem na prowadzenie kawiarni. Skoro planowana inwestycja modernizacji obiektu warsztatów szkolnych ma służyć i zgodnie z zamiarami Wnioskodawcy ma być wykorzystywana do wykonywania przez Wnioskodawcę czynności opodatkowanych podatkiem VAT, to wydatki poniesione w związku z tą inwestycją należy zaliczyć do wydatków kwalifikujących się do odliczenia od nich podatku VAT naliczonego, bo niewątpliwie zostały poniesione przez Wnioskodawcę w celu przyszłego osiągnięcia w związku z tą planowaną inwestycją przychodu z działalności gospodarczej opodatkowanej podatkiem VAT.

Brak jest podstaw prawnych by pozbawiać Wnioskodawcę prawa do odliczenia podatku naliczonego od faktur dokumentujących nabycia towarów/usług służących planowej inwestycji gospodarczej z tego powodu, że realizacja tej inwestycji na którą zostały poniesione przedmiotowe wydatki została wstrzymana z przyczyn technicznych i na moment ponoszenia tych wydatków planowana inwestycja nie jest jeszcze realizowana. Z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług, a towary i usługi, przy nabyciu których podatek został naliczony, są lub będą w przyszłości wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT czyli zakupione towary i usługi będą wykorzystywane do wykonywania bieżącej albo przyszłej działalności opodatkowanej podatkiem VAT (por. interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 18 marca 2016 r. sygn. ILPP3/4512-1-25/16-4/JO; interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 3 lutego 2011 r. sygn. ILPP2/443-1826/10-4/AD). Co więcej przyjmuje się, że jeśli poniesiony przez podatnika przed dniem rejestracji jako podatnika VAT wydatek związany z zakupem towaru lub usługi poniesiony był w celu przyszłego osiągania przychodu z działalności gospodarczej opodatkowanej podatkiem od towarów i usług, to podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktury VAT dokumentującej poniesiony zakup (por. interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 18 marca 2016 r. sygn. ILPP3/4512-1 -25/16-4/JO; interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 3 lutego 2011 r. sygn. ILPP2/443-1826/10-4/AD; interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 30 września 2010 r. sygn.lPPP1/443-771/10-2/AP; wyrok NSA z 21 grudnia 2006 r. sygn. akt I FSK 378/06; wyrok WSA w Łodzi z 28 kwietnia 2009 r. sygn. akt l SA/Łd 28/09; wyrok WSA w Warszawie z 24 listopada 2008 r. sygn. akt III SA/Wa 1830/08). Jak bowiem zauważono m.in. w ww. interpretacjach indywidualnych i wyrokach, żaden bowiem przepis ustawy nie pozbawia podatnika prawa do dokonania odliczenia podatku VAT od zakupów poczynionych przed rejestracją, o ile występują przesłanki, że zakupione towary i usługi będą wykorzystywane do wykonywania bieżącej lub przyszłej działalności opodatkowanej. Nawet wydatek poniesiony na zakup towarów i usług przed rejestracją jako podatnika VAT uprawnia podatnika do dokonania odliczenia od niego podatku VAT, o ile poniesiony był w celu przyszłego osiągania przychodu z działalności gospodarczej opodatkowanej podatkiem od towarów i usług. Skoro wówczas przysługuje podatnikowi prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego, to tym bardziej podatnikowi przysługuje prawo odliczenia podatku VAT naliczonego od wydatku na zakup towarów i usług poniesionego przez podatniku już po jego rejestracji jako podatnika VAT, tyle że poniesionego na planowaną inwestycję gospodarczą w celu przyszłego osiągania w związku z nią przychodu z działalności gospodarczej opodatkowanej podatkiem od towarów i usług.

W świetle art. 86 ust.1, ust. 10, ust. 10b pkt 1, ust. 19, art. 87 ust. 5a i art. 88 ust. 4 ustawy o VAT dla prawa podatnika do odliczenia podatku naliczonego VAT w danym okresie rozliczeniowym nie ma znaczenia okoliczność, że w okresie rozliczeniowym w którym podatnik otrzymał fakturę za nabycie towaru lub usługi podatnik wykonywał czynności opodatkowane podatkiem VAT, ale nie związane z inwestycją gospodarczą na które poniósł wydatki, z tytułu których naliczony VAT teraz chciałby odliczyć. Z tego punktu widzenia istotne jest, że podatnik jest zarejestrowanym podatnikiem VAT czynnym, w danym okresie rozliczeniowym wykonywał w ogóle czynności opodatkowane podatkiem VAT, a zakupione towary i usługi będą wykorzystywane do wykonywania bieżącej albo przyszłej działalności opodatkowanej podatkiem VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego w zakresie:
 • prawa do odliczenia od kwoty podatku należnego kwot podatku naliczonego VAT z otrzymanych przez Wnioskodawcę faktur dokumentujących nabycie mediów do użyczonego obiektu warsztatów szkolnych – jest prawidłowe,
 • prawa do odliczenia od kwoty podatku należnego kwot podatku naliczonego VAT faktur dokumentujących zakupy towarów i usług związane z planowaną inwestycją modernizacji obiektu – jest prawidłowe.

Podstawowe zasady dotyczące odliczania podatku naliczonego zostały sformułowane w art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 710 ze zm.), zwanej dalej ustawą. W myśl tego przepisu, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15 ustawy, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1 ustawy o VAT, w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2014 r. kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu:

 1. nabycia towarów i usług,
 2. dokonania całości lub części zapłaty przed nabyciem towaru lub wykonaniem usługi.

Terminy, w których powstaje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego ustawodawca określił w art. 86 ust. 10-13 ustawy o VAT.

Zgodnie z art. 86 ust. 10 ustawy o VAT, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego powstaje w rozliczeniu za okres, w którym w odniesieniu do nabytych lub importowanych przez podatnika towarów i usług powstał obowiązek podatkowy. Stosownie natomiast do znowelizowanego art. 86 ust. 10b pkt 1 ustawy o VAT prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w przypadkach, o których mowa w ust. 2 pkt 1 oraz pkt 2 lit. a – powstaje nie wcześniej niż w rozliczeniu za okres, w którym podatnik otrzymał fakturę lub dokument celny.

Oznacza to, że z odliczenia podatku na podstawie art. 86 ust. 10 i 10b pkt 1 ustawy można skorzystać dopiero w rozliczeniu za okres, w którym spełnione są łącznie trzy przesłanki:

 • powstał obowiązek podatkowy w odniesieniu do nabywanych towarów i usług,
 • doszło do faktycznego nabycia tych towarów i usług,
 • podatnik jest w posiadaniu faktury dokumentującej tę transakcję.

Stosownie do art. 86 ust. 11 ustawy o VAT, jeżeli podatnik nie dokonał obniżenia kwoty podatku należnego w terminach określonych w ust. 10, l0d i l0e, może obniżyć kwotę podatku należnego w deklaracji podatkowej za jeden z dwóch następnych okresów rozliczeniowych.

Termin „dwóch kolejnych okresów rozliczeniowych” do odliczenia podatku jest liczony dopiero od okresu, w którym zostaną spełnione łącznie wskazane wyżej przesłanki do odliczenia.

W sytuacji gdy Podatnik nie dokonał odliczenia podatku naliczonego w rozliczeniu za okres, w którym wystąpiło prawo do odliczenia podatku naliczonego (art. 86 ust. 10 ustawy) lub w jednym z dwóch następnych okresów rozliczeniowych (art. 86 ust. 11 ustawy), miała prawo dokonać korekty deklaracji podatkowej za okres, w którym powstało prawo do obniżenia, nie później jednak niż w ciągu 5 lat, licząc od początku roku, w którym wystąpiło prawo do obniżenia podatku należnego, o czym stanowi art. 86 ust. 13 ustawy.

Na mocy art. 87 ust. 1 ww. ustawy, w przypadku gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy.

Ww. przepis wprowadza zatem dwie równorzędne zasady postępowania z powstałą nadwyżką podatku. Możliwe jest bowiem przeniesienie jej na następne okresy rozliczeniowe, albo otrzymanie jej zwrotu na rachunek bankowy. Wybór sposobu postępowania pozostawiony został podatnikowi. Cyt. wyżej art. 87 ust. 1 ustawy nie zabrania również rozbicia kwoty nadwyżki na dwie części, z których jedna podlegać będzie zwrotowi z urzędu skarbowego, zaś druga przeniesiona zostanie na kolejny okres rozliczeniowy. Powyższe oznacza, że uprawniony jest zarówno pierwszy sposób postępowania (przeniesienie na następny okres), drugi sposób postępowania (wystąpienie o zwrot), jak i oba te sposoby jednocześnie.

Na podstawie art. 87 ust. 5a ustawy, w przypadku gdy podatnik nie wykonał w okresie rozliczeniowym czynności opodatkowanych na terytorium kraju oraz czynności wymienionych w art. 86 ust. 8 pkt 1, podatnikowi przysługuje, na jego umotywowany wniosek złożony wraz z deklaracją podatkową, zwrot kwoty podatku naliczonego, podlegającego odliczeniu od podatku należnego w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą na terytorium kraju lub poza tym terytorium, w terminie 180 dni od dnia złożenia rozliczenia, z zastrzeżeniem art. 86 ust. 19. Na pisemny wniosek podatnika urząd skarbowy dokonuje zwrotu, o którym mowa w zdaniu pierwszym, w terminie 60 dni, jeżeli podatnik złoży w urzędzie skarbowym zabezpieczenie majątkowe. Przepisy ust. 2 zdanie drugie i trzecie, ust. 2a i ust. 4a-4f stosuje się odpowiednio.

Stosownie do art. 86 ust. 19 ustawy, jeżeli w okresie rozliczeniowym podatnik nie wykonywał czynności opodatkowanych na terytorium kraju oraz nie wykonywał czynności poza terytorium kraju, kwotę podatku naliczonego może przenieść do rozliczenia na następny okres rozliczeniowy.

Zauważyć należy, że przepis art. 86 ust. 19 oraz art. 87 ust. 5a ustawy pozwala podatnikom, którzy w danym okresie w ogóle nie dokonywali żadnych czynności ani w kraju, ani za granicą, na uzyskanie zwrotu bezpośredniego podatku naliczonego. Zwrot następuje na umotywowany wniosek podatnika złożony wraz z deklaracją podatkową.

Należy w tym miejscu podkreślić, że ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, m.in. tego, że zakupy będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy.

Na podstawie art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Z powyższych regulacji prawnych wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, tzn. takich, których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających temu podatkowi.

Należy zauważyć, że formułując w art. 86 ust. 1 ustawy warunek związku ze sprzedażą opodatkowaną, ustawodawca nie uzależnia prawa do odliczenia od związku zakupu z obecnie wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi. Wystarczającym jest, że z okoliczności towarzyszących nabyciu towarów lub usług przy uwzględnieniu rodzaju prowadzonej przez podatnika działalności gospodarczej wynika, że zakupy te dokonane są w celu ich wykorzystania w ramach jego działalności opodatkowanej.

Należy również zaakcentować, że ustawa o podatku od towarów i usług ustanawia zasadę tzw. niezwłocznego odliczenia podatku naliczonego. Zasada ta wyraża się tym, że podatnik, aby skorzystać z prawa do odliczenia podatku naliczonego nie musi czekać aż nabyty towar lub usługa zostaną odsprzedane lub efektywnie wykorzystane na potrzeby działalności opodatkowanej. W każdym więc przypadku należy dokonać oceny, czy intencją określonej czynności, z którą łączą się skutki podatkowoprawne było wykonywanie czynności opodatkowanych. Z ogólnie przyjętej definicji „zamiaru” wynika, że jest to projekt, plan czy intencja zrealizowania czegoś. Istotą zamiaru są intencje jakie przyświecają dokonywanym czynnościom, jak i cel, który dana osoba ma osiągnąć dokonując tych czynności. Istotna jest intencja nabycia – jeśli dany towar ma służyć wykonywaniu czynności opodatkowanych wówczas – po spełnieniu wymienionych w art. 86 ustawy wymogów formalnych – odliczenie jest prawnie dozwolone, oczywiście jeżeli nie wyłączają go inne przepisy ustawy lub aktów wykonawczych.

Podkreślić należy, że dla przyznania prawa do odliczenia podatku naliczonego istotne jest przeznaczenie nabywanego towaru lub usługi, zamiar lub intencja odnośnie wykorzystania w przyszłości danego towaru i usługi przy wykonywaniu czynności opodatkowanych.

Konkludując, jeśli towary i usługi, przy nabyciu których naliczono podatek, są (mają być) wykorzystywane w całości do prowadzenia przez podatnika działalności opodatkowanej, wówczas podatnikowi temu przysługuje prawo do odliczenia całości podatku naliczonego zawartego w ich cenie.

W każdym przypadku należy dokonać oceny, czy intencją podatnika wykonującego określone czynności, z którymi łączą się skutki podatkowoprawne, było wykonywanie czynności opodatkowanych.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o VAT podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza w myśl art. 15 ust. 2 ustawy o VAT, obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje również czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Z treści powołanych przepisów art. 15 ust. 1 i ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług wynika, że za podatnika podatku VAT będzie uznany tylko taki podmiot, który dokonuje czynności zmierzających do wykorzystania nabytych towarów i usług do celów działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy. Zatem jednostka samorządu terytorialnego działa w charakterze podatnika wykonując we własnym imieniu i na własny rachunek czynności spełniające definicję działalności gospodarczej, określone w art. 15 ust. 2 ustawy.

W kontekście powołanych przepisów, odnosząc się do kwestii prawa do odliczenia podatku naliczonego, należy zauważyć, że z ugruntowanego orzecznictwa TSUE wynika, że aby podmiot miał prawo do odliczenia VAT, musi on być podatnikiem w rozumieniu przepisów dyrektywy, a po drugie – towary i usługi powinny być używane do celów transakcji podlegających opodatkowaniu (zob. np. wyrok z 29 kwietnia 2004 r. w sprawie C-137/02, pkt 24).

Potwierdzają to również postanowienia pkt 8–9 wyroku w sprawie C-97/90 Lennartz, w których TSUE stwierdził, że prawo do odliczeń powstaje w momencie, gdy podlegający odliczeniu podatek staje się wymagalny. W konsekwencji o istnieniu tego prawa do odliczeń może zadecydować jedynie charakter, w jakim osoba występuje w danym czasie. Zgodnie z art. 17 (2) szóstej dyrektywy, o ile podatnik, działający w tym charakterze, używa towarów dla celów czynności podlegających opodatkowaniu, jest on uprawniony do odliczania podatku należnego lub zapłaconego od takich towarów. Jeżeli towary nie są używane do celów działalności gospodarczej podatnika w rozumieniu art. 4, lecz do celów prywatnej konsumpcji, nie powstaje żadne prawo do odliczeń.

Z informacji zawartych we wniosku wynika, że Wnioskodawca jest muzeum stanowiącym samorządową osobę prawną posiadającą osobowość prawną i jest wpisane do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Gminę będącą w stosunku do niego organizatorem tworzącym tę instytucję kultury. Wnioskodawca jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca dysponuje na podstawie umowy użyczenia obiektem warsztatów szkolnych od 16 lipca 2007 r.

Wątpliwości Wnioskodawcy w analizowanej sprawie dotyczą m.in. ustalenia czy od faktur dokumentujących zakupy towarów i usług związane z planowaną inwestycją modernizacji tego obiektu, Wnioskodawcy będzie przysługiwało prawo odliczenia podatku VAT naliczonego w całym okresie trwania modernizacji tego obiektu.

Wnioskodawca wskazał, że zamierza zrealizować inwestycję polegającą na modernizacji obiektu warsztatów szkolnych, która planowana jest na okres od grudnia 2016 r. do grudnia 2019 r. Wnioskodawca podał, że zamierza wykorzystywać zakupy inwestycyjne (tj. towary i usługi zakupione w celu realizacji planowanej inwestycji) w ramach działalności gospodarczej wyłącznie do wykonywania czynności opodatkowanych VAT generujących podatek należny po stronie Wnioskodawcy. Bezpośrednio po oddaniu do użytkowania, obiekt warsztatów szkolnych będzie wykorzystywany wyłącznie do czynności opodatkowanych, generujących podatek należny. Obiekt warsztatów szkolnych będzie wykorzystywany przez Wnioskodawcę wyłącznie do czynności wykonywanych w ramach działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy o VAT.

Należy przypomnieć, że jeśli towary i usługi, przy nabyciu których naliczono podatek, są (mają być) wykorzystywane w całości do prowadzenia działalności opodatkowanej, wówczas podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia całości podatku.

Analiza przywołanych powyżej regulacji prawnych, a także orzecznictwa TSUE na tle opisu sprawy, prowadzi do stwierdzenia, że w sytuacji gdy – jak wyjaśnił Wnioskodawca – zakupy inwestycyjne (tj. towary i usługi zakupione w celu realizacji planowanej inwestycji) zamierza wykorzystywać w ramach działalności gospodarczej wyłącznie do wykonywania czynności opodatkowanych VAT, generujących podatek należny po stronie Wnioskodawcy to przysługuje mu prawo do odliczenia podatku naliczonego od zakupów towarów i usług związanych z inwestycją modernizacji obiektu warsztatów szkolnych. Spełniona bowiem zostanie podstawowa pozytywna przesłanka warunkująca prawo do odliczenia podatku naliczonego, jaką jest związek zakupów z wykonywaniem czynności opodatkowanych, wynikająca z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT.

Wnioskodawcy będzie przysługiwało na bieżąco prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących zakupy towarów i usług związanych z realizacją planowanej inwestycji, tj. w rozliczeniu za okres, w którym powstał/powstanie obowiązek podatkowy od nabytych towarów i usług oraz Wnioskodawca otrzymał/otrzyma fakturę dokumentującą zakupy, lub w deklaracji podatkowej za jeden z dwóch następnych okresów rozliczeniowych. Prawo do odliczenia podatku naliczonego, wynikającego z faktur dokumentujących zakupy towarów i usług związanych z realizacją planowanej inwestycji, przysługuje Wnioskodawcy pod warunkiem nieistnienia przesłanek negatywnych ograniczeń wskazanych w art. 88 ustawy.

W konsekwencji, stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytania dotyczącego prawa do odliczenia od kwoty podatku należnego kwot podatku naliczonego VAT faktur dokumentujących zakupy towarów i usług związane z planowaną inwestycją modernizacji obiektu (oznaczonego we wniosku 2) jest prawidłowe.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą również kwestii prawa do odliczenia od kwoty podatku należnego kwot podatku naliczonego VAT z otrzymanych przez Wnioskodawcę faktur dokumentujących nabycie mediów do użyczonego obiektu warsztatów szkolnych zarówno za okresy od maja do września tj. za okres, kiedy Wnioskodawca będzie dokonywał odsprzedaży na rzecz szkoły usługi dostawy mediów do tego obiektu oraz będzie wystawiać i doręczać szkole refaktury opłat za media oraz okresów od października do kwietnia tj. za okres, kiedy Wnioskodawca będzie sam ponosił koszty mediów do tego obiektu.

Wnioskodawca podał, że zgodnie z zawartą ze szkołą umową w okresie od maja do września (okres letni) Wnioskodawca refakturuje na szkołę koszty stałe mediów, a w okresie od października do kwietnia (sezon zimowy) sam ponosi koszty mediów. Poczynając od grudnia 2016 r. do grudnia 2019 r. w obu okresach objętych pytaniem oznaczonym we wniosku nr 1 (również w okresie od października do kwietnia), na terenie obiektu warsztatów szkolnych będzie realizował inwestycje polegającą na modernizacji tego obiektu.

Jak wynika z powołanych wyżej przepisów prawa, odliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 ustawy uwarunkowane jest tym aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane przez zarejestrowanego, czynnego podatnika podatku VAT w ramach działalności gospodarczej do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

Należy powtórzyć, że ustawa o podatku od towarów i usług ustanawia zasadę tzw. niezwłocznego odliczenia podatku naliczonego. Zasada ta wyraża się tym, że podatnik, aby skorzystać z prawa do odliczenia podatku naliczonego nie musi czekać aż nabyty towar lub usługa zostaną odsprzedane lub efektywnie wykorzystane na potrzeby działalności opodatkowanej.

Istotna jest intencja nabycia – jeśli dany towar ma służyć wykonywaniu czynności opodatkowanych wówczas – po spełnieniu wymienionych w art. 86 ustawy wymogów formalnych – odliczenie jest prawnie dozwolone, oczywiście jeżeli nie wyłączają go inne przepisy ustawy lub aktów wykonawczych.

Wystarczającym jest, zatem że z okoliczności towarzyszących nabyciu towaru lub usługi, przy uwzględnieniu rodzaju prowadzonej oraz planowanej przez podatnika działalności gospodarczej wynika, że zakup ten dokonany został w celu jego wykorzystania w ramach działalności opodatkowanej. Tym samym podatnik dokonując zakupu towarów czy usług dokonuje ich natychmiastowej alokacji do czynności dających prawo do odliczenia lub niedających takiego prawa. Decyzja taka musi być podjęta od razu.

Jak wynika z opisu sprawy, w okresach od maja do września tj. w okresie letnim Wnioskodawca będzie dokonywał odsprzedaży na rzecz szkoły usługi dostawy mediów do tego obiektu oraz będzie wystawiać i doręczać szkole refaktury opłat za media.

Natomiast w okresach od października do kwietnia tj. okresie zimowym, Wnioskodawca sam będzie ponosił koszty mediów i nie będzie refakturował na szkołę tych kosztów. Jednocześnie jak już opisano powyżej Wnioskodawca w okresie od grudnia 2016 r. do grudnia 2019 r. na terenie obiektu warsztatów szkolnych będzie realizować inwestycję i bezpośrednio po oddaniu do użytkowania, obiekt warsztatów szkolnych będzie wykorzystywany wyłącznie do czynności opodatkowanych VAT, generujących podatek należny. Zatem Wnioskodawca będący czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług ma/będzie miał możliwość obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z poniesionymi ww. wydatkami.

Jak wynika z treści wniosku, Wnioskodawca już w momencie ponoszenia kosztów związanych z bieżącym utrzymaniem obiektu warsztatów szkolnych zamierza wykorzystywać ten obiekt wyłącznie do czynności opodatkowanych. Zatem zakup mediów, jak wskazano wyżej, posłuży opodatkowanej działalności Wnioskodawcy.

Mając na uwadze powołane przepisy prawa oraz przedstawiony opis sprawy należy stwierdzić, że Wnioskodawcy przysługuje/będzie przysługiwało prawo do odliczenia kwot podatku naliczonego z otrzymanych przez Wnioskodawcę faktur VAT, dokumentujących nabycie usługi dostawy mediów do użyczonego obiektu warsztatów szkolnych zarówno za okresy, w których wydatki są następnie refakturowane na szkołę (tj. okres letni), jak również za okresy kiedy Wnioskodawca będzie realizował inwestycję i sam ponosi koszty mediów (tj. okres zimowy), stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z art. 88 ustawy.

W konsekwencji, stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytania dotyczącego prawa do odliczenia od kwoty podatku należnego kwot podatku naliczonego VAT z otrzymanych przez Wnioskodawcę faktur dokumentujących nabycie mediów do użyczonego obiektu warsztatów szkolnych (oznaczone we wniosku 1) jest prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Niniejsza interpretacja traci aktualność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów przedstawionego stanu faktycznego lub zmiany stanu prawnego.

Ponadto tut. Organ informuje, że zgodnie z art. 14na pkt 2 ustawy Ordynacja podatkowa, przepisów art. 14k-14n dotyczących ochrony prawnej wynikającej z zastosowania się Wnioskodawcy do otrzymanej interpretacji nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe przedstawione we wniosku stanowią element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy o podatku od towarów i usług, tj. czynności dokonanych w ramach transakcji, które pomimo spełnienia warunków formalnych ustanowionych w przepisach ustawy, miały zasadniczo na celu osiągnięcie korzyści podatkowych, których przyznanie byłoby sprzeczne z celem, któremu służą te przepisy.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie, ul. Kraszewskiego 4a, 35-016 Rzeszów, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2016 r., poz. 718). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną. Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.