2461-IBPP3.4512.535.2016.2.MD | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Brak prawa do odliczenia naliczonego w fakturach zakupu podatku VAT w związku z realizacją projektu pn. „...”

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 613 ze zm.) oraz § 2 i § 6 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego z dnia 22 kwietnia 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 643) – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Rozwoju i Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 4 sierpnia 2016 r. (data wpływu 8 sierpnia 2016 r.) uzupełnionym pismem z 15 września 2016 r. (data wpływu 22 września 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie– jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 8 sierpnia 2016 r. wpłynął ww. wniosek, o wydanie interpretacji prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia naliczonego w fakturach zakupu podatku VAT w związku z realizacją projektu pn. „...”. Ww. wniosek został uzupełniony pismem z 15 września 2016 r. (data wpływu 22 września 2016 r.) będącym odpowiedzią na wezwanie Organu z 8 września 2016 r. znak: 2461-IBPP3.4512.535.2016.1.MD.

W przedmiotowym wniosku, uzupełnionym pismem z 15 września 2016 r. przedstawiono następujący stan faktyczny:

Gmina (Wnioskodawca) posiada osobowość prawną, jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT, w rozumieniu ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług. Gmina wykonuje zadania nałożone na nią przepisami prawa, dla których realizacji została powołana. Gmina w latach 2014-2015 z własnych środków realizowała projekt pn. „...”. Jednocześnie Gmina ubiegła się o dofinansowanie ww. projektu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2014-2020, które uzyskała, obecnie trwa podpisywanie umowy o dofinansowanie. Jednym z niezbędnych dokumentów do przedłożenia w Urzędzie Marszałkowskim Województwa A., jest informacja czy Gmina jako beneficjent ma możliwość odzyskania podatku VAT, w ramach zrealizowanego projektu.

Przedmiotowa inwestycja obejmowała budowę budynku 5 oddziałowego przedszkola publicznego wraz z zagospodarowaniem terenu wokół budynku oraz zjazdami na gminną drogę publiczną, ulicę L. w X.. Budynek przedszkola jest zaliczany do budynków użyteczności publicznej.

Budynek przedszkola jest obiektem wolnostojącym, parterowym z poddaszem nieużytkowym, częściowo podpiwniczonym. Na parterze budynku zlokalizowano 5 sal dydaktycznych posiadających własne pomieszczenia sanitarne, salę wielofunkcyjną, pokoje administracyjne (intendent, logopeda, pokój nauczycielski, pokój dyrektora, sekretariat), pomieszczenia komunikacyjne, higieniczno-sanitarne i socjalne, pomieszczenia kuchni i zaplecza kuchennego, magazyny, serwerownia, pomieszczenia techniczne, sanitariaty ogólnodostępne. W piwnicy zlokalizowano funkcje techniczne (kotłownia węglowa, skład opału i magazynki pomocnicze przy bloku żywieniowym). Przy schodach głównych wejściowych na kondygnację parteru zabudowano platformę dla niepełnosprawnych. Całkowita powierzchnia zabudowy 1435,35 m2, kubatura 8839,49 m3. Budynek uzyskał prawo do użytkowania z dniem 2 grudnia 2015 roku.

Od dnia 4 stycznia 2016 roku w budynku prowadzona jest działalność statutowa Przedszkola Publicznego w X., zwanego w dalszej części „Przedszkolem”.

Przedszkole jest jednostką organizacyjną Gminy, funkcjonującą w formie jednostki budżetowej. Przedszkole nie posiada osobowości prawnej, działa na podstawie statutu określającego przedmiot działalności i obowiązujących przepisów ustawowych. Przedszkole nie jest podatnikiem podatku VAT, w rozumieniu ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług.

Przedszkole realizuje zadania własne gminy, wynikające z przepisów ustawy z dnia 7 września 1991 r, o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2015 roku poz. 2156 ze zm.), w tym:

  • zapewnia kształcenie, wychowanie i opiekę, w tym kształcenie specjalne i profilaktykę społeczną, na podstawie art. 5a. ust. 2 pkt 1 ustawy o systemie oświaty,
  • realizuje programy wychowania przedszkolnego uwzględniające podstawę programową wychowania przedszkolnego, na podstawie art. 6 ust.1 pkt 1 ustawy o systemie oświaty,
  • zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w czasie ustalonym przez organ prowadzący, nie krótszym niż 5 godzin dziennie, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 2 ustawy o systemie oświaty.

Przedszkole pobiera odpłatność z tytułu ponadprogramowej podstawy kształcenia w przedszkolach za zajęcia dodatkowe, w wysokości 1,00 zł za 1 godzinę ponad 5-ciogodzinny pobyt dziecka w przedszkolu. Do dnia 31 grudnia 2015 r. opłata ta była zwolniona z podatku VAT (zgodnie z art. 43 ust.1 pkt 24 lit. a) oraz 26 lit. a), ustawy o podatku VAT).

Ponadto na podstawie art. 67a ustawy Przedszkole prowadzi stołówkę dla wychowanków oraz pracowników pedagogicznych. Korzystanie z posiłków w stołówce przedszkolnej jest odpłatne. Warunki korzystania ze stołówki szkolnej, w tym wysokość opłat za posiłki (tzw. wkład do kotła), ustala dyrektor szkoły w porozumieniu z Wójtem Gminy. Do dnia 31 grudnia 2015 roku opłata ta była zwolniona z podatku VAT (zgodnie z art. 43 ust.1 pkt 24 lit. a) ustawy o podatku VAT).

Realizując ww. projekt Gmina nie dokonała odliczenia naliczonego w fakturach zakupu podatku VAT, mając na względzie przepis art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług, ponieważ wybudowany w ramach projektu budynek wraz z zagospodarowaniem terenu oraz zjazdami na gminną drogę publiczną, jest przeznaczony na realizację zadań publicznych, zwolnionych z podatku VAT.

Zakupione towary i usługi w celu realizacji projektu w latach 2014-2015 nie były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych i nie generowały podatku należnego po stronie Gminy.

Gmina wykorzystywała towary i usługi związane z realizowaną inwestycją do czynności niepodlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Przedszkole wykorzystywało towary i usługi związane z zrealizowaną inwestycją do czynności zwolnionych z opodatkowania podatkiem od towarów i usług.

Zakupy, które dokonywał Wnioskodawca w związku z realizacją projektu są udokumentowane fakturami VAT, w których jako nabywca figuruje Wnioskodawca – Gmina.

Na podstawie dokumentu PT Gmina udostępniła nieodpłatnie nowo wybudowany budynek Przedszkola wraz z zagospodarowaniem terenu oraz zjazdami na gminną drogę publiczną. Budynek Przedszkola nie jest oddany w trwały zarząd. Na dzień dzisiejszy trwa procedura przekazania obiektu w trwały zarząd.

Wskazanie, że Przedszkole nie jest podatnikiem VAT w rozumieniu ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług oznacza, że Przedszkole nie jest, ani w okresie realizacji projektu nie było czynnym zarejestrowanym podatnikiem VAT.

W dniu 30 listopada 2015 roku zakończono budowę Przedszkola. W dniu 2 grudnia 2015 roku została wydana przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego prawomocna decyzja o uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie Przedszkola Publicznego w X. wraz z zagospodarowaniem terenu wokół budynku oraz zjazdami na gminną drogę publiczną. Od dnia 4 stycznia 2016 roku w budynku funkcjonuje Przedszkole Publiczne.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy realizując projekt pn. „...”, Gmina postąpiła prawidłowo, nie dokonując odliczenia naliczonego w fakturach zakupu podatku VAT, mając na względzie przepis art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. podatku od towarów i usług?

Stanowisko Wnioskodawcy:

Gmina stoi na stanowisku, że postąpiła prawidłowo, nie dokonując odliczenia, naliczonego w fakturach zakupu, podatku VAT, mając na względzie przepis art. 86 ust. 1 ustawy z ustawy z dnia 11 marca 2004 r. podatku od towarów i usług

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się w za prawidłowe.

Podstawowe zasady dotyczące odliczania podatku naliczonego zostały sformułowane w art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 710 ze zm.), zwanej dalej ustawą. W myśl tego przepisu, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15 ustawy, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Stosownie do art. 86 ust. 2 pkt 1 ustawy o VAT, w brzmieniu od 1 stycznia 2014 r. kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu:

  1. nabycia towarów i usług,
  2. dokonania całości lub części zapłaty przed nabyciem towaru lub wykonaniem usługi.

Ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, m.in. tego, że zakupy będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy.

Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, tzn. takich, których następstwem jest określenie podatku należnego.

Zasada ta wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

Na zakres prawa do odliczeń w sposób bezpośredni wpływa również pojmowanie statusu danego podmiotu jako podatnika podatku od towarów i usług wykonującego czynności opodatkowane. Tylko podatnik w rozumieniu art. 15 ustawy, ma prawo do odliczenia podatku naliczonego. Co do zasady status podatnika związany jest z prowadzeniem przez dany podmiot działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy.

W myśl art. 15 ust. 1 ustawy o VAT podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza w myśl art. 15 ust. 2 ustawy o VAT, obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje również czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Na podstawie art. 15 ust. 6 ustawy o VAT – nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Z treści powołanych przepisów art. 15 ust. 1 i ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług wynika, że za podatnika podatku VAT będzie uznany tylko taki podmiot, który dokonuje czynności zmierzających do wykorzystania nabytych towarów i usług do celów działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy. Zatem jednostka samorządu terytorialnego działa w charakterze podatnika wykonując we własnym imieniu i na własny rachunek czynności spełniające definicję działalności gospodarczej, określone w art. 15 ust. 2 ustawy.

Należy wskazać, że w świetle art. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 446), Gmina, wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność.

Na podstawie art. 6 ust. 1 tej ustawy, do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, nie zastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów.

Do zadań własnych gminy należy zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty. W szczególności zadania własne obejmują sprawy edukacji publicznej, utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych (art. 7 ust. 1 pkt 8 i 15 cyt. ustawy o samorządzie gminnym).

W celu wykonywania zadań gmina może tworzyć jednostki organizacyjne, a także zawierać umowy z innymi podmiotami, w tym z organizacjami pozarządowymi (art. 9 ust. 1 ww. ustawy). Podmioty takie są wyodrębnionymi jednostkami organizacyjnymi niemającymi osobowości prawnej, które prowadzą swoją działalność w formie samorządowego zakładu budżetowego lub jednostki budżetowej.

W świetle art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarowaniu nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 1774 ze zm.), do gminnego zasobu nieruchomości należą nieruchomości, które stanowią przedmiot własności gminy i nie zostały oddane w użytkowanie wieczyste, oraz nieruchomości będące przedmiotem użytkowania wieczystego gminy. Zgodnie z art. 18 ww. ustawy, nieruchomości mogą być oddawane jednostkom organizacyjnym w trwały zarząd, najem i dzierżawę oraz użyczenie na cele związane z ich działalnością. Biorąc pod uwagę powołane wyżej przepisy, przekazanie w trwały zarząd majątku odbywa się w ramach działalności prowadzonej przez Gminę jako organ władzy publicznej.

Zgodnie z art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 ze zm.), zakładanie i prowadzenie publicznych przedszkoli, w tym z oddziałami integracyjnymi, przedszkoli specjalnych oraz innych form wychowania przedszkolnego, o których mowa w art. 14a ust. 1a, szkół podstawowych oraz gimnazjów, w tym z oddziałami integracyjnymi, z wyjątkiem szkół podstawowych specjalnych i gimnazjów specjalnych, szkół artystycznych oraz szkół przy zakładach karnych, zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich, należy do zadań własnych gmin.

Zgodnie z art. 79 ust. 1 ww. ustawy, przedszkola, szkoły i placówki publiczne zakładane i prowadzone przez ministrów i jednostki samorządu terytorialnego są jednostkami budżetowymi. Zasady gospodarki finansowej tych szkół, przedszkoli i placówek określają odrębne przepisy, z zastrzeżeniem ust. 1c.

Wątpliwości po stronie Wnioskodawcy budzi kwestia prawa do odliczenia podatku naliczonego zawartego w fakturach dokumentujących zakup towarów i usług w związku z realizacją projektu pn. „...”.

Z opisu sprawy wynika, że Gmina w latach 2014-2015 z własnych środków realizowała projekt pn. „...”. Jednocześnie Gmina ubiegła się o dofinansowanie ww. projektu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2014-2020, które uzyskała, obecnie trwa podpisywanie umowy o dofinansowanie. Dodatkowo z informacji zawartych we wniosku wynika, że zakupione towary i usługi w celu realizacji projektu w latach 2014-2015 nie były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych i nie generowały podatku należnego po stronie Gminy. Gmina wskazała również, że wykorzystywała towary i usługi związane z zrealizowaną inwestycją do czynności niepodlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Ponadto Gmina wskazała, że udostępniała nieodpłatnie na rzecz jednostki budżetowej nowo wybudowany budynek przedszkola wraz z zagospodarowaniem terenu oraz zjazdami na gminną drogę publiczną. Dodatkowa Gmina podała, że na dzień dzisiejszy trwa procedura przekazania obiektu w trwały zarząd.

Analiza przywołanych powyżej okoliczności sprawy w kontekście wskazanych regulacji prawnych, prowadzi do stwierdzenia, że inwestycja realizowana była w ramach zadań publicznych i nie stanowiła przedmiotu działalności gospodarczej. Wybudowany w ramach projektu budynek przedszkola wraz z zagospodarowaniem terenu oraz zjazdami na gminną drogę publiczną został przekazany nieodpłatnie jednostce budżetowej – Gminnemu Przedszkolu. Ponadto Wnioskodawca podał, że zakupione towary i usługi w celu realizacji projektu nie były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych i nie generowały podatku należnego.

Konfrontując zatem zaprezentowany przez Gminę opis sprawy z przywołanymi wyżej regulacjami prawnymi należy stwierdzić, że z uwagi na niespełnienie podstawowej przesłanki warunkującej prawo do odliczenia podatku naliczonego, jaką jest związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, Gminie nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego od zakupów towarów i usług związanych z budową przedszkola. W konsekwencji należy zgodzić się z Wnioskodawcą, że postąpił prawidłowo nie dokonując odliczenia naliczonego w fakturach zakupu podatku VAT w związku z realizacją projektu pn. „...”.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Niniejsza interpretacja traci aktualność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów przedstawionego stanu faktycznego lub zmiany stanu prawnego.

Ponadto tut. Organ informuje, że zgodnie z art. 14na pkt 2 ustawy Ordynacja podatkowa, przepisów art. 14k-14n dotyczących ochrony prawnej wynikającej z zastosowania się Wnioskodawcy do otrzymanej interpretacji nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe przedstawione we wniosku stanowią element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy o podatku od towarów i usług, tj. czynności dokonanych w ramach transakcji, które pomimo spełnienia warunków formalnych ustanowionych w przepisach ustawy, miały zasadniczo na celu osiągnięcie korzyści podatkowych, których przyznanie byłoby sprzeczne z celem, któremu służą te przepisy.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2, 44-101 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 718). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną. Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.