2461-IBPP3.4512.529.2016.1.ASZ | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Brak prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z faktur dokumentujących realizację projektu.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 613 ze zm.) oraz § 2 i § 6 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego z dnia 22 kwietnia 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 643) – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Rozwoju i Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 1 sierpnia 2016 r. (data wpływu 15 sierpnia 2016 r.), uzupełnionym pismem z 26 września 2016 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z zakupami towarów i usług zwianych z realizacją projektu pn.”...” w części dotyczącej modułu E woda (E-ścieki) – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 5 sierpnia 2016 r. wpłynął ww. wniosek, uzupełniony pismem z 26 września 2016 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z zakupami towarów i usług zwianych z realizacją projektu pn. „...” w części dotyczącej modułu E woda (E-ścieki).

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe uzupełnione pismem z 26 września 2016 r.:

Gmina K. (Wnioskodawca) jest czynnym i zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług i składa deklarację VAT-7.

Gmina realizuje zadania własne gminy dotyczące zaspokajania zbiorowych potrzeb wspólnoty w zakresie określonym w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2016 roku poz. 446), w szczególności w zakresie telekomunikacji oraz wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych (art. 7 ust. 1 pkt 3 i 3a).

Gmina będzie realizować samodzielnie zadanie pod nazwą „...” w ramach II osi priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2014-2020 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

W ramach realizacji projektu pt.: „...” planowane jest:

 • Modernizacja posiadanego systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją (EZD);
 • Uruchomienie Elektronicznego Biura Obsługi Interesanta(EBOI);
 • Uruchomienie Punktu Potwierdzania Profili Zaufanych;
 • Elektronizacja procesu obsługi Rady Gminy (moduł E-Rada) – elektroniczna obsługa Rady Gminy, umożliwiająca: przesyłanie do i od radnych materiałów związanych z pełnieniem ich funkcji; kontakt mieszkańców z radnymi i zadawanie im pytań; możliwość umówienia się na spotkanie z radnymi; radnym zdalny dostęp do: projektów uchwał, protokołów z posiedzeń, projektów budżetu, podjętych uchwał, danych statystycznych i analiz; obieg ww. dokumentów w wersji elektronicznej oraz tworzenie wiadomości i zadań grupowych;
 • Wdrożenie modułów e-usług, umożliwiających :
  1. E-Woda, (E-Ścieki): podanie stanu zużycia wody, dokonanie wpłaty należnej kwoty za zużyta wodę i odprowadzone ścieki.
  2. E-Odpady – integracja z istniejącym oprogramowaniem dziedzinowym umożliwiająca klientowi: wypełnienie, podpisanie i przesłanie E-Deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, sprawdzenie stanu należności, dokonanie wpłaty należnej kwoty.
  3. E-Podatki – integracja z istniejącym oprogramowaniem dziedzinowym umożliwiająca klientowi: wypełnienie, podpisanie i przesłanie E-Deklaracji i E-Informacji, sprawdzenie stanu należności podatkowych, dokonanie wpłaty należnej kwoty podatku, wypełnienie, podpisanie i przesłanie podania o wielkości posiadanego gospodarstwa rolnego, wypełnienie, podpisanie i przesłanie podania o niezaleganiu w podatkach, wypełnienie, podpisanie i przesłanie podania o zwrot podatku akcyzowego.
 • Integracja e-usług z zewnętrznymi systemami informatycznymi oraz z wewnętrznymi systemami dziedzinowymi Urzędu Gminy;
 • Stworzenie własnego BIP;
 • Zakup oprogramowania do planowania przestrzennego;
 • Zakup sprzętu i oprogramowania koniecznego do uruchomienia e-usług (komputery i laptopy i dla pracowników Urzędu oraz Radnych Gminy, serwer i macierz dyskowa, urządzenia wielofunkcyjne, drukarka kodów cyfrowych, zestawy do podpisów elektronicznych).

Ponadto projekt przewiduje również opracowanie dokumentacji technicznej i przetargowej, szkolenia dla pracowników, zarządzanie oraz promocję projektu.

Wdrożenie projektu będzie służyć bardzo szerokiej grupie docelowej, do której należą; klienci urzędu, społeczeństwo (ponad 3,7 tys. mieszkańców) i podmioty gospodarcze regionu, bezpośrednio pracownicy Urzędu i pośrednio podległych jednostek organizacyjnych, wszyscy korzystający z informacji o sprawach publicznych.

Faktury dotyczące zakupu towarów i usług związanych z projektem wystawiane będą na Gminę z NIP-em Gminy. Nabyte przez Wnioskodawcę składniki stanowić będą własność Gminy i znajdą się w ewidencji Urzędu Gminy. Cały rezultat projektu (zakupy towarów i usług) wykorzystywany będzie do realizacji zadań własnych Gminy .

Zakup i wdrożenie oprogramowania dotyczącego modułu E-woda (E-ścieki) jest związany ze sprzedażą opodatkowaną podatkiem od towarów i usług Gminy.

Gmina pobiera opłaty za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych. Czynności te podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT. Moduł

E-woda (E-ścieki), który zostanie zakupiony i wdrożony do użytkowania ma na celu umożliwienie odbiorcom wcześniej wspomnianych usług samodzielne podanie odczytu licznika, dokonanie należnej wpłaty za zużytą wodę i odprowadzone ścieki.

Pozostałe produkty powstałe w wyniku realizacji projektu nie będą w żadnym zakresie wykorzystywane przez Wnioskodawcę do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT. Dostęp do systemu elektronicznego i usług w nim oferowanych będzie bezpłatny. Dane i informacje zawarte w systemie będą udostępniane wszystkim zainteresowanym stronom bezpłatnie.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy Gminie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z zakupami towarów i usług zwianych z realizacją projektu pn. „...”?

Stanowisko Wnioskodawcy:

Zgodnie z art. 15 ust. 6 ustawy o VAT nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych. Organy władzy publicznej nie są podatnikami podatku od towarów i usług w związku z realizacją zadań o charakterze publicznoprawnym, nawet jeśli pobierają z tego tytułu opłaty o tym samym charakterze. Organy władzy publicznej są natomiast podatnikami podatku VAT przy wykonywaniu czynności na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Gmina stoi na stanowisku, że w zakresie zakupu i wdrożenia modułu E-woda (E-ścieki) Gminie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, natomiast w pozostałym zakresie projektu takie prawo nie przysługuje.

Gmina przy pomocy jednostki organizacyjnej Urząd Gminy świadczy na rzecz mieszkańców następujące usługi na podstawie umów cywilnoprawnych, będące zadaniami własnymi Gminy: dystrybucja i zaopatrzenie w wodę, odbiór i odprowadzanie nieczystości, oczyszczanie ścieków, eksploatacja systemów wodociągowo-kanalizacyjnych, usuwanie nieczystości stałych i płynnych.

Obowiązujące na terenie administracyjnym Gminy stawki opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków zatwierdzane są przez Radę Gminy w drodze uchwał.

W związku z powyższym pobierane są opłaty cywilnoprawne podlegające opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. W zakresie dotyczącym zakupów usług i towarów związanych ze sprzedażą usług dotyczących dostarczania wody i odprowadzania ścieków Gminie przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Moduł E-woda (E-ścieki), który zostanie zakupiony i wdrożony do użytkowania ma na celu umożliwienie odbiorcom wcześniej wspomnianych usług samodzielne podanie odczytu licznika, dokonanie należnej wpłaty za zużytą wodę i odprowadzone ścieki. Zakup i wdrożenie tego oprogramowania jest w przekonaniu Wnioskodawcy ściśle związane ze sprzedażą opodatkowaną podatkiem od towarów i usług dlatego też Gminie przysługuje w tym zakresie prawo obniżenia w całości podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Natomiast w pozostałym zakresie objętym projektem nie nastąpi żadna sprzedaż opodatkowana podatkiem VAT, bowiem zakupy towarów i usług związanych z pozostałą częścią projektu służą wyłącznie czynnościom nieopodatkowanym związanym z wykonywaniem władztwa publicznego, a organy władzy publicznej nie są podatnikami podatku od towarów i usług w związku z realizacja zadań, które podejmują jako podmioty prawa publicznego, nawet jeśli pobierają z tego tytułu należności, opłaty lub składki. Dlatego też Gmina uważa, że w pozostałym zakresie dotyczącym zakupu towarów i usług związanych z projektem Gminie nie przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą, w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 ustawy, w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2014 r., kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu:

 1. nabycia towarów i usług,
 2. dokonania całości lub części zapłaty przed nabyciem towaru lub wykonaniem usługi.

Jak wynika z powyższego przepisu prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wyłącznie podatnikom podatku od towarów i usług, w sytuacji gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest niewątpliwy i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi.

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających temu podatkowi.

W myśl art. 15 ust. 1 ustaw o VAT, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Zgodnie z art. 15 ust. 2 ustawy o VAT, działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Należy zauważyć, że art. 15 ust. 6 ustawy o VAT, nie uznaje za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Kryterium podziału stanowi charakter wykonywanych czynności: czynności o charakterze publicznoprawnym wyłączają te podmioty z kategorii podatników, natomiast czynności o charakterze cywilnoprawnym skutkują uznaniem tych podmiotów za podatników podatku od towarów i usług, a realizowane przez nie odpłatne dostawy towarów i świadczenie usług podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Z powołanych wyżej przepisów wynika, że jednostki samorządu terytorialnego są podatnikami podatku od towarów i usług jedynie w zakresie wszelkich czynności, które mają charakter cywilnoprawny, tzn. są przez nie realizowane na podstawie umów cywilnoprawnych. Będą to zatem wszystkie realizowane przez te jednostki (urzędy) czynności w sferze ich aktywności cywilnoprawnej, np. czynności sprzedaży, zamiany (nieruchomości i ruchomości), wynajmu, dzierżawy, umów prawa cywilnego (nazwanych i nienazwanych). Bowiem tylko w tym zakresie ich czynności mają charakter działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy.

W myśl art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 446) gmina wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Natomiast zgodnie z art. 6 ust. 1 ww. ustawy do zakresu działania gminy należą wszelkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, nie zastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów. Do zadań własnych gminy należy zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty.

Z przedstawionego zdarzenia przyszłego wynika, że Gmina będzie realizować samodzielnie zadanie pod nazwą „...”. W ramach realizacji tego projektu planowane jest:

 • Modernizacja posiadanego systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją EZD);
 • Uruchomienie Elektronicznego Biura Obsługi Interesanta(EBOI);
 • Uruchomienie Punktu Potwierdzania Profili Zaufanych;
 • Elektronizacja procesu obsługi Rady Gminy (moduł E-Rada) – elektroniczna obsługa Rady Gminy, umożliwiająca: przesyłanie do i od radnych materiałów związanych z pełnieniem ich funkcji; kontakt mieszkańców z radnymi i zadawanie im pytań; możliwość umówienia się na spotkanie z radnymi; radnym zdalny dostęp do: projektów uchwał, protokołów z posiedzeń, projektów budżetu, podjętych uchwał, danych statystycznych i analiz; obieg ww. dokumentów w wersji elektronicznej oraz tworzenie wiadomości i zadań grupowych;
 • Wdrożenie modułów e-usług, umożliwiających :
  1. E-Woda, (E-Ścieki): podanie stanu zużycia wody, dokonanie wpłaty należnej kwoty za zużyta wodę i odprowadzone ścieki.
  2. E-Odpady – integracja z istniejącym oprogramowaniem dziedzinowym umożliwiająca klientowi: wypełnienie, podpisanie i przesłanie E-Deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, sprawdzenie stanu należności, dokonanie wpłaty należnej kwoty.
  3. E-Podatki – integracja z istniejącym oprogramowaniem dziedzinowym umożliwiająca klientowi: wypełnienie, podpisanie i przesłanie E-Deklaracji i E-Informacji, sprawdzenie stanu należności podatkowych, dokonanie wpłaty należnej kwoty podatku, wypełnienie, podpisanie i przesłanie podania o wielkości posiadanego gospodarstwa rolnego, wypełnienie, podpisanie i przesłanie podania o niezaleganiu w podatkach, wypełnienie, podpisanie i przesłanie podania o zwrot podatku akcyzowego.
 • Integracja e-usług z zewnętrznymi systemami informatycznymi oraz z wewnętrznymi systemami dziedzinowymi Urzędu Gminy;
 • Stworzenie własnego BIP;
 • Zakup oprogramowania do planowania przestrzennego;
 • Zakup sprzętu i oprogramowania koniecznego do uruchomienia e-usług (komputery i laptopy i dla pracowników Urzędu oraz Radnych Gminy, serwer i macierz dyskowa, urządzenia wielofunkcyjne, drukarka kodów cyfrowych, zestawy do podpisów elektronicznych).

Ponadto projekt przewiduje również opracowanie dokumentacji technicznej i przetargowej, szkolenia dla pracowników, zarządzanie oraz promocję projektu. Wdrożenie projektu będzie służyć bardzo szerokiej grupie docelowej, do której należą; klienci urzędu, społeczeństwo i podmioty gospodarcze regionu, bezpośrednio pracownicy Urzędu i pośrednio podległych jednostek organizacyjnych, wszyscy korzystający z informacji o sprawach publicznych. Faktury dotyczące zakupu towarów i usług związanych z projektem wystawiane będą na Gminę. Cały rezultat projektu (zakupy towarów i usług) wykorzystywany będzie do realizacji zadań własnych Gminy. Wnioskodawca podał, że zakup i wdrożenie oprogramowania dotyczącego modułu

E-woda (E-ścieki) jest związany ze sprzedażą opodatkowaną podatkiem od towarów i usług Gminy. Gmina pobiera opłaty za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych. Czynności te podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT. Moduł E-woda (E-ścieki), który zostanie zakupiony i wdrożony do użytkowania ma na celu umożliwienie odbiorcom wcześniej wspomnianych usług samodzielne podanie odczytu licznika, dokonanie należnej wpłaty za zużytą wodę i odprowadzone ścieki. Pozostałe produkty powstałe w wyniku realizacji projektu nie będą w żadnym zakresie wykorzystywane przez Wnioskodawcę do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT. Dostęp do systemu elektronicznego i usług w nim oferowanych będzie bezpłatny. Dane i informacje zawarte w systemie będą udostępniane wszystkim zainteresowanym stronom bezpłatnie.

Wątpliwości Wnioskodawcy budzi prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z zakupami towarów i usług zwianych z realizacją projektu.

Podkreślić należy, że podstawowym warunkiem, którego spełnienie należy analizować

w aspekcie prawa do odliczenia podatku VAT w związku z realizowanym przez Wnioskodawcę projektem jest związek dokonywanych nabyć towarów i usług ze sprzedażą uprawniającą do dokonywania takiego odliczenia czyli sprzedażą opodatkowaną podatkiem VAT.

Jak już nadmieniano wcześniej, zasada ta wyklucza możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

Analiza przedmiotowej sprawy wskazuje, że związek z czynnościami generującymi podatek należny występuje wyłącznie w przypadku zakupów dotyczących modułu E-woda (E-ścieki). Wnioskodawca wskazał, że zakup i wdrożenie oprogramowania dotyczącego modułu E-woda

(E-ścieki) jest związany ze sprzedażą opodatkowaną podatkiem od towarów i usług Gminy. Gmina pobiera opłaty za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych. Czynności te podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT.

Natomiast odnośnie pozostałych produktów przedmiotowego projektu, Wnioskodawca wskazał, że nie będą one w żadnym zakresie wykorzystywane przez Wnioskodawcę do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT. Dostęp do systemu elektronicznego i usług w nim oferowanych będzie bezpłatny. Dane i informacje zawarte w systemie będą udostępniane wszystkim zainteresowanym stronom bezpłatnie. Zatem należy uznać, że te towary i usługi nabywane przez Gminę celem wytworzenia pozostałych produktów projektu nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT w ramach działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy o VAT.

W tak przedstawionych okolicznościach zdarzenia przyszłego należy stwierdzić, że Gminie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego wyłącznie w części dotyczącej zakupu towarów i usług związanych z modułem E-woda (E-ścieki). Natomiast wobec niespełnienia podstawowej przesłanki warunkującej prawo do odliczenia podatku naliczonego, jaką jest związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, w odniesieniu do towarów i usług związanych z wytworzeniem pozostałych produktów projektu, Wnioskodawcy nie będzie przysługiwało prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego zawartego w ich cenie.

W konsekwencji stanowisko Wnioskodawcy, w myśl którego w zakresie zakupu i wdrożenia modułu E-woda (E-ścieki) Gminie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, natomiast w pozostałym zakresie projektu takie prawo nie przysługuje jest prawidłowe.

Zaznacza się, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek

o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie z opisem zdarzenia przyszłego podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy lub zmiany stanu prawnego, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2, 44-101 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2016 r., poz. 718 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną. Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.