2461-IBPP1.4512.60.2017.2.TK | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego lub zwrotu różnicy tego podatku z tytułu realizowanego projektu

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.) oraz art. 223 ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1948, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 12 stycznia 2017 r. (data wpływu 16 stycznia 2017 r.) uzupełnionym pismem z dnia 8 marca 2017 r. (data wpływu 9 marca 2017 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego lub zwrotu różnicy tego podatku z tytułu realizowanego projektu pn. „...” – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 16 stycznia 2017 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego lub zwrotu różnicy tego podatku z tytułu realizowanego projektu pn. „...”. Wniosek uzupełniono pismem z dnia 8 marca 2017 r. (data wpływu 9 marca 2017 r.) o adres elektroniczny do doręczeń.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Zakład Doskonalenia Zawodowego w (...) jest jednostką o charakterze oświatowym i naukowo-technicznym, posiada osobowość prawną i działa na podstawie ustawy o stowarzyszeniach. Podstawowym przedmiotem działalności Zakładu wynikającym ze statutu jest: edukacja zawodowa społeczeństwa i przeciwdziałanie bezrobociu w zakresie kształcenia, dokształcania i doskonalenia kwalifikacji zawodowych młodzieży, pracowników gospodarki narodowej, rekwalifikacji bezrobotnych, rehabilitacji zawodowej niepełnosprawnych, działalność w zakresie rozwoju nauki, techniki i innowacji. Zakład Doskonalenia Zawodowego w (...) jest podatnikiem VAT czynnym. Zakład Doskonalenia Zawodowego w (...) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa ... na lata 2014-2020 Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego dla osi priorytetowej: XII Infrastruktura edukacyjna
dla działania: 12.2. Infrastruktura kształcenia zawodowego
dla poddziałania: 12.2.2. Infrastruktura kształcenia zawodowego-RIT
otrzymał dofinansowanie na realizację projektu nr (...) „...”. Celem projektu jest dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów podniesienie jakości procesu kształcenia zawodowego. Głównymi odbiorcami będą uczniowie kształcący się w zawodach uznanych za deficytowe w woj. ...

Realizacja projektu będzie polegała na adaptacji pomieszczeń pod pracownię obróbki skrawaniem oraz zakupu nowoczesnego sprzętu, niezbędnego do nauki zawodu.

W związku z realizacją ww. projektu zakupy są dokumentowane fakturami VAT wystawionymi na Zakład Doskonalenia Zawodowego w (...). Zakupy będą dotyczyć środków trwałych, robót budowlanych związanych z utworzeniem pracowni obróbki skrawaniem.

Dokonywane zakupy i nakłady są tylko i wyłącznie związane z działalnością zwolnioną art. 43 ust. 1 pkt 26a; usługi świadczone przez jednostki objęte systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, w zakresie kształcenia i wychowania.

Wobec powyższego, Wnioskodawca nie ma prawa do odliczenia kwoty podatku VAT (art. 86 lub zwrotu różnicy art. 87).

Podatek ten zwiększa wartość środków trwałych i nakładów inwestycyjnych.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.

Czy w odniesieniu do realizowanego projektu istnieje możliwość obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur VAT (art. 86 lub zwrotu różnicy tego podatku art. 87 ustawy o VAT)?

Zdaniem Wnioskodawcy, ponieważ nabywane w związku z realizacją projektu środki trwałe i usługi budowlane nie będą wykorzystywane do wykonania czynności opodatkowanych podatkiem VAT, nie ma on prawa do odliczenia kwoty podatku VAT art. 86 lub jego zwrotu art. 87 ustawy o VAT.

Zakład Doskonalenia Zawodowego nabywa towary i usługi, które służą i będą służyć tylko i wyłącznie sprzedaży zwolnionej z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26a.

Zakład Doskonalenia Zawodowego w (...) jako instytucja świadcząca usługi edukacyjne wpisana do systemu oświaty jest zwolniony z podatku VAT, w myśl ustawy o VAT art. 43 ust. 1 pkt 26a, zwolnieniu podlegają usługi, które są świadczone przez jednostki objęte systemem oświaty w rozumieniu ustawy o systemie oświaty, w zakresie kształcenia i wychowania.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r., poz. 710, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Stosownie do art. 15 ust. 2 ustawy, działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Podstawowe zasady dotyczące odliczania podatku naliczonego zostały sformułowane w art. 86 ust. 1 ustawy. W myśl tego przepisu, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15 ustawy, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług (art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy).

Zgodnie z art. 87 ust. 1 ustawy, w przypadku gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy. Zasady dokonywania zwrotu różnicy podatku na rachunek bankowy podatnika zostały określone w art. 87 ust. 2-6 ustawy.

Z treści cytowanych wyżej przepisów wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi.

Powyższe wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z usługami i towarami, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających temu podatkowi.

Ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, m.in. tego że zakupy będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy.

Na mocy art. 88 ust. 3a pkt 2 ustawy, nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego faktury i dokumenty celne w przypadku, gdy transakcja udokumentowana fakturą nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku.

Oznacza to, że podatnik nie może skorzystać z prawa do odliczenia w odniesieniu do podatku, który jest należny wyłącznie z tego względu, że został wykazany na fakturze w sytuacji, gdy transakcja nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku.

Z treści opisu stanu faktycznego wynika, że podstawowym przedmiotem działalności Wnioskodawcy jest: edukacja zawodowa społeczeństwa i przeciwdziałanie bezrobociu w zakresie kształcenia, dokształcania i doskonalenia kwalifikacji zawodowych młodzieży, pracowników gospodarki narodowej, rekwalifikacji bezrobotnych, rehabilitacji zawodowej niepełnosprawnych, działalność w zakresie rozwoju nauki, techniki i innowacji. Zakład Doskonalenia Zawodowego w (...) jest podatnikiem VAT czynnym

Zainteresowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa ... na lata 2014-2020 Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego otrzymał dofinansowanie na realizację projektu nr (...) „...”.

Celem projektu jest dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów podniesienie jakości procesu kształcenia zawodowego. Głównymi odbiorcami będą uczniowie kształcący się w zawodach uznanych za deficytowe w woj. ...

Realizacja projektu będzie polegała na adaptacji pomieszczeń pod pracownię obróbki skrawaniem oraz zakupu nowoczesnego sprzętu, niezbędnego do nauki zawodu.

Zakupy będą dotyczyć środków trwałych, robót budowlanych związanych z utworzeniem pracowni obróbki skrawaniem.

W związku z realizacją ww. projektu zakupy są dokumentowane fakturami VAT, wystawionymi na Zakład. Dokonywane zakupy i nakłady są tylko i wyłącznie związane z działalnością zwolnioną na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy.

Na tle powyższego opisu sprawy Wnioskodawca powziął wątpliwości odnośnie prawa do odliczenia podatku naliczonego bądź jego zwrotu z tytułu realizowanego projektu.

Zgodnie z powołanymi wyżej przepisami, rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 ustawy, uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

W przedmiotowej sprawie warunek uprawniający do odliczenia nie jest spełniony, gdyż – jak wskazał Wnioskodawca – nabyte towary i usługi w ramach projektu są związane tylko i wyłącznie z działalnością zwolnioną z opodatkowania podatkiem od towarów i usług, tj. świadczeniem usług w zakresie kształcenia i wychowania przez jednostkę objętą systemem oświaty. Zatem w tej sytuacji Wnioskodawca nie ma prawa do odliczenia podatku naliczonego od poniesionych wydatków związanych z realizacją projektu.

W związku z poniesionymi wydatkami, Wnioskodawca nie ma również możliwości uzyskania zwrotu podatku na zasadach określonych w rozdziale 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu kwoty podatku naliczonego jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług (Dz. U. z 2013 r., poz. 1656, z późn. zm.). Ewentualny zwrot na podstawie tych przepisów obwarowany jest pewnymi warunkami, które podatnik winien spełnić. Wśród warunków tych ustawodawca wymienia m.in. złożenie zgłoszenia rejestracyjnego i pochodzenie środków finansowych ze źródeł określonych w § 8 ust. 3 i ust. 4 ww. rozporządzenia, a w zakresie środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej podpisanie umowy o dofinansowanie przed dniem 1 maja 2004 r. Ponieważ Zainteresowany nie spełnia tych warunków, nie ma zatem możliwości ubiegania się o zwrot podatku VAT na podstawie przepisów rozdziału 4 cyt. rozporządzenia.

Podsumowując, Wnioskodawca z tytułu realizowanego projektu pn. „...” nie ma możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego na podstawie art. 86 ust. 1 ustawy lub zwrotu różnicy tego podatku o czym stanowi art. 87 ustawy, ponieważ – jak wskazał Wnioskodawca – zakupione towary i usługi służą tylko i wyłącznie prowadzonej działalności, która jest zwolniona od podatku VAT.

Dodatkowo podkreślenia wymaga, że interpretacja indywidualna rozstrzyga tylko w kwestii wyczerpująco przedstawionego we wniosku, zaistniałego stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Zaznaczyć zatem należy, że niniejsza interpretacja indywidualna traci swoją aktualność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów przedstawionego stanu faktycznego.

Jednocześnie nadmienia się, że na podstawie art. 14b § 3 Ordynacji podatkowej, wyczerpujący opis stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego) winien wynikać z wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej, a nie z dołączonych do niego dokumentów. W związku z tym załączone przez Wnioskodawcę do wniosku dokumenty nie były przedmiotem merytorycznej analizy.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

  1. z zastosowaniem art. 119a;
  2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2, 44-101 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2016 r., poz. 718, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.