1462-IPPP3.4512.661.2016.1.RM | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
W zakresie prawa do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613, z późn. zm.) oraz § 6 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 31 sierpnia 2016 r. (data wpływu 7 września 2016 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu „T.” - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 7 września 2016 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu „T.”.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

X. (X.) to założona w 1991 r. organizacja pozarządowa (działająca w formie stowarzyszenia) o statusie pożytku publicznego, zajmująca się ochroną dzikich ptaków i ich siedlisk.
Celem Stowarzyszenia jest zachowanie dziedzictwa przyrodniczego dla dobra obecnych i przyszłych pokoleń. Działania te wspiera rzesza kilku tysięcy członków i wolontariuszy.

Stowarzyszenie jest partnerem światowej federacji towarzystw ochrony ptaków – Y.. X. jest jedną z największych organizacji chroniących przyrodę w Polsce.

Prowadzi działania zmierzające do ochrony ptaków, a przez to ochrony całej przyrody. W celu zwiększenia skuteczności, działania są skoncentrowane przede wszystkim na priorytetowych gatunkach, siedliskach i ostojach.

Równolegle z działaniami w zakresie cennych siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk ptaków, zgodnie ze statutem organizacji, X. prowadzi działania edukacyjne.

Jednym z zadań realizowanych przez X. są wieloletnie działania mające na celu czynną ochronę nadmorskich siedlisk i związanych z nimi gatunków ptaków na obszarze rezerwatu przyrody,, który jest częścią europejskiej sieci obszarów chronionych Natura 2000.

Działania ochronne w rezerwacie polegają m.in. na prowadzeniu ekstensywnej gospodarki rolnej, tj. koszeń nadmorskich łąk oraz wypasu bydła.

Równocześnie realizowane są prace, których celem jest uporządkowanie ruchu turystycznego w rezerwacie, poprzez stworzenie odpowiedniej infrastruktury, pozwalającej ograniczyć presję turystyczną na najbardziej wrażliwe siedliska i gatunki tego miejsca.

Opisane działania wdrażane są poprzez projekt „T.”, realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2014-2020, podpisana w dniu 29 marca 2016 r. Partnerami w projekcie są: Fundusz Rozwoju Uniwersytetu oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Zadania po stronie X., zgodnie z kategoriami określonymi w harmonogramie projektu, to:

 1. Prace przygotowawcze.
  1. Opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego budowy infrastruktury w rezerwacie.
  2. Opracowanie kosztorysu i wizualizacji elementów infrastruktury w rezerwacie.
  3. Dokumentacja przyrodniczo - siedliskowa na potrzeby działania rolno - środowiskowego PROW 2014-2020.
 2. Roboty budowlano-montażowe.
  1. Patrolowanie terenu rezerwatu.
  2. Projekt i wykonanie serwisu internetowego rezerwatu.
  3. Przeprowadzenie zabiegów czynnej ochrony przyrody w rezerwacie (wypas na solniskach, usuwanie drzew i krzewów oraz koszenie runi torfowiska zasadowego, koszenie szuwaru wielkoturzycowego, koszenie łąki trzęślicowej wraz z zebraniem i wywiezieniem biomasy poza teren rezerwatu) -usługa.
 3. Wyposażenie, zakup urządzeń na potrzeby prowadzenia działań.
  1. Zakup nagrań głosów ptaków.
  2. Zakup krótkich filmów - gatunki zwierząt w terenie.
  3. Przygotowanie i instalacja aplikacji/prezentacji o przyrodzie rezerwatu na urządzenia mobilne.
  4. Zakup poidła na kołach dla zwierząt.
  5. Zakup prasy rolującej.
  6. Zakup tura (ładowacza) czołowego.
  7. Zakup przyczepy do transportu balotów.
  8. Modernizacja stacji hydrologicznej - zakup 3 urządzeń typu mini-diver do automatycznych pomiarów stanu wody w rezerwacie.
  9. Modernizacja stacji meteorologicznej - zakup modułu pomiaru usłonecznienia do stacji meteo na terenie rezerwatu.
 4. Instrument elastyczności.
  1. Organizacja wydarzenia edukacyjno - promocyjnego pod nazwą E. (3 x w okresie realizacji projektu.)
  2. Przygotowanie spotu/filmu - odpowiedzialna turystyka przyrodnicza, etyka obserwatora i fotografika ptaków.

Wymienione działania związane są z czynnościami nieopodatkowanymi podatkiem od towarów i usług.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy w związku z prowadzonymi działaniami, wymienionymi w pkt. G wniosku ORD-IN związanymi z czynnościami nieopodatkowanymi w ramach realizacji projektu, Stowarzyszeniu nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego, wynikającego z faktur dokumentujących zakup towarów i usług nabytych w celu realizacji tych działań?

Stanowisko Wnioskodawcy:

W świetle przedstawionego stanu faktycznego jak i poniższej argumentacji prawnej, Stowarzyszeniu nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących zakup towarów (w tym stanowiących środki trwałe) i usług nabytych w celu realizacji wyżej wymienionego projektu, związanych z czynnościami nieopodatkowanymi.

Art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2004 r., Nr 54, poz. 535, ze zm. dalej: „uptu”) zawiera ogólną zasadę, iż w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonania czynności opodatkowanych, podatnikowi o którym mowa w art. 15 uptu, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Przepis ten wyraża zatem prawo podatnika do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego odnoszącego się tylko do realizacji czynności opodatkowanych.

Opisane w stanie faktycznym działania nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych i stowarzyszenie jako organizacja pożytku publicznego nie realizuje w tym zakresie żadnych przychodów.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

W myśl art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r., poz. 710 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a) ww. ustawy kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony są wykorzystywane do czynności opodatkowanych.

Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi.

Przedstawiona powyżej zasada wyklucza możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z usługami i towarami, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi. Ustawodawca stworzył bowiem podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno przesłanek pozytywnych, wynikających z art. 86 ust. 1 ustawy oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy o podatku od towarów i usług.

Zgodnie z art. 88 ust. 4 ustawy - obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

W świetle powyższej regulacji, z prawa do odliczenia podatku skorzystać mogą wyłącznie podatnicy, którzy są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni.

Z przedstawionego opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca jest organizacją pozarządową (działającą w formie stowarzyszenia) o statusie pożytku publicznego, zajmującą się ochroną dzikich ptaków i ich siedlisk, w celu zachowania dziedzictwa przyrodniczego. Wnioskodawca prowadzi działania zmierzające do ochrony ptaków, a przez to ochrony całej przyrody oraz działania edukacyjne. Jednym z zadań realizowanych przez Wnioskodawcę są wieloletnie działania mające na celu czynną ochronę nadmorskich siedlisk i związanych z nimi gatunków ptaków na obszarze rezerwatu przyrody, który jest częścią europejskiej sieci obszarów chronionych Natura 2000. Działania ochronne w rezerwacie polegają m.in. na prowadzeniu ekstensywnej gospodarki rolnej, tj. koszeń nadmorskich łąk oraz wypasu bydła. Równocześnie realizowane są prace, których celem jest uporządkowanie ruchu turystycznego w rezerwacie, poprzez stworzenie odpowiedniej infrastruktury, pozwalającej ograniczyć presję turystyczną na najbardziej wrażliwe siedliska i gatunki tego miejsca. Opisane działania wdrażane są poprzez projekt „T.”, realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2014-2020 na podstawie umowy z dnia 29 marca 2016 r. Wnioskodawca przedstawiając własne stanowisko w sprawie wskazał, że wymienione działania nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych a stowarzyszenie jako organizacja pożytku publicznego nie uzyskuje w tym zakresie żadnych przychodów.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu „T.”.

Mając na uwadze przedstawiony opis sprawy oraz treść powołanych przepisów prawa należy stwierdzić, że z uwagi na niespełnienie przesłanki warunkującej prawo do odliczenia podatku naliczonego, określonej w art. 86 ust. 1 ustawy, jaką jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi Wnioskodawcy nie będzie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących zakup towarów i usług nabytych w celu realizacji projektu „T.”.

W świetle powyższych okoliczności stanowisko Wnioskodawcy należy uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U z 2016 r., poz. 718 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się w dwóch egzemplarzach (art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcie naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ustawy).

Skarga powinna czynić zadość wymaganiom pisma w postępowaniu sądowym, a ponadto zawierać: wskazanie zaskarżonej decyzji, postanowienia innego aktu lub czynności, oznaczenie organu, którego działania, bezczynności lub przewlekłego prowadzenia postępowania skarga dotyczy, określenie naruszenia prawa lub interesu prawnego, w przypadkach, o których mowa w art. 52 § 3 i 4, dowód, że skarżący wezwał właściwy organ do usunięcia naruszenia prawa (art. 57 § 1 pkt 1 - 4 ww. ustawy). Skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydana w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.