1462-IPPP2.4512.845.2016.1.MAO | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
W związku ze spełnieniem pozytywnej przesłanki warunkującej prawo do odliczenia podatku naliczonego, jaką jest związek zakupów z wykonywaniem czynności opodatkowanych, Wnioskodawcy (będącemu zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług) przysługuje pełne prawo do odliczenia podatku naliczonego VAT zapłaconego w cenie nabycia Usług, tj. Stronie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu następujących wydatków poniesionych przez Spółkę związanych z nabyciem udziałów P.: kosztów doradztwa finansowego, podatkowego oraz prawnego przy transakcji (w tym kosztów tzw. badania due diligence w poszczególnych dziedzinach), kosztów doradztwa gospodarczego i prawnego związanego z pozyskaniem finansowania na Transakcję oraz kosztów prowizji i innych opłat bankowych.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613 z późn. zm.) oraz § 6 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, działający w imieniu Ministra Rozwoju i Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy - przedstawione we wniosku z dnia 30 września 2016 r. (złożonym osobiście dnia 30 września 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku podatku naliczonego z tytułu kosztów związanych z nabyciem udziałów Spółki Przejmowanej - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 30 września 2016 r. złożono osobiście ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku podatku naliczonego z tytułu kosztów związanych z nabyciem udziałów Spółki Przejmowanej.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Sp. z o.o. (dalej: Wnioskodawca lub Spółka) jest spółką prawa polskiego - polskim rezydentem podatkowym. Wnioskodawca nabył 100% udziałów w spółce P. Sp. z o.o. (dalej: P. lub Spółka Przejmowana), prowadzącej działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług outsourcingowych na rzecz instytucji finansowych w Polsce i za granicą. Usługi świadczone przez Spółkę Przejmowaną w części podlegają opodatkowaniu VAT, w części natomiast korzystają ze zwolnienia z VAT.

Pomiędzy Wnioskodawcą, a P. zostanie podpisana umowa, na podstawie której Wnioskodawca będzie świadczył na rzecz Spółki Przejmowanej usługi (dalej: Usługi Zarządcze). Usługi Zarządcze świadczone będą przy zaangażowaniu odpowiednio wykwalifikowanych osób, posiadających zarówno „know-how” jak i odpowiednie doświadczenie. Zakres przedmiotowych usług obejmuje w szczególności:

 • monitorowanie działalności Spółki, związane w szczególności z kontrolą sytuacji finansowej;
 • monitorowanie obsługi zadłużenia finansowego Spółki, przestrzegania zobowiązań kredytowych i doradztwo związane z optymalizacją struktury finansowania;
 • organizacja procedur komunikacji Spółki z podmiotami finansującymi;
 • monitorowanie efektywności Spółki (w tym wsparcie we wdrażaniu procesów optymalizacji struktury kosztów i optymalizacji procesów obsługi klientów);
 • doradztwo związane z kontrolą przestrzegania zasad ładu korporacyjnego oraz przygotowania procedur w zakresie współpracy Spółki z Radą Nadzorczą i udziałowcami.

W związku ze świadczeniem Usług Zarządczych, Wnioskodawca będzie wystawiał na rzecz P. faktury VAT stosując stawkę w wysokości 23% oraz wykazując przy tym podatek należny VAT w swoich deklaracjach VAT (usługi te nie mają charakteru usług zwolnionych z VAT).

Dodatkowo, dzięki nabyciu Spółki Przejmowanej Wnioskodawca, aktualnie rozwija działalność z szeroko rozumianego zakresu usług z branży IT. W ramach czynności zorientowanych na pozyskanie klienta, Wnioskodawca zamierza oferować usługi związane z obsługą oraz modyfikacją systemów transakcyjnych (portali www) służących do zawierania umów/pozyskania kontrahenta za pośrednictwem sieci internetowej. Wnioskodawca szacuje, że do końca I kwartału 2017 r. powinny się odbyć co najmniej 3 takie projekty.

W ramach wyżej wymienionych usług Spółka modelowo będzie wykonywała takie czynności jak:

 • analiza potrzeb klienta z uwzględnieniem potencjału do rozwoju w ramach sieci internetowej;
 • tzw. interfejsowanie, tj. zapewnienie odpowiedniego wyglądu/kształtu wizualnego danego portalu oraz uwzględnienie w nim logo kontrahenta;
 • badania związane z możliwym zasięgiem danego portalu oraz potencjałem biznesowym, tj. możliwością wygenerowania jak największej ilości klientów;
 • udostępnianie (hosting), czyli zapewnienie potencjalnemu kontrahentowi istnienia portalu w sieci internetowej, w sposób umożliwiający mu oraz jego potencjalnym klientom bezproblemowe i szybkie korzystanie z danego systemu transakcyjnego.

Wyżej wymienione usługi będą zgodnie z przepisami ustawy o VAT opodatkowane standardową stawką w wysokości 23%, a sam Wnioskodawca będzie zobowiązany do wystawienia faktury VAT.

Wnioskodawca planuje połączenie z P., przy czym połączenie nastąpi po 1 stycznia 2017 r. Rozważane połączenie ma zostać przeprowadzone przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Wnioskodawcę (po połączeniu Spółka Przejmowana przestanie istnieć) na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2000 r. nr 94, poz. 1037 z późn. zm.).

Celem połączenia będzie uproszczenie i uporządkowanie struktury kapitałowej grupy, obniżenie kosztów administracyjnych i zarządczych związanych z funkcjonowaniem odrębnych podmiotów prawnych oraz usprawnienie rozliczeń i przepływów środków pieniężnych w ramach grupy. Przeprowadzenie połączenia jest również jednym ze zobowiązań podjętych przez Wnioskodawcę względem banku udzielającego kredytu na działalność Wnioskodawcy (na skutek połączenia bank uzyska, bowiem gwarancję, iż jego wierzytelności wynikające z umowy kredytowej uzyskają realne zabezpieczenie w postaci przepływów pieniężnych realizowanych przez przedsiębiorstwo łączonego P.).

Usługi świadczone po planowanym połączeniu będą obejmowały zarówno usługi zwolnione z VAT jak i usługi IT, podobne w swoim zakresie do tych, których wykonywanie spółka rozpocznie już po nabyciu udziałów, a przed połączeniem.

Wnioskodawca oraz P. są polskimi rezydentami podatkowymi, zarejestrowanymi dla potrzeb VAT w Polsce (jako podatnicy VAT czynni).

W związku nabyciem udziałów P. (dalej: „Transakcja”), Wnioskodawca poniósł szereg wydatków na rzecz podmiotów krajowych i zagranicznych w związku z przygotowaniem i przeprowadzeniem Transakcji. Wydatki obejmowały w szczególności:

 • koszty doradztwa finansowego, podatkowego oraz prawnego przy transakcji (w tym koszty tzw. badania due diligence w poszczególnych dziedzinach);
 • koszty doradztwa gospodarczego i prawnego związanego z pozyskaniem finansowania na Transakcję;
 • koszty prowizji i innych opłat bankowych;

(dalej określane łącznie jako: „Usługi”).

Poniesienie tych wydatków było konieczne w celu m.in. weryfikacji rentowności P. oraz gospodarczej zasadności całego przedsięwzięcia, określenia uwarunkowań prawnych w tym opodatkowania Transakcji, przygotowania struktury finansowania i pozyskania środków niezbędnych do przeprowadzenia Transakcji, identyfikacji ewentualnych ryzyk związanych z Transakcją, itp.

Usługi te zostały odpowiednio udokumentowane fakturami VAT wystawionymi na Wnioskodawcę przez czynnych podatników podatku VAT, którzy wykonali ww. Usługi (lub takie faktury zostaną wystawione w przyszłości). VAT naliczony wynikający z tych faktur zostanie przez Wnioskodawcę wykazany w deklaracjach VAT składanych za odpowiednie okresy rozliczeniowe 2016 roku.

Poza wymienionymi wyżej wydatkami z tytułu Usług dostarczonych przez kontrahentów zewnętrznych, Wnioskodawca poniósł również wydatki bezpośrednio warunkujące nabycie udziałów, takie jak np. cena nabycia udziałów, koszty notarialne, itd. W celu uniknięcia wątpliwości Wnioskodawca pragnie podkreślić, iż niniejszym zapytaniem nie są objęte te koszty ponoszone przez Wnioskodawcę, które są poza zakresem opodatkowania VAT lub gdy nabywane usługi są zwolnione z opodatkowania VAT.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:

Czy Wnioskodawcy przysługuje pełne prawo do odliczenia podatku naliczonego VAT, zapłaconego w cenie nabycia Usług?

Zdaniem Wnioskodawcy, Stronie przysługuje pełne prawo do odliczenia podatku naliczonego VAT, zapłaconego w cenie nabycia Usług.

Uzasadnienie stanowiska Wnioskodawcy

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych VAT, podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego (z wyjątkami niemającymi zastosowania w niniejszym stanie faktycznym/opisie zdarzenia przyszłego).

Z powyższego wynika, że warunkiem odliczenia podatku VAT naliczonego przez zarejestrowanego podatnika VAT czynnego w rozliczeniu za dany okres rozliczeniowy jest związek nabytych usług z czynnościami tego podatnika podlegającymi opodatkowaniu VAT (takie usługi powinny też być odpowiednio udokumentowane).

 1. Odliczenie VAT w związku z działalnością przygotowawczą (w przypadku Wnioskodawcy ‑ zapłaconego w cenie Usług)

Prawo do odliczenia podatku naliczonego VAT jest realizacją zasady neutralności podatku VAT dla podatnika tego podatku, przy jednoczesnym opodatkowaniu konsumpcji. Poprzez realizację prawa do odliczenia podatnik nie ponosi faktycznego (ekonomicznego) ciężaru tego podatku. Z zasady neutralności podatku VAT wynika zatem konieczność stworzenia takich mechanizmów prawnych, które umożliwią podatnikowi odliczenie podatku VAT zapłaconego w cenie nabytych towarów i usług wykorzystywanych przez niego do prowadzenia działalności opodatkowanej tym podatkiem. Tym samym, podatek ten nie będzie dla niego stanowił obciążenia ekonomicznego.

Orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (dalej: TSUE) również wskazuje, iż odliczalność podatku VAT jest fundamentalnym prawem podatnika wynikającym z przedmiotowej zasady neutralności podatku VAT. Tym samym, w świetle tej zasady, związek pomiędzy zakupionymi towarami i usługami, a działalnością opodatkowaną podatnika powinien być interpretowany możliwie szeroko, tak, aby zapewnić odliczalność podatku VAT od wszelkich zakupów, które w jakikolwiek sposób wykorzystywane są przez podatnika do prowadzenia działalności opodatkowanej.

Dla skorzystania z uprawnienia do odliczenia podatku VAT naliczonego - zgodnie z zasadą neutralności VAT - kluczowy jest zamiar prowadzenia działalności gospodarczej opodatkowanej VAT. Już sam zamiar jest decydujący, a przedsiębiorca - nawet w fazie czynności przygotowawczych - staje się podatnikiem VAT, który ma prawo do odliczenia podatku VAT.

W związku z tym, należy zgodzić się z wyrokiem NSA z dnia 29 czerwca 1998 r. sygn. I SA/Wr 1235/97, w którym stwierdzono: „Ustawodawca w żadnym z przepisów nie nakazuje jednak podatnikowi analizowania, czy poczynione przez niego zakupy służą do sprzedaży opodatkowanej (...) w terminie, w którym może dokonać obniżenia podatku naliczonego o należny, czy też posłużą czynnościom opodatkowanym w przyszłości”.

Stanowisko takie zostało również wielokrotnie potwierdzone w wyrokach TSUE. W opinii TSUE sam zamiar prowadzenia działalności opodatkowanej powiązany z dokonywaniem zakupów mających służyć temu celowi nadaje podmiotowi status podatnika VAT, już nawet w fazie czynności przygotowawczych. W konsekwencji, podmiotowi dokonującemu czynności przygotowawczych nie można odmówić prawa do odliczenia podatku naliczonego (zob. np. wyroki TSUE w sprawie C-268/83 Rompelman, czy w sprawie C-110/94 INZO).

Biorąc pod uwagę, że w momencie ponoszenia wydatków już sam ich cel uprawnia Wnioskodawcę do odliczenia podatku naliczonego, Wnioskodawca jest uprawniony do obniżenia podatku VAT należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z nabyciem Usług, w rozliczeniu za okres, którym otrzymał prawidłowo wystawione faktury VAT (pod warunkiem, że u sprzedawcy powstał obowiązek podatkowy z tytułu świadczonych Usług). Rozstrzygający jest w praktyce bowiem już sam zamiar Wnioskodawcy rozpoczęcia prowadzenia działalności opodatkowanej VAT.

 1. Związek podatku naliczonego z działalnością opodatkowaną VAT

Dla wystąpienia prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z nabyciem towarów i usług, konieczne jest istnienie związku pomiędzy ponoszonymi wydatkami a świadczonymi czynnościami opodatkowanymi VAT. Ustawa o VAT nie precyzuje jednak, jak ścisły powinien być wspomniany związek, aby podatnik mógł dokonać odliczenia podatku naliczonego VAT. W orzecznictwie sądów administracyjnych jak i w wyrokach TSUE podnosi się, że dla uznania prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony, związek ten może mieć również charakter pośredni. Ponadto w orzecznictwie TSUE utrwalił się pogląd, iż zaangażowanie nabywcy udziałów/akcji w świadczenie usług na rzecz spółki determinuje możliwość odliczenia podatku naliczonego związanego z wydatkami na nabycie tej spółki.

W wyroku Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości z 27 września 2001 r. w sprawie C-16/00 Cibo Participations SA (dalej: Cibo) Trybunał analizował stan faktyczny, w którym Spółka poniosła wydatki na zakup usług dotyczących transakcji przejęcia udziałów w spółkach zależnych. Usługi polegały m.in. na przeprowadzeniu audytu przejmowanych spółek, pomocy w negocjowaniu ceny nabycia udziałów oraz świadczeniu usług prawnych i podatkowych. Następnie Cibo dokonała odliczenia podatku naliczonego związanego z tymi wydatkami. Po przejęciu udziałów w spółkach zależnych rozpoczęła odpłatne świadczenie na ich rzecz usług w zakresie zarządzania ogólnego, administracyjnego, finansowego, handlowego i technicznego. Zdaniem TSUE w sytuacji, gdy spółka holdingowa po przejęciu spółek zależnych wspiera ich funkcjonowanie i świadczy na ich rzecz usługi podlegające VAT, prowadzi działalność gospodarczą w rozumieniu przepisów VI Dyrektywy, a w konsekwencji powinna być uprawniona do odliczenia podatku naliczonego VAT.

Podobne konkluzje płyną z orzeczenia TSUE wydanego w sprawie C-333/91 Sofitam S.A. Wynika z niego, że status podatnika VAT i w konsekwencji możliwość odliczenia naliczonego podatku VAT przysługuje spółce holdingowej, która bezpośrednio lub pośrednio jest zaangażowana w zarządzanie spółkami zależnymi.

W orzeczeniu z dnia 22 lutego 2001 r. w sprawie C-408/98 Abbey National plc TSUE stwierdził, że brak bezpośredniego związku z konkretną czynnością podlegającą opodatkowaniu VAT nie wyklucza prawa do odliczenia podatku VAT w przypadku tzw. kosztów ogólnych działalności podatnika, gdy koszty te mogą być przypisane do działalności podatnika, która opodatkowaniu podlega. Podatnikowi przysługuje wówczas prawo odliczenia podatku naliczonego.

Podobne stanowisko zajął WSA w Warszawie w wyroku z dnia 30 lipca 2006, sygn. akt III SA/Wa 1756/06): „(...) nawet gdyby uznać, iż zakup usług związanych z nabyciem akcji/udziałów nie stanowił kosztu ogólnego działalności Spółki, to w ocenie Sądu, skoro Spółka kupiła akcje po to, aby świadczyć usługi opodatkowane podatkiem od towarów i usług, to nie można twierdzić, że zakup usług związanych z nabyciem akcji, związany był ze sprzedażą niepodlegającą opodatkowaniu”.

Spółka pragnie wskazać również na wyrok WSA w Krakowie w wyroku z 28 maja 2009 r., sygn. I SA/Kr 1576/08, w którym Sąd uznał, że:

wydatki poniesione na badanie śródrocznych i rocznych sprawozdań finansowych, przeprowadzone w celu zwiększenia kapitału spółki w wyniku wprowadzenia akcji na Giełdę Papierów Wartościowych, należy uznać za wydatki stanowiące część ogólnych kosztów spółki, które spełniają tym samym wymogi określone w art. 86 ust 1 ustawy o podatku od towarów i usług. Występuje tutaj związek pośredni polegający na tym, że środki pozyskane poprzez emisję akcji posłużą do zwiększenia w przyszłości sprzedaży podlegającej opodatkowaniu”.

Wobec powyższego, w ocenie Wnioskodawcy dla prawa do odliczenia podatku naliczonego VAT wynikającego z faktur dokumentujących (opisane w stanie faktycznym) wydatki na nabycie Usług związanych z przeprowadzeniem Transakcji, istotne jest istnienie związku między tymi wydatkami, a prowadzoną działalnością opodatkowaną VAT, tj. Usługami Zarządczymi, przy czym wystarczającym jest, aby związek ten był pośredni.

Zdaniem Wnioskodawcy, ze związkiem pośrednim mamy do czynienia w sytuacji, gdy ponoszone wydatki nie mają bezpośredniego odzwierciedlenia w osiąganych obrotach, jakkolwiek ich ponoszenie warunkuje uzyskanie sprzedaży opodatkowanej podatkiem VAT.

Aby jednak można było wskazać, że określone zakupy mają pośredni związek z działalnością opodatkowaną VAT, istnieć musi związek przyczynowo-skutkowy pomiędzy dokonanymi zakupami towarów i usług a powstaniem obrotu. O pośrednim związku dokonanych zakupów z działalnością podatnika można mówić wówczas, gdy zakup towarów i usług przyczynia się pośrednio do uzyskania obrotu przez podatnika poprzez wpływ na ogólne funkcjonowanie przedsiębiorstwa jako całości.

Przenosząc powyższe na sytuację Wnioskodawcy, nabycie Usług miało na celu określenie sytuacji finansowej, podatkowej i prawnej nabywanych udziałów P., zdobycie wiedzy na temat funkcjonowania tego podmiotu, branży oraz relacji ekonomicznych. Dzięki nabytym Usługom Wnioskodawca mógł ocenić należycie skutki ekonomiczne nabycia spółki, a przez to zminimalizować ryzyko finansowe, podatkowe i prawne związane z nabyciem udziałów. Przeprowadzone przez zewnętrznych doradców analizy pozwoliły na opracowanie optymalnej struktury nabycia i finansowania całej Transakcji.

W niniejszym stanie faktycznym, koszty ponoszone przez Wnioskodawcę będące przedmiotem niniejszego wniosku, zostały i będą przez Wnioskodawcę ponoszone w celu prowadzenia działalności gospodarczej opodatkowanej VAT. Są one bowiem związane z obrotami podlegającymi opodatkowaniu VAT (świadczeniem Usług Zarządczych na rzecz P.).

Natomiast sama Transakcja (poprzez zakup oraz objęcie udziałów w P.) determinuje możliwość świadczenia na rzecz Spółki Przejmowanej wskazanych powyżej usług. Wynika to m.in. z faktu, iż świadczenie takich usług skutkuje ujawnieniem poufnych informacji dotyczących funkcjonowania zarówno usługobiorcy, jak i usługodawcy, przez co nie jest możliwe pomiędzy podmiotami niezależnymi. Dlatego gdyby Wnioskodawca nie nabył/objął udziałów w P., nie mógłby świadczyć na jej rzecz Usług Zarządczych opisanych w opisie stanu faktycznego.

Jednocześnie poprzedzenie Transakcji zakupem Usług i poniesieniem innych wydatków związanych z Transakcją było konieczne, bowiem umożliwiło Wnioskodawcy m.in:

 • weryfikację rentowności P. oraz gospodarczej zasadności całego przedsięwzięcia,
 • określenie uwarunkowań prawnych w tym opodatkowania transakcji,
 • przygotowanie struktury finansowania i pozyskania środków niezbędnych do przeprowadzenia Transakcji,
 • identyfikację ewentualnych ryzyk związanych z Transakcją, itp.

W rezultacie poniesienie tych kosztów umożliwiło racjonalne podjęcie i prowadzenie działalności gospodarczej polegającej na wspieraniu działalności P.. Zatem, wiedza, doświadczenie oraz kompetencje uzyskane przez Wnioskodawcę dzięki poniesieniu kosztów związanych z Transakcją, będą w sposób bezpośredni wykorzystywane przez niego do świadczenia Usług Zarządczych na rzecz P., które będą opodatkowane podatkiem VAT według stawki 23%. A zatem Wnioskodawcy powinno w stosunku do tych wydatków przysługiwać pełne prawo do odliczenia naliczonego podatku VAT.

Dodatkowo Wnioskodawca zwraca uwagę, iż usługi świadczone przez niego po planowanym połączeniu będą obejmowały usługi IT, podobne w swoim zakresie do tych, których wykonywanie Spółka rozpocznie już po nabyciu udziałów P., a przed połączeniem. Oznacza to, iż poniesienie kosztów wymienionych w niniejszym wniosku wiązało się również z umożliwieniem Spółce rozszerzenia swojej działalności opodatkowanej w zakresie realizacji projektów IT. Wnioskodawca będzie bowiem świadczył usługi tego rodzaju po Transakcji, a połączenie pozwoli na istotny rozwój tej specjalizacji.

 1. Podsumowanie

Jak wynika z powyższego, w przedmiotowym stanie faktycznym Wnioskodawca spełnił przesłanki uprawniające do odliczenia podatku VAT naliczonego w stosunku do nabywanych Usług, związanych z Transakcją tj.:

 • Poniesienie wydatków przez Wnioskodawcę na nabycie Usług związanych z przeprowadzeniem Transakcji jest związane z wykonywaniem następnie przez niego czynności opodatkowanych VAT (tj. świadczenia Usług Zarządczych na rzecz P. oraz świadczenia usług IT przez Wnioskodawcę);
 • Wnioskodawca jest czynnym podatnikiem VAT;
 • odliczenie podatku naliczonego było każdorazowo odpowiednio udokumentowane (Wnioskodawca już otrzymał lub otrzyma prawidłowo wystawione faktury VAT).

W związku z powyższym nie sposób odmówić Wnioskodawcy prawa do odliczenia podatku naliczonego VAT związanego z wydatkami dotyczącymi przeprowadzenia Transakcji.

Wnioskodawca wskazuje również interpretacje indywidualne wydane w podobnych stanach faktycznych, które potwierdzają prawidłowość prezentowanego przez niego stanowiska:

 • interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 25 czerwca 2013 r., sygn. IPPP1/443‑520/13-3/AW,

Reasumując, Wnioskodawca stoi na stanowisku, iż przysługuje mu pełne prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego przy zakupie Usług związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem Transakcji. Wynika to z faktu, iż nabyte Usługi pozwalają Wnioskodawcy podjęcie działalności opodatkowanej VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r., poz. 710 ze zm.), zwanej dalej ustawą, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Z kolei, stosownie do przepisu art. 86 ust. 1 ustawy, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Z powołanego powyżej przepisu art. 86 ust. 1 ustawy o VAT wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki:

 • odliczenia tego dokonuje czynny, zarejestrowany podatnik podatku od towarów i usług, a także
 • towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

Tym samym, warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi. Jednocześnie przedstawiona w ww. przepisie zasada, wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających temu podatkowi.

Ustawodawca umożliwił jednak podatnikom skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego w określonych terminach, pod warunkiem spełnienia przez nich zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, m.in. tego, że zakupy towarów i usług będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy. Przepis ten określa listę wyjątków, które pozbawiają podatnika prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Dodatkowo zaznaczyć należy, że ustawodawca nie precyzuje w jakim zakresie i w jaki sposób towary i usługi muszą być wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, aby pozwoliło to podatnikowi na odliczenie podatku naliczonego. Związek ten może być bezpośredni lub pośredni.

O związku bezpośrednim dokonywanych zakupów z działalnością gospodarczą można mówić wówczas, gdy nabywane towary lub usługi służą np. dalszej odsprzedaży, bowiem bezpośrednio wiążą się z czynnościami opodatkowanymi wykonywanymi przez podatnika.

Natomiast, ze związkiem pośrednim mamy do czynienia w sytuacji, gdy ponoszone wydatki nie mają bezpośredniego odzwierciedlenia w osiąganych obrotach, jakkolwiek ich ponoszenie warunkuje uzyskanie obrotu opodatkowanego podatkiem od towarów i usług.

Aby jednak można było wskazać, że określone zakupy mają pośredni związek z działalnością, istnieć musi związek przyczynowo-skutkowy pomiędzy dokonanymi zakupami towarów i usług a powstaniem obrotu. O pośrednim związku dokonanych zakupów z działalnością podatnika można mówić wówczas, gdy zakup towarów i usług przyczynia się pośrednio do uzyskania obrotu przez podatnika poprzez wpływ na ogólne funkcjonowanie przedsiębiorstwa jako całości.

Z opisu sprawy wynika, że Sp. z o.o. jest spółką prawa polskiego, która nabyła 100% udziałów w spółce P. Sp. z o.o. (tj. Spółce Przejmowanej), prowadzącej działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług outsourcingowych na rzecz instytucji finansowych w Polsce i za granicą (w części podlegających opodatkowaniu VAT, w części natomiast korzystają ze zwolnienia z VAT). Strona oraz P. są polskimi rezydentami podatkowymi, zarejestrowanymi dla potrzeb VAT w Polsce (jako podatnicy VAT czynni).

Pomiędzy Wnioskodawcą, a P. zostanie podpisana umowa, na podstawie której Wnioskodawca będzie świadczył (przy zaangażowaniu odpowiednio wykwalifikowanych osób, posiadających zarówno „know-how” jak i odpowiednie doświadczenia) na rzecz Spółki Przejmowanej usługi zarządcze obejmujące: monitorowanie działalności Spółki (kontrola sytuacji finansowej), obsługę zadłużenia finansowego Spółki, przestrzeganie zobowiązań kredytowych, doradztwo związane z optymalizacją struktury finansowania, organizację procedur komunikacji Spółki z podmiotami finansującymi, monitorowanie efektywności Spółki oraz doradztwo związane z kontrolą przestrzegania zasad ładu korporacyjnego oraz przygotowania procedur w zakresie współpracy Spółki z Radą Nadzorczą i udziałowcami.

Dodatkowo, dzięki nabyciu Spółki Przejmowanej Wnioskodawca, aktualnie rozwija działalność z szeroko rozumianego zakresu usług z branży IT, bowiem Wnioskodawca zamierza oferować usługi związane z obsługą oraz modyfikacją systemów transakcyjnych (portali www) służących do zawierania umów/pozyskania kontrahenta za pośrednictwem sieci internetowej, w ramach których Spółka modelowo będzie wykonywała takie czynności jak: analiza potrzeb klienta z uwzględnieniem potencjału do rozwoju w ramach sieci internetowej, tzw. interfejsowanie (zapewnienie odpowiedniego wyglądu/kształtu wizualnego danego portalu oraz uwzględnienie w nim logo kontrahenta), badania związane z możliwym zasięgiem danego portalu oraz potencjałem biznesowym oraz udostępnianie (hosting), czyli zapewnienie potencjalnemu kontrahentowi istnienia portalu w sieci internetowej, w sposób umożliwiający mu oraz jego potencjalnym klientom bezproblemowe i szybkie korzystanie z danego systemu transakcyjnego.

Wnioskodawca planuje po 1 stycznia 2017 r. połączenie z P. przeprowadzone przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Wnioskodawcę (po połączeniu Spółka Przejmowana przestanie istnieć), którego celem będzie uproszczenie i uporządkowanie struktury kapitałowej grupy, obniżenie kosztów administracyjnych i zarządczych związanych z funkcjonowaniem odrębnych podmiotów prawnych oraz usprawnienie rozliczeń i przepływów środków pieniężnych w ramach grupy. Ww. połączenia jest również jednym ze zobowiązań podjętych przez Wnioskodawcę względem banku udzielającego kredytu na działalność Wnioskodawcy (na skutek połączenia bank uzyska, bowiem gwarancję, iż jego wierzytelności wynikające z umowy kredytowej uzyskają realne zabezpieczenie w postaci przepływów pieniężnych realizowanych przez przedsiębiorstwo łączonego P.).

W związku nabyciem udziałów P. Wnioskodawca poniósł szereg wydatków na rzecz podmiotów krajowych i zagranicznych w związku z przygotowaniem i przeprowadzeniem Transakcji, tj. koszty doradztwa finansowego, podatkowego oraz prawnego przy transakcji (w tym koszty tzw. badania due diligence), koszty doradztwa gospodarczego i prawnego związanego z pozyskaniem finansowania na Transakcję oraz koszty prowizji i innych opłat bankowych. Poniesienie tych wydatków było konieczne w celu m.in. weryfikacji rentowności P. oraz gospodarczej zasadności całego przedsięwzięcia, określenia uwarunkowań prawnych w tym opodatkowania Transakcji, przygotowania struktury finansowania i pozyskania środków niezbędnych do przeprowadzenia Transakcji, identyfikacji ewentualnych ryzyk związanych z Transakcją, itp.

Usługi te zostały odpowiednio udokumentowane fakturami VAT wystawionymi na Wnioskodawcę przez czynnych podatników podatku VAT, którzy wykonali ww. Usługi (lub takie faktury zostaną wystawione w przyszłości). Podatek VAT naliczony wynikający z tych faktur zostanie przez Wnioskodawcę wykazany w deklaracjach VAT składanych za odpowiednie okresy rozliczeniowe 2016 roku. Ponadto Strona poniosła również wydatki bezpośrednio warunkujące nabycie udziałów, takie jak np. cena nabycia udziałów, koszty notarialne, itd.

Wątpliwości Wnioskodawcy sprowadzają się do tego, czy w związku z nabyciem Usług Stronie przysługuje pełne prawo do odliczenia podatku naliczonego.

Analiza powołanych przepisów prawa w kontekście opisanego stanu sprawy pozwala na uznanie, że poniesione koszty z tytułu nabytych Usług związanych z nabyciem udziałów P. oraz dostarczonych przez podmioty krajowe i zagraniczne mają bezpośredni związek z wykonywanymi przez Spółkę czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług, tj. ze świadczeniem Usług Zarządczych na rzecz P.. Nabycie tychże Usług miało na celu - jak wskazał Wnioskodawca - weryfikację rentowności P. oraz gospodarczej zasadności całego przedsięwzięcia, określenie uwarunkowań prawnych w tym opodatkowania transakcji, przygotowanie struktury finansowania i pozyskania środków niezbędnych do przeprowadzenia Transakcji, identyfikację ewentualnych ryzyk związanych z Transakcją, itp. Nabycie przedmiotowych Usług umożliwiło określenie sytuacji finansowej, podatkowej i prawnej nabywanych udziałów P., jak również zdobycie wiedzy na temat funkcjonowania tego podmiotu, branży oraz relacji ekonomicznych. Ponadto poniesione wydatki doradcze przyczynią się do umożliwienia Spółce rozszerzenia swojej działalności opodatkowanej w zakresie realizacji projektów IT, bowiem po planowanym połączeniu Strona będzie świadczyła usługi IT (usługi podobne w swoim zakresie do tych, których wykonanie Spółka rozpocznie już po nabyciu udziałów P., a przed planowanym połączeniem).

Z uwagi zatem na fakt, że nabycie ww. Usług (związanych z nabyciem udziałów P.) służy wykonywaniu czynności opodatkowanych, to w przedmiotowej sprawie znajdzie zastosowanie cytowany na wstępie art. 86 ust. 1 ustawy o VAT.

W związku ze spełnieniem pozytywnej przesłanki warunkującej prawo do odliczenia podatku naliczonego, jaką jest związek zakupów z wykonywaniem czynności opodatkowanych, Wnioskodawcy (będącemu zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług) przysługuje pełne prawo do odliczenia podatku naliczonego VAT zapłaconego w cenie nabycia Usług, tj. Stronie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu następujących wydatków poniesionych przez Spółkę związanych z nabyciem udziałów P.: kosztów doradztwa finansowego, podatkowego oraz prawnego przy transakcji (w tym kosztów tzw. badania due diligence w poszczególnych dziedzinach), kosztów doradztwa gospodarczego i prawnego związanego z pozyskaniem finansowania na Transakcję oraz kosztów prowizji i innych opłat bankowych.

Mając powyższe na względzie, stanowisko Wnioskodawcy, że Stronie przysługuje pełne prawo do odliczenia podatku naliczonego VAT zapłaconego w cenie nabycia Usług należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania niniejszej interpretacji.

Ponadto tut. Organ informuje, że zgodnie z art. 14na pkt 2 ustawy Ordynacja podatkowa, przepisów art. 14k-14n dotyczących ochrony prawnej wynikającej z zastosowania się Wnioskodawcy do otrzymanej interpretacji nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe przedstawione we wniosku stanowią element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy o podatku od towarów i usług, tj. czynności dokonanych w ramach transakcji, które pomimo spełnienia warunków formalnych ustanowionych w przepisach ustawy, miały zasadniczo na celu osiągnięcie korzyści podatkowych, których przyznanie byłoby sprzeczne z celem, któremu służą te przepisy.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00‑013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz.U. z 2016 r. poz. 718). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skarga powinna czynić zadość wymaganiom pisma w postępowaniu sądowym, a ponadto zawierać: wskazanie zaskarżonej decyzji, postanowienia, innego aktu lub czynności, oznaczenie organu, którego działania, bezczynności lub przewlekłego prowadzenia postępowania skarga dotyczy, określenie naruszenia prawa lub interesu prawnego, w przypadkach, o których mowa w art. 52 § 3 i 4, dowód, że skarżący wezwał właściwy organ do usunięcia naruszenia prawa (art. 57 § 1 pkt 1 - 4 ww. ustawy). Skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydana w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.