1061-IPTPP1.4512.156.2016.1.MSu | Interpretacja indywidualna

Uznanie, iż przy dostawie nieruchomości nie będzie miał zastosowania art. 88 ust. 3a pkt 2 ustawy, oraz prawo do odliczenia podatku VAT z faktury dokumentującej zakup nieruchomości.
1061-IPTPP1.4512.156.2016.1.MSuinterpretacja indywidualna
 1. czynności opodatkowane
 2. nieruchomości
 3. prawo do odliczenia
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 6 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 10 lutego 2016r. (data wpływu 16 lutego 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie uznania, iż przy dostawie przedmiotowej nieruchomości nie będzie miał zastosowania art. 88 ust. 3a pkt 2 ustawy, oraz prawa do odliczenia podatku VAT z faktury dokumentującej zakup nieruchomości – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 16 lutego 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie:

 • opodatkowania dostawy nieruchomości nabywanej przez Wnioskodawcę,
 • uznania, iż przy dostawie przedmiotowej nieruchomości nie będzie miał zastosowania art. 88 ust. 3a pkt 2 ustawy,
 • prawa do odliczenia podatku VAT z faktury dokumentującej zakup nieruchomości.
We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług (dalej: „VAT”). Spółka zamierza nabyć nieruchomość składającą się z trzech działek ewidencyjnych (dalej: „Nieruchomość”). W dniu 29 października 2015 r. zawarto umowę przedwstępną sprzedaży Nieruchomości. Spółka ma zamiar wykorzystywać nabytą nieruchomość w prowadzonej działalności gospodarczej (opodatkowanej podatkiem VAT).

Sprzedawca Nieruchomości (dalej: „Sprzedawca”) jest zarejestrowany jako czynny podatnik VAT. Intencją Stron jest opodatkowanie VAT transakcji sprzedaży.

Z uwagi na to, iż w stosunku do części Nieruchomości, w chwili sprzedaży, okres pomiędzy pierwszym zasiedleniem, a dostawą Nieruchomości przekroczy dwa lata, Wnioskodawca wraz ze Sprzedającym złożyli właściwemu dla Spółki Naczelnikowi Urzędu Skarbowego, zgodne oświadczenie, na podstawie art. 43 ust. 10 i ust. 11 ustawy o VAT, o wyborze opodatkowania VAT dostawy Nieruchomości. Oświadczenie zawiera dane Spółki i Sprzedawcy, planowaną datę zawarcia umowy dostawy Nieruchomości oraz adres Nieruchomości.

Należy zauważyć, że Nieruchomość, w chwili jej nabycia przez Sprzedającego, była niezabudowana (tj. nie znajdowały się na niej jakiekolwiek naniesienia np. budynki, budowle, ogrodzenia, czy też „uzbrojenie terenu” w postaci sieci wodociągowych, elektrycznych, telekomunikacyjnych itp.). Dostawa Nieruchomości na rzecz Sprzedawcy była opodatkowana VAT – Sprzedawca odliczył VAT z faktury dokumentującej zakup niezabudowanej Nieruchomości. Sprzedawca zabudował Nieruchomość poprzez posadowienie na niej zakładu produkcyjnego, który był wykorzystywany do produkcji sprzedawanych przez niego towarów. Sprzedawca zaprzestał działalności produkcyjnej na Nieruchomości na początku 2014 r.

W związku z tym, że Nieruchomość składa się z trzech działek ewidencyjnych, na których znajdują się różnego rodzaju naniesienia, informacje o dokonanych inwestycjach (naniesieniach) oraz sposobie ich wykorzystania niezbędne na potrzeby analizy konsekwencji VAT planowanej transakcji przedstawiono odrębnie dla każdej z działek.

 1. Działka ewidencyjna nr 1

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego teren, na którym zlokalizowana jest działka stanowi teren budowlany. Działka została zabudowana przez Sprzedawcę i w obecnej chwili znajdują się na niej następujące naniesienia:

 1. Budynek Produkcyjno-Biurowy
  • Budynek został oddany do użytkowania w 2007 r., a Sprzedawcy przysługiwało pełne prawo do odliczenia podatku VAT z tytułu zakupów związanych z budową przedmiotowego budynku.
  • Budynek był rozbudowywany przez Sprzedawcę w latach 2008/2009. Sprzedawcy przysługiwało pełne prawo do odliczenia VAT z tytułu zakupów związanych z rozbudową przedmiotowego budynku.
  • Budynek był wykorzystywany do działalności produkcyjnej Sprzedawcy (do początku 2014 r.).
  • Części budynku zostały wynajęte na podstawie umów najmu (opodatkowanych podatkiem VAT) - pierwsza umowa podpisana została w dniu 30 kwietnia 2014r., data podpisania umowy tożsama jest z datą oddania do użytkowania wynajętej części budynku.
  • Poza wskazanymi powyżej umowami najmu, Sprzedawca nie zawarł innych umów, czy transakcji, na podstawie których budynek zostałby oddany do użytkowania osobom trzecim, w wykonaniu czynności opodatkowanych VAT.
  1. Budynek Techniczny, Stróżówka 1, Stróżówka 2, Zbiornik wody przeciwpożarowy, Podziemny zbiornik przeciwpożarowy
   • Ww. budynki/budowle zostały oddane do użytkowania w 2007 r. Sprzedawcy przysługiwało prawo do odliczenia VAT z tytułu zakupów związanych z budową przedmiotowych budynków.
   • Sprzedawca nie ponosił wydatków na ulepszenie budynków/budowli po ich wybudowaniu.
   • Budynki/budowie były wykorzystywane do działalności produkcyjnej Sprzedawcy (do początku 2014 r.). Nie były one oddawane (w całości lub w części) do użytkowania podmiotom trzecim w wykonaniu czynności opodatkowanych VAT.
   1. Infrastruktura techniczna (wewnętrzny układ komunikacyjny w postaci; dróg dojazdowych, parkingów, chodników, elektryczne linie kablowe, oświetlenie zewnętrzne terenu oraz kanalizacja telekomunikacyjna, zewnętrzna instalacja wodociągowa przeciwpożarowa oraz wody użytkowej, kanalizacja deszczowa i sanitarna, zewnętrzna instalacja gazowa)
    • Infrastruktura została oddana do używania w 2007 r. Sprzedawcy przysługiwało prawo do odliczenia VAT z tytułu zakupów związanych z budową infrastruktury.
    • Infrastruktura była rozbudowywana w 2008/2009 r. Sprzedawcy przysługiwało prawo do odliczenia VAT z tytułu zakupów związanych z ulepszeniem infrastruktury.
    • Infrastruktura była wykorzystywana do prowadzenia działalności produkcyjnej Sprzedawcy (do początku 2014 r.).
    • Parking został częściowo wynajęty na podstawie umów najmu (umowa najmu podpisana została w dniu 31 lipca 2013 r.) – transakcja wynajmu została opodatkowana VAT.
    • Poza wskazaną powyżej umową najmu miejsc parkingowych, Sprzedawca nie zawarł innych umów, czy transakcji, na podstawie których Infrastruktura zostałaby oddana do użytkowania osobom trzecim, w wykonaniu czynności opodatkowanych VAT.

    Ponadto, mając na uwadze treść decyzji nr 78/2007 z dnia 15 lutego 2007 r. o pozwoleniu na budowę na infrastrukturę zewnętrzną (obejmującą (i) drogi dojazdowe, chodniki i parkingi, (ii) elektryczne linie kablowe SN), (iii) oświetlenie zewnętrzne terenu oraz kanalizację telekomunikacyjną, (iv) zewnętrzną instalację wodociągową przeciwpożarową oraz wody użytkowej, (v) kanalizację deszczową oraz sanitarną i (vi) zewnętrzną instalację gazową) zdaniem Sprzedawcy wszystkie naniesienia wchodzące w skład ww. Infrastruktury powinny zostać uznane za budowle w rozumieniu art. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 199 r. Prawo budowlane. W treści decyzji nr 78/2007 żadne z naniesień nie zostało zaklasyfikowane do urządzeń budowlanych. Jak wynika z decyzji wszystkie naniesienia zostały uznane za obiekty budowlane – kategoria obiektu: XXV i XXVI. Zgodnie z art. 3 pkt 1 ustawy Prawo budowlane, obiektem budowlanym może być budynek lub budowla lub budynek małej architektury. W tej definicji nie mieści się pojęcie urządzenia budowlanego. Dodatkowo, wymienione we wniosku naniesienia zostały wprost wymienione w definicji budowli (art. 3 pkt 3 ustawy Prawo budowlane).

    1. Działki ewidencyjne nr 2 i nr 3.

    Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego teren, na którym zlokalizowane są powyższe działki jest terenem budowlanym.

    Działki są, co do zasady, niezabudowane - jedynym naniesieniem jest ogrodzenie. Ogrodzenie zostało posadowione i oddane do użytkowania w 2007 r. Sprzedawcy przysługiwało prawo do odliczenia VAT z tytułu zakupów związanych z budową ogrodzenia. Jednocześnie, nie ponoszono wydatków na ulepszenie ogrodzenia po jego wybudowaniu.

    Działki ewidencyjne nr 2 i nr 3 nie były oddawane do użytkowania podmiotom trzecim w wykonaniu czynności opodatkowanych VAT.

    W celu potwierdzenia prawidłowości stanowiska, iż przedstawiona w opisie zdarzenia przyszłego transakcja podlega opodatkowaniu VAT, Sprzedawca wystąpił z wnioskiem o interpretację przepisów o VAT w tym zakresie. Na wniosek Sprzedającego, Minister Finansów (organ upoważniony - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie) w interpretacji indywidualnej z dnia 29 stycznia 2016 r. (znak: IPPP2/4512-1089/15-4/MT) uznał za prawidłowe stanowisko Sprzedającego, potwierdzając, iż dostawa Nieruchomości powinna zostać opodatkowana VAT. W konsekwencji Sprzedawca opodatkuje VAT dostawę Nieruchomości - Spółka otrzyma fakturę, na której zostanie wykazany VAT.

    Zgodnie z przepisami Ordynacji podatkowej interpretacja uzyskana przez Sprzedającego nie stanowi ochrony dla nabywcy. Jednocześnie dla prawidłowego określenia konsekwencji podatkowych po stronie nabywcy niezbędne jest ustalenie, czy analizowana transakcja podlega opodatkowaniu VAT:

    • na podstawie art. 88 ust. 3a pkt 2 ustawy o VAT Spółce nie będzie przysługiwało prawo do odliczenia VAT z wystawionej przez Sprzedającego faktury dokumentującej sprzedaż Nieruchomości, jeśli okazałoby się, że sprzedaż Nieruchomości nie powinna zostać opodatkowana VAT; co więcej
    • w przypadku gdyby dostawa Nieruchomości objęta była zwolnieniem z VAT, Spółka zobowiązana będzie również uiścić podatek od czynności cywilnoprawnych z tytułu tej transakcji.

    W związku z powyższym Spółka wystąpiła z wnioskiem o interpretację w celu potwierdzenia prawidłowości swojego stanowiska odnośnie opodatkowania VAT opisanej w zdarzeniu przyszłym sprzedaży Nieruchomości.

    Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający jako organ upoważniony (dalej: Dyrektor) postanowieniem z dnia 18 stycznia 2016 r. sygn. IPTPP1/4512-620/15-2/AK odmówił wszczęcia postępowania interpretacyjnego z wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej uznając, iż Spółka nie jest podmiotem upoważnionym do uzyskania takiej interpretacji. Spółka nie zgodziła się ze stanowiskiem Dyrektora i złożyła zażalenie na przedmiotowe postanowienie.

    Niezależnie od ostatecznego rozstrzygnięcia postępowania zażaleniowego, Spółka wnosi o interpretację indywidualną przepisów o VAT w zakresie prawa do odliczenia VAT naliczonego z faktury dokumentującej zakup Nieruchomości.

    Jednocześnie, z uwagi na dodatkową okoliczność stanu faktycznego - wydaną na wniosek Sprzedawcy interpretację indywidualną potwierdzającą opodatkowanie VAT planowanej dostawy Nieruchomości - Spółka wnosi dodatkowo o interpretację przepisów o VAT w tym zakresie.

    W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
    1. (we wniosku przedstawione jako nr 3) Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy zgodnie z którym, w przedstawionym w opisie zdarzenia przyszłego przypadku nie znajdzie zastosowania art. 88 ust. 3a pkt 2 ustawy o VAT wyłączający prawo Spółki do odliczenia VAT z faktury dokumentującej transakcję, która nie podlega opodatkowaniu VAT lub jest zwolniona z VAT z uwagi na to, że opisana w zdarzeniu przyszłym dostawa Nieruchomości podlega opodatkowaniu VAT...
    2. (we wniosku przedstawione jako nr 4) Czy prawidłowe jest stanowisko Spółki, zgodnie z którym Spółce przysługiwało będzie prawo do odliczenia VAT z faktury dokumentującej przedstawioną w opisie zdarzenia przyszłego dostawę Nieruchomości...

    Zdaniem Wnioskodawcy,

    Ad. 1

    W przedstawionym w opisie zdarzenia przyszłego przypadku nie znajdzie zastosowania art. 88 ust. 3a pkt 2 ustawy o VAT wyłączający prawo Spółki do odliczenia VAT z faktury dokumentującej transakcję, która nie podlega opodatkowaniu VAT lub jest zwolniona z VAT z uwagi na to, że opisana w zdarzeniu przyszłym dostawa Nieruchomości podlega opodatkowaniu VAT.

    Ad. 2

    Spółce przysługiwało będzie prawo do odliczenia VAT z faktury dokumentującej przedstawioną w opisie zdarzenia przyszłego dostawę Nieruchomości.

    Jak wskazano powyżej, przedstawiona w opisie zdarzenia przyszłego dostawa Nieruchomości podlegać będzie opodatkowaniu VAT (stanowisko takie potwierdza również interpretacja indywidualna wydana na wniosek Sprzedającego). W konsekwencji faktura wystawiona przez Sprzedającego nie będzie mogła zostać uznana za fakturę dokumentującą transakcję niepodlegającą opodatkowaniu albo zwolnioną z opodatkowania VAT, o której mowa w art. 88 ust. 3a pkt 2 ustawy o VAT.

    Ponadto, jak wskazano w opisie zdarzenia przyszłego, Spółka zamierza wykorzystywać nabytą Nieruchomość w prowadzonej działalności gospodarczej (opodatkowanej podatkiem VAT), w konsekwencji zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT przysługiwało jej będzie prawo do odliczenia VAT z faktury dokumentującej zakup Nieruchomości.

    W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

    Zgodnie z przepisem art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

    W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy o podatku od towarów i usług kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

    Na podstawie art. 87 ust. 1 ww. ustawy w przypadku gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy.

    Ustawodawca stworzył zatem podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w określonych terminach, na określonych zasadach pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, to jest m.in. tego, że zakupy będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy.

    Przepis art. 88 ust. 3a pkt 2 cyt. ustawy, stanowi, iż nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego faktury i dokumenty celne w przypadku gdy transakcja udokumentowana fakturą nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku.

    Oznacza to, że podatnik nie może skorzystać z prawa do odliczenia w odniesieniu do podatku, który jest należny wyłącznie z tego względu, że został wykazany na fakturze w sytuacji, gdy transakcja nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku.

    W świetle art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

    Stosownie do cytowanych wyżej przepisów prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje zarejestrowany, czynny podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi.

    Przedstawiona powyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z usługami i towarami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku lub niepodlegających temu podatkowi.

    W myśl art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

    Pod pojęciem działalności gospodarczej, na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy rozumie się wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

    Zgodnie z powołanymi wyżej przepisami, rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 ustawy, uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do czynności opodatkowanych oraz obniżenia kwoty lub zwrotu podatku należnego może dokonać podatnik który jest zarejestrowany jako podatnik VAT czynny.

    W opisie sprawy Wnioskodawca wskazał, iż jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT. Wnioskodawca zamierza nabyć nieruchomość składającą się z trzech działek ewidencyjnych i wykorzystywać nabytą nieruchomość w prowadzonej działalności gospodarczej (opodatkowanej podatkiem VAT). Nadto, Wnioskodawca wraz ze Sprzedającym złożyli właściwemu Naczelnikowi Urzędu Skarbowego zgodne oświadczenie, na podstawie art. 43 ust. 10 i ust. 11 ustawy, o wyborze opodatkowania VAT dostawy przedmiotowej nieruchomości. Zainteresowany podkreślił, że w celu potwierdzenia, iż przedstawiona w opisie zdarzenia przyszłego transakcja podlega opodatkowaniu VAT, Sprzedawca wystąpił z wnioskiem o interpretację przepisów o VAT w tym zakresie. Na wniosek Sprzedającego, Minister Finansów (organ upoważniony - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie) w interpretacji indywidualnej z dnia 29 stycznia 2016 r. (znak: IPPP2/4512-1089/15-4/MT) uznał za prawidłowe stanowisko Sprzedającego, potwierdzając, iż dostawa Nieruchomości powinna zostać opodatkowana VAT. W konsekwencji Sprzedawca opodatkuje VAT dostawę Nieruchomości, a Wnioskodawca otrzyma fakturę, na której zostanie wykazany VAT.

    Jak wskazano wyżej, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje zarejestrowany, czynny podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Przy czym podstawę do odliczenia stanowią zarówno faktury dokumentujące nabycie przez kupującego towarów i usług, jak i faktury dokumentujące dokonanie całości lub części zapłaty przed nabyciem tych towarów lub wykonaniem usług.

    Zatem, jeżeli transakcja zbycia przez Sprzedającego przedmiotowych działek nie będzie korzystała ze zwolnienia od podatku VAT, lecz będzie czynnością opodatkowaną tym podatkiem, i w związku z tym Wnioskodawca otrzyma prawidłowo wystawioną fakturę VAT, zawierającą kwotę podatku przypadającego na cenę nabycia ww. nieruchomości, to Zainteresowanemu będącemu czynnym, zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług, który zamierza wykorzystywać ten obiekt w pełni w celu wykonywania czynności opodatkowywanych podatkiem VAT, będzie przysługiwało prawo do odliczenia całej kwoty naliczonego podatku VAT, określonej w fakturze dokumentującej transakcję zbycia przez Sprzedającego przedmiotowej nieruchomości.

    Biorąc powyższe pod uwagę stwierdzić należy, że w niniejszej sytuacji spełnione będą warunki wynikające z art. 86 ust. 1 ustawy dające Wnioskodawcy prawo do odliczenia podatku VAT z faktury dokumentującej dostawę na Jego rzecz opisanych we wniosku nieruchomości.

    Mając na uwadze powołane przepisy prawa oraz przedstawiony opis sprawy należy stwierdzić, że Wnioskodawcy, będącemu czynnym, zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług, będzie przysługiwało pełne prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktury dokumentującej dostawę nieruchomości, wystawionej przez Sprzedawcę, w sytuacji, gdy ww. transakcja nie będzie korzystała ze zwolnienia od podatku VAT, lecz będzie stanowiła czynność opodatkowaną tym podatkiem.

    Zatem, skoro Wnioskodawca jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem VAT oraz będzie wykorzystywał nabytą nieruchomość do czynności opodatkowanych VAT, to w sytuacji gdy sprzedaż nieruchomości będzie czynnością opodatkowaną podatkiem VAT, to w sprawie nie będzie miał zastosowania art. 88 ust. 3a pkt 2 ustawy i Wnioskodawcy będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktury dokumentującej dostawę przedmiotowej nieruchomości.

    Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

    Tut. Organ informuje, iż wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie przedstawione w opisie sprawy oraz własnym stanowisku, które nie zostały objęte pytaniem wskazanym we wniosku – nie mogą być zgodnie z art. 14 b § 1 Ordynacji podatkowej – rozpatrzone. W konsekwencji, niniejsza interpretacja dotyczy wyłącznie prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego z faktury dokumentującej zakup nieruchomości.

    Tut. Organ zauważa, że granice szczególnego postępowania podatkowego, którego celem jest uzyskanie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, określa Wnioskodawca występując z konkretnym pytaniem prawnym, wyłącznie w odniesieniu do stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę, co wynika wprost z przepisu art. 14b § 1, § 2 i § 3 ustawy Ordynacja podatkowa. Natomiast na podstawie art. 14c § 1 i § 2 tut. Organ dokonuje oceny stanowiska Wnioskodawcy.

    Z powyższych przepisów wynika, że organ rozpatrując wniosek o wydanie interpretacji nie podejmuje wyjaśnienia stanu sprawy, tj. nie przeprowadza dowodów oraz nie analizuje załączonych do wniosku dokumentów, lecz dokonuje oceny prawnej przedstawionych we wniosku okoliczności w kontekście zadanego pytania przyporządkowanego do danego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego.

    Zaznacza się także, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

    Niniejszą interpretacją załatwiono wniosek w części dotyczącej uznania, iż przy dostawie przedmiotowej nieruchomości nie będzie miał zastosowania art. 88 ust. 3a pkt 2 ustawy, oraz prawa do odliczenia podatku VAT z faktury dokumentującej zakup nieruchomości. Natomiast wniosek w pozostałym zakresie został załatwiony odrębnym rozstrzygnięciem.

    Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego ....., po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną. Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

    Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

    © 2011-2018 Interpretacje.org
    StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
    Działy przedmiotowe
    Komentarze podatkowe
    Najnowsze interpretacje
    Aport
    Gmina
    Koszty uzyskania przychodów
    Najem
    Nieruchomości
    Obowiązek podatkowy
    Odszkodowania
    Pracownik
    Prawo do odliczenia
    Projekt
    Przedsiębiorstwa
    Przychód
    Różnice kursowe
    Sprzedaż
    Stawki podatku
    Świadczenie usług
    Udział
    Zwolnienia przedmiotowe
    Aktualności
    Informacje o serwisie
    Kanały RSS
    Reklama w serwisie
    Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.