0461-ITPP3.4512.595.2016.1.MZ | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy,
W sytuacji gdy towary i usługi nabyte w ramach przedmiotowego projektu posłużą do prowadzenia działalności opodatkowanej, Parkowi będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego lub jego zwrotu w takim zakresie, w jakim wydatki te mają/będą miały związek z wykonywaniem przez Park czynności opodatkowanych, o ile nie zaistnieją przesłanki wyłączające, o których mowa w art. 88 ust. 3a ustawy.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613, z późn. zm.) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Rozwoju i Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 28 września 2016 r. (data wpływu 3 października 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 3 października 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Od dnia 1 stycznia 2012 r. Park Narodowy na mocy ustawy z dnia 18 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody, stał się państwową osobą prawną w rozumieniu art. 9 pkt 14 ustawy o finansach publicznych oraz podatnikiem podatku od towarów i usług. Od stycznia 2012 r. jest jednostką sektora finansów publicznych dotowaną w części z budżetu państwa.

Park Narodowy planuje adaptację i rozbudowę istniejącego budynku „M...” na potrzeby Ośrodka Edukacji Przyrodniczej. Budynek – własność Parku – zlokalizowany jest na działce nr 3/1 w K.,. Pochodzi z lat 20 – tych XX w., jest obiektem wpisanym do rejestru zabytków. Jego atutem jest dobre położenie (1 km od siedziby Parku), blisko ważnej arterii komunikacyjnej, którą jest droga ... . Park posiada projekt budowlany i aktualne pozwolenie na budowę oraz kosztorysy inwestycji.

Ośrodek Edukacji Przyrodniczej będzie składał się z dwóch połączonych budynków. Istniejący budynek zostanie przeznaczony na bazę do prowadzenia zajęć edukacyjnych – pracownia do zajęć dydaktycznych ze stołami i krzesłami, wyposażona w ekran i projektor multimedialny, pracownia laboratoryjna wraz z zapleczem, hall, punkt informacyjno-kasowy, toalety oraz dwa biura pracowników Parku. Na piętrze zaplanowano 5 pokoi biurowych, łazienkę, aneks kuchenny oraz pomieszczenie techniczne. W ośrodku zaplanowano również część ekspozycyjną i konferencyjną, które znajdą się w budynku nowo projektowanym, połączonym przez łącznik. W nowym budynku zlokalizowana będzie ekspozycja przyrodnicza, sala projekcyjno -konferencyjna, toalety, zaplecze socjalne i kotłownia. Zaplanowano również pomieszczenia magazynowe i techniczne do przechowywania i konserwacji eksponatów. Ośrodek będzie ogrzewany przez pompę ciepła wspomaganą solarami do podgrzania wody, zaplanowano również ogniwa fotowoltaiczne. W ramach realizacji zadania cały obiekt zostanie umeblowany, zakupiony zostanie sprzęt do prowadzenia zajęć edukacyjnych i biurowy. Zaplanowano również zagospodarowanie terenu wokół Ośrodka – utwardzenie podjazdów, wykonanie parkingów, adaptacja zieleni wysokiej. Park planuje wykonanie zadaszonej wiaty, placu zabaw dla dzieci.

Park planuje zrealizować ww. prace budowlane w latach 2016-2020 w ramach projektu pn. „...” dofinansowanego z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko perspektywa 2014-2020. W ramach projektu przewidziano:

 • koncepcję zmian funkcjonalno-budowlanych, scenariusz ekspozycji, koncepcję ekspozycji i multimediów,
 • projekt budowlany zamienny,
 • projekt wykonawczy zamienny,
 • przygotowanie dokumentacji wniosku o dofinansowanie.
 • przygotowanie merytoryczne i finansowe wniosku,
 • przygotowanie i przeprowadzenie procedury wyboru wykonawcy prac budowlanych (SIWZ, procedura przetargowa, projekt umowy),
 • roboty budowlane (roboty rozbiórkowe, ziemne, fundamenty, konstrukcje murowe i dachowe, elewacje, ścianki działowe, roboty ślusarskie, tynki, malowanie, posadzki, winda, wyposażenie - meble i urządzenia),
 • roboty sanitarne (sieć wodociągowa, kanalizacyjna, sanitarna, oczyszczalnia, instalacja wod.-kan. wewnętrzna, instalacja kotłowni i co. kolektory słoneczne, przyłącze cieplne, instalacja wentylacji mechanicznej, instalacja pompy ciepła),
 • roboty elektryczne (rozdzielnice elektryczne, linie kablowe WZL, instalacje oświetlenia i gniazd wtykowych, okablowanie strukturalne, system przyzywowy, oświetlenie zewnętrzne, instalacja odgromowa uziom otokowy, instalacja uziemienia punktu podziału, okablowanie i urządzenia SSWiN, instalacja fotowoltaiki, agregat),
 • zagospodarowanie terenu (ogrodzenie terenu, wiata, altana duża z podestem (2 szt.), wiata mała (2 szt.), ławka (8 szt.), mała architektura zabawowa - katalogowe, parkingi, roboty drogowe),
 • ekspozycja i sala audytoryjna (wyposażenie, instalacje i montaż, film edukacyjny),
 • warsztaty dla nauczycieli i organizatorów wycieczek z regionu, cztery 1-dniowe spotkania/warsztaty prezentujące ofertę edukacyjną ośrodka (koszty cateringu, obsługi technicznej, delegacji),
 • tablice informacyjne 2szt,
 • opłata za wykonanie nadzoru inwestorskiego, autorskiego, wynagrodzenia w ramach koordynacji merytorycznej i finansowej projektu, obsługa księgowa, opłata wynagrodzeń w ramach nadzoru technicznego,
 • wyposażenie stanowiska pracy pracownika technicznego (komputer, urządzenie wielofunkcyjne, oprogramowanie, telefon komórkowy, abonament telefoniczny),
 • zakup materiałów biurowych i eksploatacyjnych w ramach projektu.

W związku z realizacją ww. działań powstanie Ośrodek Edukacji Przyrodniczej, w którym będą przeprowadzane płatne zajęcia edukacyjne, pobierane będą opłaty za wstęp do części ekspozycji przyrodniczej. W pomieszczeniach magazynowych będą przechowywane materiały edukacyjne, wydawnictwa do sprzedaży, będą sprzedawane nadwyżki wyprodukowanej energii elektrycznej z systemu fotowoltaicznego, a tym samym Park będzie osiągał przychody w ramach otrzymanego dofinansowania.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy Parkowi Narodowemu posiadającemu aktualnie status państwowej osoby prawnej przysługuje prawo do odliczenia bądź zwrotu podatku w jakiejkolwiek formie w związku z realizacją projektu pn. „...”?

Zdaniem Wnioskodawcy, Parkowi posiadającemu status państwowej osoby prawnej będzie przysługiwać prawo do zwrotu podatku lub prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego zapłaconego przy zakupie towarów i usług w ramach przedmiotowego projektu.

Wszystkie towary i usługi zakupione w ramach dofinansowania POIiŚ perspektywa 2014-2020 dotyczące działalności Parku będą związane ze sprzedażą opodatkowaną towarów i usług. Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług obniżenie kwoty podatku lub zwrot różnicy podatku należnego uzależnione jest od zakresu w jakim nabywane towary i usługi są wykorzystywane do czynności opodatkowanych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Stosownie do art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r., poz. 710, z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Na podstawie art. 7 ust. 1 tej ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Natomiast jak stanowi art. 8 ust. 1 powołanej ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym również:

 1. przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej;
 2. zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji;
 3. świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa.

Nie każda jednak czynność stanowiąca dostawę towarów lub świadczenie usług w rozumieniu art. 5 ustawy podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Aby dana czynność była opodatkowana tym podatkiem musi być wykonana przez podatnika.

Zgodnie z przepisem art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza – według art. 15 ust. 2 ustawy – obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Z kolei w myśl art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15 ustawy, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a) ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Podkreślić należy, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje zarejestrowany, czynny podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, tzn. takich, których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Przedstawiona zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z usługami i towarami, które nie są wykorzystywane przez podatnika do czynności opodatkowanych.

Ustawa o podatku od towarów i usług ustanawia zasadę tzw. „niezwłocznego odliczenia podatku naliczonego”. Zasada ta wyraża się tym, że podatnik, aby skorzystać z prawa do odliczenia podatku naliczonego nie musi czekać aż nabyty towar lub usługa zostaną odsprzedane lub efektywnie wykorzystane na potrzeby działalności opodatkowanej. Istotna jest intencja nabycia – jeśli dany towar (usługa) ma służyć wykonywaniu czynności opodatkowanych wówczas – po spełnieniu wymienionych w art. 86 ustawy wymogów formalnych – odliczenie jest prawnie dozwolone, oczywiście jeżeli nie wyłączają go inne przepisy ustawy lub aktów wykonawczych. Wystarczającym zatem jest, że z okoliczności towarzyszących nabyciu towaru lub usługi, przy uwzględnieniu rodzaju prowadzonej oraz planowanej przez podatnika działalności gospodarczej wynika, że zakup ten dokonany został w celu jego wykorzystania w ramach działalności opodatkowanej. Tym samym podatnik dokonując zakupu towarów czy usług dokonuje ich natychmiastowej alokacji do czynności dających prawo do odliczenia lub niedających takiego prawa.

W myśl natomiast art. 87 ustawy, w przypadku gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy.

Ponadto należy podkreślić, że ustawodawca przyznał podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w całości lub w części lub zwrotu różnicy podatku, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno przesłanek pozytywnych, wynikających odpowiednio z art. 86 ust. 1 lub art. 87 ustawy oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy. Przepis ten określa listę wyjątków, które pozbawiają podatnika prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

W świetle art. 88 ust. 3a ustawy, nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego faktury i dokumenty celne w przypadku gdy:

 1. sprzedaż została udokumentowana fakturami lub fakturami korygującymi:
  1. wystawionymi przez podmiot nieistniejący,
  2. (uchylona);
 2. transakcja udokumentowana fakturą nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku;
 3. (uchylony);
 4. wystawione faktury, faktury korygujące lub dokumenty celne:
  1. stwierdzają czynności, które nie zostały dokonane – w części dotyczącej tych czynności,
  2. podają kwoty niezgodne z rzeczywistością – w części dotyczącej tych pozycji, dla których podane zostały kwoty niezgodne z rzeczywistością,
  3. potwierdzają czynności, do których mają zastosowanie przepisy art. 58 i 83 Kodeksu cywilnego – w części dotyczącej tych czynności;
 5. faktury, faktury korygujące wystawione przez nabywcę zgodnie z odrębnymi przepisami nie zostały zaakceptowane przez sprzedającego;
 6. (uchylony);
 7. wystawiono faktury, w których została wykazana kwota podatku w stosunku do czynności opodatkowanych, dla których nie wykazuje się kwoty podatku na fakturze – w części dotyczącej tych czynności.

Z opisu zdarzenia przyszłego przedstawionego we wniosku wynika, że Park Narodowy – podatnik podatku od towarów i usług – planuje realizację prac budowlanych w ramach projektu pn. „...”. W wyniku przeprowadzonych działań powstanie Ośrodek, w którym będą przeprowadzane płatne zajęcia edukacyjne, pobierane będą opłaty za wstęp do części ekspozycji przyrodniczej, w pomieszczeniach magazynowych będą przechowywane materiały edukacyjne, wydawnictwa do sprzedaży, sprzedawane także będą nadwyżki energii elektrycznej z systemu fotowoltaicznego, a tym samym Park będzie osiągał przychody w ramach otrzymanego dofinansowania. Jak wynika z treści wniosku wszystkie towary i usługi zakupione w ramach ww. projektu będą związane ze sprzedażą opodatkowaną podatkiem od towarów i usług, którą prowadzi Park Narodowy.

Analiza przedstawionego zdarzenia przyszłego oraz treści przywołanych przepisów ustawy prowadzi do stwierdzenia, że — z uwagi na brzmienie art. 86 ust. 1 ustawy — Park Narodowy, jako zarejestrowany czynny podatnik podatku od towarów i usług, ma/będzie miał prawo do odliczenia podatku naliczonego lub jego zwrotu w takim zakresie, w jakim wydatki te mają/będą miały związek z wykonywaniem przez Park czynności opodatkowanych, o ile nie zaistnieją przesłanki wyłączające, o których mowa w art. 88 ust. 3a ustawy.

Końcowo podkreślić należy, że niniejsza interpretacja została wydana na podstawie przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego, co oznacza, że w przypadku, gdy w toku postępowania podatkowego, kontroli podatkowej bądź skarbowej został określony odmienny stan faktyczny, interpretacja nie wywoła w tym zakresie skutków prawnych.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Ponadto tut. Organ informuje, że zgodnie z art. 14na pkt 2 ustawy Ordynacja podatkowa, przepisów art. 14k-14n dotyczących ochrony prawnej wynikającej z zastosowania się Wnioskodawcy do otrzymanej interpretacji nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe przedstawione we wniosku stanowią element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy o podatku od towarów i usług, tj. czynności dokonanych w ramach transakcji, które pomimo spełnienia warunków formalnych ustanowionych w przepisach ustawy, miały zasadniczo na celu osiągnięcie korzyści podatkowych, których przyznanie byłoby sprzeczne z celem, któremu służą te przepisy.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2016 r., poz. 718, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną. Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.