0115-KDIT1-3.4012.677.2018.1.MD | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Prawo do odliczenia podatku naliczonego wykazanego na fakturach dotyczących inwestycji infrastrukturalnej, która będzie służyła świadczeniu czynności opodatkowanych w postaci odpłatnego dostarczania wody i odprowadzania ścieków.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r., poz. 800, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Gminy przedstawione we wniosku z dnia 2 października 2018 r. (data wpływu 10 października 2018 r.), uzupełnionym w dniu 19 listopada 2018 r. (data wpływu), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego wykazanego na fakturach dotyczących inwestycji infrastrukturalnej, która będzie służyła świadczeniu czynności opodatkowanych w postaci odpłatnego dostarczania wody i odprowadzania ścieków – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 10 października 2018 r. został złożony ww. wniosek, uzupełniony w dniu 19 listopada 2018 r., o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego wykazanego na fakturach dotyczących inwestycji infrastrukturalnej, która będzie służyła świadczeniu czynności opodatkowanych w postaci odpłatnego dostarczania wody i odprowadzania ścieków.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Gmina ... (dalej jako „Gmina”) realizuje zadanie pn. „...”, dofinansowane częściowo w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii”.

Zakres zadania został podzielony na dwa etapy.

Etap I obejmuje, wykonanie sieci wodociągowej wraz z przyłączami na odcinku ... oraz wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej wraz z przyłączami (w tym rurociągi, studzienki, przydomowe przepompownie ścieków) na odcinku ....

Etap II obejmuje wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej wraz z przyłączami (w tym rurociągi, studzienki, przydomowe przepompownie ścieków) w miejscowości ....

Stosownie do przepisu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994, z późn. zm.), gmina wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność.

Zgodnie natomiast z art. 6 ust. 1 ww. ustawy, do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów.

Do zadań własnych gminy należy zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty m.in. w sprawach wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz (art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy o samorządzie gminnym).

Zadania z zakresu dostawy wody i odprowadzania ścieków w Gminie realizuje zakład budżetowy pod nazwą Zakład ... (dalej jako „Zakład”), który jest objęty wspólnym rozliczeniem VAT z Gminą.

Po zrealizowaniu zadania wytworzona sieć wodociągowa i kanalizacyjna zostanie nieodpłatnie przekazana do Zakładu i wykorzystywana będzie tylko i wyłącznie do czynności podlegających opodatkowaniu VAT świadczonych na rzecz mieszkańców Gminy (ewentualnie w miarę potrzeb również na rzecz innych podmiotów np. stowarzyszeń, fundacji, podmiotów prowadzących działalność gospodarczą) na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Przychody z tytułu odpłatnego dostarczania wody i odprowadzania ścieków oraz VAT należny będą wykazywane w rejestrach sprzedaży oraz w scentralizowanej deklaracji dla podatku od towarów i usług, którą do urzędu skarbowego składa Gmina.

Infrastruktura nie będzie wykorzystywana w żaden sposób do wytworzona usług zwolnionych od VAT oraz niepodlegających opodatkowaniu VAT, w tym do usług dostarczania wody i odprowadzania ścieków świadczonych na rzecz jednostek organizacyjnych Gminy.

Żadna gminna jednostka nie zostanie podłączona do nowopowstającej infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej, gdyż żadna z nich nie znajduje się w zasięgu tej sieci.

Zadanie w 63,63% wydatków kwalifikowanych będzie finansowane ze środków unijnych. VAT został uznany przez Gminę za koszt niekwalifikowany w projekcie i zostanie poniesiony ze środków własnych Gminy. Planowany okres realizacji przypada na lata 2018-2019.

W trybie właściwym dla zamówień publicznych Gmina wyłoni wykonawcę robót objętych zadaniem oraz podmiot pełniący nadzór inwestorski. Faktury dokumentujące usługi nabyte w ramach projektu będą wystawiane na Gminę. Wnioskodawca jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy Gmina będzie miała prawo do odliczenia w całości lub w części kwot VAT wynikających z faktur otrzymanych przez Gminę i dokumentujących wydatki związane z realizacją zadania pn. „...”?

Zdaniem Gminy:

Będzie jej przysługiwało prawo do odliczenia w całości kwot VAT wynikających z faktur otrzymanych przez Gminę i dokumentujących wydatki związane z realizacją zadania pn. „...”?

Stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r., poz. 1221, z późn. zm.), w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

W myśl art. 15 ust. 6 ustawy o VAT, nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Gminie będzie przysługiwało prawo do odliczenia w całości podatku naliczonego od wydatków związanych z realizacją zadania, ponieważ wytworzona infrastruktura będzie wykorzystywana przez Gminę (za pomocą Zakładu) tylko i wyłącznie do czynności podlegających opodatkowaniu VAT, tzn. takich, których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Gmina będzie miała możliwość obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, jak również Gmina będzie miała prawo do otrzymania z tego tytułu zwrotu różnicy podatku, o którym mowa w art. 87 ust. 1 ustawy o VAT.

Wykonując przedmiotowe zadanie Gmina działa w charakterze podatnika VAT zgodnie z art. 15 ust. 6 ustawy o VAT. Wydatki na realizację zadania będą miały związek z działalnością gospodarczą Gminy prowadzoną za pomocą Zakładu w zakresie odpłatnej dostawy wody i odprowadzania ścieków.

Ponadto infrastruktura wodno-kanalizacyjna wytworzona w wyniku realizacji zadania w żaden sposób nie będzie wykorzystywana do usług świadczonych na rzecz jednostek organizacyjnych Gminy.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Niniejsza interpretacja została wydana na podstawie zdarzenia przyszłego przedstawionego we wniosku. Oznacza to, że gdy w toku postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, bądź celno-skarbowej zostanie określony odmienny stan faktyczny, interpretacja nie wywoła w tym zakresie skutków prawnych.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie opisem zdarzenia przyszłego podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, wydana interpretacja traci swoją aktualność.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

  1. z zastosowaniem art. 119a;
  2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w ..., w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2018 r., poz. 1302, z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.