0115-KDIT1-2.4012.846.2018.1.KK | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Prawo do odliczenia pełnej kwoty podatku naliczonego od wydatków związanych z realizacją inwestycji oraz sposób realizacji prawa do odliczenia podatku.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r., poz. 800, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 12 października 2018 r. (data wpływu 22 października 2018 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia pełnej kwoty podatku naliczonego od wydatków związanych z realizacją inwestycji pn. „...” oraz sposobu realizacji prawa do odliczenia podatku – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 22 października 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia pełnej kwoty podatku naliczonego od wydatków związanych z realizacją inwestycji pn. „...” oraz sposobu realizacji prawa do odliczenia podatku.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenia przyszłe.

Gmina ... jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem VAT i składa deklaracje VAT-7. Z dniem 1 października 2017 r. dokonała centralizacji rozliczeń VAT z podległymi jednostkami. Gmina w ramach wydzielonego referatu gospodarki komunalnej prowadzi zadania w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odbioru ścieków. W związku z tym zawiera umowy cywilnoprawne z mieszkańcami, przedsiębiorcami i z tego tytułu wystawia faktury VAT ze stawką 8%, VAT należny z tytułu sprzedaży wykazuje w deklaracji VAT-7 i odprowadza do Urzędu Skarbowego. Gmina ponosi wydatki inwestycyjne związane z budową infrastruktury kanalizacyjnej i wodociągowej (dalej: „Infrastruktura”).

W 2018 r. Gmina ... planuje rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej i wodnej w miejscowości ... Do końca 2018 r. Gmina planuje zakończyć zadanie inwestycyjne:

  1. Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w m-ści ..., ul. M.

Tworzone poprzez rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej nowe odcinki w m-ści ... przebiegają wzdłuż ulic, przy których znajdują się wyłącznie nieruchomości należące do odbiorców zewnętrznych. Żadne jednostki organizacyjne, jak i żadna z nieruchomości będących w posiadaniu Gminy nie znajdują się w obszarze tworzonych w ramach Inwestycji nowych odcinków sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Otrzymane w wyniku realizacji inwestycji środki trwałe będą wykorzystywane tylko do działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
  1. Czy Gminie będzie przysługiwało prawo do odliczenia 100% podatku naliczonego w ramach zadania „...?
  2. W jaki sposób Gmina powinna dokonać odliczenia podatku naliczonego od wydatków na budowę Infrastruktury wodno-kanalizacyjnej?

Zdaniem Wnioskodawcy, będzie przysługiwało prawo do pełnego odliczenia podatku VAT na zasadach ogólnych od wydatków poniesionych na realizację zadania: „...”.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15 przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o VAT, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności. Nie uznaje się jednak za podatników organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych (art. 15 ust. 6 ustawy o VAT).

Oznacza to, że Gmina w ramach wydzielonego referatu gospodarki komunalnej prowadząc zadania w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odbioru ścieków dokonuje odpłatnego świadczenia usług odprowadzania ścieków i dostarczania wody na podstawie umów cywilnoprawnych zawartych z usługobiorcami. Do obliczania podatku VAT naliczonego od zakupionych towarów i usług wykorzystywanych zarówno w działalności gospodarczej jak i innej działalności, np. realizacji zadań publicznych nie będących działalnością gospodarczą w rozumieniu ustawy o VAT, Gmina stosuje prewspółczynnik (art. 86 ust. 2c ustawy o VAT).

W związku z wyżej wymienionym zadaniem inwestycyjnym, Gmina będzie wykorzystywać wybudowaną infrastrukturę wodno-kanalizacyjną wyłącznie do czynności opodatkowanych podatkiem VAT w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. W związku z tym nie będzie miała obowiązku stosowania „preproporcji”, o której mowa w art. 86 ust. 2a ustawy o VAT, będzie mogła dokonywać odliczenia w wysokości 100% VAT naliczonego od wydatków inwestycyjnych na powyższą działalność.

Gmina uważa, że z w związku z realizacją zadania „...” będzie miała prawo do pełnego odliczenia VAT-u naliczonego z faktur zakupowych, gdyż cała wybudowana infrastruktura będzie wykorzystywana do działalności gospodarczej, cała sprzedaż będzie fakturowana ze stawką 8% podatku VAT. Infrastruktura nie będzie wykorzystywana do odbierania ścieków od jakichkolwiek gminnych jednostek budżetowych, świetlic wiejskich, remiz oraz innych budynków należących do Gminy. Infrastruktura ta będzie wykorzystywana wyłącznie do świadczenia usług opodatkowanych na rzecz zewnętrznych odbiorców. Zadanie to zostanie sfinansowane środkami własnymi Gminy.

Gmina będzie miała prawo do odliczenia podatku zawartego w fakturach związanych z budową Infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w rozliczeniu za okresy, w których zostaną łącznie spełnione następujące przesłanki: powstanie obowiązek podatkowy w stosunku do nabywanych towarów lub usług, a Gmina otrzyma fakturę dokumentującą ich nabycie - zgodnie z art. 86 ust. 10 i 10b ustawy o VAT. Mając na uwadze, iż obowiązek podatkowy w przypadku usług budowlano-montażowych powstaje z chwilą wystawienia faktury, w praktyce Gmina będzie mogła zrealizować prawo do odliczenia w rozliczeniu za okres otrzymania faktury od wykonawcy robót budowlanych. Jeśli Gmina nie zrealizuje tego uprawnienia w rozliczeniu za okres otrzymania faktury, wówczas będzie mogła obniżyć kwotę podatku należnego w deklaracji podatkowej za jeden z dwóch następnych okresów rozliczeniowych (art. 86 ust. 11 ustawy o VAT).

Jednocześnie, w świetle art. 86 ust. 13 ww. ustawy, jeżeli podatnik nie dokonał obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, w terminach o których mowa w ust. 10, 10d, 10e, i 11, może on obniżyć kwotę podatku należnego przez dokonanie korekty deklaracji podatkowej za okres, w którym powstało prawo do obniżenia podatku należnego, nie później jednak niż w ciągu 5 lat, licząc od początku roku, w którym powstało prawo do obniżenia podatku należnego.

Oznacza to, że jeżeli Gmina nie odliczy podatku naliczonego z faktur związanych z wydatkami na Infrastrukturę kanalizacyjną i wodociągową w ww. okresach, to po ich upływie, będzie mogła dokonać korekty stosownych deklaracji VAT za okres, w którym powstało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, nie później jednak niż w ciągu 5 lat, licząc od początku roku, w którym powstało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, gdyż cała infrastruktura będzie wykorzystywana do działalności gospodarczej, cała sprzedaż będzie fakturowana ze stawką 8% podatku VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionych zdarzeń przyszłych jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Informuje się, iż wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) wnioskodawcy. Inne kwestie przedstawione w opisie sprawy, które nie zostały objęte pytaniem, w szczególności kwestia prawidłowości zastosowania obniżonej stawki podatku nie może być - zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej - rozpatrzona.

Jednocześnie należy wskazać, że w zakresie sposobu realizacji prawa do odliczenia podatku naliczonego od wydatków na budowę infrastruktury wodno-kanalizacyjnej interpretację wydano przy założeniu, że powstał już obowiązek podatkowy w stosunku do usług budowlano-montażowych udokumentowanych otrzymanymi przez Gminę fakturami.

Końcowo należy zaznaczyć, że interpretację wydano na podstawie przedstawionych we wniosku zdarzeń przyszłych, co oznacza, że w przypadku, gdy w toku postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, bądź celno-skarbowej zostanie określony odmienny stan faktyczny, interpretacja nie wywoła w tym zakresie skutków prawnych.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

  1. z zastosowaniem art. 119a;
  2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zdarzeń przyszłych przedstawionych przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona interpretacja traci swoją aktualność.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku Al. Zwycięstwa 16/17, 80-219 Gdańsk, w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2018 r., poz. 1302, z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.