0115-KDIT1-2.4012.554.2018.1.AW | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z modernizacja oświetlenia ulicznego.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r., poz. 800, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 10 lipca 2018 r. (data wpływu 18 lipca 2018 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku naliczonego z tytułu wydatków poniesionych na realizację projektu pn. „......” - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 18 lipca 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku naliczonego z tytułu wydatków poniesionych na realizację projektu pn. „......”.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Miasto będzie realizowało projekt pn. „......”. Jest zainteresowane otrzymaniem dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa (...) na lata 2014-2020.

Celem Projektu jest zastąpienie obecnego oświetlenia, charakteryzującego się wysokim zużyciem energii i wysokimi kosztami napraw, poprzez wprowadzenie oświetlenia energooszczędnego. Przedmiotem Projektu jest modernizacja oświetlenia ulicznego, w oparciu o zastosowanie energooszczędnych opraw ledowych. Poprzez montaż efektywnego energetycznie oświetlenia ulicznego nie tylko zmniejszy się energochłonność sektora publicznego oraz zapotrzebowanie na energię na terenie Miasta, ale również zwiększy się bezpieczeństwo ruchu kołowego i pieszego.

W ramach powyższego przedsięwzięcia zaplanowano modernizację lamp oświetleniowych w ulicach B. i W., tj. demontaż istniejących opraw oświetleniowych i wysięgników do opraw oświetleniowych oraz montaż nowych wysięgników i opraw, wraz z podłączeniem. W ramach realizowanego przedsięwzięcia w ul. W. nastąpi rozbiórka 9 szt. istniejących słupów betonowych z oprawami sodowymi. W ich miejsce zamontowanych zostanie 10 szt. słupów oświetleniowych stalowych, ocynkowanych, wgłębnych, bez fundamentu z częścią przeznaczoną do wkopu o wysokości 5 m w ilości 10 szt., wraz z oprawą oświetleniową LED 38W, 4013Lm z redukcją mocy. Natomiast w ul. B. projektuje się wymianę istniejących opraw oświetleniowych typu SL-10/250 250W na energooszczędne oprawy ze źródłem LED o mocy 60W i strumieniu świetlnym min 8600 Im, z redukcją mocy, w ilości 27 szt. Modernizowana infrastruktura w całości stanowi majątek Miasta. Zadania w ramach Projektu realizowane są przy wsparciu firm zewnętrznych (na podstawie umów cywilnoprawnych zawartych z wykonawcami). Na fakturach dokumentujących zakup towarów i usług związanych z jego realizacją Miasto widnieje i będzie widniało jako nabywca. Oświetlenie uliczne służy ogółowi mieszkańców miasta i innych osób. Nie przewiduje się odpłatności za korzystanie przez mieszkańców (ani innych osób) z oświetlenia ulicznego, które powstanie w związku z realizowanym Projektem. Infrastruktura wytworzona w ramach Projektu zarówno w trakcie, jak i po jego zakończeniu, w żaden sposób nie będzie bezpośrednio wykorzystywana do czynności opodatkowanych podatkiem VAT po stronie Miasta. Nie przewiduje ono też pośredniego wykorzystania efektów Projektu do czynności opodatkowanych VAT. Majątek powstały wskutek realizacji przedmiotowej inwestycji będzie stanowił majątek Miasta i będzie służył wyłącznie zaspokajaniu zbiorowych potrzeb wspólnoty. Wobec tego, Miasto nie pobiera i nie będzie pobierało od nikogo żadnych opłat z tytułu korzystania z przedmiotowego oświetlenia.

Miasto z dniem 1 stycznia 2017 r. dokonało centralizacji rozliczeń podatku VAT z podległymi jednostkami.

Podatnikiem i stroną w kontaktach na zewnątrz jest wyłącznie Miasto i to ono świadczy usługi opodatkowane i ma prawo do odliczenia VAT naliczonego, a zakład budżetowy, jak i jednostki budżetowe, nie posiadają odrębności podatkowej na gruncie przepisów w zakresie podatku od towarów i usług, czyli wszelkie czynności przez nie wykonywane na rzecz osób trzecich rozliczane są przez Miasto, a czynności dokonywane w ramach Miasta, zarówno pomiędzy jednostkami budżetowymi jak i zakładem budżetowym, mają charakter wewnętrzny. Miasto wykonuje zadania nałożone na nie odrębnymi przepisami prawa, dla których zostało powołane, a głównym jego obowiązkiem jest realizacja zadań publicznoprawnych. Niemniej jednak, wybrane czynności Miasto wykonuje na podstawie zawieranych umów cywilnoprawnych i traktuje je jako podlegające ustawie o VAT.

Miasto, jako czynny podatnik podatku od towarów i usług, nie ma możliwości odzyskania podatku naliczonego, bowiem wydatki poniesione w związku z planowaną realizacją przedmiotowego projektu nie mają związku z czynnościami opodatkowanymi, które wykonuje w ramach prowadzonej działalności: wieczyste użytkowanie gruntów, dzierżawa gruntów, sprzedaż mienia komunalnego oraz zarządzanie nieruchomościami mieszkalnymi i lokalami użytkowymi. Wymienione powyżej opodatkowane czynności nie mają związku z planowaną inwestycją. Zakupione w ramach projektu towary i usługi nie będą służyły wykonywaniu czynności opodatkowanych, a między nimi nie istnieje - udokumentowany związek. Zatem w świetle powołanego art. 86 ust. 1 ustawy, Miasto nie ma możliwości odliczenia podatku od towarów i usług od poniesionych wydatków na zrealizowanie przedmiotowych zakupów, albowiem towary i usługi, które zostaną nabyte przy udziale środków unijnych, nie posłużą czynnościom opodatkowanym.

Ponadto, w ramach przedmiotowej inwestycji Miasto nie ma możliwości odzyskania podatku naliczonego na podstawie zasad określonych w rozdziale 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu podatku jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów i usług (Dz. U. z 2017 r., poz. 1686). W rozporządzeniu tym przewidziano przypadki, w których kwota podatku naliczonego może być zwrócona jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług finansowanego ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej, oraz warunki i tryb dokonywania tego zwrotu. Miasto uznało, że pozyskane na realizację przedmiotowego projektu środki nie są środkami bezzwrotnej pomocy zagranicznej, o której mowa w § 8 ust. 3 i 4 tego rozporządzenia. Z tytułu zrealizowanego projektu Miasto nie będzie uzyskiwać przychodów, a także zawierać w związku z tą inwestycją umów cywilnoprawnych.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy Miastu przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT w odniesieniu do wydatków związanych z realizacją Projektu?

Zdaniem Wnioskodawcy: rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ustawy uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary usługi były wykorzystywane przez zarejestrowanego, czynnego podatnika podatku VAT w ramach działalności gospodarczej do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. Podstawowym warunkiem, który należy spełnić aby mieć prawo do odliczenia podatku VAT, jest związek dokonywanych nabyć towarów i usług ze sprzedażą uprawniającą do dokonywania takiego odliczenia, czyli sprzedażą generującą podatek należny. W omawianej sprawie związek taki nie występuje. Opisana inwestycja realizowana będzie w ramach zadań własnych Miasta, o których mowa w ustawie o samorządzie gminnym, i nie będzie miała związku ze sprzedażą opodatkowaną VAT. Konsekwentnie, zakupionych w ramach przedmiotowej inwestycji towarów i usług Miasto nie będzie nabywać w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy. Dlatego, zdaniem Miasta, nie ma prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących wydatki związane z realizacją Projektu.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

  1. z zastosowaniem art. 119a;
  2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona interpretacja traci swoją aktualność.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2018 r., poz. 1302) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.