0115-KDIT1-2.4012.434.2018.1.PS | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego przy realizacji projektu.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r., poz. 800, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 11 czerwca 2018 r. (data wpływu) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku naliczonego przy realizacji projektu pn. „XXX” – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 11 czerwca 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku naliczonego przy realizacji projektu pn. „XXX”.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Gmina jest zarejestrowanym i czynnym podatnikiem VAT od dnia 8 stycznia 2004 r. W ramach prowadzonej działalności dokonuje zakupów towarów i usług. Gmina wykonuje zadania nałożone na nią odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których została powołana. Zdecydowana większość z tych zadań jest realizowana przez Gminę w ramach reżimu publicznoprawnego. Wybrane działania podejmowane są przez Gminę na podstawie zawieranych umów cywilnoprawnych. Takie działania co do zasady podlegają regulacjom VAT i w konsekwencji Gmina wykonuje je jako podatnik VAT. W ramach czynności wykonywanych na podstawie umów cywilnoprawnych wykonuje czynności opodatkowane VAT według odpowiednich stawek. Transakcje te Gmina dokumentuje fakturami oraz wykazuje w rejestrze sprzedaży i deklaracjach VAT. Dokonuje również czynności niepodlegających opodatkowaniu VAT oraz zwolnionych od tego podatku, te transakcje są również uwzględniane w rejestrze sprzedaży i deklaracjach VAT. Pozostałe działania są realizowane przez Gminę w ramach obowiązków publicznoprawnych, a więc traktowane jako czynności spoza zakresu opodatkowania VAT (Gmina nie wykazuje tych czynności w rejestrze VAT oraz w deklaracjach). Mogą to być działania zarówno polegające na uzyskiwaniu określonych wpływów (w szczególności dochody z podatku rolnego, nieruchomości oraz udziały w podatkach dochodowych, dotacje, subwencje itp.) jak również niezwiązane z uzyskiwaniem wpływów, w szczególności budowa ogólnodostępnej infrastruktury gminnej, jak drogi, chodniki, oświetlenie, place zabaw, etc. Z realizacją wszelkich powyższych czynności wykonywanych przez Gminę, tj. pozostających w zakresie oraz poza zakresem opodatkowania VAT, wiążą się wydatki z nimi związane pośrednio lub bezpośrednio. Wydatki te co do zasady dokumentowane są fakturami VAT wystawianymi przez dostawców danych usług bądź towarów. W odniesieniu do podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących wydatki, które są ponoszone bezpośrednio i wyłącznie z wykonywaniem czynności podlegających opodatkowaniu VAT Gmina korzysta z prawa do odliczenia podatku naliczonego stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. W tym celu dokonuje bezpośrednio przyporządkowania kwot podatku naliczonego do wydatków związanych z czynnościami opodatkowanymi VAT i odlicza podatek w całości.

Gmina za pośrednictwem LGD „XXX” w dniu 13 kwietnia 2018 r. podpisała umowę z Urzędem Marszałkowskim Województwa Nr XXX dla projektu pn. „XXX” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020, w ramach działania „XXX”. W ramach projektu zostanie zmodernizowanych i wyposażonych w stoły i krzesła sześć świetlic wiejskich w miejscowościach A., J., K., W., M. i W. Modernizacja obiektów będzie polegać między innymi na: remoncie dachu wraz z montażem rynien, wymianą nieszczelnych okien i drzwi, wykonaniu instalacji elektrycznej, malowaniu ścian i sufitu oraz położeniu terakoty.

Zadanie realizowane w ramach projektu będzie finansowane do 63,63 % poniesionych kosztów kwalifikowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz w co najmniej 36,37 % będą stanowiły środki własne pochodzące z kredytu bankowego. Umowa o dofinansowanie obejmuje dofinansowanie kosztów kwalifikowanych w skład których wchodzą zarówno koszty modernizacji wraz z zakupem wyposażenia, jak i VAT. Po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym zostanie podpisana umowa na przeprowadzenie modernizacji i wyposażenie świetlic wiejskich. Za wykonane zadanie, po odbiorze przez przedstawicieli Gminy, wykonawca otrzyma należność na podstawie przedłożonej faktury VAT wystawionej na Gminę, z zastosowaniem NIP nadanego Gminie. Opisany we wniosku projekt realizowany będzie w związku z działalnością statutową gminy i należy do zadań wymienionych z art. 7 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, z późn.zm.). Planowane do modernizacji budynki świetlic w ww. miejscowościach są własnością Gminy, natomiast budynek świetlicy wraz z gruntem na którym się znajduje w M. oraz grunt pod budynkiem świetlicy w J. są własnością WW, z którymi Gmina podpisała bezpłatne umowy użyczenia na okres 10 lat, po tym terminie Gmina zobowiązała się zwrócić przedmiot użyczenia właścicielom. Gmina zmodernizowane budynki będzie wykorzystywała wyłącznie na cele publiczne, tj. czynności zwolnione od podatku od towarów i usług. Gmina obecnie nie wynajmuje i nie zamierza w przyszłości wynajmować odpłatnie budynków świetlic do celów komercyjnych. Inwestycja w żaden sposób nie będzie generowała dochodu, budynki nie będą służyły czynnościom opodatkowanym.

Zgodnie z wytycznymi programowymi wydanymi przez Instytucję Zarządzającą Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 -2020 w projektach, w których podatek od towarów i usług (VAT) określony został we wniosku o dofinansowanie projektu jako wydatek kwalifikowalny Gmina we własnym imieniu zobowiązana jest do uzyskania interpretacji indywidualnej Ministra Finansów w zakresie prawa do odliczenia VAT od nakładów poniesionych w projekcie w sprawie braku możliwości odzyskania VAT.

Otrzymana interpretacja będzie stanowić załącznik do wniosku o płatność będący podstawą ubiegania się o środki finansowe z tytułu pomocy z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 -2020.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy Gmina ma prawo do odliczenia VAT wynikającego z faktur VAT dokumentujących wydatki na realizację ww. zadania?

Zdaniem Wnioskodawcy, nie przysługuje prawo do odliczenia VAT wynikającego z faktur dokumentujących wydatki związane z ww. zadaniem. Biorąc pod uwagę opisany stan faktyczny, zdaniem Gminy, nie zostały spełnione warunki do zaistnienia prawa do odliczenia VAT, z uwagi na to, że usługa nabyta w związku z planowaną modernizacją i wyposażeniem świetlic wiejskich nie będzie wykorzystana do czynności opodatkowanych. Zgodnie z art. 15 ust. 6 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami, dla realizacji których zostały one powołane. Realizacja ww. projektu odbywać się będzie w ramach władztwa publicznego i Gmina wykonując to zadanie będzie działała jako organ administracji publicznej i będzie mogła korzystać ze środków prawnych o charakterze władczym. W takim ujęciu Gmina bez wątpienia nie będzie mogła być uznana za podatnika, gdyż będzie realizować ona w tym zakresie zadania własne służące zaspakajaniu zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej.

Ponadto podstawowym warunkiem, którego spełnienie analizowano w aspekcie prawa do odliczenia VAT, jest związek dokonywanych nabyć towarów i usług ze sprzedażą uprawniającą do dokonywania takiego odliczenia, czyli sprzedażą generującą podatek należny. W omawianej sprawie taki nie występuje. Gmina będzie realizowała opisany projekt w ramach zadań własnych nałożonych na nią ustawą o samorządzie gminnym, zatem w tym zakresie będzie działała w ramach reżimu publicznoprawnego. Tym samym Gmina nie będzie ponosiła wydatków w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, tym samym nabywając towary bądź usługi nie będzie działała w charakterze podatnika VAT. Zatem, w omawianej sprawie warunki uprawniające do odliczenia nie będą spełnione. Ponadto Gmina nie będzie miała możliwości, ani w całości ani w części odzyskania, czy odliczenia VAT naliczonego z tytułu realizowanego projektu, ponieważ wynika z tego, że w analizowanym przypadku nie będą spełnione wskazania w art. 86 ust. 1 ustawy - przesłanki warunkujące prawo do odliczenia podatku naliczonego.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 ustawy Ordynacja podatkowa, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

  1. z zastosowaniem art. 119a;
  2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona interpretacja traci swoją aktualność.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2018 r., poz. 1302) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.