0115-KDIT1-2.4012.318.2018.1.KSZ | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r., poz. 800) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 26 kwietnia 2018 r. (data wpływu 7 maja 2018 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku naliczonego z tytułu wydatków związanych z realizacją projektu pn. „W.” – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 7 maja 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek, o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku naliczonego z tytułu wydatków związanych z realizacją projektu pn. „W.”.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Stowarzyszenie świadczy usługi statutowe, które zgodnie z art. 43 ust. 1 ustawy o VAT są świadczone przez Stowarzyszenie nieodpłatnie, czyli bez wynagrodzenia. Stowarzyszenie nie prowadzi odpłatnej działalności gospodarczej. W związku z powyższym Stowarzyszenie nie jest podatnikiem podatku od towarów i usług. Aktualnie Stowarzyszenie realizuje umowę przyznania pomocy na operację z zakresu projektu grantowego realizowanego przez Lokalną Grupę Działania „...” w ramach PROW na lata 2014-2020 działanie 19. „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”. Nazwa projektu: „W.”.

D. to impreza o randze wojewódzkiej odbywająca się na terenie Gminy w miejscowości M., która promuje lokalne wyroby i tradycje związane z działalnością rybacką. Impreza ta odbywa się corocznie.

Niniejsza operacja obejmuje pokrycie części kosztów organizacji imprezy promocyjnej przez Stowarzyszenie. Impreza ta ma na celu promocję produktu regionalnego jakim jest Karp Królewski, oraz potrawy z niego wykonywane. Realizacja zaplanowanego działania obejmuje organizację pokazu kulinarnego potraw z produktów lokalnych wykonanych przez profesjonalnego kucharza, ponadto zostanie zorganizowany konkurs na potrawy regionalne w pięciu kategoriach o tytuł „K.”:

  • karp smażony, duszony, pieczony, grillowany, wędzony;
  • karp faszerowany;
  • karp marynowany i w galaretach oraz przetworzony w podobny sposób;
  • ciasta i desery;
  • nalewki.

Stowarzyszenie w ramach współorganizacji zrealizuje blok konkursowy oraz zajęcia i animacje dla dzieci i młodzieży (grupa defaforyzowana), by poprzez takie działania wskrzesić tradycje kulinarne w tej grupie docelowej.

W ramach operacji przewidziano pokrycie kosztów zakupu nagród za pierwsze trzy miejsca w konkursie na potrawy regionalne o tytuł „K.” w 5 kategoriach – sprzęt AGD 2.550,00 zł, pokrycie wynagrodzenia dla prowadzącego pokaz kulinarny 3.000,00 zł, zabawy dla dzieci przeprowadzone przez animatorów - 2 godz./2 osoby koszt 600,00 zł, kosztów wynajmu sceny, nagłośnienia w kwocie 7150,00 zł który jest niezbędny do przeprowadzenia w/w działań.

W ramach realizacji i promocji projektu Wnioskodawca zamieści informację o źródłach dofinansowania realizacji projektu ze środków PROW 2014-2020 na wdrażanie LSR Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „...” wraz z odpowiednimi logotypami: na portalu gminnym, stronie internetowej Gminnego Ośrodka Kultury oraz prasie lokalnej oraz na stronie internetowej LGD „...”.

Celem realizacji projektu jest promocja walorów naturalnych i turystycznych Gminy i obszaru LGD „...” poprzez upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży jak i dorosłych informacji o zasobach przyrodniczych, krajobrazowych i atrakcjach turystycznych.

Obszar ten charakteryzuje się dużą liczbą stawów rybnych oraz dużą lesistością związaną z kompleksem leśnym „L.”. Walory gospodarcze obszaru oparte są na działalności związanej z chowem i hodowlą ryb słodkowodnych, dlatego też miejscem realizacji imprezy jest malowniczo położona miejscowość M. odzwierciedlająca wszystkie walory lokalne obszaru.

Wskaźniki produktu - organizacja 1 imprezy promocyjnej o zasięgu regionalnym. Dokumentem weryfikującym niniejszy wskaźnik będzie protokół z imprezy promocyjnej oraz faktury VAT.

Wskaźnik rezultatu operacji - udział 2000 osób w imprezie promującej lokalne produkty. Dokumentem weryfikującym niniejszy wskaźnik będzie dokumentacja fotograficzna z imprezy promocyjnej. D. jest imprezą ogólnodostępną, na którą przybywają mieszkańcy Gminy oraz goście z województwa XY i XX. Projekt przyczynia się do podniesienia jakości życia społeczności lokalnej poprzez promocję lokalnych zasobów jednak zasięg działań promocyjnych w tym przypadku ma charakter ponad lokalny. Bezpośrednimi odbiorcami imprezy są przede wszystkim mieszańcy Gminy.

Z uwagi na fakt, iż wnioskodawca nie jest czynnym podatnikiem podatku VAT i nie składa deklaracji VAT-7 może zaliczyć poniesione wydatki brutto jako koszt kwalifikowany, który w całości podlega zwrotowi w ramach wniosku o płatność.

Brak stosownego dokumentu z KIS uniemożliwi zaliczenie poniesionych wydatków brutto jako koszt kwalifikowany.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy Stowarzyszenie będzie miało możliwość odliczenia podatku naliczonego w całości lub w części z zakresu realizowanego ww. projektu grantowego w ramach PROW na lata 2014-2020 działanie 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy Leader” na podstawie umowy przyznania pomocy nr... z dnia....z Lokalną Grupą Działania „...”?

Zdaniem Wnioskodawcy, nie będzie miał możliwość odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją ww. projektu w rozumieniu art. 15 ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r.

Otrzymanie powyższej interpretacji podatkowej jest niezbędne celem złożenia wniosku do Lokalnej Grupy Działania „...”.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r., poz. 1221, z późn. zm.), w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Na mocy art. 86 ust. 2 pkt 1 ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu:

  1. nabycia towarów i usług,
  2. dokonania całości lub części zapłaty przed nabyciem towaru lub wykonaniem usługi.

Stosownie do cytowanego przepisu art. 86 ust. 1 ustawy, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione jednocześnie warunki: odliczenia dokonuje podatnik a towary i usługi, z których nabyciem wiąże się podatek naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

Należy podkreślić, iż warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest zaistnienie związku zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego. Przedstawiona zasada wyklucza możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystane do wykonania czynności opodatkowanych czyli w przypadku świadczenia czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających temu podatkowi.

Ustawodawca zapewnił podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w całości lub w części, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno przesłanek pozytywnych, wynikających z art. 86 ust. 1 ustawy oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy. Przepis ten określa listę wyjątków, które pozbawiają podatnika prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Na podstawie przepisu art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Zgodnie z powyższą regulacją, z prawa do odliczenia podatku skorzystać mogą wyłącznie podatnicy, którzy są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni.

Analiza przedstawionych we wniosku okoliczności oraz treść powołanych przepisów prowadzi do stwierdzenia, że Stowarzyszeniu nie będzie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu poniesionych wydatków w związku z realizacją ww. projektu, gdyż – jak wynika z treści wniosku – Stowarzyszenie nie jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług, a zakupione towary i usługi nie będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Nie zostanie zatem spełniony podstawowy warunek uprawniający do odliczenia podatku wynikający z treści art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług.

W konsekwencji stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

  1. z zastosowaniem art. 119a;
  2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona interpretacja traci swoją aktualność.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2017 r., poz. 1369, z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.