0114-KDIP4.4012.732.2018.1.KM | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizowaną inwestycją.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r., poz. 800 z późn.zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 26 października 2018 r. (data wpływu 5 listopada 2018 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 5 listopada 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej, dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

W związku z ubieganiem się przez Stowarzyszenie o refundację poniesionych kosztów w ramach operacji współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego ...” objętej Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Wnioskodawca wnosi o wydanie indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług VAT w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.

Zakresem operacji była organizacja ogólnodostępnej i niekomercyjnej operacji polegającej na jednodniowym, polegająca na realizacji jednodniowego wydarzenia skierowanego do mieszkańców obszaru Lokalnej Strategii Rozwoju. Celem operacji była integracja mieszkańców gmin N., R. i M. poprzez organizację całodziennej inicjatywy sportowo rekreacyjnej dla przedszkolaków i ich rodziców. Akademia miała charakter nieodpłatny, niedochodowy. Dzieci zgłaszane z przedszkoli nie płaciły za udział w imprezie. Nie planuje się wykorzystywania jakichkolwiek przedmiotów zakupionych na cel operacji do dalszej działalności ponieważ LGD niczego nie kupowało zlecając jedynie usługę kompleksową składającą się z poszczególnych zadań tj. Przygotowanie sceny oraz nagłośnienia, Usługa wykonawcy programu artystycznego, Usługa wynajmu namiotów ekspozycyjnych, Usługa prowadzącego wydarzenie (konferansjer), Poprowadzenie animacji dla dzieci podczas wydarzenia, Usługa szkolenia i prezentacji edukacyjnych, Poczęstunek dla uczestników, Usługa wywozu nieczystości, Usługa zabezpieczenia medycznego, Usługa ochrony, Usługa najmu toalet przenośnych.

Akademia umożliwiła przekazanie przedszkolakom i ich rodzicom w ramach zorganizowanych konkursów i prelekcji ekologicznych ważnych informacji w następujących obszarach merytorycznych ochrona przed hałasem, ochrona wód, segregacja odpadów, ochrona gleby, ochrona zieleni oraz zdrowy styl życia. Najmłodsi mieszkańcy gmin mieli okazję pogłębić wiedzę już zdobytą w szkole oraz dotknąć tematów, z którymi na co dzień w szkole się nie spotykają. Przedszkolaki doskonale bawiły się biorąc udział w zabawie z chustą oraz przygotowanych konkursach słuchając przy tym piosenek dla dzieci. Akademia została zrealizowana w dniu 28 września 2018 r.

W celu realizacji operacji LGD zleciło Centrum Kultury realizację tej operacji na podstawie zawartej umowy z dnia 6 lipca 2018 r. Z tytułu realizacji CK wystawił na LGD dwie faktury pierwszą 18 185 zł z tytułu wyprzedzającego finansowania operacji, faktura zapłacona. Drugą fakturę na kwotę 31 815 zł na pozostałą kwotę z 50 tys. zł. Faktura zapłacona. LGD będzie wykazywać faktury jako koszty realizacji operacji i wnioskować o refundację poniesionych kosztów w wysokości 100% zgodnie z warunkami zawartej z UMW umowy o dofinansowanie operacji.

STAN FAKTYCZNY

Stowarzyszenie będzie składać wniosek o płatność w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego ...” w zakresie przedsięwzięcia Działania integrujące społeczności lokalne, oraz animujące ich współpracę, w tym przedsięwzięcia innowacyjne objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. 2015.1570 z późn. zm.) na łączną kwotę 50.000 tys. złotych brutto. VAT w kwocie 7.935,00 złotych. Podatek VAT uznano jako koszt kwalifikowany w całości.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

W związku z powyższym wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą określenia czy ma możliwości odliczenia VAT?

Zdaniem Wnioskodawcy, Stowarzyszenie nie figuruje w ewidencji podatników podatku VAT ani nie jest podatnikiem VAT na mocy art. 15 i 113 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn.zm.). Z uwagi na powyższe nie ma możliwości odzyskania podatku VAT. Zgodnie z art. 86 ust. 1 ww. ustawy podatnik ma prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego tylko w sytuacji, w której towary i usługi wykorzystywane są do wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu. W tym przypadku sytuacja ta nie będzie miała miejsca, ponieważ Stowarzyszenie nie będzie wykonywało czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem VAT. Wnioskodawca w zakresie przedmiotowego projektu, nie ma również możliwości uzyskania zwrotu podatku na zasadach określonych w rozdziale 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 73, poz. 392 ze zm.). W ocenie Stowarzyszenia z uwagi na niespełnienie przesłanek o których mowa w art. 86 ust. 1 oraz w art. 88 ust. 4 ustawy o ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług Stowarzyszeniu nie będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2017 r., poz. 1221, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą lub ustawą o VAT, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Kwotę podatku naliczonego stanowi, w myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy, suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Z art. 87 ust. 1 ustawy wynika, że w przypadku, gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy.

Przy czym, stosownie do art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Z treści cytowanych przepisów wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług, jeśli nabyte towary i usługi z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, tzn. czynności, które generują podatek należny. Tak więc warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego). Natomiast prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony nie przysługuje m.in. przy nabyciu towarów i usług:

  1. wykorzystywanych do czynności nieobjętych zakresem opodatkowania podatkiem od towarów i usług (tzn. niepodlegających opodatkowaniu tym podatkiem),
  2. wykorzystywanych do czynności wprawdzie podlegających zakresowi opodatkowania podatkiem od towarów i usług, niemniej jednak na podstawie przepisów szczególnych zwolnionych od tego podatku.

W myśl art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza – według art. 15 ust. 2 ustawy – obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Natomiast na mocy art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2017 r. poz. 210, z późn. zm.) stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych.

Stowarzyszenie samodzielnie określa swoje cele, programy działania i struktury organizacyjne oraz uchwala akty wewnętrzne dotyczące jego działalności (art. 2 ust. 2 ww. ustawy).

Na podstawie art. 34 ustawy Prawo o stowarzyszeniach, stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, według ogólnych zasad określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.

Zaznaczyć należy, że działalność statutowa stowarzyszenia to działalność zgodna z jego statutem, w którym wymienione są cele działalności stowarzyszenia i sposoby ich realizacji. Działalność statutowa nie jest nastawiona na zysk, czyli nie jest to działalność gospodarcza, która w organizacji pozarządowej jest tylko działalnością pomocniczą.

Zgodnie z przedstawionym opisem sprawy zakresem operacji realizowanej przez Wnioskodawcę była organizacja ogólnodostępnej i niekomercyjnej operacji polegającej na realizacji jednodniowego wydarzenia skierowanego do mieszkańców obszaru Lokalnej Strategii Rozwoju. Celem operacji była integracja mieszkańców gmin N., R. i M. poprzez organizację całodziennej inicjatywy sportowo rekreacyjnej dla przedszkolaków i ich rodziców. Akademia miała charakter nieodpłatny, niedochodowy. Dzieci zgłaszane z przedszkoli nie płaciły za udział w imprezie. Nie planuje się wykorzystywania jakichkolwiek przedmiotów zakupionych na cel operacji do dalszej działalności ponieważ LGD niczego nie kupowało zlecając jedynie usługę kompleksową składającą się z poszczególnych zadań tj. Przygotowanie sceny oraz nagłośnienia, Usługa wykonawcy programu artystycznego, Usługa wynajmu namiotów ekspozycyjnych, Usługa prowadzącego wydarzenie (konferansjer), Poprowadzenie animacji dla dzieci podczas wydarzenia, Usługa szkolenia i prezentacji edukacyjnych, Poczęstunek dla uczestników, Usługa wywozu nieczystości, Usługa zabezpieczenia medycznego, Usługa ochrony, Usługa najmu toalet przenośnych.

Akademia umożliwiła przekazanie przedszkolakom i ich rodzicom w ramach zorganizowanych konkursów i prelekcji ekologicznych ważnych informacji w następujących obszarach merytorycznych ochrona przed hałasem, ochrona wód, segregacja odpadów, ochrona gleby, ochrona zieleni oraz zdrowy styl życia. Najmłodsi mieszkańcy gmin mieli okazję pogłębić wiedzę już zdobytą w szkole oraz dotknąć tematów, z którymi na co dzień w szkole się nie spotykają. Przedszkolaki doskonale bawiły się biorąc udział w zabawie z chustą oraz przygotowanych konkursach słuchając przy tym piosenek dla dzieci. Akademia została zrealizowana w dniu 28 września 2018 r.

W celu realizacji operacji LGD zleciło Centrum Kultury realizację tej operacji na podstawie zawartej umowy z dnia 6 lipca 2018 r. Z tytułu realizacji CK wystawił na LGD dwie faktury pierwszą 18 185 zł z tytułu wyprzedzającego finansowania operacji, faktura zapłacona. Drugą fakturę na kwotę 31 815 zł na pozostałą kwotę z 50 tys. zł. Faktura zapłacona. LGD będzie wykazywać faktury jako koszty realizacji operacji i wnioskować o refundację poniesionych kosztów w wysokości 100% zgodnie z warunkami zawartej z UMW umowy o dofinansowanie operacji.

W związku z tak przedstawionym opisem sprawy wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją opisanego projektu.

Mając na uwadze powołane powyżej przepisy prawa oraz przedstawiony opis sprawy należy stwierdzić, że rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 ustawy uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. W omawianej sprawie warunek uprawniający do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego nie zostanie spełniony. Jak wynika z okoliczności sprawy, projekt realizowany przez Wnioskodawcę miał charakter nieodpłatny, niedochodowy. Z okoliczności sprawy wynika, że Wnioskodawca nie będzie wykonywał czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług

W związku z powyższym, Wnioskodawca nie ma prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją opisanego we wniosku projektu. Tym samym Wnioskodawcy nie przysługuje z tego tytułu prawo do zwrotu różnicy podatku, o której mowa w art. 87 ust. 1 ustawy.

W związku z poniesionymi wydatkami, Wnioskodawca nie będzie miał również możliwości uzyskania zwrotu podatku na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu kwoty podatku naliczonego jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług (Dz. U. z 2013 r. poz. 1656, z późn. zm.). Ewentualny zwrot na podstawie tych przepisów obwarowany jest pewnymi warunkami, które podatnik winien spełnić. Wśród warunków tych ustawodawca wymienia m.in. złożenie zgłoszenia rejestracyjnego i pochodzenie środków finansowych ze źródeł określonych w § 8 ust. 3 i 4 ww. rozporządzenia, a w zakresie środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej podpisanie umowy o dofinansowanie przed dniem 1 maja 2004 r.

Z okoliczności przedstawionych we wniosku wynika, że w przedmiotowej sprawie nie są spełnione przesłanki umożliwiające zastosowanie regulacji powołanego wyżej rozporządzenia.

Reasumując, Wnioskodawca nie ma możliwości odliczenia podatku od towarów i usług w związku z organizacją operacji , ponieważ towary i usługi związane z realizacją ww. projektu nie były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym nie ma prawa do odliczenia podatku VAT w związku z realizowanym projektem należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swoją aktualność.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

  1. z zastosowaniem art. 119a;
  2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego ... w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2018 r., poz. 1302) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.