0114-KDIP4.4012.722.2018.2.IT | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego przy organizacji festiwalu.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r., poz. 800 z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 22 października 2018 r. (data wpływu 30 października 2018 r.), uzupełnionym pismem z dnia 19 listopada 2018 r. (data wpływu 26 listopada 2018 r.) na wezwanie tut. Organu z dnia 7 listopada 2018 r. (skutecznie doręczone w dniu 14 listopada 2018 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego przy organizacji festiwalu – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 30 października 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego przy organizacji festiwalu. Wniosek uzupełniony został pismem z dnia 19 listopada 2018 r., złożonym w dniu 20 listopada 2018 r. (data wpływu 26 listopada 2018 r.), będącym odpowiedzią na wezwanie Organu z dnia 7 listopada 2018 r.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

D... jest samorządową instytucją kultury, wyodrębnioną pod względem prawnym i ekonomiczno-finansowym, nadzorowaną przez organizatora, którym jest Gmina O... .

D... posiada osobowość prawną, którą uzyskał na mocy Uchwały z dnia 26 maja 1977 r. nr ... Rady Narodowej Miasta i Gminy O... , której następcą prawnym jest Rada Miejska w O... oraz wpisu pod nr 2 do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Burmistrza O... .

D... nie podlega centralizacji rozliczeń VAT zgodnie z Ustawą z 5 września 2016 r. o szczególnych zasadach rozliczeń podatku od towarów i usług oraz dokonywania zwrotu środków publicznych przeznaczonych na realizację projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub od państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu przez jednostki samorządu terytorialnego.

Zgodnie ze statutem podstawowym celem działania Instytucji jest prowadzenie wielokierunkowej działalności w zakresie tworzenia, upowszechniania i ochrony kultury, w tym podejmowanie działań mających na celu bieżące zaspokajanie potrzeb kulturalnych ludności, głównie mieszkańców Gminy O... .

Działalność D... ukierunkowana jest na przygotowywanie i pozyskiwanie społeczności do aktywnego uczestnictwa w kulturze oraz współtworzenia jej wartości.

D... jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług.

W ramach działalności D... występuje działalność opodatkowana z tytułu wynajmu sal, sprzedaży biletów, reklamy i promocji, oraz działalność nieopodatkowana z tytułu prowadzonych zajęć, organizowanych imprez na terenie D..., jego filii i w plenerze.

D... posiada siedzibę w O... oraz:

 1. Filię D... w J,
 2. Filię D... w B,
 3. Centrum Inicjatyw Społecznych w O... .

D... otrzymał pomoc w ramach poddziałania 19,2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020, złożony w dniu 23 lutego 2018 r. na operację pt. „Wzbogacenie oferty kulturalnej w Gminie O... ”.

W ramach operacji zostaną zrealizowane następujące działania:

 1. zakup wyposażenia dla D... i filii
 2. organizacja „Gminnego Festiwalu Piosenki ...”.

W wyniku doposażenia D... możliwa będzie organizacja nowej formy wydarzeń kulturalnych - „Gminnego Festiwalu Piosenki ....”. Zakupione wyposażenie przeznaczone będzie także do realizacji zadań statutowych D... i filii oraz do organizacji ogólnodostępnych wydarzeń kulturalnych o zasięgu ponadlokalnym, jak również umożliwi wzbogacenie dotychczasowej oferty kulturalnej. Wydarzenia będą odbywały się w formule otwartej, dla zainteresowanych uczestników różnych grup wiekowych, w tym dedykowane dla dzieci i seniorów.

Festiwal to wieloaspektowe wydarzenie kulturalne połączone z częścią warsztatową nawiązującą do tradycji rodzin wielopokoleniowych oraz lokalną tradycją kulinarną. Wydarzenie kulturalne zostanie zorganizowane przy wykorzystaniu zakupionego wyposażenia (pkt 1) oraz przy wykorzystaniu własnych zasobów lokalowych i osobowych - praca własna pracowników D... i wolontariuszy współpracujących. Festiwal Piosenki ... jest nową propozycją kulturalną, na którym premiowana będzie własna inwencja twórcza w kompozycji utworów muzycznych z podziałem na grupy wiekowe. Organizacja pilotażowego festiwalu jest jednym z istotnych wydarzeń kulturalnych z tendencją wprowadzenia go do stałego kalendarza imprez w następnych latach.

Zakupione na potrzeby projektu wyposażenie będzie wykorzystywane przez D... do wykonywania czynności zwolnionych od podatku VAT. W ramach realizacji projektu wszystkie koszty/wydatki będą dokumentowane fakturami wystawionymi na D....

W piśmie uzupełniającym Wnioskodawca informuje, że D... w O... w ramach prowadzonej działalności nie wykonuje czynności nieopodatkowanych.

W D... w O... wykonywane są czynności:

 1. opodatkowane podatkiem VAT tj. wynajem sal, usługi reklamy i promocji, sprzedaż biletów wstępu na Koncert Noworoczny, sprzedaż biletów wstępu na wieczorki taneczne dla seniorów, zajęcia nauki tańca, zajęcia aerobicu, zajęcia programowania, zajęcia robotyki, zajęcia programowania, zajęcia akrobatyki, zajęcia matematyki dla dzieci,
 2. zwolnione od podatku VAT tj. zajęcia plastyczne, zajęcia gry na instrumentach, nauka śpiewu, zajęcia szycia, zajęcia architektoniczne dla dzieci, zajęcia baletowe dla dzieci, warsztaty twórcze, prowadzenie zespołów ludowych - dzieci, młodzież, seniorzy, zajęcia chóru, zajęcia rękodzieła, zajęcia teatralne, zajęcia rzeźby i malarstwa, jak również organizowane są niebiletowane imprezy, w tym między innymi: wernisaże, koncerty, zabawy i spektakle teatralne dla dzieci, konkursy, imprezy plenerowe - majówki, Dzień dziecka, Dni O... , Dożynki Gminne, festiwal folkloru, projekt "Scena Letnia", zajęcia dla dzieci podczas ferii letnich i zimowych .

Wyposażenie nabyte na potrzeby realizacji projektu pt. "Wzbogacenie oferty kulturalnej w Gminie O... " będzie wykorzystywane przede wszystkim przy organizacji niebiletowanego "Gminnego Festiwalu Piosenki ..." połączonego z częścią warsztatową nawiązującą do tradycji rodzin wielokopokoleniowych oraz lokalną tradycją kulinarną, jak również na potrzeby czynności wymienionych w punkcie 2.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy w związku z realizacją projektu D... ma możliwość odliczenia naliczonego podatku VAT w całości lub w części, zarówno w trakcie realizowania opisanego zadania, jak i po jego zakończeniu?

Zdaniem Wnioskodawcy, realizując projekt D... nie będzie miał prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony zawarty w fakturach dokumentujących wydatki z nim związane, gdyż nie wystąpią w tym przypadku czynności wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

Gminny Festiwal...” jak również warsztaty będą działaniami niebiletowanymi, skierowanymi do szerokiego kręgu odbiorców, realizowanymi w ramach czynności wyłącznie zwolnionych z VAT, co prowadzi do braku możliwości odzyskania podatku naliczonego dotyczącego realizowanego projektu jak i działań statutowych. Głównym celem takich nieodpłatnych czynności będzie realizacja zadań statutowych, do których realizacji D... został powołany przez organizatora.

Organizacja bezpłatnych wydarzeń stanowić będzie przede wszystkim realizację celów statutowych, a więc inną niż działalność gospodarcza w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r., poz. 2174, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15 ustawy, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Stosownie do art. 86 ust. 2 pkt 1 ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu:

 1. nabycia towarów i usług,
 2. dokonania całości lub części zapłaty przed nabyciem towaru lub wykonaniem usługi.

Z powyższego wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, tzn. takich, których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Należy zauważyć, że formułując w art. 86 ust. 1 ustawy, warunek związku ze sprzedażą opodatkowaną, ustawodawca nie uzależnia prawa do odliczenia od związku zakupu z obecnie wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi. Wystarczającym jest, że z okoliczności towarzyszących nabyciu towarów lub usług przy uwzględnieniu rodzaju prowadzonej przez podatnika działalności gospodarczej wynika, że zakupy te dokonane są w celu ich wykorzystania w ramach jego działalności opodatkowanej.

W każdym przypadku należy dokonać oceny, czy intencją podatnika wykonującego określone czynności, z którymi łączą się skutki podatkowo-prawne, było wykonywanie czynności opodatkowanych.

Ponadto podkreślić należy, że ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w całości lub w części, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno przesłanek pozytywnych, wynikających z art. 86 ust. 1 ustawy oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy. Przepis ten określa listę wyjątków, które pozbawiają podatnika prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Jedno z takich ograniczeń zostało wskazane w art. 88 ust. 3a pkt 2 ustawy, zgodnie z którym, nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego faktury i dokumenty celne w przypadku, gdy transakcja udokumentowana fakturą nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku.

Oznacza to, że podatnik nie może skorzystać z prawa do odliczenia w odniesieniu do podatku, który jest należny wyłącznie z tego względu, że został wykazany na fakturze w sytuacji, gdy transakcja nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku.

W myśl art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Zgodnie z powyższą regulacją, z prawa do odliczenia podatku skorzystać mogą wyłącznie podatnicy, którzy są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni.

Zatem, aby podmiot mógł skorzystać z prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony związany z dokonanym nabyciem towarów i usług, w pierwszej kolejności winien spełnić przesłanki umożliwiające uznanie go - dla tej czynności - za podatnika podatku od towarów i usług, działającego w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Zgodnie z przepisem art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza - według art. 15 ust. 2 ustawy - obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca jest samorządową instytucją kultury, wyodrębnioną pod względem prawnym i ekonomiczno-finansowym, nadzorowaną przez organizatora, którym jest gmina. Wnioskodawca nie podlega centralizacji rozliczeń VAT, jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Zgodnie ze statutem podstawowym celem działania Instytucji jest prowadzenie wielokierunkowej działalności w zakresie tworzenia, upowszechniania i ochrony kultury, w tym podejmowanie działań mających na celu bieżące zaspokajanie potrzeb kulturalnych ludności, głównie mieszkańców gminy.

Wnioskodawca wykonuje czynności:

 1. opodatkowane podatkiem VAT tj. wynajem sal, usługi reklamy i promocji, sprzedaż biletów wstępu na Koncert Noworoczny, sprzedaż biletów wstępu na wieczorki taneczne dla seniorów, zajęcia nauki tańca, zajęcia aerobicu, zajęcia programowania, zajęcia robotyki, zajęcia programowania, zajęcia akrobatyki, zajęcia matematyki dla dzieci,
 2. zwolnione od podatku VAT tj. zajęcia plastyczne, zajęcia gry na instrumentach, nauka śpiewu, zajęcia szycia, zajęcia architektoniczne dla dzieci, zajęcia baletowe dla dzieci, warsztaty twórcze, prowadzenie zespołów ludowych - dzieci, młodzież, seniorzy, zajęcia chóru, zajęcia rękodzieła, zajęcia teatralne, zajęcia rzeźby i malarstwa, jak również organizowane są niebiletowane imprezy, w tym między innymi: wernisaże, koncerty, zabawy i spektakle teatralne dla dzieci, konkursy, imprezy plenerowe - majówki, Dzień dziecka, Dni O... , Dożynki Gminne, festiwal folkloru, projekt "Scena Letnia", zajęcia dla dzieci podczas ferii letnich i zimowych .

Wnioskodawca otrzymał pomoc w ramach poddziałania 19,2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020, złożony w dniu 23 lutego 2018 r. na operację pt. „Wzbogacenie oferty kulturalnej w Gminie O... ”. W ramach operacji zostaną zrealizowane następujące działania:

 1. zakup wyposażenia dla D... i filii
 2. organizacja „Gminnego Festiwalu Piosenki ...”.

Wyposażenie nabyte na potrzeby realizacji projektu będzie wykorzystywane przede wszystkim przy organizacji niebiletowanego "Gminnego Festiwalu Piosenki ...." połączonego z częścią warsztatową nawiązującą do tradycji rodzin wielokopokoleniowych oraz lokalną tradycją kulinarną, jak również na potrzeby czynności wymienionych w punkcie 2 (zwolnionych od podatku VAT).

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą kwestii, czy przysługuje mu prawo do odliczenia naliczonego podatku VAT w całości lub w części, zarówno w trakcie realizowania opisanego zadania, jak i po jego zakończeniu.

Należy wskazać, że w świetle art. 86 ustawy, najistotniejszym warunkiem umożliwiającym podatnikowi realizację prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek dokonanych zakupów z wykonywaniem czynności opodatkowanych podatkiem VAT. Zasada ta wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

W analizowanej sprawie warunki uprawniające do odliczenia nie będą spełnione, ponieważ zakupy dokonywane w ramach przedmiotowego projektu będą wykorzystywane wyłącznie do czynności nieopodatkowanych podatkiem VAT (organizacja niebiletowanego festiwalu) oraz czynności zwolnionych od podatku. Zatem Wnioskodawca nie będzie miał prawa do odliczenia podatku naliczonego z tytułu realizacji ww. projektu.

Podsumowując, Wnioskodawcy nie przysługuje / nie będzie przysługiwało prawo do odliczenia całości lub części podatku VAT naliczonego w związku z zakupami wyposażenia nabytego na potrzeby organizacji "Gminnego Festiwalu Piosenki ...o mamie". Powyższe wynika z faktu, że w analizowanym przypadku wydatki związane z realizacją projektu nie będą służyły do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług (będą wykorzystywane wyłącznie do czynności nieopodatkowanych podatkiem i zwolnionych od podatku). Zatem nie zostanie spełniony warunek, o którym mowa w art. 86 ust. 1 ustawy o VAT.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe.

Ponadto tut. Organ informuje, że wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (pytania) Wnioskodawcy. Inne kwestie, które nie zostały objęte pytaniem – nie mogą być zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej – rozpatrzone. Dotyczy to w szczególności opodatkowania VAT, niepodlegania opodatkowaniu VAT oraz zwolnienia od podatku VAT czynności wykonywanych przez Wnioskodawcę w ramach prowadzonej działalności.

Ponadto, interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym podanym przez wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego stanu faktycznego, wydana interpretacja traci swą aktualność.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

 1. z zastosowaniem art. 119a;
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2018 r., poz. 1302) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.