0114-KDIP4.4012.348.2018.1.KR | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Brak prawa do odliczenia podatku w związku z realizowaną inwestycją.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r., poz. 800 z późn.zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 6 czerwca 2018 r. (data wpływu 12 czerwca 2018 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku w związku z realizowaną inwestycją – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 6 czerwca 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej, dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku w związku z realizowaną inwestycją.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca (Instytut) działa na podstawie ustawy o instytutach badawczych z dnia 30 kwietnia 2010 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 736.) Przedmiotem działalności Instytutu jest realizowanie zadań i projektów określonych w statucie, w podziale na działalność podstawową (art. 2 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 roku o instytutach badawczych) i inną (art. 2 ust. 4 ustawy), realizacja zadań na podstawie art. 21 i art. 22 ustawy oraz prowadzenie działalności gospodarczej równolegle w obydwu rodzajach działalności - podstawowej i innej. Działalność gospodarcza jest wyodrębniona pod względem finansowym i rachunkowym z działalności podstawowej Instytutu.

W ramach swojej działalności statutowej, Instytut na podstawie umowy Konsorcjum Naukowego, realizuje projekt, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Liderem projektu jest Uniwersytet. Instytut jest beneficjentem umowy, będąc konsorcjantem na prawach jednostki naukowej.

Rola Instytutu w przedmiotowym projekcie polega na wykonaniu następujących badań:

 • symulacje sztucznych i głębokich sieci neuronowych (deep learning);
 • symulacje sieci neuronowych zbliżonych do biologicznych modeli (spiking neurons)
 • symulacje modeli matematycznych sieci biologicznych komórek nerwowych, a szczególności: kolumny obliczeniowej w korze mózgowej, map topologicznych, wybranych układów przetwarzania informacji np. słuchu, wzroku, -motorycznego, itd.;
 • przetwarzania sygnałów EEG w celu sterowania obiektami, odtwarzania otoczenia obrazowanego przez mózg na podstawie sygnałów z układów sensorycznych;
 • tłumaczenia języka naturalnego;
 • analizy sentymentalnej tekstów;
 • badanie podobieństwa tekstów;

W celu realizacji zadań, Instytut planuje inwestycje (zakup serwerów) w infrastrukturę pozwalającą przeprowadzać złożone obliczenia numeryczne (CUDA) oraz przetwarzanie dużych zbiorów danych tekstowych (Big Data). Realizowany projekt nie mieści się w zakresie prowadzonej przez Instytut działalności gospodarczej.

Instytut jest podatnikiem VAT czynnym, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (ustawa o VAT).

Faktury za dostawy towarów i usług w ramach projektu będą wystawiane na Instytut. Towary i usługi nabywane w związku z realizacją projektu nie będą wykorzystywane przez Instytut do wykonywania działalności gospodarczej opodatkowanej podatkiem VAT. Instytut nie będzie dokonywał sprzedaży wyników projektu, ani uzyskiwał żadnych innych przychodów ze zbycia wyników tego projektu. Kwalifikowalność naliczonego podatku VAT, czyli możliwość sfinansowania go w ramach środków przeznaczonych na realizację projektu, uzależniona jest od możliwości jego odzyskania lub odliczenia od podatku należnego przez Instytut.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy w związku z realizacją projektu, Wnioskodawca będzie miał możliwość na podstawie art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r., poz. 1221), dokonać odliczenia w całości lub części podatku naliczonego w trakcie realizacji projektu?

Zdaniem Wnioskodawcy, nie ma on możliwości odliczenia i odzyskania części lub całości podatku VAT naliczonego w trakcie realizacji projektu, ponieważ realizacja projektu nie jest związana ze sprzedażą opodatkowaną. Zdaniem Instytutu, zgodnie z brzmieniem art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15 ustawy, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124. Z powyższych przepisów wynika, że prawo do odliczenia podatku naliczonego przysługuje tylko czynnym podatnikom podatku od towarów i usług w takim przypadku, gdy dokonywane zakupy mają związek z czynnościami opodatkowanymi. Odliczyć zatem można podatek naliczony, który jest związany z transakcjami opodatkowanymi podatnika, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego). Ustawa wyłącza zatem możliwość dokonywania odliczeń podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających opodatkowaniu.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r., poz. 1221, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu:

 1. nabycia towarów i usług,
 2. dokonania całości lub części zapłaty przed nabyciem towaru lub wykonaniem usługi.

Jak wynika z powołanych przepisów prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

Ponadto podkreślić należy, że ustawodawca zapewnił podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w całości lub w części, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno przesłanek pozytywnych, wynikających z art. 86 ust. 1 ustawy oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy. Przepis ten określa listę wyjątków, które pozbawiają podatnika prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Jedno z takich ograniczeń zostało wskazane w art. 88 ust. 3a pkt 2 ustawy, zgodnie z którym nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego faktury i dokumenty celne w przypadku gdy transakcja udokumentowana fakturą nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku.

Oznacza to, że podatnik nie może skorzystać z prawa do odliczenia w odniesieniu do podatku, który jest należny wyłącznie z tego względu, że został wykazany na fakturze w sytuacji, gdy transakcja nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku.

Natomiast na podstawie przepisu art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

W myśl art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza – według art. 15 ust. 2 ustawy – obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Z opisu sprawy wynika, że przedmiotem działalności Instytutu jest realizowanie zadań i projektów określonych w statucie, w podziale na działalność podstawową (art. 2 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 roku o instytutach badawczych) i inną (art. 2 ust. 4 ustawy), realizacja zadań na podstawie art. 21 i art. 22 ustawy oraz prowadzenie działalności gospodarczej równolegle w obydwu rodzajach działalności - podstawowej i innej. Działalność gospodarcza jest wyodrębniona pod względem finansowym i rachunkowym z działalności podstawowej Instytutu.

W ramach swojej działalności statutowej, Instytut na podstawie umowy Konsorcjum Naukowego, realizuje projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Liderem projektu jest Uniwersytet. Instytut jest beneficjentem umowy, będąc konsorcjantem na prawach jednostki naukowej.

Rola Instytutu w przedmiotowym projekcie polega na wykonaniu następujących badań:

 • symulacje sztucznych i głębokich sieci neuronowych (deep learning);
 • symulacje sieci neuronowych zbliżonych do biologicznych modeli (spiking neurons)
 • symulacje modeli matematycznych sieci biologicznych komórek nerwowych, a szczególności: kolumny obliczeniowej w korze mózgowej, map topologicznych, wybranych układów przetwarzania informacji np. słuchu, wzroku, -motorycznego, itd.;
 • przetwarzania sygnałów EEG w celu sterowania obiektami, odtwarzania otoczenia obrazowanego przez mózg na podstawie sygnałów z układów sensorycznych;
 • tłumaczenia języka naturalnego;
 • analizy sentymentalnej tekstów;
 • badanie podobieństwa tekstów;

W celu realizacji zadań, Instytut planuje inwestycje (zakup serwerów) w infrastrukturę pozwalającą przeprowadzać złożone obliczenia numeryczne (CUDA) oraz przetwarzanie dużych zbiorów danych tekstowych (Big Data). Realizowany projekt nie mieści się w zakresie prowadzonej przez Instytut działalności gospodarczej.

Instytut jest podatnikiem VAT czynnym, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (ustawa o VAT).

Faktury za dostawy towarów i usług w ramach projektu będą wystawiane na Instytut. Towary i usługi nabywane w związku z realizacją projektu nie będą wykorzystywane przez Instytut do wykonywania działalności gospodarczej opodatkowanej podatkiem VAT. Instytut nie będzie dokonywał sprzedaży wyników projektu, ani uzyskiwał żadnych innych przychodów ze zbycia wyników tego projektu. Kwalifikowalność naliczonego podatku VAT, czyli możliwość sfinansowania go w ramach środków przeznaczonych na realizację projektu, uzależniona jest od możliwości jego odzyskania lub odliczenia od podatku należnego przez Instytut.

W związku z tak przedstawionym opisem sprawy wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą prawa do odliczenia podatku w związku z realizowanym projektem.

Jak wynika z powołanych powyżej przepisów prawa, rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 ustawy, uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do czynności opodatkowanych. W omawianej sprawie warunek uprawniający do odliczenia nie zostanie spełniony, ponieważ – jak wskazał Wnioskodawca – realizacja Projektu nie będzie związana z wykonywaniem czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Należy zatem stwierdzić, że w przedmiotowej sprawie nie znajdzie zastosowania art. 86 ust. 1 ustawy, gdyż jak już wskazano wyżej obniżenie podatku należnego o podatek naliczony może nastąpić jedynie na ściśle określonych przez ustawodawcę zasadach, a jedną z podstawowych przesłanek pozytywnych jest związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi. W omawianej sprawie związek taki nie wystąpi.

Podsumowując, w związku z planowaną realizacją Projektu Instytutowi nie będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących nabycie towarów i usług związanych z realizacją wskazanej inwestycji.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swoją aktualność.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

 1. z zastosowaniem art. 119a;
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2018 r., poz. 1302) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.