0114-KDIP4.4012.239.2018.1.MP | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Prawo do odliczenia podatku naliczonego od wydatków poniesionych na inwestycję drogową, opodatkowanie nieodpłatnego przekazania tej inwestycji na rzecz gminy.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r. poz. 800 z późn. zm.), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 10 kwietnia 2018 r. (data wpływu 17 kwietnia 2018 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją inwestycji drogowej oraz opodatkowania nieodpłatnego przekazania tej inwestycji – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 17 kwietnia 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją inwestycji drogowej oraz opodatkowania nieodpłatnego przekazania tej inwestycji.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe :

Spółka jest właścicielem i użytkownikiem wieczystym nieruchomości gruntowych (dalej: „Nieruchomość”).

Na Nieruchomości planowana jest realizacja inwestycji polegającej na budowie budynku lub budynków magazynowo-produkcyjno-biurowych wraz z towarzyszącą im infrastrukturą („Inwestycja”).

Używane w dalszej części sformułowanie „Nieruchomość” będzie odnosić się do Nieruchomości łącznie z Inwestycją, która ma zostać na niej zrealizowana.

Nieruchomość będzie w przyszłości przez Spółkę wykorzystywana do prowadzenia działalności gospodarczej opodatkowanej VAT. W szczególności Spółka zamierza wynajmować powierzchnie znajdujące się na terenie Nieruchomości (w szczególności w Inwestycji). Usługi najmu będą, co do zasady, opodatkowane VAT wg stawki podstawowej 23%. Spółka nie prowadzi obecnie sprzedaży zwolnionej z VAT i w przyszłości nie zamierza realizować takiej sprzedaży.

Dla umożliwienia prowadzenia przez Spółkę planowanej działalności gospodarczej w ramach przyszłej Inwestycji oraz w celu realizacji na Nieruchomości samej Inwestycji oraz właściwego skomunikowania Nieruchomości z drogami publicznymi, Spółka podpisała umowę (dalej: „Umowa”) z Gminą. (dalej: „Gmina”) w zakresie zasad i warunków budowy drogi gminnej, budowy układu drogowego oraz przebudowy drogi wojewódzkiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą (w tym budowlami i urządzeniami) (dalej: „Inwestycja Drogowa”). Zgodnie z Umową Spółka będzie realizować Inwestycję Drogową na własny koszt i na warunkach uzgodnionych w Umowie.

Inwestycja Drogowa będzie polegać na :

 1. budowie drogi (wraz z infrastrukturą towarzyszącą, w tym budowlami i urządzeniami), zlokalizowanej częściowo na Nieruchomości a częściowo na gruntach będących aktualnie w zarządzie/posiadaniu Gminy, Województwa i Skarbu Państwa;
 2. wybudowaniu na Nieruchomości oraz gruntach będących aktualnie w zarządzie/posiadaniu Gminy oraz Województwa, skrzyżowania (wraz z infrastrukturą towarzyszącą, w tym budowlami i urządzeniami) stanowiącego połączenie Drogi Gminnej z drogą wojewódzką oraz przebudowy odcinka drogi wojewódzkiej - dalej: „Rondo”.

Spółka, zgodnie z Umową przygotuje na swój koszt projekt Inwestycji Drogowej oraz zrealizuje na własny koszt jego realizację. Gmina, Województwo, ani Skarb Państwa nie będą partycypowały finansowo w realizacji Inwestycji Drogowej.

Spółka będzie wykonywać wszystkie obowiązki inwestora w rozumieniu Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2017 poz. 1332) w zakresie realizacji Inwestycji Drogowej. W szczególności Spółka uzyska wymagane prawem pozwolenia oraz dopełni wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z rozpoczęciem, prowadzeniem i zakończeniem Inwestycji Drogowej.

W związku z realizacją Inwestycji Drogowej Spółka będzie ponosić wydatki związane z prowadzonymi pracami budowlanymi, projektowymi, usługowymi, doradczymi, inżynierskimi związanymi z przygotowaniem dokumentacji technicznej oraz nadzoru inwestorskiego. Ponoszone wydatki będą udokumentowane fakturami z wykazanymi na nich kwotami VAT.

Realizacja Inwestycji Drogowej w całości zostanie przeprowadzona zgodnie z procedurą przewidzianą w ustawie z 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tj. Dz.U. z 2017r. poz. 1496 ze zm.), w tym w szczególności na podstawie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (dalej: „Decyzja ZRID”).

W związku z powyższym, Spółka będzie realizować Inwestycję Drogową na gruntach własnych (stanowiących aktualnie cześć Nieruchomości) oraz należących do Gminy, Województwa oraz Skarbu Państwa. Natomiast na podstawie Decyzji ZRID zostaną dokonane takie zmiany w strukturze własnościowej, że należące pierwotnie do Spółki grunty niezbędne do realizacji Inwestycji Drogowej zostaną wywłaszczone i przejdą, albo w całości na własność Gminy, albo częściowo na własność Gminy, częściowo na własność Województwa lub częściowo na własność Skarbu Państwa.

Struktura własnościowa gruntów, na których finalnie będzie znajdowała się Inwestycja drogowa uzależniona jest od szczególnych uregulowań wynikających z przepisów ustaw dotyczących dróg publicznych. Z punktu widzenia niniejszego wniosku istotne jest, że w wyniku wydania Decyzji ZRID zrealizowana Inwestycja Drogowa będzie znajdowała się wyłącznie na gruntach należących odpowiednio do Gminy, Województwa lub Skarbu Państwa.

Mając to na uwadze, Inwestycja Drogowa po jej zakończeniu stanowić będzie odpowiednio własność Gminy, Województwa lub Skarbu Państwa. Po zakończeniu Inwestycji Drogowej, związane z nią nakłady inwestycyjne poniesione przez Spółkę zostaną przekazane nieodpłatnie odpowiednio na rzecz Gminy, Województwa lub Skarbu Państwa.

Ponadto Spółka przeniesie nieodpłatnie na Gminę autorskie prawa majątkowe do projektu drogowego. Niewykluczone jest, że również Województwo lub Skarb Państwa oczekiwać będą przeniesienia przez Spółkę autorskich praw majątkowych do dokumentacji projektowej. W takim przypadku Spółka przeniesienie te prawa na rzecz Skarbu Państwa lub Województwa , również nieodpłatnie.

Spółka jest zarejestrowana jako podatnik VAT czynny.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:
 1. Czy Spółka będzie miała prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego od wydatków ponoszonych w związku z realizacją Inwestycji Drogowej ?
 2. Czy przekazanie nakładów poniesionych przez Spółkę na Inwestycję Drogową będzie stanowiło czynność podlegającą opodatkowaniu VAT ?

Stanowisko Wnioskodawcy:

Stanowisko w zakresie pytania nr 1

Zdaniem Spółki, będzie jej przysługiwało pełne prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego wynikającego z wszelkich wydatków ponoszonych w związku z realizacją Inwestycji Drogowej.

Uzasadnienie stanowiska w zakresie pytania nr 1

Co do zasady, zgodnie z art. 86 ust. 1 Ustawy o VAT, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1 lit a) Ustawy o VAT, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług. Przywołane powyżej normy wprowadzają jedną z najistotniejszych zasad podatku VAT - prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Prawo to przysługuje zasadniczo wtedy, gdy nabyte towary i usługi będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

Przepisy nie wskazują jaki charakter ma mieć związek pomiędzy zakupami (podatkiem naliczonym) a sprzedażą opodatkowaną. Związek ten może mieć charakter bezpośredni bądź pośredni. Związek pośredni istnieje co do zasady wtedy, gdy ponoszone wydatki wiążą się z całokształtem funkcjonowania danego podatnika. Zdaniem Spółki w opisanym zdarzeniu przyszłym istnieje związek pośredni pomiędzy wydatkami na realizację Inwestycji Drogowej a sprzedażą opodatkowaną, którą zamierza realizować Spółka.

Działalność Spółki będzie polegać na wynajmie Nieruchomości. Aby podnieść atrakcyjność Nieruchomości dla najemców, poprawić obsługę Nieruchomości i zwiększyć jej dostępność komunikacyjną, Spółka będzie ponosiła wydatki na realizację Inwestycji Drogowej. W ocenie Spółki Inwestycja Drogowa bez wątpienia wpłynie w sposób pozytywny na Nieruchomość. Dzięki wykonaniu infrastruktury drogowej zostanie podniesiony standard Nieruchomości, co może znaleźć przełożenie na zwiększenie zainteresowania potencjalnych klientów ofertą najmu Nieruchomości oraz na zwiększenie poziomu czynszów najmu pobieranych przez Spółkę. Spółka stwierdza zatem, że istnieje związek pomiędzy wydatkami na realizację Inwestycji Drogowej, a czynnościami opodatkowanymi VAT, które Spółka zamierza wykonywać w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej. Dotyczy to w szczególności świadczenia usług najmu Nieruchomości opodatkowanych zasadniczo 23% stawką VAT, które Spółka zamierza świadczyć po zakończeniu Inwestycji na Nieruchomości.

Dla powyższego stanowiska nie ma znaczenia fakt, że Inwestycja Drogowa zostanie przekazana przez Spółkę nieodpłatnie na rzecz Gminy, Województwa lub Skarbu Państwa. Okoliczność ta nie ma wpływu na to, że realizowana Inwestycja Drogowa doprowadzi do zwiększenia atrakcyjności Nieruchomości, która będzie przez Spółkę wykorzystywana do prowadzenia działalności gospodarczej opodatkowanej VAT.

Mając na uwadze powyższe, Spółka stoi na stanowisku, że przysługuje jej pełne prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego od wydatków związanych z realizacją Inwestycji Drogowej.

Powyższe stanowisko, w analogicznym stanie faktycznym, znalazło potwierdzenie w interpretacji indywidualnej Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej (dalej: „Organ Interpretacyjny”) z dnia 25 maja 2017 nr. 0114-KDIP1-1.4012.64.2017.1.DG. W interpretacji wskazano, że: „Spółka prowadzi działalność gospodarczą opodatkowaną VAT przy wykorzystaniu Nieruchomości. Działalność ta polega na wynajmie Nieruchomości i ich części. Aby podnieść atrakcyjność Nieruchomości dla obecnych i przyszłych najemców, poprawić obsługę Nieruchomości i zwiększyć jej dostępność komunikacyjną, Spółka będzie ponosiła wydatki na realizację Inwestycji [polegającej na przebudowie infrastruktury komunikacyjnej znajdującej się w jej pobliżu - przypis własny]. Inwestycja bez wątpienia wpłynie w sposób pozytywny na Nieruchomość. Dzięki nowej infrastrukturze drogowej znajdującej się w pobliżu Nieruchomości zostanie podniesiony jej standard, co może znaleźć przełożenie na zwiększenie zainteresowania potencjalnych klientów ofertą najmu Nieruchomości oraz na zwiększenie poziomu czynszów najmu pobieranych przez Spółkę. Spółka stwierdza zatem, że istnieje oczywisty związek pomiędzy Inwestycją, a czynnościami opodatkowanymi, które wykonuje i zamierza wykonywać w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej. Organ interpretacyjny przychylił się do takiego stanowiska potwierdzając, że spółce ponoszącej wydatki związane z przebudową infrastruktury komunikacyjnej przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego związanego z prowadzonymi pracami.

Powyższe stanowisko wyrażone przez Spółkę znajduje potwierdzenie również w innych wydawanych, w analogicznych stanach faktycznych, interpretacjach indywidualnych. Spółka wskazuje przykładowo:

 • interpretację indywidualną wydaną przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 9 grudnia 2016 r„ nr 1462-IPPP2.4512.783.2016.1.AM,
 • interpretację indywidualną wydaną przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 9 września 2015 r„ nr ILPP5/4512-1-131/15-2/KG,
 • interpretację indywidualną wydaną przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 12 czerwca 2013 r„ nr ILPP1/443-210/13-5/JSK,
 • interpretację indywidualną wydaną przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 12 lipca 2012 r„ nr IPPP3/443-415/12-2/KB.

Stanowisko w zakresie pytania nr 2

Zdaniem Spółki nieodpłatne przekazanie nakładów poniesionych przez Spółkę na Inwestycję Drogową na rzecz Gminy, Województwa lub Skarbu Państwa nie będzie stanowiło czynności podlegającej opodatkowaniu VAT.

Uzasadnienie stanowiska w zakresie pytania nr 2

Zakres opodatkowania VAT określa art. 5 ust. 1 Ustawy o VAT. Wskazuje on, że opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, podlegają m. in. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W celu określenia, czy nieodpłatne przekazanie nakładów poniesionych przez Spółkę na Inwestycję Drogową na rzecz Gminy, Województwa Dolnośląskiego lub Skarbu Państwa będzie stanowiło czynność podlegającą opodatkowaniu VAT konieczne jest rozważenie, czy przekazanie Inwestycji Drogowej powinno być rozpatrywane jako dostawa towarów czy jako świadczenie usług.

Zgodnie z art. 7 ust. 1 Ustawy o VAT przez dostawę towarów rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel. Towarami na gruncie VAT są z kolei rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii (art. 2 pkt 6 Ustawy o VAT).

Na podstawie art. 8 ust. 1 Ustawy o VAT przez świadczenie usług rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów.

Na gruncie prawa cywilnego nieruchomość jest bez wątpienia rzeczą. Na podstawie art. 47 § 2 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 459, dalej: „KC”) częścią składową rzeczy jest wszystko, co nie może być od niej odłączone bez uszkodzenia lub istotnej zmiany całości albo bez uszkodzenia lub istotnej zmiany przedmiotu odłączonego. Zgodnie z art. 48 KC do części składowych gruntu należą w szczególności budynki i inne urządzenia trwale z gruntem związane, jak również drzewa i inne rośliny od chwili zasadzenia lub zasiania. W kontekście przedstawionego zdarzenia przyszłego Spółka wskazuje na istotną cywilistyczną zasadę stanowiącą, że wszelkie rzeczy połączone trwale z nieruchomością stają się jej częścią składową (łac. superficies solo cedit). Wyrazem tej zasady w polskim porządku prawnym jest art. 47 § 1 KC wskazujący, że część składowa rzeczy nie może być odrębnym przedmiotem własności i innych praw rzeczowych oraz art. 141 KC, zgodnie z którym własność nieruchomości rozciąga się na rzecz ruchomą, która została połączona z nieruchomością w taki sposób, że stała się jej częścią składową.

Mając na uwadze przywołane powyżej regulacje prawa cywilnego stwierdzić należy, że właścicielem ruchomości (nakładów) połączonych z nieruchomością w taki sposób, że stały się jej częściami składowymi jest właściciel nieruchomości.

Inwestycja Drogowa, którą będzie realizowała Spółka na nieruchomościach gruntowych będących na dzień zakończenia Inwestycji Drogowej (w tym na mocy Decyzji ZRID) własnością Gminy, Województwa lub Skarbu Państwa bez wątpienia będzie stanowiła część składową gruntu ponieważ Inwestycja Drogowa polega na rozbudowie infrastruktury komunikacyjnej, która będzie ściśle związana z gruntem w taki sposób, że jej odłączenie będzie niemożliwe bez jej uszkodzenia bądź istotnej zmiany (art. 47 § 2 w zw. z art. 48 KC). Oznacza to, że Inwestycja Drogowa nie może być przedmiotem odrębnej własności, gdyż w momencie jej wykonania stanie się ona własnością Gminy, Województwa lub Skarbu Państwa. Spółka nie będzie więc właścicielem samej Inwestycji Drogowej i nie będzie mogła nią swobodnie rozporządzać. Gmina, Województwo lub Skarb Państwa staną się właścicielami Inwestycji Drogowej już w momencie jej połączenia z gruntem. Mając to na uwadze, zdaniem Spółki nieodpłatne przekazanie Inwestycji Drogowej na rzecz Gminy, Województwa oraz Skarbu Państwa nie może być traktowane jako dostawa towarów.

Konieczne jest zatem rozważenie, czy przekazanie Inwestycji Drogowej może być uznane za świadczenie usług. Zgodnie z art. 8 ust. 1 Ustawy o VAT świadczeniem usług jest każde świadczenie, które nie stanowi dostawy towarów. Przekazanie Inwestycji Drogowej wypełnia tę definicję i jest świadczeniem usług przez Spółkę na rzecz Gminy, Województwa lub Skarbu Państwa. Należy jednak zwrócić uwagę, że zgodnie z Umową przekazanie Inwestycji Drogowej będzie czynnością nieodpłatną, a opodatkowaniu VAT podlega tylko świadczenie usług za wynagrodzeniem.

Art. 8 ust. 2 pkt 2 Ustawy o VAT wskazuje, że za odpłatne świadczenie usług uznaje się również nieodpłatne świadczenie usług na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, oraz wszelkie inne nieodpłatne świadczenie usług do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika. Z punktu widzenia przedstawionego zdarzenia przyszłego istotne jest to, że nieodpłatne świadczenie usług może być uznane za odpłatne świadczenie usług podlegające opodatkowaniu VAT tylko i wyłącznie jeżeli świadczenie to będzie realizowane dla celów innych niż działalność gospodarcza Spółki. Przypadek taki nie zachodzi w przedstawionym zdarzeniu przyszłym.

W analizowanym przypadku mamy do czynienia z sytuacją, w której przekazanie Inwestycji Drogowej bez wątpienia będzie miało związek z działalnością prowadzoną przez Spółkę. Rozbudowana w ramach Inwestycji Drogowej infrastruktura komunikacyjna będzie miała wpływ na zwiększenie atrakcyjności Nieruchomości, która będzie wykorzystywana przez Spółkę do prowadzenia działalności gospodarczej opodatkowanej VAT. Wykonując Inwestycję Drogową Spółka dąży do zwiększenia atrakcyjności Nieruchomości dla potencjalnych klientów. Spółka nie godziłaby się na ponoszenie wydatków, gdyby inwestycja nie dawała możliwości zwiększenia przychodów z prowadzonej działalności opodatkowanej VAT. Mając to na uwadze, warunek o którym mowa w art. 8 ust. 2 pkt 2 Ustawy o VAT, nie został spełniony i przekazanie Inwestycji Drogowej nie będzie stanowiło czynności podlegającej opodatkowaniu VAT.

Analogicznie jak powyżej, nieodpłatne przekazanie autorskich praw majątkowych do dokumentacji projektowej będzie stanowić nieodpłatne świadczenie usług niepodlegające opodatkowaniu VAT z uwagi na to, że będzie ono związane z działalnością gospodarczą Spółki.

Na powyższą konkluzję nie będzie miało wpływu to, w jakim zakresie inwestycja będzie przekazywana na rzecz Gminy a w jakim na rzecz Województwa czy Skarbu Państwa. Nie ma również znaczenia w czyim zarządzie znajdą się ostatecznie grunty, na których zlokalizowana będzie Inwestycja Drogowa - kwestie te wynikają ze szczególnych regulacji dotyczących dróg publicznych i nie mają znaczenia z punktu widzenia niniejszego wniosku.

W przywołanej wyżej interpretacji indywidualnej z dnia 25 maja 2017 r. Organ interpretacyjny potwierdził również brak opodatkowania VAT nieodpłatnego przekazania zrealizowanej przebudowy infrastruktury drogowej w podobnym stanie faktycznym. Organ interpretacyjny przychylił się do następującego stanowiska: „[nieodpłatne] przekazanie Inwestycji [polegającej na przebudowie infrastruktury komunikacyjnej znajdującej się w jej pobliżu - przypis własny] bez wątpienia będzie miało związek z działalnością prowadzoną przez Spółkę. Rozbudowana w ramach Inwestycji infrastruktura komunikacyjna będzie miała bez wątpienia wpływ na zwiększenie atrakcyjności Nieruchomości, która jest i będzie wykorzystywana przez Spółkę do prowadzenia działalności gospodarczej opodatkowanej VAT. Wykonując Inwestycję Spółka dąży do zwiększenia atrakcyjności Nieruchomości dla potencjalnych klientów. [...] Mając to na uwadze, warunek o którym mowa w art. 8 ust. 2 pkt 2 Ustawy o VAT nie został spełniony i przekazanie Inwestycji na rzecz Gminy nie będzie stanowiło czynności podlegającej opodatkowaniu VAT”. Powyższe stanowisko Organu interpretacyjnego powinno zostać wzięte pod uwagę również w niniejszej sprawie.

Powyższe stanowisko wyrażone przez Spółkę znajduje potwierdzenie również w innych wydawanych, w analogicznych stanach faktycznych, interpretacjach indywidualnych. Spółka wskazuje przykładowo:

 • interpretację indywidualną wydaną przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 20 stycznia 2017 r. nr 3063-ILPP2-2.4512.206.2016.1.AD,
 • interpretację indywidualną wydaną przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 9 grudnia 2016 r. nr 1462-IPPP2.4512.783.2016.1.AM,
 • interpretację indywidualną wydaną przez Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 12 czerwca 2015 r. nr IPTPP1/4512-147/15-6/AK,
 • interpretację indywidualną wydaną przez Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 14 października 2014 r., nr ITPP2/443-951/14/AD.
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Zaznacza się także, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ jest ściśle związany przedstawionym we wniosku opisem zdarzenia przyszłego.

Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu zdarzenia przyszłego. Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie z opisem zdarzenia przyszłego podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

 1. z zastosowaniem art. 119a;
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4 , 00-013 Warszawa, w dwóch egzemplarzach – (art. 47 ww. ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2017 r., poz. 1369) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.