0114-KDIP4.4012.202.2018.2.BS | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Prawo do odliczenia podatku w związku z realizacją zadań.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r. poz. 800, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 16 marca 2018 r. (data wpływu 27 marca 2018 r.) uzupełnionym w dniu 8 maja 2018 r. (data wpływu 14 maja 2018 r.) na wezwanie tut. organu z dnia 25 kwietnia 2018 r. (skutecznie doręczone w dniu 7 maja 2018 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 27 marca 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego.

Wniosek uzupełniony został pismem złożonym w dniu 8 maja 2018 r. (data wpływu 14 maja 2018 r.), na wezwanie organu z dnia 25 kwietnia 2018 r. (skutecznie doręczone w dniu 8 maja 2018 r.).

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca – jest jednolitym, dobrowolnym, niezależnym i samorządnym związkiem zawodowym pracowników (...). Wnioskodawca prowadzi działalność statutową i działalność gospodarczą służącą działalności statutowej. Wnioskodawca jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług.

Wnioskodawca posiada wyodrębnioną jednostkę wewnętrzną Zespół Szkół. Zespół Szkół samodzielnie nie rozlicza podatku VAT (nie jest odrębnym podatnikiem podatku VAT). Wnioskodawca sporządza łączną deklarację VAT-7, która obejmuje sprzedaż VAT i zakupy VAT dokonywane przez Zespół Szkół.

W roku szkolnym 2018/2019 Zespół Szkół przystąpi do konkursów na uzyskanie dotacji na realizację dwóch zadań:

  1. Edukacja ekologiczna w szkołach i przedszkolach na rok szkolny 2018/2019
  2. Ekopracownia pod chmurką”.

Do wypłaty kwoty dotacji niezbędna jest interpretacja indywidualna organu skarbowego potwierdzająca brak możliwości odliczenia podatku VAT przy realizacji tych zadań.

Wnioskodawca nie będzie odliczał podatku VAT od zakupionych towarów i usług w ramach realizacji ww. zadań. Zakupione towary i usługi w ramach realizacji ww. zadań będą wykorzystywane przez Zespół Szkół do wykonywania czynności zwolnionych od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust.1 pkt 26 – usługi świadczone przez jednostki objęte systemem oświaty, w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, w zakresie kształcenia i wychowania.

Faktury dokumentujące poniesione wydatki w związku z realizowanymi zadaniami będą wystawiane na Zespół Szkół.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy Wnioskodawca ma możliwość odliczenia podatku VAT przy realizacji ww. zadań prowadzonych przez wyodrębnioną jednostkę wewnętrzną Zespół Szkół, która świadczy usługi zwolnione z podatku VAT na podstawie art. 43 ust.1 pkt 26 ustawy o podatku od towarów i usług?

Zdaniem Wnioskodawcy:

Wnioskodawca zgodnie z art. 43 nie może odliczyć podatku VAT przy realizacji zadań prowadzonych przez jednostkę wewnętrzną Zespół Szkół, ponieważ dokonane zakupy będą związane ze sprzedażą zwolnioną z VAT bez prawa do odliczenia (art. 86 ust.1).

Zgodnie z art. 43 pkt 26 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług zwolnione od tego podatku są usługi świadczone przez:

  1. jednostki objęte systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, w zakresie kształcenia i wychowania,

– oraz dostawę towarów i świadczenia usług ściśle z tymi usługami związanymi.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a) ww. ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Zauważyć należy, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje zarejestrowany, czynny podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, tzn. takich, których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi. W każdym przypadku należy więc dokonać oceny, czy intencją podatnika wykonującego określone czynności, z którymi łączą się skutki podatkowo-prawne, było wykonywanie czynności opodatkowanych.

W myśl art. 15 ust. 1 ww. ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Pod pojęciem działalności gospodarczej, na podstawie art. 15 ust. 2 cyt. ustawy, rozumie się wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Z okoliczności przedstawionych w złożonym wniosku wynika, że Wnioskodawca jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług. Wnioskodawca posiada wyodrębnioną jednostkę wewnętrzną Zespół Szkół, który samodzielnie nie rozlicza podatku VAT (nie jest odrębnym podatnikiem podatku VAT). Wnioskodawca sporządza łączną deklarację VAT-7, która obejmuje sprzedaż VAT i zakupy VAT dokonywane przez Zespół Szkół.

W roku szkolnym 2018/2019 Zespół Szkół przystąpi do konkursów na uzyskanie dotacji na realizację dwóch zadań:

  1. Edukacja ekologiczna w szkołach i przedszkolach na rok szkolny 2018/2019
  2. Ekopracownia pod chmurką”.

Wnioskodawca nie będzie odliczał podatku VAT od zakupionych towarów i usług w ramach realizacji ww. zadań. Zakupione towary i usługi w ramach realizacji ww. zadań będą wykorzystywane przez Zespół Szkół do wykonywania czynności zwolnionych od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust.1 pkt 26 – usługi świadczone przez jednostki objęte systemem oświaty, w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, w zakresie kształcenia i wychowania.

Faktury dokumentujące poniesione wydatki w związku z realizowanymi zadaniami będą wystawiane na Zespół Szkół.

W odniesieniu do przedstawionego opisu wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą możliwości odliczenia podatku VAT przy realizacji ww. zadań prowadzonych przez wyodrębnioną jednostkę wewnętrzną Zespół Szkół, która świadczy usługi zwolnione z podatku VAT na podstawie art. 43 ust.1 pkt 26 ustawy o podatku od towarów i usług

Jak wynika z powołanych powyżej przepisów prawa rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 ustawy uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

W omawianej sprawie warunek ten nie został spełniony, ponieważ – jak wskazał Wnioskodawca w opisie zdarzenia przyszłego – wydatki poniesione przez Wnioskodawcę w związku z realizacją ww. zadań prowadzonych przez wyodrębnioną jednostkę wewnętrzną Zespół Szkół nie będą wykorzystywane do czynności generujących podatek należny, lecz do czynności zwolnionych od podatku.

Oznacza to, że Wnioskodawcy, nie będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego zawartego w fakturach dokumentujących wydatki związane z realizacją ww. zadań.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy uznano za prawidłowe.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie z opisem zdarzenia przyszłego podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

  1. z zastosowaniem art. 119a;
  2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2017 r. poz. 1369, z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.