0114-KDIP1-3.4012.537.2018.1.JF | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Prawo do odliczenia naliczonego związanego z realizacją projektu

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r., poz. 800, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 20 września 2018 r. (data wpływu 24 września 2018 r.), o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia naliczonego związanego z realizacją projektu „Przebudowa drogi powiatowej” – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 24 września 2018 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia naliczonego związanego z realizacją projektu „Przebudowa drogi powiatowej”.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Powiat, a w jego imieniu Starostwo Powiatowe jako jednostka organizacyjna Powiatu realizująca zadania statutowe na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy o samorządzie powiatowym z dnia 5 czerwca 1998 r., zamierza złożyć wniosek o przyznanie pomocy finansowej na operację typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, pn. „Przebudowa drogi powiatowej”.

Projekt obejmuje przebudowę drogi lokalnej o kategorii dróg powiatowych na odcinku o długości 2,29 km. Zakres robót obejmuje:

 • rozebranie uszkodzonych przepustów betonowych pod drogą powiatową;
 • wykonanie nowych przepustów z rur PEHD pod drogą powiatową;
 • podczyszczenie istniejącego rowu przydrożnego;
 • poszerzenie jezdni na łukach poziomych;
 • wykonanie zjazdów na drogi boczne;
 • wykonanie 2 warstw z betonu asfaltowego: warstwa wyrównawcza - średnio 5 cm oraz ścieralna - 4 cm;
 • wykonanie obustronnych poboczy z kruszywa łamanego o szerokości 1,00 m;
 • wykonanie chodnika do Kościoła Parafialnego;
 • wykonanie peronu przystankowego.

Ponadto poniesione zostaną wydatki na usługi związane z promocja całości operacji (np. tablice informacyjne - wystąpi podatek od towarów i usług).

Przy drodze powiatowej znajdują się m.in: Kościół Parafialny, podmioty gospodarcze (Gabinet Weterynaryjny, firmy transportowe), sklep, przystanki BUS/PKS. Największą liczbę osób korzystających stanowią mieszkańcy miejscowości. Przebudowa drogi usprawni przejazd do ważnych miejsc w Powiecie, Gminie i Gminie P. (podstawowa opieka zdrowotna - SPZZOZ oraz pogotowie ratunkowe, szpitale) edukacji i administracji publicznej oraz skróci czas podróży. Mieszkańcy gminy dojeżdżają często do Powiatu, gdzie znajdują się najważniejsze dla mieszkańców powiatu instytucje jak ZUS, US, Starostwo, ARiMR, specjalistycznej opieki medycznej. Zwiększy się dostępność do zakładów usługowo-gospodarczo-produkcyjnych, gospodarstw rolnych, do przystanków BUS - komunikacji zbiorowej, z których codziennie korzystają mieszkańcy, a zwłaszcza młodzież dojeżdżająca do szkół. Do szkół ponadgimnazjalnych uczęszcza 989 uczniów w tym uczniowie zamieszkujący przy przedmiotowej drodze. Ponadto uczniowie szkół podstawowych są codziennie dowożeni autobusami do szkół. W miejscowości znajduje Kościół parafialny z cmentarzem, do którego przynależą mieszkańcy miejscowości położonych przy ciągu drogowym objętym przedmiotowym wnioskiem. Drogą przechodzą szlaki turystyczne rowerowe. W miejscowości, do której dochodzi przedmiotowa droga znajduje się Muzeum, na terenie którego odbywają się liczne imprezy kulturalne, ale przede wszystkim jest ono odwiedzane przez liczne grupy turystyczne. Z powodu dużego ruchu autokarowego do Muzeum, a także zlokalizowanych firm transportowych, ruch tirów i autokarów jest duży, przez co droga jest w złym stanie i stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa podróżujących. Przebudowa drogi jest związana ze złym stanem technicznym istniejących nawierzchni, które wymagają wykonania pilnych robót drogowych, w celu poprawy parametrów techniczno-użytkowych drogi i warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Droga powiatowa objęta opracowaniem ma znaczenie ponadlokalne, obsługuje nie tylko obiekty użyteczności publicznej o znaczeniu lokalnym, ale także stanowi możliwość prowadzenia ruchu awaryjnego w przypadku blokady drogi krajowej. Odcinek realizacyjny objęty wnioskiem o dofinansowanie - objęty projektem przebudowy, łączy się z drogą krajową i kończy się na drodze krajowej. Droga powiatowa jest częścią ciągu drogowego umożliwiającego poprowadzenie objazdu w przypadku blokady drogi krajowej, gdyż łączy drogę krajową z droga powiatową. Możliwe jest również poprowadzenie objazdy bezpośrednio do drogi wojewódzkiej, gdyż przebudowywana droga łączy się z drogą powiatową i dalej z drogą wojewódzką.

Wdrożenie projektu pozwoli rozwiązać problemy komunikacyjne oraz poprawi bezpieczeństwo ruchu drogowego pomiędzy Gminą.

Projekt nie jest objęty pomocą publiczną w rozumieniu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 i nie będzie generował przychodów (Wnioskodawca zarządzający efektami projektu nie będzie pobierał opłat za korzystanie z drogi zarówno w okresie wymagalnej trwałości projektu - 5 lat oraz po upływie tego terminu). Po rzeczowym zakończeniu projektu będzie nim zarządzała operacyjnie jednostka organizacyjna Powiatu powołana do zarządzania drogami publicznymi powiatowymi: Powiatowy Zarząd Dróg. Właścicielem drogi pozostanie Powiat.

Zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług jest Powiat jako płatnik. Zakres projektu obejmuje jedynie zakup usług związanych wyłącznie z projektem, a mianowicie: wydatki na roboty budowlane fakturowane na Powiat (wystąpi podatek od towarów i usług). Wymienione powyżej wydatki nie będą związane z wykonywaniem przez Wnioskodawcę czynności opodatkowanych.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy Powiat jako Wnioskodawca ponoszący wydatki w projekcie planowanym do realizacji w roku 2019 i współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich może odzyskać zapłacony w ramach projektu podatek od towarów i usług?

Zdaniem Wnioskodawcy:

Powiat, a w jego imieniu Starostwo Powiatowe jako jednostka organizacyjna Powiatu realizująca zadania ustawowe na podstawie ustawy o samorządzie powiatowym, nie może odzyskać zapłaconego podatku od towarów i usług przy dokonywanych zakupach w ramach realizowanej operacji pn. „Przebudowa drogi powiatowej” o długości 2,29 km.

Powiat, a w jego imieniu Starostwo Powiatowe oraz inne jednostki organizacyjne, w tym Powiatowy Zarząd Dróg, wykonują na podstawie ustawy o samorządzie powiatowym zadania publiczne m. in. w zakresie utrzymania dróg powiatowych. W związku z powyższym zarówno Wnioskodawca jak i jego jednostki organizacyjne realizują zadania statutowe zgodnie z zapisem art. 4 ust. 1 pkt 1 nie podlegają w tym zakresie podatkowi od towarów i usług VAT, a zatem nie mogą go odliczać.

Ponadto Wnioskodawca przez okres 5 lat od dnia zakończenia finansowej realizacji operacji, a także po tym terminie, w wyniku dokonywanych zakupów w ramach operacji nie będzie pobierał opłat za korzystanie z drogi, czyli operacja nie będzie generowała przychodu.

Zgodnie z art. 86 ust 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatnikowi VAT przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Aby możliwa była realizacja prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony nabywane przez podatnika towary lub usługi muszą służyć do wykonywania przez niego czynności podlegających opodatkowaniu.

Zgodnie z powyższym w sytuacji braku związku nabywanych towarów i usług ze sprzedażą opodatkowaną podatnik nie ma prawa do obniżenia kwoty podatku należnego.

W przypadku przebudowy drogi powiatowej nie będzie ona związana z czynnościami opodatkowanymi w fazie rzeczowej realizacji - roboty budowlane dotyczące ogólnie całego zadania. W związku z tym nie zostanie spełniona podstawowa przesłanka warunkująca prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony.

Zatem Powiatowi nie przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony od zakupów towarów i usług zużytych przy realizacji inwestycji drogowej, a co za tym idzie podatek VAT będzie wydatkiem kwalifikowanym do refundacji ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Zgodnie z art. 87 ust. 1 ustawy o VAT, w przypadku gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy.

W myśl powyższych przepisów prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest bezpośredni i bezsporny związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi. Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku oraz nie podlegających temu podatkowi.

Zgodnie z art. 15 ust. 6 ustawy o VAT, nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych

Tym samym z uwagi na niespełnienie podstawowej przesłanki warunkującej prawo do odliczenia podatku naliczonego jaką jest związek zakupów z wykonywaniem czynności opodatkowanych Wnioskodawcy nie będzie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur VAT dokumentujących wydatki związane z realizacją operacji pn. „Przebudowa drogi powiatowej”.

W konsekwencji Wnioskodawca nie będzie miał również prawa do otrzymania z tego tytułu zwrotu różnicy podatku, o którym mowa w art. 87 ust. 1 ustawy o VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r., poz. 1221 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Na podstawie art. 87 ust. 1 ustawy w przypadku gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy.

Ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w całości lub w części, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno przesłanek pozytywnych, wynikających z art. 86 ust. 1 ustawy oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy.

Stosownie do cytowanych wyżej przepisów prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje zarejestrowany, czynny podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi.

Zasada ta wyklucza możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z usługami i towarami, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

Opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, zgodnie z zasadą powszechności opodatkowania, podlegają wszelkie transakcje, których przedmiotem jest dostawa towarów lub świadczenie usług, pod warunkiem, że są one realizowane przez „podatników” w rozumieniu ustawy i wykonywane w ramach działalności gospodarczej.

Stosownie do art. 15 ust. 1 ustawy – podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Pod pojęciem działalności gospodarczej – na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy – należy rozumieć wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Jak stanowi natomiast art. 15 ust. 6 ustawy – nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Oznacza to, że organ będzie uznany za podatnika podatku od towarów i usług w dwóch przypadkach, tj. gdy wykonuje czynności inne niż te, które mieszczą się w ramach jego zadań oraz, gdy wykonuje czynności mieszczące się w ramach jego zadań, ale czyni to na podstawie umów cywilnoprawnych. Organ władzy publicznej nie będzie zatem podatnikiem w zakresie wykonywania działań zaliczanych do jego zadań własnych, tj. dla realizacji których został powołany.

Zatem, jednostki samorządu terytorialnego są podatnikami podatku od towarów i usług jedynie w zakresie wszelkich czynności, które mają charakter cywilnoprawny, tzn. są przez nie realizowane na podstawie umów cywilnoprawnych. Bowiem tylko w tym zakresie ich czynności mają charakter działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy.

Zgodnie z przepisem art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r., poz. 995, z późn. zm.), powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność.

Natomiast na mocy art. 4 ust. 1 pkt 6 ustawy o samorządzie powiatowym, powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne o charakterze ponadgminnym w zakresie transportu zbiorowego i dróg publicznych.

Z przedstawionego we wniosku opisu sprawy wynika, że Powiat jako jednostka organizacyjna realizująca zadania statutowe zamierza realizować przebudowę drogi lokalnej o kategorii dróg powiatowych. Projekt nie będzie generował przychodów - Wnioskodawca zarządzający efektami projektu nie będzie pobierał opłat za korzystanie z drogi zarówno w okresie wymagalnej trwałości projektu (5 lat) oraz po upływie tego terminu. Zakres projektu obejmuje zakup usług związanych wyłącznie z projektem - roboty budowlane fakturowane na Powiat (wystąpi podatek od towarów i usług). Wymienione powyżej wydatki nie będą związane z wykonywaniem przez Wnioskodawcę czynności opodatkowanych.

Wątpliwości Powiatu dotyczą odzyskania zapłaconego podatku od towarów i usług dotyczącego wydatków w projekcie planowanym do realizacji w roku 2019 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Zgodnie z powołanymi wyżej przepisami, odliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 ustawy uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane przez zarejestrowanego czynnego podatnika podatku VAT w ramach działalności gospodarczej do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. W omawianej sprawie warunki uprawniające do odliczenia nie będą spełnione, gdyż Powiat realizując przedmiotową inwestycję nie będzie działać w charakterze podatnika VAT, ponieważ inwestycję polegającą na przebudowie drogi lokalnej o kategorii dróg powiatowych (będzie realizował jako organ władzy publicznej w zakresie zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, a efekty realizacji inwestycji nie będą wykorzystywane do działalności o charakterze gospodarczym, generującej opodatkowanie podatkiem od towarów i usług.

W konsekwencji, Powiatowi nie będzie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Tym samym Powiat nie nabędzie prawa do zwrotu podatku naliczonego z tego tytułu.

Tym samym stanowisko Powiatu należało uznać za prawidłowe.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

 1. z zastosowaniem art. 119a;
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Zaznaczenia wymaga, że organ podatkowy jest ściśle związany przedstawionym we wniosku opisem zdarzenia przyszłego. Wnioskodawca ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu zdarzenia przyszłego. Podkreślenia wymaga, że interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie z opisem podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z tym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swą aktualność. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach, ul. Prosta 10, 25-366 Kielce w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2018 r., poz. 1302 z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy). Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.