0114-KDIP1-3.4012.158.2018.1.JF | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Prawo do odliczenia naliczonego związanego z realizacją operacji „Zachowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego poprzez modernizację i wyposażenie Izby Regionalnej oraz zorganizowanie multimedialnej lekcji historii w 2017 roku”

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 28 marca 2018 r. (data wpływu 30 marca 2018 r.), o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia naliczonego związanego z realizacją operacji pn. „Zachowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego poprzez modernizację i wyposażenie Izby Regionalnej oraz zorganizowanie multimedialnej lekcji historii w 2017 roku” – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 30 marca 2018 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia naliczonego związanego z operacji pn. „Zachowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego poprzez modernizację i wyposażenie Izby Regionalnej oraz zorganizowanie multimedialnej lekcji historii w 2017 roku”.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Gmina wystąpiła z wnioskiem o przyznanie pomocy dla operacji pn. „Zachowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego poprzez modernizację i wyposażenie Izby Regionalnej oraz zorganizowanie multimedialnej lekcji historii w 2017 roku” w ramach PROW 2014-2020 do Urzędu Marszałkowskiego.

Gmina nie jest podatnikiem podatku VAT i korzysta ze zwolnienia podmiotowego, ponieważ wartość sprzedaży netto w roku podatkowym 2017 nie przekroczyła kwoty 200 000 zł. Do dnia 28 marca 2018 r. wartość sprzedaży wynikająca z art. 113 ust. 1 jest niższa niż obowiązujące 200 000 zł.

Towary i usługi nabywane w ramach ww. zadania nie będą służyły czynnościom opodatkowanym.

Gmina składając wniosek o przyznanie pomocy na ww. zadanie zaliczyła VAT do kosztów kwalifikowanych operacji, dlatego zwraca się z prośbą o wydanie interpretacji indywidualnej w sprawie braku możliwości odzyskania VAT, którą należy przedłożyć wraz z wnioskiem o płatność.

Realizacja operacji ma na celu podwyższenie atrakcyjności turystycznej, zachowanie dziedzictwa kulturowego, kultywowanie lokalnych tradycji oraz upowszechnianie wiedzy o historii regionu.

W wyniku realizacji operacji nie będą prowadzone przez Gminę żadne czynności zarobkowe prowadzące w następstwie do odzyskania VAT.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy Gmina ma możliwość odzyskania podatku VAT?

Zdaniem Wnioskodawcy:

Towary i usługi nabywane w ramach ww. zadania nie będą służyły czynnościom opodatkowanym. Dla Gminy nie będzie możliwości odzyskania VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r., poz. 1221 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w całości lub w części, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno przesłanek pozytywnych, wynikających z art. 86 ust. 1 ustawy oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy.

Stosownie do cytowanych wyżej przepisów prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje zarejestrowany, czynny podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi.

Zasada ta wyklucza możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z usługami i towarami, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

Opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, zgodnie z zasadą powszechności opodatkowania, podlegają wszelkie transakcje, których przedmiotem jest dostawa towarów lub świadczenie usług, pod warunkiem, że są one realizowane przez „podatników” w rozumieniu ustawy i wykonywane w ramach działalności gospodarczej.

Z przedstawionego we wniosku opisu sprawy wynika, że Gmina nie jest podatnikiem podatku VAT i korzysta ze zwolnienia podmiotowego, ponieważ wartość sprzedaży netto w roku podatkowym 2017 nie przekroczyła kwoty 200 000 zł.

Wątpliwości Gminy dotyczą prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony od wydatków poniesionych na ww. operację pn. „Zachowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego poprzez modernizację i wyposażenie Izby Regionalnej oraz zorganizowanie multimedialnej lekcji historii w 2017 roku”.

Zgodnie z powołanymi wyżej przepisami, rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 ustawy uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. W omawianej sprawie warunek uprawniający do odliczenia nie został spełniony, ponieważ – jak wskazano w okolicznościach sprawy – w ramach realizacji ww. operacji Gmina nie jest podatnikiem podatku VAT i korzysta ze zwolnienia podmiotowego.

W konsekwencji, Gminie nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z operacją pn. „Zachowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego poprzez modernizację i wyposażenie Izby Regionalnej oraz zorganizowanie multimedialnej lekcji historii w 2017 roku”.

Tym samym stanowisko Gminy należało uznać za prawidłowe.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

  1. z zastosowaniem art. 119a;
  2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Zaznaczenia wymaga, że organ podatkowy jest ściśle związany przedstawionym we wniosku opisem stanu faktycznego. Wnioskodawca ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego oraz zdarzenia przyszłego. Podkreślenia wymaga, że interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie z opisem podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z tym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4 0/0, 00-013 Warszawa w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2017 r., poz. 1369 z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.