0114-KDIP1-2.4012.695.2018.2.MC | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją zadania inwestycyjnego.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r., poz. 800 z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 16 października 2018 r. (data wpływu 22 października 2018 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją zadania inwestycyjnego „Przebudowa dróg gminnych ...” – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 22 października 2018 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją zadania inwestycyjnego „Przebudowa dróg gminnych ...”.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Gmina jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług.
Gmina zamierza realizować zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa dróg gminnych ...”. Lokalizacja inwestycji: dz. nr ew. 34, dz. nr ew. 20,36 na gruntach będących własnością gminy, oraz dz. nr ew. 209 na gruntach będących we władaniu samoistnym gminy.

Gmina w celu realizacji powyższego zadania występuje z wnioskiem o przyznanie pomocy na realizację operacji typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

W wyniku tego zadania inwestycyjnego powstaną drogi publiczne ogólnodostępne, a korzystanie z nich będzie nieodpłatne. Nie planuje się przekazania prawa własności wybudowanej infrastruktury.

Planowany termin realizacji inwestycji: rozpoczęcie - 2019 rok, zakończenie - 2020 rok.

Przedmiotem planowanego do realizacji zadania będą roboty budowlane polegające na:

 1. Przebudowie drogi gminnej w m. M. - o długości 1,203 km, tj.:
  • Wykonanie jezdni z betonu asfaltowego na podbudowie z kruszywa łamanego o grubości 10 cm,
  • Wykonanie chodnika z kostki brukowej,
  • Wykonanie zjazdów w ciągu chodnika z kostki betonowej,
  • Wykonanie poboczy,
  • Odmulenie/odtworzenie istniejących rowów przydrożnych, zabezpieczenie istniejących kabli telefonicznych,
  • Wymiana przepustów pod zjazdami,
  • Oczyszczenie i regulacja istniejących przepustów,
  • Regulacja pionowa zaworów wodociągowych,
  • Wycinka drzew i krzewów,
  • Wprowadzenie stałej organizacji ruchu.
 2. Przebudowie drogi gminnej w m. Ł. - o długości 0,259 km, tj.:
  • Ścięcie poboczy gruntowych, zdjęcie warstwy urodzajnej,
  • Profilowanie istniejącej nawierzchni tłuczniowej,
  • Rozebranie istniejących przepustów pod zjazdami,
  • Oczyszczenie i odtworzenie rowów przydrożnych,
  • Ułożenie przepustów wraz z prefabrykowanymi ściankami czołowymi o takiej samej średnicy i długości jak obecne,
  • Wbudowanie warstwy podbudowy zasadniczej z destruktu betonowego,
  • Ułożenie nawierzchni jezdni i zjazdów z betonu asfaltowego,
  • Wbudowanie umocnionych poboczy destruktem budowlanym.
 3. Przebudowie drogi wewnętrznej na dz. nr 209 w m. Z. - o długości 0,805 km, tj.:
  • Ścięcie poboczy,
  • Profilowanie istniejącej nawierzchni tłuczniowej,
  • Rozebranie istniejącego przepustu pod zjazdem,
  • Założenie nowego przepustu oraz ścianek czołowych,
  • Ułożenie podbudowy zasadniczej,
  • Ułożenie nawierzchni bitumicznej jezdni,
  • Wykonanie umocnionych poboczy.

Nabywcą/odbiorcą faktur dokumentujących poniesione wydatki na realizację w/w zadania inwestycyjnego będzie Gmina.

Gmina będzie realizowała zadanie inwestycyjne w zakresie zadań własnych gminy, określonych w art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994, z późn. zm.), tj. w zakresie zaspokajania zbiorowych potrzeb wspólnoty w sprawach gminnych dróg, tym samym nabywane podczas realizacji inwestycji towary i usługi nie będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług (nie będą generowały dochodu).

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy Gmina będzie miała możliwość odliczenia kwot podatku VAT naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa dróg gminnych ...” w ramach operacji typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” poddziałanie „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020?

Zdaniem Wnioskodawcy:

Gmina nie będzie miała prawa do odliczenia kwot podatku VAT naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących wydatki związane z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa dróg gminnych ...”.

Zgodnie z art. 15 ust. 6 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017r., poz. 1221, z późn. zm.), nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Zgodnie z przepisem art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017r., poz. 1221, z późn. zm.), podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994, z późn. zm.), Gmina wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność, natomiast zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów.

Zgodnie art. 7 ust. 1 pkt 2 powyżej wskazanej ustawy, do zadań własnych gminy należy zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty w sprawach gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego. W związku z powyższym, realizowane zadanie jest zadaniem własnym Gminy.

Gmina będzie realizowała zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa dróg gminnych ...” w ramach władztwa publicznego, jako organ administracji publicznej. Po zakończeniu zadania przebudowana i rozbudowana droga poprawi gminną infrastrukturę stwarzając lepsze warunki w zakresie zaspokajania zbiorowych potrzeb wspólnoty w zakresie poprawy warunków komunikacyjnych.

Warunek uprawniający do odliczenia podatku VAT naliczonego - wskazany w art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017r., poz. 1221, z późn. zm.), nie zostanie spełniony, gdyż efekty realizacji zadania pn. „Przebudowa dróg gminnych ...” nie będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych (gmina nie będzie prowadziła sprzedaży opodatkowanej podatkiem od towarów i usług z wykorzystaniem w/w inwestycji).

Otrzymanie powyższej interpretacji indywidualnej jest niezbędne, ponieważ każdy beneficjent operacji typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach PROW 2014-2020, jest zobowiązany załączyć ją do wniosku w celu uznania podatku VAT naliczonego jako kosztu kwalifikowalnego operacji.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r., poz. 2174 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

W świetle art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Stosownie do cytowanych wyżej przepisów prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje zarejestrowany, czynny podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi.

Przedstawiona powyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z usługami i towarami, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

Decydujące znaczenie dla oceny istnienia prawa do odliczenia ma zatem zamierzony (deklarowany) związek podatku naliczonego z czynnościami opodatkowanymi.

Opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług zgodnie z zasadą powszechności opodatkowania podlegają wszelkie transakcje, których przedmiotem jest dostawa towarów lub świadczenie usług, pod warunkiem, że są one realizowane przez „podatników” w rozumieniu ustawy i wykonywane w ramach działalności gospodarczej.

W myśl art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza - w myśl art. 15 ust. 2 ustawy - obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Należy zauważyć, że w świetle art. 15 ust. 6 ustawy, nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Powyższy zapis jest odzwierciedleniem art. 13 obowiązującej od dnia 1 stycznia 2007 r. Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej - (Dz. Urz. UE L Nr 347, str. 1, z późn. zm.), zgodnie z którym krajowe, regionalne i lokalne organy władzy oraz inne podmioty prawa publicznego nie są uważane za podatników w związku z działalnością, którą podejmują lub transakcjami, których dokonują jako organy władzy publicznej, nawet jeśli pobierają należności, opłaty, składki lub płatności w związku z takimi działaniami lub transakcjami.

Natomiast, w świetle unormowań prawa wspólnotowego, w przypadku, gdy organy władzy publicznej bądź urzędy obsługujące te organy podejmują takie działania lub dokonują takich transakcji, są uważane za podatników w odniesieniu do tych działań lub transakcji, gdyby wykluczenie ich z kategorii podatników prowadziło do znaczących zakłóceń konkurencji.

Stosownie do art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.) gmina wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Natomiast zgodnie z art. 6 ust. 1 ww. ustawy do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów. Zgodnie z art. 7 ust. 1 cyt. ustawy zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy.

Z okoliczności przedmiotowej sprawy wynika, że Wnioskodawca jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług. Wnioskodawca zamierza realizować zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa dróg ...”. Gmina w celu realizacji powyższego zadania występuje z wnioskiem o przyznanie pomocy na realizację operacji typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. W wyniku tego zadania inwestycyjnego powstaną drogi publiczne ogólnodostępne, a korzystanie z nich będzie nieodpłatne. Nie planuje się przekazania prawa własności wybudowanej infrastruktury. Przedmiotem planowanego do realizacji zadania będą roboty budowlane polegające na przebudowie drogi gminnej o długości 1,203 km (tj. wykonanie jezdni z betonu asfaltowego na podbudowie z kruszywa łamanego o grubości 10 cm, wykonanie chodnika z kostki brukowej, wykonanie zjazdów w ciągu chodnika z kostki betonowej, wykonanie poboczy, odmulenie/odtworzenie istniejących rowów przydrożnych, zabezpieczenie istniejących kabli telefonicznych, wymiana przepustów pod zjazdami, oczyszczenie i regulacja istniejących przepustów, regulacja pionowa zaworów wodociągowych, wycinka drzew i krzewów, wprowadzenie stałej organizacji ruchu), przebudowie drogi gminnej o długości 0,259 km (tj. ścięcie poboczy gruntowych, zdjęcie warstwy urodzajnej, profilowanie istniejącej nawierzchni tłuczniowej, rozebranie istniejących przepustów pod zjazdami, oczyszczenie i odtworzenie rowów przydrożnych, ułożenie przepustów wraz z prefabrykowanymi ściankami czołowymi o takiej samej średnicy i długości jak obecne, wbudowanie warstwy podbudowy zasadniczej z destruktu betonowego, ułożenie nawierzchni jezdni i zjazdów z betonu asfaltowego, wbudowanie umocnionych poboczy destruktem budowlanym) oraz przebudowie drogi wewnętrznej na dz. nr 209 o długości 0,805 km (tj. ścięcie poboczy, profilowanie istniejącej nawierzchni tłuczniowej, rozebranie istniejącego przepustu pod zjazdem, założenie nowego przepustu oraz ścianek czołowych, ułożenie podbudowy zasadniczej, ułożenie nawierzchni bitumicznej jezdni, wykonanie umocnionych poboczy). Nabywcą/odbiorcą faktur dokumentujących poniesione wydatki na realizację zadania inwestycyjnego będzie Gmina. Gmina będzie realizowała zadanie inwestycyjne w zakresie zadań własnych gminy tj. w zakresie zaspokajania zbiorowych potrzeb wspólnoty w sprawach gminnych dróg. Nabywane podczas realizacji inwestycji towary i usługi nie będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług (nie będą generowały dochodu).

Analiza opisu zdarzenia przyszłego oraz obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa podatkowego prowadzą do wniosku, że w opisanej sprawie nie zostanie spełniony podstawowy warunek uprawniający do odliczenia podatku od towarów i usług zawartego w fakturach dokumentujących dokonane zakupy – związek nabywanych towarów i usług ze sprzedażą opodatkowaną. Wnioskodawca wskazuje, że nabywane podczas realizacji inwestycji towary i usługi nie będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. Tym samym Wnioskodawca nie będzie miał prawa do odliczenia podatku naliczonego od podatku należnego w związku z realizowanym zadaniem inwestycyjnym.

Reasumując, Wnioskodawca nie będzie miał możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją zadania inwestycyjnego „Przebudowa dróg gminnych ...”.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

 1. z zastosowaniem art. 119a;
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swoją aktualność.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2018 r., poz. 1302) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.