0114-KDIP1-2.4012.426.2017.1.PC | Interpretacja indywidualna

W zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego związanego z realizacją projektu
0114-KDIP1-2.4012.426.2017.1.PCinterpretacja indywidualna
  1. parafia
  2. prawo do odliczenia
  3. projekt
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 25 sierpnia 2017 r. (data wpływu 28 sierpnia 2017 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego związanego z realizacją projektu pn. „Remont i konserwacja wieży...” – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 28 sierpnia 2017 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego związanego z realizacją projektu pn. „Remont i konserwacja wieży ...”.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Parafia złożyła 17 października 2016 r. w Lokalnej Grupie Działania wniosek o przyznanie pomocy finansowej na „Remont i konserwację wieży ...”. Pomoc została przyznana w ramach Poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej, poddziałanie to jest objęte Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 -2020 (inicjatywa LEADER).

Realizacja projektu jest zgodna z celem ogólnym Lokalnej Strategii Rozwoju, opracowanej przez LGD. Jest nim „Rozwój oferty weekendowej dla turystów i mieszkańców bazującej na posiadanych zasobach przyrodniczych i kulturowych”, a także zgodna z celem szczegółowym, jakim jest „Zachowanie dziedzictwa lokalnego”. Remont wieży bramnej służy ochronie i zachowaniu lokalnego dziedzictwa kulturowego, sprzyja rozwojowi turystyki. Wieża bramna wchodzi w skład zespołu kościelno-klasztornego, niewielkiej miejscowości gminnej liczącej 1056 mieszkańców. Najcenniejszym zabytkiem zespołu jest romańska bazylika zbudowana z kostki granitowej i kamieni polnych, z pięknym kamiennym portalem romańskim z okresu 1140-1160. Remontowana wieża - dzwonnica pochodzi z 1457 roku. Jej rewitalizacja poprawi bezpieczeństwo i estetykę tego cennego zabytku, a tym samym zapewni ochronę i waloryzację dziedzictwa kulturowego. Wyremontowana dzwonnica będzie służyła wiernym, a także turystom i pasjonatom historii, poprawi walory turystyczne na obszarze powiatu płońskiego. Odnowiona dzwonnica pozostanie doskonałą wizytówką miejscowości jak i gminy.

Kosztorys inwestorski opracowany został na podstawie programu prac konserwatorskich i zaleceń Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Wysokość nakładów oszacowana została na podstawie cen rynkowych obowiązujących w chwili sporządzenia kosztorysu. Zakres prac remontowych obejmujących dach, więźbę, szczyt północny i południowy ponad gzymsem został wyceniony na kwotę 150 tys. zł.

Parafia 20 marca 2017 r. podpisała z Urzędem Marszałkowskim Województwa umowę na remont i konserwację wieży... w celu zachowania lokalnego, materialnego dziedzictwa kulturowego. Koszt całkowity operacji wynosi 169 059,37 zł. Przyznana pomoc finansowa wraz z podatkiem VAT wynosi 150 tys. zł, czyli 88,73% poniesionych kosztów kwalifikowanych. Przysługuje ona na podstawie Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 1570).

Remont obiektu zostanie zakończony na 20 października 2017 r. zgodnie z wykazem prac w zestawieniu rzeczowo-finansowym Wniosku o przyznanie pomocy. Wniosek o płatność Parafia złoży do końca października br.

W zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji zostały uwzględnione faktyczne koszty operacji wraz z podatkiem od towarów i usług VAT, jako kosztem kwalifikowalnym operacji. Wykonawca robót, wyłoniony w ramach zapytania ofertowego za pośrednictwem strony internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, wystawi fakturę VAT (z wykazaną kwotą podatku) za remont dachu, więźby, szczytów północnego i południowego ponad gzymsem.

Składając wniosek o przyznanie pomocy Parafia złożyła oświadczenie o kwalifikowalności VAT, które skutkuje tym, że VAT jest w przypadku realizacji tego projektu wydatkiem kwalifikowalnym.

Parafia, jako beneficjent środków unijnych zamierza zaliczyć VAT do kosztów kwalifikowalnych przedsięwzięcia, a zgodnie z instrukcją wypełniania wniosku o przyznanie pomocy, gdy zamierza zaliczyć VAT do kosztów kwalifikowalnych operacji, powinna wystąpić do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej o wydanie interpretacji indywidualnej w sprawie braku możliwości odzyskania podatku VAT i wraz z Wnioskiem o płatność przedstawić interpretację indywidualną kwalifikacji podatku VAT.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy Parafia, w przypadku realizacji projektu pn. „Remont i konserwacja wieży...”, w ramach poddziałania 19.2 z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na podstawie umowy przyznania pomocy zawartej z Samorządem Województwa, ma prawo do odliczenia i zwrotu należnego podatku VAT poniesionego w związku z realizacją opisanego projektu?

Zdaniem Wnioskodawcy:

Parafia jest jednostką organizacyjną kościoła, posiada osobowość prawną co wynika z art. 5 i 7 ustawy z dnia 7 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczpospolitej Polskiej (Dz. U. Z 1989 r. Nr 29, poz. 154 ze zm.).

Parafia realizując operację pn. „Remont i konserwację wieży...” - w ramach Poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 -2020 - i nie będąc płatnikiem podatku od towarów i usług, nie ma możliwości odzyskania tego podatku. Dlatego zdaniem Parafii podatek VAT jest dla niej kosztem kwalifikowalnym.

Parafia otrzymała dofinansowanie na mocy rozporządzenia MRiRW z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 1570). Rozporządzenie to stwierdza, że pomoc na operację jest przyznawana w formie refundacji kosztów kwalifikowalnych, do których zalicza się m.in. koszty podatku od towarów i usług (VAT), zgodnie z art. 69 ust. 3 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013. W rozporządzeniu UE zapisano, że kosztem niekwalifikowalnym jest podatek od wartości dodanej (VAT) z wyjątkiem podatku, którego nie można odzyskać na mocy prawodawstwa krajowego VAT.

Ustawa o podatku od towarów i usług (Dz. U.2004 nr 54 poz. 535 z pózn. zm.), przewiduje prawo do odliczenia podatku naliczonego przez tych podatników, którzy składając naczelnikowi urzędu skarbowego zgłoszenie rejestracyjne na formularzu VAT-R, zarejestrowali się, jako podatnicy VAT czynni.

Parafia Rzymskokatolicka nie jest zarejestrowana, jako czynny podatnik VAT. Zgodnie z art. 88 ust. 4 ustawy o VAT obniżenie kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do podatników, którzy nie są za rejestrowani, jako podatnicy VAT.

Operacja pn. „Remont i konserwacja wieży...” nie będzie wykorzystywana przez Parafię do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. Dzwonnica nadal będzie służyła celom sakralnym i pozostanie dostępna nieodpłatnie dla parafian, zwiedzających i badaczy historii. Parafia nie prowadzi działalności gospodarczej. Faktury dokumentujące nabycie towarów i usług niezbędnych do realizacji ww. projektu wystawiane na Parafię będą określały stawkę VAT, ale Parafia nie ma i w przyszłości nie będzie miała możliwości odliczenia podatku VAT w całości lub części w odniesieniu do przedmiotowego projektu.

Przedstawiony remont wieży nie jest inwestycją, która ma generować przychody, zatem nie jest możliwe odzyskanie podatku od towarów i usług z tytułu wydatków poniesionych w celu jej realizacji. Towary i usługi niezbędne do wykonania tej inwestycji nie będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

Parafii nie przysługuje prawo do odliczania i zwrotu kosztu podatku od towaru i usług poniesionego w związku z realizowanym projektem.

Parafia uważa, że zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. nr 54 poz. 535 ze zmianami) obniżone kwoty podatku lub zwrot różnicy podatku należnego uzależnione są od zakresu, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. W tej konkretnej sytuacji (realizacji projektu polegającego na remoncie wieży) nie występuje związek ze sprzedażą opodatkowaną. Dlatego nie będzie spełniony warunek, dający Parafii prawo obniżenia kwoty podatku należnego przy nabyciu towarów i usług związanych z realizowanym projektem.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r., poz. 1221, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a) ww. ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Podkreślić należy, że ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w całości lub w części, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno przesłanek pozytywnych, wynikających z art. 86 ust. 1 cyt. ustawy oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 tej ustawy. Przepis ten określa listę wyjątków, które pozbawiają podatnika prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Jedno z takich ograniczeń zostało wskazane w art. 88 ust. 4 ustawy o VAT, zgodnie z którym obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Z powyższych przepisów wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego przez podmiot niebędący czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT oraz podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku i niepodlegających temu podatkowi.

Stosownie do art. 15 ust. 1 powołanej ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza – w myśl ust. 2 ww. przepisu – obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

W myśl art. 87 ust. 1 ustawy o VAT, w przypadku gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy.

Z opisu sprawy wynika, że Parafia złożyła 17 października 2016 r. w Lokalnej Grupie Działania- Wniosek o przyznanie pomocy finansowej na „Remont i konserwację wieży...”. Pomoc została przyznana w ramach Poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej, poddziałanie to jest objęte Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 -2020 (inicjatywa LEADER). Realizacja projektu jest zgodna z celem ogólnym Lokalnej Strategii Rozwoju, opracowanej przez LGD. Jest nim „Rozwój oferty weekendowej dla turystów i mieszkańców bazującej na posiadanych zasobach przyrodniczych i kulturowych”, a także zgodna z celem szczegółowym, jakim jest „Zachowanie dziedzictwa lokalnego”. Remont wieży bramnej służy ochronie i zachowaniu lokalnego dziedzictwa kulturowego, sprzyja rozwojowi turystyki. Parafia 20 marca 2017 r. podpisała z Urzędem Marszałkowskim Województwa umowę na remont i konserwację wieży... w celu zachowania lokalnego, materialnego dziedzictwa kulturowego. Wyremontowana dzwonnica będzie służyła wiernym, a także turystom i pasjonatom historii, poprawi walory turystyczne na obszarze powiatu płońskiego. Odnowiona dzwonnica pozostanie doskonałą wizytówką miejscowości jak i gminy. Operacja pn. „Remont i konserwację wieży...” nie będzie wykorzystywana przez Parafię do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. Dzwonnica nadal będzie służyła celom sakralnym i pozostanie dostępna nieodpłatnie dla parafian, zwiedzających i badaczy historii.

Na tle tak przedstawionego opisu sprawy wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą możliwości odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu pn. „Remont i konserwacja wieży wieży...”.

Z uwagi na przedstawione we wniosku okoliczności oraz treść powołanych przepisów prawa należy stwierdzić, że w związku z tym, że Parafia nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem VAT a zrealizowany projekt nie będzie służyć czynnościom opodatkowanym podatkiem VAT, nie zostaną spełnione przesłanki warunkujące prawo do odliczenia podatku naliczonego, określone w art. 86 ust. 1 ustawy o VAT. Zatem Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „Remont i konserwacja wieży ...”. Tym samym Wnioskodawca nie ma prawa do otrzymania z tego tytułu zwrotu różnicy podatku, o którym mowa w art. 87 ust. 1 ustawy o VAT. Parafia nie ma więc możliwości odzyskania podatku VAT.

W konsekwencji stanowisko Wnioskodawcy w zakresie przedstawionego stanu faktycznego należało uznać za prawidłowe.

Jednocześnie należy podkreślić, że pojecie „kosztu kwalifikowalnego” nie jest pojęciem podatkowym i organy podatkowe nie są właściwe do rozstrzygania wątpliwości podatników odnośnie możliwości zaliczania wartości podatku od towarów i usług do kosztów kwalifikowalnych. Kwestie te rozstrzygają przepisy regulujące zasady korzystania ze środków pomocowych. Zasady i przepisy podatkowe przywołane w uzasadnieniu niniejszej interpretacji mogą być jedynie pomocne Wnioskodawcy przy dokonywaniu oceny, czy podatek VAT w tej sytuacji powinien być kosztem kwalifikowalnym. W związku z powyższym nie zajęto stanowiska w tej sprawie.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

  1. z zastosowaniem art. 119a;
  2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2017 r., poz. 1369, z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.