0114-KDIP1-2.4012.422.2018.2.RM | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Brak prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r., poz. 800 z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 28 czerwca 2018 r. (data wpływu 10 lipca 2018 r.) uzupełnionym w dniu 23 lipca 2018 r. (data wpływu 30 lipca 2018 r.) na wezwanie tut. Organu z dnia 17 lipca 2018 r. (skutecznie doręczone w dniu 20 lipca 2018 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „Budowa Centrum Rekreacyjno - Turystycznego” - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 10 lipca 2018 r. wpłynął do tut. organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „Budowa Centrum Rekreacyjno – Turystycznego”.

Wniosek uzupełniony został w dniu 23 lipca 2018 r. (data wpływu 30 lipca 2018 r.) na wezwanie Organu z dnia 17 lipca 2018 r.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe, uzupełnione w dniu 23 lipca 2018 r.:

Gmina jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem VAT.

W 2018 r. Gmina jako jednostka samorządu terytorialnego jest odpowiedzialna za realizację projektu inwestycyjnego, którego przedmiotem jest „Budowa Centrum Rekreacyjno - Turystycznego”.

Gmina otrzymała dofinansowanie na realizację tego zadania w ramach działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” objętego Priorytetem 4, objętego PROW na lata 2014 - 2020.

W projekcie VAT jest kosztem kwalifikowanym. Kwota przyznanego dofinansowania obejmuje podatek VAT. Warunkiem możliwości kwalifikowania podatku VAT w projekcie, jest brak możliwości jego odliczenia. Beneficjentem projektu jest Gmina.

Przedmiotem projektu jest budowa centrum rekreacyjno-turystycznego wraz z utwardzeniem terenu, miejscami parkingowymi. Budynek będzie wyposażony w energię elektryczną i wodę. Gmina poniesie koszty prac budowlanych, instalacji wodnokanalizacyjnych, instalacji elektrycznych oraz koszty utwardzenia terenu wokół budynku. Powyższe wydatki będą udokumentowane wystawionymi fakturami VAT na rzecz gminy przez wykonawców. Centrum będzie przeznaczone do spędzania wolnego czasu, rekreacji, rozwijania zainteresowań i integracji lokalnej społeczności. Korzystanie z powstałego centrum będzie całkowicie bezpłatne. Zakończenie inwestycji planowane jest na drugą połowę 2018 roku. W związku z funkcjonowaniem „Centrum” Gmina będzie ponosić bieżące wydatki w zakresie utrzymania budynku m.in. koszty dostawy wody i prądu, usługi ochrony, okresowe prace naprawcze itp. (dalej: wydatki bieżące). Wydatki te będą udokumentowane przez dostawców/usługodawców wystawionymi na Gminę fakturami VAT.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie ostatecznie sformułowane w uzupełnieniu wniosku:

Czy Gmina będzie miała prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur VAT dokumentujących nakłady inwestycyjne oraz wydatki bieżące na budowę i utrzymanie „Centrum”, jeżeli wybudowane „Centrum” będzie miało charakter niekomercyjny i ogólnodostępny, świadczone usługi nie będą miały charakteru czynności opodatkowanych?

Stanowisko Wnioskodawcy ostatecznie sformułowane w uzupełnieniu wniosku:

W ocenie Gminy brak jest możliwości obniżenia podatku należnego o podatek naliczony w związku z niekomercyjnym charakterem realizowanego zadania. Po zakończeniu inwestycji świadczone na tym obiekcie usługi nie będą podlegały opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek świadczonych usług z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi. Gmina w związku z budową „Centrum” nie będzie miała prawa odliczenia podatku VAT od zakupionych towarów i świadczonych usług, gdyż nie ma związku z czynnościami opodatkowanymi.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2017 r., poz. 1221 ze zm.), zwanej dalej ustawą, w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Podkreślić należy, że ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w całości lub w części, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno przesłanek pozytywnych, wynikających z art. 86 ust. 1 ustawy oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy. Przepis ten określa listę wyjątków, które pozbawiają podatnika prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Jedno z takich ograniczeń zostało wskazane w art. 88 ust. 4 ustawy, zgodnie z którym obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Z powyższych przepisów wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego przez podmiot niebędący czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT oraz podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku i niepodlegających temu podatkowi.

Z wniosku wynika, że Wnioskodawca jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem VAT. Gmina otrzymała dofinansowanie w ramach działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” objętego Priorytetem 4, objętego PROW na lata 2014 - 2020 na realizację inwestycji pn. „Budowa Centrum Rekreacyjno - Turystycznego”. Przedmiotem projektu jest budowa centrum rekreacyjno-turystycznego wraz z utwardzeniem terenu i miejscami parkingowymi. Centrum będzie przeznaczone do spędzania wolnego czasu, rekreacji, rozwijania zainteresowań i integracji lokalnej społeczności. Korzystanie z powstałego centrum będzie całkowicie bezpłatne. Beneficjentem projektu jest Gmina. Gmina będzie ponosić koszty prac budowlanych, instalacji wodnokanalizacyjnych, instalacji elektrycznych i utwardzenia terenu wokół budynku jak również wydatki związane z funkcjonowaniem Centrum (dostawa wody, prądu, usługi ochrony, okresowe prace naprawcze itp.). Wydatki te będą udokumentowane przez wykonawców/dostawców/usługodawców fakturami wystawionymi na rzecz Gminy.

Wątpliwości Wnioskodawcy budzi kwestia prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur VAT dokumentujących nakłady inwestycyjne oraz wydatki bieżące na budowę i utrzymanie Centrum, jeżeli wybudowane Centrum będzie miało charakter niekomercyjny i ogólnodostępny, świadczone usługi nie będą miały charakteru czynności opodatkowanych.

Zgodnie z powołanymi wyżej przepisami, rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 ustawy, uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

W niniejszej sprawie warunek uprawniający do odliczenia podatku nie jest spełniony, gdyż - jak wynika z treści wniosku brak jest w analizowanym przypadku związku zakupów dokonanych na potrzeby realizacji projektu oraz bieżące funkcjonowanie Centrum z wykonywaniem czynności opodatkowanych. Jak wynika z treści wniosku korzystanie z Centrum będzie całkowicie bezpłatne. Wybudowane Centrum będzie miało charakter ogólnodostępny i niekomercyjny, świadczone usługi nie będą miały charakteru czynności opodatkowanych.

Zatem skoro nabywane towary i usługi nie będą służyły wykonywaniu czynności opodatkowanych Wnioskodawca nie będzie miał prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego na podstawie art. 86 ust. 1 ustawy.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym w związku z budową „Centrum” Gmina nie będzie miała prawa odliczenia podatku VAT od zakupionych towarów i świadczonych usług należy uznać za prawidłowe.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

  1. z zastosowaniem art. 119a;
  2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Zaznaczenia wymaga, że organ podatkowy jest ściśle związany przedstawionym we wniosku opisem zdarzenia przyszłego. Wnioskodawca ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu zdarzenia przyszłego. Podkreślenia wymaga, że interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie z opisem podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z tym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 2018 r., poz. 1302) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekle prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.