0113-KDIPT1-3.4012.422.2017.1.ALN | Interpretacja indywidualna

Brak prawa do odliczenia całego podatku VAT w odniesieniu do wydatków na zakup pomocy dydaktycznych oraz usług organizacji warsztatów, konkursów i wycieczek w ramach realizowanego konkursu dotyczącego Edukacji Ekologicznej.
0113-KDIPT1-3.4012.422.2017.1.ALNinterpretacja indywidualna
 1. gmina
 2. prawo do odliczenia
 3. projekt
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 27 czerwca 2017 r. (data wpływu 6 lipca 2017 r.), o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia całego podatku VAT w odniesieniu do wydatków na zakup pomocy dydaktycznych oraz usług organizacji warsztatów, konkursów i wycieczek w ramach realizowanego konkursu dotyczącego Edukacja Ekologiczna w Przedszkolu Samorządowym nr .... „...” w ... – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 6 lipca 2017 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia całego podatku VAT w odniesieniu do wydatków na zakup pomocy dydaktycznych oraz usług organizacji warsztatów, konkursów i wycieczek w ramach realizowanego konkursu dotyczącego Edukacja Ekologiczna w Przedszkolu Samorządowym nr .... „...” w ....

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Miasto ... jest zarejestrowanym i czynnym podatnikiem podatku VAT. Od 01.01.2017 r. podjęło scentralizowane rozliczenie podatku VAT wraz ze wszystkimi jednostkami organizacyjnymi.

Miasto wspólnie z jednostką organizacyjną tj. Przedszkolem Samorządowym Nr .... w ... przygotowuje wniosek w ramach Konkursu na zadanie z zakresu edukacji ekologicznej organizowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ... pn. „Edukacja Ekologiczna w szkołach i przedszkolach na rok szkolny 2017/2018”.

Celem Konkursu jest podniesienie poziomu świadomości ekologicznej dzieci i młodzieży nt. zagrożeń związanych z emisją pyłów i szkodliwych gazów dla środowiska poprzez dofinansowanie w formie dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ....

W ramach Konkursu dofinansowane zostaną najciekawsze Projekty w ramach przedszkolnej i szkolnej edukacji ekologicznej, których realizacja przyniesie największe efekty ekologiczne.

Konkurs skierowany jest do przedszkoli, szkół i ich zespołów oraz specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych z terenu województwa .... W imieniu placówki wniosek składa jednostka samorządu terytorialnego lub inny organ prowadzący placówkę z terenu województwa ... (Wnioskodawca). W tym przypadku Miasto ....

Dofinansowanie zadań zgłoszonych do Konkursu nie może przekroczyć 85% ich kosztów całkowitych.

Wymogiem WFOŚiGW jest przedłożenie wydanej w przedmiotowym zakresie interpretacji indywidualnej, gdy Wnioskodawca jest zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT oraz ubiega się o rozliczanie w kwotach brutto. Miasto dokonuje wspólnego rozliczenia podatku VAT z Przedszkolem Samorządowym nr 2.

W przypadku otrzymania dotacji z WFOŚiGW pokryje ona częściowo koszty związane z przeprowadzeniem zadania, pozostałe środki, pochodzić będą z budżetu Miasta. Zadanie będzie realizowane w roku szkolnym 2017/2018.

Jednym z warunków otrzymania dofinansowania będzie złożenie wniosku o udzielenie dofinansowania wraz z wymaganymi załącznikami.

W ramach tego konkursu Edukacji Ekologicznej będzie realizowane zadanie w Przedszkolu Samorządowym nr .... „...” w ... pn. „...”.

Program Edukacji Ekologicznej realizowany w Przedszkolu Samorządowym Nr ..... jest przeznaczony dla przedszkolaków uczęszczających do ww. jednostki i ich rodziców oraz opiekunów. Celem programu jest rozbudzenie potrzeb kontaktu z przyrodą, zapoznanie ze znaczeniem powietrza dla życia roślin, zwierząt i ludzi, wykształcenie nawyków dbania o środowisko lokalne, ukazanie zwłaszcza tej pozytywnej działalności ludzi zamierzających do ochrony przyrody, ponieważ wychodzimy z założenia, że ciągłe bombardowanie dziecka negatywnymi skutkami działalności zwłaszcza przez środki masowego przekazu utrwala jedynie złe nawyki, natomiast jeśli dziecko będzie częściej przebywać w otoczeniu niezniszczonej przyrody i ludzi, którzy działają na rzecz ochrony środowiska wtedy będzie czerpać wzorce zachowań, o które chodzi w edukacji ekologicznej.

W ramach projektu zostaną przeprowadzone działania z zakresu edukacji ekologicznej z uwzględnieniem tematyki: znaczenia powietrza do życia na ziemi, źródła powstawania zanieczyszczeń powietrza, wpływ działalności człowieka, znaczenie zieleni jako filtra powietrza lasy jako tereny rekreacyjne, ekologiczne środki transportu. Główne cele to budowanie świadomości ekologicznej i wiedzy o jakości powietrza w mieście wśród dzieci przedszkolnych, rozwijanie wrażliwości na problemy środowiska i stanu powietrza, promowanie informacji i działań dotyczących ochrony powietrza w mieście, zapoznanie przedszkolaków z pozytywną działalnością ludzi zmierzającą do ochrony przyrody np. zakładanie filtrów, alternatywne metody pozyskiwania energii elektrycznej, kształtowanie pożądanych postaw dzieci w odniesieniu do ekologicznego transportu w mieście poprzez naukę i zabawę, zwrócenie uwagi na ekologiczny i racjonalny transport w mieście, przedstawienie zasad bezpiecznego korzystania z transportu miejskiego.

W ramach zadania zostaną wykonane:

 • zajęcia edukacyjne prowadzone dla przedszkolaków przez nauczycieli Przedszkola Samorządowego nr ...„...” w ...,
 • warsztaty ekologiczne dla dzieci o tematyce zanieczyszczeń powietrza oraz ich szkodliwym oddziaływaniu na zdrowie. „...”, „...”, „...”,
 • wycieczki dla dzieci, na Górę ... – „...”, wycieczka „...”, do Nadleśnictwa ... Las - korzyści dla zwierząt, ludzi, przyrody, spotkanie z leśnikiem, do ... - interaktywne zwiedzanie ekspozycji. ...,
 • konkurs wewnątrzprzedszkolny o charakterze wewnątrzrodzinnym – „...”- wykonanie instrumentów muzycznych z odpadów, wykorzystanie kawałków celofanu, papierków z cukierków, balonów, plastikowych rurek do wykonania instrumentów, na których zagrają wiatrową muzykę,
 • spotkania z pracownikami lasów państwowych.

Środki pieniężne zaplanowane na realizację tego programu zostaną przeznaczone na opłacenie przewodnika, przewozu dzieci autokarami w trakcie wycieczek krajoznawczych, zakup nagród dla uczestników konkursu „...”, organizację warsztatów dla dzieci.

Zadanie będzie realizowane od 1 września 2017 r. do 20 czerwca 2018 r. Za udział w wycieczkach, warsztatach, konkursach nie będą pobierane opłaty. Z zakupionych pomocy, wycieczek i zorganizowanych warsztatów poza dziećmi z przedszkola nie będą korzystały inne osoby.

Faktury VAT dokumentujące wydatki będą zawierały dane nabywcy tj. Miasta ..., a odbiorcą będzie Jednostka. Zakupy będą dokonane wyłącznie w związku z działalnością niepodlegającą podatkowi VAT. Zakupione pomoce i usługi nie będą służyły działalności opodatkowanej, w związku z czym jednostka tym samym Miasto nie będzie osiągało z tego tytułu dochodów podlegających opodatkowaniu podatkiem VAT.

Podatek VAT od zakupionych pomocy i usług dokonanych w ramach zadania „Edukacja w szkołach i przedszkolach na rok szkolny 2017/2018 nie będzie podatkiem podlegającym odliczeniu w deklaracji VAT.

Zadanie Program Edukacji Ekologicznej pn. „...” mieści się w statucie zadań Przedszkola i będzie miał tylko i wyłącznie cel edukacyjny.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy istnieje możliwość odliczenia całego podatku VAT w odniesieniu do wydatków na zakup pomocy dydaktycznych oraz usług organizacji warsztatów, konkursów i wycieczek w ramach realizowanego konkursu dotyczącego Edukacja Ekologiczna w szkołach i przedszkolach na rok szkolny 2017/2018, dla którego Miasto wraz z jednostką będzie występowało z wnioskiem o dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ...?

Zdaniem Wnioskodawcy.

Zgodnie z art. 15 ust. 6 ustawy o podatku od towarów i usług - nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Zgodnie z art. 6 ust. 1 i art. 7 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 roku, poz. 1948) do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, w tym zaspakajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty, w szczególności edukacji publicznej.

Na podstawie art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Według stanowiska Miasta nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z nakładami w ramach opisanego zadania.

Powyższe Wnioskodawca argumentuje tym, iż zakupione towary i usługi nie będą wykorzystywane przez jednostkę do czynności opodatkowanych podatkiem VAT i służyły będą tylko i wyłącznie do realizacji zadania publicznego do którego jednostka została powołana.

Z treści cytowanych wyżej przepisów wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje zarejestrowany czynny podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych.

Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego przez podmiot niebędący czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT oraz podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku lub niepodlegających temu podatkowi.

W związku z tym cała wartość podatku VAT określonego na fakturach zakupu od dokonanych zakupów sfinansowanych zarówno z dotacji WFOŚiGW jak i budżetu Miasta, a dotyczącego konkursu Edukacja Ekologiczna nie będzie podlegała odliczeniu w deklaracji VAT.

Według Miasta ... nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z nakładami w ramach opisanego zadania.

Powyższe Miasto argumentuje tym, iż zakupione towary i usługi nie będą wykorzystywane przez jednostkę do czynności opodatkowanych podatkiem VAT i służyły będą tylko i wyłącznie do realizacji zadania do którego jednostka została powołana.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r., poz. 1221), zwanej dalej „ustawą”, w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a) ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Z art. 87 ust. 1 ustawy wynika, że w przypadku, gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy.

W świetle art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Stosownie do cytowanych wyżej przepisów prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje zarejestrowany, czynny podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi.

Przedstawiona powyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z usługami i towarami, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

Należy zauważyć, że formułując w art. 86 ust. 1 ustawy warunek związku ze sprzedażą opodatkowaną, ustawodawca nie uzależnia prawa do odliczenia od związku zakupu z obecnie wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi. Wystarczającym jest, że z okoliczności towarzyszących nabyciu towarów lub usług przy uwzględnieniu rodzaju prowadzonej przez podatnika działalności gospodarczej wynika, że zakupy te dokonane są w celu ich wykorzystania w ramach jego działalności opodatkowanej.

W każdym przypadku należy dokonać oceny, czy intencją podatnika wykonującego określone czynności, z którymi łączą się skutki podatkowo-prawne, było wykonywanie czynności opodatkowanych.

Jednakże, aby podmiot mógł skorzystać z prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony związany z dokonanym nabyciem towarów i usług, w pierwszej kolejności winien spełnić przesłanki umożliwiające uznanie go – dla tej czynności – za podatnika podatku od towarów i usług, działającego w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

W myśl art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Pod pojęciem działalności gospodarczej, na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy, rozumie się wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Należy zauważyć, że w myśl art. 15 ust. 6 ustawy, nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Powyższy zapis jest odzwierciedleniem art. 13 obowiązującej od dnia 1 stycznia 2007 r. Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej – (Dz. Urz. UE.L. Nr 347 z 11 grudnia 2006 r., s. 1, z późn. zm.), zgodnie z którym krajowe, regionalne i lokalne organy władzy oraz inne podmioty prawa publicznego nie są uważane za podatników w związku z działalnością, którą podejmują lub transakcjami, których dokonują jako organy władzy publicznej, nawet jeśli pobierają należności, opłaty, składki lub płatności w związku z takimi działaniami lub transakcjami.

Jednakże, w świetle unormowań prawa wspólnotowego w przypadku, gdy organy władzy publicznej bądź urzędy obsługujące te organy podejmują takie działania lub dokonują takich transakcji, są uważane za podatników w odniesieniu do tych działań, lub transakcji, gdyby wykluczenie ich z kategorii podatników prowadziło do znaczących zakłóceń konkurencji.

Stosownie do przepisu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446, z późn. zm.), gmina wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Natomiast zgodnie z art. 6 ust. 1 ww. ustawy o samorządzie gminnym do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów. Stosownie do art. 7 ust. 1 pkt 8 ustawy o samorządzie gminnym do zadań własnych gminy należy zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty w zakresie edukacji publicznej.

Zgodnie z powołanymi wyżej przepisami, rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 ustawy, uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. W omawianej sprawie warunek uprawniający do odliczenia nie zostanie spełniony, gdyż towary i usługi nabywane w związku z realizacją projektu o którym mowa we wniosku, nie będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. Zatem, Wnioskodawca nie będzie miał prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z wydatkami poniesionymi na realizację projektu. Tym samym Zainteresowanemu nie będzie przysługiwało z tego tytułu prawo do zwrotu różnicy podatku, o której mowa w art. 87 ust. 1 ustawy.

Mając na względzie obowiązujące przepisy oraz przedstawiony opis sprawy należy stwierdzić, że Wnioskodawca nie będzie miał prawa do odliczenia całego podatku VAT w odniesieniu do wydatków na zakup pomocy dydaktycznych oraz usług organizacji warsztatów, konkursów i wycieczek w ramach realizowanego konkursu dotyczącego Edukacja Ekologiczna w Przedszkolu Samorządowym nr ....„...” w ..., ponieważ towary i usługi nabywane w związku z realizacją projektu nie będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Tut. Organ informuje, iż wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie przedstawione w opisie sprawy, które nie zostały objęte pytaniem nie mogą być – zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej – rozpatrzone.

Zaznacza się także, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Wydając przedmiotową interpretację tut. Organ oparł się na wynikającym z treści wniosku opisie zdarzenia przyszłego. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

 1. z zastosowaniem art. 119a;
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2017 r., poz. 1369, z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.