0113-KDIPT1-2.4012.275.2018.1.MC | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r., poz. 800) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 23 marca 2018 r. (data wpływu 28 marca 2018 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „ ... ” – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 28 marca 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „ ... ”.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Powiat ... (dalej jako: „Powiat”) jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług (dalej jako: „VAT”). Powiat będzie realizował inwestycję w zakresie modernizacji kolejki wąskotorowej (dalej jako: „Inwestycja” lub „Modernizacja”). Inwestycja będzie realizowana w ramach działalności gospodarczej Powiatu, którą jest odpłatna sprzedaż biletów na przejazd kolejką wąskotorową.

Inwestycja będzie współfinansowana w ramach projektu pn. ... , dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa ... na lata 2014-2020, nr umowy ... .

Infrastrukturą kolejki wąskotorowej od 2010 roku zarządza jednostka budżetowa Powiatu - Zarząd Dróg Powiatowych, który sprzedaje bilety wstępu upoważniające do przejazdu kolejką. Zarząd Dróg Powiatowych wykazywał przedmiotową sprzedaż w swoich rejestrach oraz płacił VAT należny z tego tytułu (od 1 stycznia 2017 r. jako cząstkowa sprzedaż całego Powiatu) w ramach prowadzonej przez Powiat działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ustawy o VAT.

Prace przewidziane do realizacji w ramach planowanej Modernizacji mają na celu przywrócenie przejazdów turystycznych na niefunkcjonującej obecnie trasie ... - ... . Celem realizowanej przez Powiat obecnie Inwestycji jest dalsza modernizacja kolejki oraz uzupełnienie oferty turystycznej oraz zwiększenie przychodów Powiatu.

Inwestycja będzie polegała na poniesieniu między innymi następujących wydatków:

 1. Prace przygotowawcze - opracowanie studium wykonalności;
 2. Prace przygotowawcze - opracowanie dokumentacji projektowej;
 3. Modernizację linii zabytkowej kolejki wąskotorowej;
 4. Przedłużenie peronu stacji ...;
 5. Budowę 3 wiat - ... i ...;
 6. Wykonanie peronu z tłucznia ( ... , ... ) oraz peronu i przejścia w ... ;
 7. Zagospodarowanie terenu stacji w ... - przejścia, mała architektura;
 8. Zagospodarowanie stacji w ... (budowa wiat peronowych, elementy małej architektury);
 9. Remont pługa odśnieżnego;
 10. Przebudowę 3 wagonów dla osób niepełnosprawnych;
 11. Rozbudowę monitoringu;
 12. Zakup ciągnika wraz z kosiarką.

Ubiegając się o dofinansowanie Powiat wskazał powyższe wydatki inwestycyjne jako wydatki w stosunku do których podatek VAT jest podatkiem niekwalifikowanym (dotacja nie obejmie podatku VAT od tych wydatków).

Powyższe wydatki w zakresie Modernizacji wraz z dodaniem nowych funkcji kulturalnych podniosą atrakcyjność ... Kolejki Wąskotorowej, co przełoży się na wzrost zainteresowania obiektem, a w konsekwencji również na wzrost sprzedaży biletów przez Powiat.

Modernizacja linii kolejowej będzie służyła Powiatowi do wykonywania działalności gospodarczej, gdyż z tytułu korzystania z kolejki Zarząd Dróg Powiatowych, podobnie jak do tej pory, będzie pobierał od odwiedzających opłaty, które będą jednocześnie biletem uprawniającym do przejazdu kolejką. Opłaty te są opodatkowywane podatkiem VAT należnym i są ujmowane w rejestrach sprzedaży (odpowiednio przed 2017 Zarządu Dróg Powiatowych a od 2017 r. w rejestrach Powiatu).

Opłaty z tytułu korzystania z kolejki są pobierane przez Powiat roku w wysokości zatwierdzanej corocznie przez Zarząd Powiatu. Wysokość tych opłat corocznie ustalana jest i zatwierdzana Uchwałą Zarządu Powiatu.

Kolejka jest podzielona na wyodrębnione trasy, na których opłaty za przejazd są zróżnicowane. Cennik określa również odrębnie opłaty dla turystów indywidualnych, rodzin oraz grup zorganizowanych. Cena biletu za przejazdy grupowe uzależniona jest zatem od wybranej trasy oraz liczebności grupy. Natomiast cena za przejazd indywidualny zależna jest od trasy, jak również od rodzaju biletu, tj. bilet jednoosobowy lub bilet rodzinny. Cennik opłat jest stały i nie przewiduje zwolnień z konieczności zapłaty za bilet.

W związku z centralizacją rozliczeń jednostek samorządu terytorialnego oraz ich jednostek i zakładów budżetowych, faktury dokumentujące wydatki poniesione w związku z realizacją przedmiotowej inwestycji będą wystawiane na Powiat. Również to Powiat będzie ujmował opłaty z tytułu sprzedaży biletów w swoich rejestrach oraz odprowadzał należny podatek VAT. Ze względu na doświadczenie w zarządzaniu kolejką oraz sprzedaży biletów, infrastrukturą, podobnie jak w latach ubiegłych, będzie kierował Zarząd Dróg Powiatowych.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy Powiatowi będzie przysługiwało w całości prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z wydatkami poniesionymi na poczet realizowania Modernizacji wskazanymi w stanie faktycznym?

Zdaniem Wnioskodawcy, Powiatowi będzie przysługiwało w całości prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z wydatkami poniesionymi na poczet Modernizacji wskazanymi w stanie faktycznym.

Uzasadnienie

Zgodnie z przepisami art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15 przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Zgodnie natomiast z art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy o VAT kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikającego z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, tzn. takich, których następstwem jest określenie podatku należnego.

Powiat, zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy będzie miał prawo do odliczenia całości podatku naliczonego z wydatków dotyczących Inwestycji wskazanych w stanie faktycznym, gdyż wydatki te służą Powiatowi do prowadzenia działalności gospodarczej (sprzedaż biletów na rzecz osób korzystających z przejazdów kolejką), a związek dokonywanych zakupów z działalnością Powiatu ma charakter bezpośredni. Również faktury dokumentujące wydatki poniesione przez Powiat w związku z realizacją Modernizacji będą wystawiane na Powiat.

Mając na uwadze fakt, iż Powiat działa w charakterze podatnika podatku VAT w związku ze sprzedaż biletów wstępu na przejazd przedmiotową kolejką należy uznać, iż pierwszy z ww. warunków zawartych w art. 86 ust. 1 ustawy o VAT został spełniony.

W przedmiotowym stanie faktycznym nie wystąpi żadna z negatywnych przesłanek prawa do odliczenia, o których mowa w art. 88 ustawy o VAT. Wszystkie osoby aktywnie korzystające z kolejki będą musiały uiścić opłatę w określonej wysokości. Ponadto, Powiat nie przewiduje zwolnienia z uiszczenia opłat dla jakichkolwiek grup użytkowników. Tym samym, intencją Powiatu jest całkowite wykorzystanie efektów Inwestycji do wykonywania czynności opodatkowanych. W konsekwencji, Powiat będzie uprawniony do pełnego odliczenia podatku naliczonego z faktur VAT dokumentujących wydatki na realizację Inwestycji przedstawione powyżej.

W konsekwencji, z uwagi na spełnienie podstawowej pozytywnej przesłanki warunkującej prawo do odliczenia podatku naliczonego, jaką jest związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, Powiat jest uprawniony do odliczenia całości kwot VAT naliczonego od wydatków wskazanych w stanie faktycznym związku z realizacją Inwestycji.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r., poz. 1221, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Z art. 87 ust. 1 ustawy wynika, że w przypadku, gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy.

W świetle art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Stosownie do cytowanych wyżej przepisów prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje zarejestrowany, czynny podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi.

Przedstawiona powyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z usługami i towarami, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

W myśl art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Pod pojęciem działalności gospodarczej, na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy rozumie się wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Należy zauważyć, że w myśl art. 15 ust. 6 ustawy, nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Powyższy zapis jest odzwierciedleniem art. 13 obowiązującej od dnia 1 stycznia 2007 r. Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej – (Dz. Urz. UE.L. Nr 347 z 11.12.2006 s. 1, z późn. zm.), zgodnie z którym krajowe, regionalne i lokalne organy władzy oraz inne podmioty prawa publicznego nie są uważane za podatników w związku z działalnością, którą podejmują lub transakcjami, których dokonują jako organy władzy publicznej, nawet jeśli pobierają należności, opłaty, składki lub płatności w związku z takimi działaniami lub transakcjami.

Jednakże, w świetle unormowań prawa wspólnotowego w przypadku, gdy organy władzy publicznej bądź urzędy obsługujące te organy podejmują takie działania lub dokonują takich transakcji, są uważane za podatników w odniesieniu do tych działań, lub transakcji, gdyby wykluczenie ich z kategorii podatników prowadziło do znaczących zakłóceń konkurencji.

Stosownie do przepisu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1868, z późn. zm.), powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Natomiast zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 6 ustawy o samorządzie powiatowym, powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne o charakterze ponadgminnym w zakresie m.in. transportu zbiorowego i dróg publicznych.

Z powołanych wyżej przepisów wynika, że jednostki samorządu terytorialnego są podatnikami podatku od towarów i usług jedynie w zakresie wszelkich czynności, które mają charakter cywilnoprawny, tzn. są przez nie realizowane na podstawie umów cywilnoprawnych. Będą to zatem wszystkie realizowane przez te jednostki (urzędy) czynności w sferze ich aktywności cywilnoprawnej, np. czynności sprzedaży, zamiany (nieruchomości i ruchomości), wynajmu, dzierżawy itd., umów prawa cywilnego (nazwanych i nienazwanych).

Mając na uwadze powołane powyżej przepisy prawa oraz przedstawiony opis sprawy należy stwierdzić, że rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 ustawy uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane przez podatnika do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. W omawianej sprawie warunki uprawniające do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego są spełnione, ponieważ Wnioskodawca jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT oraz – jak wynika z całokształtu okoliczności sprawy – efekty przedmiotowego projektu są wykorzystywane wyłącznie do czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

Reasumując, Wnioskodawca ma prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w całości w związku z realizacją projektu pn. „ ... ”, pod warunkiem niewystąpienia przesłanek negatywnych wymienionych w art. 88 ustawy.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Tut. Organ informuje, iż wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie przedstawione w opisie sprawy, które nie zostały objęte pytaniem nie mogą być – zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej – rozpatrzone.

Zaznacza się także, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, wydana interpretacja traci swą aktualność.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

 1. z zastosowaniem art. 119a;
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w ... w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2017 r., poz. 1369, z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.