0113-KDIPT1-1.4012.843.2018.1.RG | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
 • brak prawa do odliczenia podatku VAT od poniesionych wydatków w związku z realizacją projektu
 • brak prawa do dokonania korekty podatku naliczonego w oparciu o przepisy art. 91 ustawy w kolejnych latach po zakończeniu inwestycji, która będzie realizowana w ramach projektu
 • INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

  Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r., poz. 800, z późn. zm.), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 29 października 2018 r. (data wpływu 5 listopada 2018 r.), o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie:

  • braku prawa do odliczenia podatku VAT od poniesionych wydatków w związku z realizacją projektu pn.: „...”,
  • braku prawa do dokonania korekty podatku naliczonego w oparciu o przepisy art. 91 ustawy w kolejnych latach po zakończeniu inwestycji, która będzie realizowana w ramach projektu pn.: „...

  -jest prawidłowe.

  UZASADNIENIE

  W dniu 5 listopada 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie

  • braku prawa do odliczenia podatku VAT od poniesionych wydatków w związku z realizacją projektu pn.: „...”,
  • braku prawa do dokonania korekty podatku naliczonego w oparciu o przepisy art. 91 ustawy w kolejnych latach po zakończeniu inwestycji, która będzie realizowana w ramach projektu pn.: „...”.
  We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

  SP ZOZ w ... jest czynnym podatnikiem VAT.

  W 2018 r. 98% całości przychodów Szpitala stanowiły przychody z działalności medycznej zwolnionej z podatku VAT, pozostałe 2% stanowiły przychody z działalności opodatkowanej. Taka struktura sprzedaży utrzymuje się od kilku lat podatkowych.

  W dniu 16 października 2018 r. SP ZOZ w ... został wybrany do dofinansowania w ramach RPOW... na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej VIII, Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, Działania 8.4 Infrastruktura społeczna, Poddziałania 8.4.1 Infrastruktura ochrony zdrowia, projekt pn. „...”.

  Wniosek nr ... będzie dofinansowany w 85% kosztów kwalifikowanych.

  Powyższy projekt obejmuje wymianę aparatury i sprzętu medycznego na blok porodowy, Oddział ginekologiczno-położniczy, doposażenie oddziału w aparaturę diagnostyczną, zgodnie ze standardami opieki okołoporodowej, doposażenie Poradni ginekologicznej oraz wymianę i doposażenie w sprzęt Oddziału Noworodkowego.

  Inwestycja dotyczy następujących zadań:

  Zadanie nr 1: obejmujące wymianę aparatury traktu porodowego (zakup stołu operacyjnego, lampy operacyjnej, szaf operacyjnych, lamp zabiegowych, łóżek porodowych, wózków transportowych noworodka, stolika instrumentalnego mebli zabiegowych).

  Zadanie nr 2: obejmujące zakup sprzętu i aparatury dla Oddziału ginekologiczno-położniczego (zakup USG, wymianę stolika zabiegowego, łóżek szpitalnych, łóżeczek noworodkowych).

  Zadanie nr 3: obejmujące doposażenie Poradni ginekologicznej (zakup kolposkopu).

  Zadanie nr 4: obejmujące zakup sprzętu i aparatury dla Oddziału noworodkowego (zakup videolaryngoskopu, systemu nieinwazyjnego wspomagania oddechu, wymianę lampy do fototerapii, inkubatora oraz stanowisk do pielęgnacji niemowląt).

  Faktury dokumentujące wydatki poniesione na realizację projektu wystawiane będą na Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w ....

  Wszystkie powyższe zadania dotyczą wyłącznie działalności medycznej zwolnionej z podatku od towarów i usług.

  Odnosząc się do stanu przyszłego należy stwierdzić, że Szpital jest w stanie jasno określić, że poniesione w przyszłości wydatki na zakup sprzętu i aparatury medycznej posłużą wyłącznie działalności zwolnionej od podatku VAT.

  Powyższe wydatki będą służyły wyłącznie opiece medycznej polegającej na profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221, tj. z późn. zm.) Szpital więc nie będzie miał prawa do odliczenia podatku naliczonego na podstawie art. 90 ust. 2 ww. ustawy.

  SP ZOZ nie zamierza zmieniać sposobu wykorzystania inwestycji będącej przedmiotem wniosku. W okresie korekty, o której mowa w przepisach zawartych w art. 91 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. od podatku towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221 tj. z późn. zm.) nie będzie dokonywał korekty podatku VAT w zakresie nakładów dotyczących powyższej inwestycji.

  W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:
  1. Czy szpital postąpi prawidłowo nie dokonując odliczenia podatku VAT od poniesionych wydatków?
  2. Czy szpitalowi przysługiwać będzie prawo do dokonania korekty podatku naliczonego w oparciu o przepisy art. 91 ww. ustawy w kolejnych latach po zakończeniu inwestycji?

  Zdaniem Wnioskodawcy, SP ZOZ postąpi prawidłowo nie dokonując obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od poniesionych wydatków na ww. projekt oraz nie dokonując korekty podatku VAT w oparciu o przepisy art. 91 ww. ustawy w latach po zakończeniu inwestycji w ramach poniesionych nakładów opisanych jako stan przyszły.

  Z uregulowań zawartych w art. 90 i 91 cytowanej ustawy wynika, że podatnik w pierwszej kolejności powinien ustalić, jaka część wydatków związana będzie wyłącznie z czynnościami opodatkowanymi i dokonać w całości odliczenia podatku naliczonego, a jaka część z czynnościami zwolnionymi i w tej części w ogóle nie dokonywać odliczenia podatku naliczonego.

  W przypadku, gdy dla danych wydatków nie jest możliwe wyodrębnienie kwot podatku naliczonego związanych z czynnościami opodatkowanymi podatkiem VAT, w celu prawidłowej realizacji prawa do odliczenia podatku naliczonego podatnik może zastosować metodę proporcjonalnego odliczenia podatku naliczonego, o której mowa w art. 90 ust. 2 ustawy.

  W związku z tym, że SP ZOZ w ... będzie w stanie bezpośrednio określić, że poniesione w przyszłości wydatki na zakup wyposażenia i aparatury medycznej będą służyły wyłącznie działalności zwolnionej od podatku VAT - nie będzie dokonywał odliczenia podatku naliczonego oraz nie będzie dokonywał korekty w latach następnych po zakończeniu realizacji projektu.

  Wszystkie nakłady, które zostaną poniesione w ramach ww. projektu tj. zakupu sprzętu i aparatury medycznej będą służyły wyłącznie opiece medycznej, polegającej na profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy.

  W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

  W myśl art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r., poz. 1221, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15 ustawy, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

  Stosownie do art. 86 ust. 2 pkt 1 ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu:

  1. nabycia towarów i usług,
  2. dokonania całości lub części zapłaty przed nabyciem towaru lub wykonaniem usługi.

  Z powyższego wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, tzn. takich, których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

  Przedstawiona wyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

  Należy zauważyć, że formułując w art. 86 ust. 1 ustawy, warunek związku ze sprzedażą opodatkowaną, ustawodawca nie uzależnia prawa do odliczenia od związku zakupu z obecnie wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi. Wystarczającym jest, że z okoliczności towarzyszących nabyciu towarów lub usług przy uwzględnieniu rodzaju prowadzonej przez podatnika działalności gospodarczej wynika, że zakupy te dokonane są w celu ich wykorzystania w ramach jego działalności opodatkowanej.

  W każdym przypadku należy dokonać oceny, czy intencją podatnika wykonującego określone czynności, z którymi łączą się skutki podatkowo-prawne, było wykonywanie czynności opodatkowanych.

  Ponadto podkreślić należy, że ustawodawca zapewnił podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w całości lub w części, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno przesłanek pozytywnych, wynikających z art. 86 ust. 1 ustawy oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy. Przepis ten określa listę wyjątków, które pozbawiają podatnika prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

  Jedno z takich ograniczeń zostało wskazane w art. 88 ust. 3a pkt 2 ustawy, zgodnie z którym nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego faktury w przypadku gdy transakcja udokumentowana fakturą nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku.

  Oznacza to, że podatnik nie może skorzystać z prawa do odliczenia w odniesieniu do podatku, który jest należny wyłącznie z tego względu, że został wykazany na fakturze w sytuacji, gdy transakcja nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku.

  Natomiast na podstawie art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

  Zgodnie z powyższą regulacją, z prawa do odliczenia podatku skorzystać mogą wyłącznie podatnicy, którzy są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni.

  Zatem, aby podmiot mógł skorzystać z prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony związany z dokonanym nabyciem towarów i usług, w pierwszej kolejności winien spełnić przesłanki umożliwiające uznanie go – dla tej czynności – za podatnika podatku od towarów i usług, działającego w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

  W myśl art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

  Działalność gospodarcza – według art. 15 ust. 2 ustawy – obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

  Jak wynika z opisu sprawy Wnioskodawca jest czynnym podatnikiem VAT. SP ZOZ w ... będzie realizował projekt pn. „...”, który obejmuje wymianę aparatury i sprzętu medycznego na blok porodowy, Oddział ginekologiczno-położniczy, doposażenie oddziału w aparaturę diagnostyczną, zgodnie ze standardami opieki okołoporodowej, doposażenie Poradni ginekologicznej oraz wymianę i doposażenie w sprzęt Oddziału Noworodkowego.

  Faktury dokumentujące wydatki poniesione na realizację projektu wystawiane będą na Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w ....

  Wszystkie powyższe zadania dotyczą wyłącznie działalności medycznej zwolnionej z podatku od towarów i usług. Poniesione w przyszłości wydatki na zakup sprzętu i aparatury medycznej posłużą wyłącznie działalności zwolnionej od podatku VAT. Powyższe wydatki będą służyły wyłącznie opiece medycznej polegającej na profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia na podstawie.

  Na tle przedstawionego opisu sprawy Wnioskodawca powziął wątpliwości w zakresie braku prawa do braku prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „....” oraz braku prawa do dokonania korekty podatku naliczonego w oparciu o przepisy art. 91 ww. ustawy w kolejnych latach po zakończeniu inwestycji.

  Przy tak przedstawionym opisie sprawy wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą kwestii prawa do odliczenia podatku VAT od poniesionych wydatków.

  Należy wskazać, że w świetle art. 86 ustawy, najistotniejszym warunkiem umożliwiającym podatnikowi realizację prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek dokonanych zakupów z wykonywaniem czynności opodatkowanych podatkiem VAT. Zasada ta wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

  Zatem rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 ustawy uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. W omawianej sprawie warunek uprawniający do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego nie będzie spełniony, ponieważ – jak wynika z okoliczności sprawy – wydatki ponoszone na realizację przedmiotowego projektu będą służyły działalności medycznej zwolnionej z podatku od towarów i usług. W związku z powyższym, Zainteresowany nie będzie miał prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z wydatkami ponoszonymi z tytułu realizacji tego projektu. Tym samym, Wnioskodawcy z tego tytułu nie będzie przysługiwało prawo do zwrotu różnicy podatku, o której mowa w art. 87 ust. 1 ustawy.

  Mając na uwadze powołane powyżej przepisy prawa oraz przedstawiony opis sprawy należy stwierdzić, że Wnioskodawca nie będzie miał prawa do odliczenia podatku VAT od poniesionych wydatków w związku z realizacją projekt pn.: „...”, ponieważ efekty przedmiotowego projektu będą wykorzystywane do czynności zwolnionych od podatku od towarów i usług.

  Tym samym stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytania nr 1 należało uznać za prawidłowe.

  Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą również kwestii, czy szpitalowi przysługiwać będzie prawo do dokonania korekty podatku naliczonego w oparciu o przepisy art. 91 ww. ustawy w kolejnych latach po zakończeniu inwestycji.

  Należy zauważyć, że w sytuacji, gdy już po złożeniu rozliczenia zmieniły się okoliczności mające wpływ na odliczenie całości lub części podatku naliczonego, powstaje konieczność dokonania jego korekty.

  Zasady dotyczące sposobu i terminu dokonywania korekt podatku naliczonego oraz podmiotu zobowiązanego do dokonania korekty zostały określone w art. 91 ustawy.

  Stosownie do treści art. 91 ust. 1 ustawy, po zakończeniu roku, w którym podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, o którym mowa w art. 86 ust. 1, jest on obowiązany dokonać korekty kwoty podatku odliczonego zgodnie z art. 90 ust. 2-10a, z uwzględnieniem proporcji obliczonej w sposób określony w art. 90 ust. 2-6, 10 lub 10a lub przepisach wydanych na podstawie art. 90 ust. 11 i 12, dla zakończonego roku podatkowego.

  W myśl art. 91 ust. 2 ustawy, w przypadku towarów i usług, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym są zaliczane przez podatnika do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji, a także gruntów i praw wieczystego użytkowania gruntów, jeżeli zostały zaliczone do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych nabywcy, z wyłączeniem tych, których wartość początkowa nie przekracza 15.000 zł, korekty, o której mowa w ust. 1, podatnik dokonuje w ciągu 5 kolejnych lat, a w przypadku nieruchomości i praw wieczystego użytkowania gruntów – w ciągu 10 lat, licząc od roku, w którym zostały oddane do użytkowania. Roczna korekta w przypadku, o którym mowa w zdaniu pierwszym, dotyczy jednej piątej, a w przypadku nieruchomości i praw wieczystego użytkowania gruntów - jednej dziesiątej kwoty podatku naliczonego przy ich nabyciu lub wytworzeniu. W przypadku środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, których wartość początkowa nie przekracza 15.000 zł, przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio, z tym że korekty dokonuje się po zakończeniu roku, w którym zostały oddane do użytkowania.

  Korekty, o której mowa w ust. 1 i 2, dokonuje się w deklaracji podatkowej składanej za pierwszy okres rozliczeniowy roku następującego po roku podatkowym, za który dokonuje się korekty, a w przypadku zakończenia działalności gospodarczej – w deklaracji podatkowej za ostatni okres rozliczeniowy, o czym stanowi art. 91 ust. 3 ustawy.

  W świetle art. 91 ust. 4 ustawy, w przypadku gdy w okresie korekty, o której mowa w ust. 2, nastąpi sprzedaż towarów lub usług, o których mowa w ust. 2, lub towary te zostaną opodatkowane zgodnie z art. 14, uważa się, że te towary lub usługi są nadal wykorzystywane na potrzeby czynności podlegających opodatkowaniu u tego podatnika, aż do końca okresu korekty.

  W przypadku, o którym mowa w ust. 4, korekta powinna być dokonana jednorazowo w odniesieniu do całego pozostałego okresu korekty. Korekty dokonuje się w deklaracji podatkowej za okres rozliczeniowy, w którym nastąpiła sprzedaż, a w przypadku opodatkowania towarów zgodnie z art. 14 – w deklaracji podatkowej za okres rozliczeniowy, w którym w stosunku do tych towarów powstał obowiązek podatkowy (art. 91 ust. 5 ustawy).

  Na mocy art. 91 ust. 6 ustawy, w przypadku gdy towary lub usługi, o których mowa w ust. 4, zostaną:

  1. opodatkowane – w celu dokonania korekty przyjmuje się, że dalsze wykorzystanie tego towaru lub usługi jest związane z czynnościami opodatkowanymi;
  2. zwolnione od podatku lub nie podlegały opodatkowaniu – w celu dokonania korekty przyjmuje się, że dalsze wykorzystanie tego towaru lub usługi jest związane wyłącznie z czynnościami zwolnionymi od podatku lub niepodlegającymi opodatkowaniu.

  Zgodnie z brzmieniem art. 91 ust. 7 ustawy, przepisy ust. 1-6 stosuje się odpowiednio w przypadku, gdy podatnik miał prawo do obniżenia kwot podatku należnego o całą kwotę podatku naliczonego od wykorzystywanego przez siebie towaru lub usługi i dokonał takiego obniżenia, albo nie miał takiego prawa, a następnie zmieniło się prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od tego towaru lub usługi.

  Na podstawie art. 91 ust. 7a ustawy, w przypadku towarów i usług, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym są zaliczane przez podatnika do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji, a także gruntów i praw wieczystego użytkowania gruntów, jeżeli zostały zaliczone do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych nabywcy, z wyłączeniem tych, których wartość początkowa nie przekracza 15.000 zł, korekty, o której mowa w ust. 7, dokonuje się na zasadach określonych w ust. 2 zdanie pierwsze i drugie oraz ust. 3. Korekty tej dokonuje się przy każdej kolejnej zmianie prawa do odliczeń, jeżeli zmiana ta następuje w okresie korekty.

  W oparciu o art. 91 ust. 7b ustawy, w przypadku towarów i usług innych niż wymienione w ust. 7a, wykorzystywanych przez podatnika do działalności gospodarczej, korekty, o której mowa w ust. 7, dokonuje się na zasadach określonych w ust. 1, ust. 2 zdanie trzecie i ust. 3, z zastrzeżeniem ust. 7c.

  Jak stanowi ust. 7c powołanego artykułu, jeżeli zmiana prawa do obniżenia podatku należnego wynika z przeznaczenia towarów lub usług, o których mowa w ust. 7b, wyłącznie do wykonywania czynności, w stosunku do których nie przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego, lub wyłącznie do czynności, w stosunku do których takie prawo przysługuje – korekty, o której mowa w ust. 7, dokonuje się w deklaracji podatkowej składanej za okres rozliczeniowy, w którym wystąpiła ta zmiana. Korekty tej nie dokonuje się, jeżeli od końca okresu rozliczeniowego, w którym wydano towary lub usługi do użytkowania, upłynęło 12 miesięcy.

  W przypadku zmiany prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony od towarów i usług, innych niż wymienione w ust. 7a i 7b, w szczególności towarów handlowych lub surowców i materiałów, nabytych z zamiarem wykorzystania ich do czynności, w stosunku do których przysługuje pełne prawo do obniżenia podatku należnego lub do czynności, w stosunku do których prawo do obniżenia podatku należnego nie przysługuje, i niewykorzystanych zgodnie z takim zamiarem do dnia tej zmiany, korekty podatku naliczonego dokonuje się w deklaracji podatkowej składanej za okresy rozliczeniowe, w których wystąpiła ta zmiana (art. 91 ust. 7d ustawy).

  Na podstawie powołanych wyżej przepisów stwierdzić należy, że podatnik jest zobowiązany, co do zasady, dokonać korekty podatku naliczonego w sytuacji, gdy zmienia się przeznaczenie środków trwałych (np. ze związanych z czynnościami nie dającymi prawa do odliczenia na związane z czynnościami opodatkowanymi), wartości niematerialnych i prawnych, podlegających amortyzacji, a także gruntów i praw wieczystego użytkowania gruntów, jeżeli zostały zaliczone do środków trwałych nabywcy lub podatnik dokonał odliczenia podatku naliczonego w wyższej lub niższej wartości niż wyliczona na dany rok.

  Zatem dla stwierdzenia czy Wnioskodawca będzie zobowiązany do dokonania korekty podatku naliczonego związanego z realizacją inwestycji w ramach projektu pn.: „...” koniecznym jest stwierdzenie czy wydatki poniesione na realizację ww. projektu będą miały związek z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług, czy takiego związku nie będzie.

  Jak wyżej wskazano, Wnioskodawca nie będzie miał prawa do odliczenia podatku VAT od poniesionych wydatków w związku z realizacją projekt pn.: „...”, ponieważ efekty przedmiotowego projektu będą wykorzystywane do czynności zwolnionych od podatku od towarów i usług. Ponadto, jak wskazał Wnioskodawca, SP ZOZ nie zamierza zmieniać sposobu wykorzystania inwestycji będącej przedmiotem wniosku.

  Zatem skoro, nie nastąpi zmiana przeznaczenia inwestycji powstałej w wyniku realizacji projektu, ze służącej czynnościom niedającym prawa do odliczenia na służącą czynnościom opodatkowanym to w konsekwencji w tym zakresie, nie nastąpi konieczność korekty podatku naliczonego.

  Mając na uwadze powołane powyżej przepisy prawa oraz przedstawiony opis sprawy należy stwierdzić, że Wnioskodawca nie będzie miał prawa do dokonania korekty podatku naliczonego w oparciu o przepisy art. 91 ww. ustawy w kolejnych latach po zakończeniu inwestycji, którą będzie realizował w ramach projektu pn.: „...”, ponieważ nie nastąpi zmiana przeznaczenia tej inwestycji ze służącej czynnościom niedającym prawa do odliczenia na służącą czynnościom opodatkowanym.

  Tym samym stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytania nr 2 należało uznać za prawidłowe.

  Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

  Tut. Organ informuje, iż wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania). Inne kwestie przedstawione w opisie sprawy, które nie zostały objęte pytaniem nie mogą być – zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej – rozpatrzone.

  Zaznacza się także, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, wydana interpretacja traci swą aktualność.

  Jednocześnie należy podkreślić, że niniejsza interpretacja została wydana na podstawie przedstawionego we wniosku opisu sprawy, co oznacza, że w przypadku, gdy w toku postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, kontroli celno-skarbowej zostanie określony odmienny stan sprawy, interpretacja nie wywoła w tym zakresie skutków prawnych.

  Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

  1. z zastosowaniem art. 119a;
  2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

  Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w ..., w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2018 r., poz. 1302, z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

  Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

  Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.