0112-KDIL4.4012.254.2018.2.JK | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Prawo do odliczenia podatku naliczonego od wydatków poniesionych w związku z realizacją projektu.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r., poz. 800, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 29 maja 2018 r. (data wpływu 30 maja 2018 r.), uzupełnionym pismem z dnia 29 czerwca 2018 r. (data wpływu 2 lipca 2018 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego od wydatków poniesionych w związku z realizacją projektu – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 30 maja 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego od wydatków poniesionych w związku z realizacją projektu. Wniosek uzupełniono pismem z dnia 29 czerwca 2018 r. o doprecyzowanie opisu sprawy.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Fundacja X jest organizacją wspierającą lub uczestniczącą w działaniach na rzecz rozwoju (...).

Cele statutowe Fundacji X realizowane są poprzez udzielanie niskooprocentowanych pożyczek oraz bezzwrotnej pomocy finansowej. Pomoc w postaci niskooprocentowanych pożyczek jest adresowana do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw zajmujących się rzemiosłem, handlem i usługami oraz do gospodarstw rolnych działających na terenie Polski.

Pomoc bezzwrotna Fundacji jest adresowana głównie do towarzystw i stowarzyszeń mniejszości niemieckiej (...) i obejmuje pokrycie kosztów ich działalności, a także wspieranie realizacji projektów z dziedziny kultury, edukacji itp.

Ww. usługi pożyczkowe zwolnione są od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 38 ustawy o podatku od towarów i usług, natomiast pomoc bezzwrotna – udzielanie dotacji nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług (VAT) ze względu na obowiązywanie przepisu art. 29a ustawy o podatku od towarów i usług.

Przychody Fundacji X można podzielić na następujące grupy:

 1. przychody statutowe, które stanowią ok. 63,04% wszystkich przychodów Fundacji X i nie podlegają ustawie o podatku od towarów i usług,
 2. przychody z tytułu uzyskanych odsetek od udzielonych pożyczek i od środków znajdujących się na lokatach bankowych, które stanowią ok. 35,41% wszystkich przychodów Fundacji X i są zwolnione od podatku od towarów i usług,
 3. przychody z tytułu wynajmu pomieszczeń biurowych, które stanowią ok. 1,55% wszystkich przychodów Fundacji X. Przychody te są opodatkowane podatkiem od towarów i usług.

W chwili obecnej Fundacja X ubiega się o dofinasowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa (...) na lata 2014-2020 w ramach Podziałania 2.1.2. „Wsparcie A w przedsiębiorstwach RPO (...) 2014-2020”, „Zakup i wdrożenie nowoczesnych rozwiązań informatycznych typu B2C i B2E w Fundacji X”. Przedmiotowy projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach pomocy technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa (...) na lata 2014-2020 oraz budżetu samorządu Województwa (...). Przedmiotem ww. konkursu są typy projektów określone dla poddziałania 2.1.2 Wsparcie A w przedsiębiorstwach RPO (...) 2014-2020, tj.:

 1. wsparcie rozwoju współpracy między przedsiębiorstwami w oparciu o nowoczesne rozwiązania teleinformatyczne (B2B);
 2. wsparcie procesów informatyzacji wewnętrznej przedsiębiorstw, wykorzystania najnowszych osiągnięć technologicznych i organizacyjnych dla wprowadzenia procesów modernizacyjnych wspomagających bieżącą działalność firm (B2E);
 3. wykorzystanie A w relacjach pomiędzy przedsiębiorcą a klientem (B2C).

W ramach ww. programu Fundacja X zakupi system komputerowy oraz środki trwałe i WNiP niezbędne do jego wdrożenia, które będą opodatkowane podatkiem od towarów i usług (VAT). Zakup systemu komputerowego oraz środków trwałych i WNiP, będzie związany z działalnością Fundacji X, która zwolniona jest od podatku od towarów i usług (VAT), w tym w szczególności z działalnością pożyczkową.

Ponadto w piśmie z dnia 29 czerwca 2018 r., będącym uzupełnieniem do wniosku, Wnioskodawca wskazał, że „Środki trwałe, WNiP oraz programy zakupione w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa (...) na lata 2014-2020 w ramach Podziałania 2.1.2. „Wsparcie A w przedsiębiorstwach RPO WO 2014-2020”, „Zakup i wdrożenie nowoczesnych rozwiązań informatycznych typu B2C i B2E w Fundacji X” będą wykorzystywane przez Fundację wyłącznie do czynności zwolnionych od podatku od towarów i usług”.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy Fundacja X ma prawo odliczyć podatek od towarów i usług (VAT) zawarty w wydatkach ponoszonych w związku z realizacją ww. projektu?

Zdaniem Wnioskodawcy, Zainteresowanemu nie przysługuje prawo odliczenia podatku od towarów i usług (VAT) zawartego w wydatkach ponoszonych na zakup systemu komputerowego oraz środków trwałych i WNiP w związku z realizacją ww. projektu. Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, „w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124”.

Powyższy przepis oznacza, że Fundacji X nie będzie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z otrzymanych faktur zakupu towarów i usług związanych z realizacją projektu ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa (...) na lata 2014-2020 w ramach Podziałania 2.1.2. „Wsparcie A w przedsiębiorstwach RPO (...) 2014-2020”, „Zakup i wdrożenie nowoczesnych rozwiązań informatycznych typu B2C i B2E w Fundacji X”. Pomiędzy zakupem towarów lub usług związanych z przedmiotowym projektem a sprzedażą usług przez Fundację X nie będzie istniał bezpośredni związek ze sprzedażą opodatkowaną podatkiem od towarów i usług. Wykonywane przez Fundację X czynności związane z realizacją projektu nie są związane z wykonywaniem czynności opodatkowanych, w związku z czym nie przysługuje jej prawo do odliczenia i zwrotu podatku naliczonego zawartego w fakturach VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r., poz. 1221, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Jak stanowi art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Z powołanych przepisów, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług, oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych.

Ustawodawca zapewnił podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, to jest m.in. tego, że zakupy są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy. Przepis ten określa listę wyjątków, które pozbawiają podatnika prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Jedno z takich ograniczeń zostało wskazane w art. 88 ust. 3a pkt 2 ustawy, zgodnie z którym nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego faktury i dokumenty celne, w przypadku, gdy transakcja udokumentowana fakturą nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku.

Oznacza to, że podatnik nie może skorzystać z prawa do odliczenia w odniesieniu do podatku, który jest należny wyłącznie z tego względu, że został wskazany na fakturze w sytuacji, gdy transakcja nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku.

Jak stanowi art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Zgodnie z powyższą regulacją z prawa do odliczenia podatku skorzystać mogą wyłącznie podatnicy, którzy są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni.

Zatem, aby podmiot mógł skorzystać z prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony związany z dokonanym nabyciem towarów i usług, w pierwszej kolejności winien spełnić przesłanki umożliwiające uznanie go – dla tej czynności – za podatnika podatku od towarów i usług, działającego w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

W świetle postanowień art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza – stosownie do treści art. 15 ust. 2 ustawy – obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Z przedstawionego opisu sprawy wynika, że Fundacja jest organizacją wspierającą lub uczestniczącą w działaniach na rzecz rozwoju (...).

Cele statutowe Wnioskodawcy realizowane są poprzez udzielanie niskooprocentowanych pożyczek oraz bezzwrotnej pomocy finansowej. Pomoc w postaci niskooprocentowanych pożyczek jest adresowana do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw zajmujących się rzemiosłem, handlem i usługami oraz do gospodarstw rolnych działających na terenie Polski.

Pomoc bezzwrotna Fundacji jest adresowana głównie do towarzystw i stowarzyszeń mniejszości niemieckiej na (...) i obejmuje pokrycie kosztów ich działalności, a także wspieranie realizacji projektów z dziedziny kultury, edukacji itp.

Ww. usługi pożyczkowe zwolnione są od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 38 ustawy, natomiast pomoc bezzwrotna – udzielanie dotacji nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług (VAT) ze względu na obowiązywanie przepisu art. 29a ustawy.

Przychody Fundacji X można podzielić na następujące grupy:

 1. przychody statutowe, które stanowią ok. 63,04% wszystkich przychodów Fundacji X i nie podlegają ustawie o podatku od towarów i usług,
 2. przychody z tytułu uzyskanych odsetek od udzielonych pożyczek i od środków znajdujących się na lokatach bankowych, które stanowią ok. 35,41% wszystkich przychodów Fundacji X i są zwolnione od podatku od towarów i usług,
 3. przychody z tytułu wynajmu pomieszczeń biurowych, które stanowią ok. 1,55% wszystkich przychodów Fundacji X. Przychody te są opodatkowane podatkiem od towarów i usług.

W chwili obecnej Fundacja ubiega się o dofinasowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa (...) na lata 2014-2020 w ramach Podziałania 2.1.2. „Wsparcie A w przedsiębiorstwach RPO (...) 2014-2020”, „Zakup i wdrożenie nowoczesnych rozwiązań informatycznych typu B2C i B2E w Fundacji X”. Przedmiotowy projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach pomocy technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa (...) na lata 2014-2020 oraz budżetu samorządu Województwa (...). Przedmiotem ww. konkursu są typy projektów określone dla poddziałania 2.1.2 Wsparcie A w przedsiębiorstwach RPO (...) 2014-2020, tj.:

 1. wsparcie rozwoju współpracy między przedsiębiorstwami w oparciu o nowoczesne rozwiązania teleinformatyczne (B2B);
 2. wsparcie procesów informatyzacji wewnętrznej przedsiębiorstw, wykorzystania najnowszych osiągnięć technologicznych i organizacyjnych dla wprowadzenia procesów modernizacyjnych wspomagających bieżącą działalność firm (B2E);
 3. wykorzystanie A w relacjach pomiędzy przedsiębiorcą a klientem (B2C).

W ramach ww. programu Fundacja zakupi system komputerowy oraz środki trwałe i WNiP niezbędne do jego wdrożenia, które będą opodatkowane podatkiem od towarów i usług (VAT). Zakup systemu komputerowego oraz środków trwałych i WNiP, będzie związany z działalnością Fundacji, która zwolniona jest od podatku od towarów i usług (VAT), w tym w szczególności z działalnością pożyczkową.

Ponadto środki trwałe, WNiP oraz programy zakupione w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa (...) na lata 2014-2020 w ramach Podziałania 2.1.2. „Wsparcie A w przedsiębiorstwach RPO (...) 2014-2020”, „Zakup i wdrożenie nowoczesnych rozwiązań informatycznych typu B2C i B2E w Fundacji X” będą wykorzystywane przez Fundację wyłącznie do czynności zwolnionych od podatku od towarów i usług.

Przy tak przedstawionym opisie sprawy wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą ustalenia, czy Fundacja ma prawo odliczyć podatek naliczony od wydatków ponoszonych w związku z realizacją ww. projektu.

Jak wynika z powołanych powyżej przepisów prawa rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 ustawy uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane przez zarejestrowanego, czynnego podatnika podatku VAT, w ramach działalności gospodarczej, do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

Podstawowym warunkiem, którego spełnienie należy analizować w aspekcie prawa do odliczenia podatku VAT jest związek dokonywanych nabyć towarów i usług ze sprzedażą uprawniającą do dokonywania takiego odliczenia, czyli sprzedażą generującą podatek należny. W omawianej sprawie warunek uprawniający do odliczenia nie jest spełniony, gdyż – jak wynika z opisu sprawy – w ramach projektu Fundacja zakupi system komputerowy oraz środki trwałe i WNiP niezbędne do jego wdrożenia, a zakup ten będzie związany z działalnością Fundacji, która zwolniona jest od podatku od towarów i usług, w tym w szczególności z działalnością pożyczkową. Ponadto – jak wskazał Wnioskodawca – środki trwałe, WNiP oraz programy zakupione w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa (...) na lata 2014-2020 w ramach Podziałania 2.1.2. „Wsparcie A w przedsiębiorstwach RPO (...) 2014-2020”, „Zakup i wdrożenie nowoczesnych rozwiązań informatycznych typu B2C i B2E w Fundacji X” będą wykorzystywane przez Fundację wyłącznie do czynności zwolnionych od podatku od towarów i usług. Zatem towary i usługi nabywane w ramach realizacji zadania nie są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. Wobec powyższego, Wnioskodawca nie ma prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z faktur dokumentujących zakup towarów i usług związanych z realizacją przedmiotowego projektu.

Podsumowując, Fundacja nie ma prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego od wydatków ponoszonych w związku z realizacją ww. projektu.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Należy zauważyć, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (oraz z opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej, przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

 1. z zastosowaniem art. 119a;
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2017 r., poz. 1369, z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.