0112-KDIL4.4012.138.2018.1.JK | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących nabycie towarów i usług w związku z realizacją projektu.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r., poz. 800) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 12 marca 2018 r. (data wpływu 19 marca 2018 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących nabycie towarów i usług w związku z realizacją Projektu pn. „Zagospodarowanie terenu wokół boiska przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum” – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 19 marca 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących nabycie towarów i usług w związku z realizacją Projektu pn. „Zagospodarowanie terenu wokół boiska przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum”.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny i zdarzenie przyszłe.

Gmina jest czynnym, zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług (dalej: VAT). Gmina zgodnie z art. 15 ust. 6 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r., poz. 1221, z późn. zm.), wykonuje nałożone odrębnymi przepisami na nią zadania, dla realizacji których została powołana, spoza VAT, jak również czynności podlegające VAT, na podstawie umów cywilnoprawnych, zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o VAT.

Gmina z dniem 1 stycznia 2017 r. dokonała centralizacji rozliczeń podatku VAT z podległymi jednostkami budżetowymi. Podatnikiem i stroną na zewnątrz jest wyłącznie Gmina i to ona świadczy usługi opodatkowane i ma prawo odliczenia VAT naliczonego, a jednostki budżetowe nie posiadają odrębności podatkowej na gruncie przepisów w zakresie podatku VAT, czyli wszelkie czynności przez nie wykonywane na rzecz osób trzecich rozliczane są przez Gminę, a czynności dokonywane w ramach Gminy pomiędzy jednostkami budżetowymi mają charakter wewnętrzny.

Gmina jest inwestorem zadania pn. „Zagospodarowanie terenu wokół boiska przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum”. Na realizację ww. Projektu Gmina złożyła wniosek do Lokalnej Grupy Działania „A”, który uzyskał dofinansowanie ze środków europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa (...) na lata 2014-2020 (Oś priorytetowa VIII: Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej; Działanie 6.6. Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego; Priorytet inwestycyjny: 9.4. Inwestycje dokonywane w kontekście strategii na rzecz rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność). Przy składaniu wniosku przyjęto, że realizując Projekt podatek VAT stanowił będzie koszt kwalifikowalny zadania, ponieważ Gmina nie ma możliwości w żaden inny sposób odzyskać go, co zobowiązana była udokumentować odpowiednim oświadczeniem.

Realizowany Projekt przez Gminę obejmuje:

 • montaż urządzeń małej architektury (urządzenia fitness, ławki, kosze na śmieci, drabinki, trybuny),
 • wykonanie ciągów komunikacyjnych i utwardzenie placu,
 • oświetlenie terenu oraz istniejącego boiska i utwardzenie placu,
 • wykonanie piłkochwytów,
 • ogrodzenie terenu,
 • rewitalizację zieleni.

W ramach inwestycji zostaną także poniesione wydatki na promocję Projektu, nadzór inwestorski oraz opracowanie dokumentacji projektowej.

Celem Projektu jest poprawa jakości życia mieszkańców oraz zapewnienie dostępu do infrastruktury spełniającej oczekiwania społeczności poprzez zagospodarowanie terenu wokół boiska przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum. Celami szczególnymi projektu są: poprawa estetyki miejscowości oraz pośrednio całej Gminy, polepszenie warunków do rozwoju turystyki, wzrost integracji mieszkańców w miejscu zamieszkania, wzrost aktywności mieszkańców oraz poprawa stanu zdrowia na skutek montażu urządzeń do fitnessu, co pozwoli mieszkańcom do korzystania z aktywnego odpoczynku na świeżym powietrzu.

Termin rozpoczęcia realizacji Projektu – 4 lipca 2016 r., planowany termin rzeczowego zakończenia realizacji Projektu – 14 września 2018 r.

Faktury dokumentujące ponoszone przez Gminę wydatki na Projekt zostaną wystawione na Gminę (Nabywca), w imieniu i na rzecz której działa Urząd Gminy (Odbiorca).

Przyznane dofinansowanie udzielone zostanie w formie refundacji części poniesionych na inwestycję wydatków.

Przedmiot inwestycji, czyli boisko wraz z infrastrukturą towarzyszącą wykorzystywany jest na potrzeby prowadzenia działalności oświatowej oraz do realizacji zadań własnych w zakresie dostępu do kultury fizycznej, turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych, zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 8, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875, z późn. zm.). Nakłady poniesione na realizację inwestycji na podstawie dokumentu PT zostaną przekazane dla Szkoły Podstawowej i zwiększą wartość boiska.

Beneficjentem Projektu jest Gmina. Zarządzaniem produktami powstałymi w wyniku realizacji Projektu będzie zajmować się jednostka organizacyjna Gminy – Szkoła Podstawowa. Szkoła wykorzystuje budynek do czynności niepodlegających opodatkowaniu, tzn. do świadczenia nieodpłatnie usług edukacyjnych w ramach zadań statutowych jednostki. Nowa infrastruktura sportowo-rekreacyjna będzie obiektem ogólnodostępnym, z którego będzie mogła korzystać lokalna społeczność oraz turyści. Korzystanie z niej będzie następowało całkowicie nieodpłatnie. Szkoła nie będzie czerpała z tego tytułu żadnych przychodów, nie będzie dzierżawiła przedmiotowej infrastruktury sportowej.

Zdaniem Gminy, wydatki ponoszone w ramach Projektu będą związane z wykonywaniem przez Gminę działalności niepodlegającej ustawie o VAT (będą przejawem działalności Gminy w ramach reżimu publicznoprawnego).

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy Gminie, jako beneficjentowi, realizującej Projekt pn. „Zagospodarowanie terenu wokół boiska przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum” przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT wynikającego z faktur dokumentujących nabycie towarów i usług w związku z realizacją wyżej wymienionej inwestycji?

Zdaniem Wnioskodawcy, Gminie, jako beneficjentowi zadania pn. „Zagospodarowanie terenu wokół boiska przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum” nie przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT wynikającego z faktur dokumentujących nabycie towarów i usług w związku z realizacją wyżej wymienionej inwestycji.

Zgodnie z treścią art. 15 ust. 6 ustawy o podatku od towarów i usług, nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie umów cywilnoprawnych.

Ponadto, zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15 przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Realizacja Projektu będzie związana z wykonywaniem zadań publicznych, tj. zadań własnych określonych w art. 7 ust. 1 pkt 8 i pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875), obejmujących zadania w zakresie edukacji publicznej, kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych, a także utrzymania obiektów i urządzeń użyteczności publicznej.

Celem głównym Projektu jest poprawa jakości życia mieszkańców oraz zapewnienie dostępu do infrastruktury spełniającej oczekiwania społeczności.

Mając na uwadze powyższe, Gminie nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego wykazanego w fakturach wystawionych w związku z realizacją przedmiotowego Projektu, na zasadach wynikających z ustawy o podatku od towarów i usług, ponieważ nabyte towary oraz powstała infrastruktura nie były i nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych VAT. W konsekwencji, nie zostaną spełnione warunki, o których mowa w art. 86 ust. 1 ustawy o VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

W myśl art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r., poz. 1221, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15 ustawy, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Stosownie do art. 86 ust. 2 ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu:

 1. nabycia towarów i usług,
 2. dokonania całości lub części zapłaty przed nabyciem towaru lub wykonaniem usługi.

Z powyższego wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, tzn. takich, których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

Należy zauważyć, że formułując w art. 86 ust. 1 ustawy warunek związku ze sprzedażą opodatkowaną, ustawodawca nie uzależnia prawa do odliczenia od związku zakupu z obecnie wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi. Wystarczającym jest, że z okoliczności towarzyszących nabyciu towarów lub usług przy uwzględnieniu rodzaju prowadzonej przez podatnika działalności gospodarczej wynika, że zakupy te dokonane są w celu ich wykorzystania w ramach jego działalności opodatkowanej.

W każdym przypadku należy dokonać oceny, czy intencją podatnika wykonującego określone czynności, z którymi łączą się skutki podatkowo-prawne, było wykonywanie czynności opodatkowanych.

Ponadto podkreślić należy, że ustawodawca zapewnił podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w całości lub w części, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno przesłanek pozytywnych, wynikających z art. 86 ust. 1 ustawy oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy. Przepis ten określa listę wyjątków, które pozbawiają podatnika prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Jedno z takich ograniczeń zostało wskazane w art. 88 ust. 3a pkt 2 ustawy, zgodnie z którym nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego faktury w przypadku gdy transakcja udokumentowana fakturą nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku.

Oznacza to, że podatnik nie może skorzystać z prawa do odliczenia w odniesieniu do podatku, który jest należny wyłącznie z tego względu, że został wykazany na fakturze w sytuacji, gdy transakcja nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku.

Natomiast na podstawie art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Zgodnie z powyższą regulacją, z prawa do odliczenia podatku skorzystać mogą wyłącznie podatnicy, którzy są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni.

Zatem, aby podmiot mógł skorzystać z prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony związany z dokonanym nabyciem towarów i usług, w pierwszej kolejności winien spełnić przesłanki umożliwiające uznanie go, dla tej czynności, za podatnika podatku od towarów i usług, działającego w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

W myśl art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza – według art. 15 ust. 2 ustawy – obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Stosownie do art. 15 ust. 6 ustawy, nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Oznacza to, że organ będzie uznany za podatnika podatku od towarów i usług w dwóch przypadkach, tj. gdy wykonuje czynności inne niż te, które mieszczą się w ramach jego zadań oraz, gdy wykonuje czynności mieszczące się w ramach jego zadań, ale czyni to na podstawie umów cywilnoprawnych.

Kryterium podziału stanowi charakter wykonywanych czynności: czynności o charakterze publicznoprawnym wyłączają te podmioty z kategorii podatników, natomiast czynności o charakterze cywilnoprawnym skutkują uznaniem tych podmiotów za podatników podatku od towarów i usług, a realizowane przez nie odpłatne dostawy towarów i świadczenie usług podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Z powołanych wyżej przepisów wynika, że jednostki samorządu terytorialnego są podatnikami podatku od towarów i usług jedynie w zakresie wszelkich czynności, które mają charakter cywilnoprawny, tzn. są przez nie realizowane na podstawie umów cywilnoprawnych. Tylko bowiem w tym zakresie ich czynności mają charakter działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy.

Stosownie do przepisu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875, z późn. zm.), gmina wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność.

Natomiast zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów.

Do zadań własnych gminy należy zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty (art. 7 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym). W tym szczególności zadania własne obejmują sprawy edukacji publicznej (art. 7 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy) oraz kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych (art. 7 ust. 1 pkt 10 cyt. ustawy).

Z informacji przedstawionych we wniosku wynika, że Gmina jest czynnym, zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług. Gmina zgodnie z art. 15 ust. 6 ustawy o podatku od towarów i usług, wykonuje nałożone odrębnymi przepisami na nią zadania, dla realizacji których została powołana spoza VAT, jak również czynności podlegające VAT, na podstawie umów cywilnoprawnych, zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy.

Gmina jest inwestorem zadania pn. „Zagospodarowanie terenu wokół boiska przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum”.

Realizowany Projekt przez Gminę obejmuje: montaż urządzeń małej architektury (urządzenia fitness, ławki, kosze na śmieci, drabinki, trybuny), wykonanie ciągów komunikacyjnych i utwardzenie placu, oświetlenie terenu oraz istniejącego boiska i utwardzenie placu, wykonanie piłkochwytów, ogrodzenie terenu i rewitalizację zieleni.

W ramach inwestycji zostaną także poniesione wydatki na promocję Projektu, nadzór inwestorski oraz opracowanie dokumentacji projektowej.

Celem Projektu jest poprawa jakości życia mieszkańców oraz zapewnienie dostępu do infrastruktury spełniającej oczekiwania społeczności poprzez zagospodarowanie terenu wokół boiska przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum. Celami szczególnymi projektu są: poprawa estetyki miejscowości oraz pośrednio całej Gminy, polepszenie warunków do rozwoju turystyki, wzrost integracji mieszkańców w miejscu zamieszkania, wzrost aktywności mieszkańców oraz poprawa stanu zdrowia na skutek montażu urządzeń do fitnessu, co pozwoli mieszkańcom do korzystania z aktywnego odpoczynku na świeżym powietrzu.

Termin rozpoczęcia realizacji Projektu – 4 lipca 2016 r., planowany termin rzeczowego zakończenia realizacji Projektu – 14 września 2018 r.

Faktury dokumentujące ponoszone przez Gminę wydatki na Projekt zostaną wystawione na Gminę (Nabywca), w imieniu i na rzecz której działa Urząd Gminy (Odbiorca).

Przedmiot inwestycji, czyli boisko wraz z infrastrukturą towarzyszącą wykorzystywany jest na potrzeby prowadzenia działalności oświatowej oraz do realizacji zadań własnych w zakresie dostępu do kultury fizycznej, turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych, zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 8, pkt 10 ustawy o samorządzie gminnym. Nakłady poniesione na realizację inwestycji na podstawie dokumentu PT zostaną przekazane dla Szkoły Podstawowej i zwiększą wartość boiska.

Beneficjentem Projektu jest Gmina. Zarządzaniem produktami powstałymi w wyniku realizacji projektu będzie zajmować się jednostka organizacyjna Gminy – Szkoła Podstawowa. Szkoła wykorzystuje budynek do czynności niepodlegających opodatkowaniu, tzn. do świadczenia nieodpłatnie usług edukacyjnych w ramach zadań statutowych jednostki. Nowa infrastruktura sportowo-rekreacyjna będzie obiektem ogólnodostępnym, z którego będzie mogła korzystać lokalna społeczność oraz turyści. Korzystanie z niej będzie następowało całkowicie nieodpłatnie. Szkoła nie będzie czerpała z tego tytułu żadnych przychodów, nie będzie dzierżawiła przedmiotowej infrastruktury sportowej.

Zdaniem Gminy, wydatki ponoszone w ramach Projektu będą związane z wykonywaniem przez Gminę działalności niepodlegającej ustawie o VAT (będą przejawem działalności Gminy w ramach reżimu publicznoprawnego).

Przy tak przedstawionym opisie sprawy wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą ustalenia, czy Gminie realizującej Projekt pn. „Zagospodarowanie terenu wokół boiska przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum” przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT wynikającego z faktur dokumentujących nabycie towarów i usług w związku z realizacją wyżej wymienionej inwestycji.

Zgodnie z powołanymi wyżej przepisami, rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ustawy uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane przez zarejestrowanego, czynnego podatnika podatku VAT w ramach działalności gospodarczej do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

W tym miejscu należy wskazać, że sprawy gminnej kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych prowadzone są w ramach władztwa publicznego i Gmina wykonując to zadanie działa jako organ administracji publicznej, i może korzystać ze środków prawnych o charakterze władczym. W takim ujęciu Gmina bez wątpienia nie może być uznana za podatnika, gdyż realizuje ona w tym zakresie zadania własne służące zaspokajaniu zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej.

Natomiast podstawowym warunkiem, którego spełnienie należy analizować w aspekcie prawa do odliczenia podatku VAT jest związek planowanych nabyć towarów i usług ze sprzedażą uprawniającą do dokonywania takiego odliczenia, czyli sprzedażą generującą podatek należny. W rozpatrywanej sprawie związek taki nie występuje/nie wystąpi. Z całokształtu działań Gminy związanych z realizacją inwestycji wynika, że nabycie towarów i usług nie ma/nie będzie miało związku z prowadzoną działalnością gospodarczą w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy, a tym samym z czynnościami opodatkowanymi podatkiem VAT. Jak wskazał Wnioskodawca – przedmiot inwestycji, czyli boisko wraz z infrastrukturą towarzyszącą wykorzystywany jest na potrzeby prowadzenia działalności oświatowej oraz do realizacji zadań własnych w zakresie dostępu do kultury fizycznej, turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych, zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 8, pkt 10 ustawy o samorządzie gminnym. Z przedstawionego opisu sprawy wynika również, że nowa infrastruktura sportowo-rekreacyjna będzie obiektem ogólnodostępnym, z którego będzie mogła korzystać lokalna społeczność oraz turyści. Korzystanie z niej będzie następowało całkowicie nieodpłatnie. Szkoła nie będzie czerpała z tego tytułu żadnych przychodów, nie będzie dzierżawiła przedmiotowej infrastruktury sportowej. Ponadto – jak wskazał Wnioskodawca – wydatki ponoszone w ramach Projektu będą związane z wykonywaniem przez Gminę działalności niepodlegającej ustawie o VAT (będą przejawem działalności Gminy w ramach reżimu publicznoprawnego).

W konsekwencji, mając na uwadze opis sprawy oraz powołane przepisy prawa należy stwierdzić, że Gmina nie ma/nie będzie miała prawa do odliczenia podatku naliczonego z tytułu nabycia towarów i usług związanych z realizacją Projektu. Powyższe wynika z tego, że w analizowanym przypadku nie zostały/nie zostaną spełnione – wskazane w art. 86 ust. 1 ustawy – przesłanki warunkujące prawo do odliczenia podatku naliczonego, tj. Gmina nie działa/nie będzie działała jako podatnik VAT, a wydatki związane z realizacją Projektu nie służą/nie będą służyły do wykonywania czynności opodatkowanych tym podatkiem.

Podsumowując, Gminie, jako beneficjentowi realizującemu Projekt pn. „Zagospodarowanie terenu wokół boiska przy Szkole Podstawowej Gimnazjum”, nie przysługuje/nie będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku VAT wynikającego z faktur dokumentujących nabycie towarów i usług w związku z realizacją wyżej wymienionej inwestycji.

Zatem w analizowanej sprawie stanowisko Wnioskodawcy należy uznać za prawidłowe.

W tym miejscu należy nadmienić, że kryterium kwalifikowalności wydatków w ramach rozliczeń dotyczących wykorzystywanych środków pomocowych Unii Europejskiej (w tym kwalifikowalności podatku od towarów i usług), nie jest zagadnieniem regulowanym przez przepisy prawa podatkowego. Określenie kryteriów kwalifikowalności wydatków objętych dofinansowaniem w ramach programu operacyjnego, zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2017 r., poz. 1376, z późn. zm.), należy do zadań instytucji zarządzającej, która na podstawie art. 25 ust. 1 ww. ustawy, odpowiada za prawidłową realizację programu operacyjnego.

Ponadto wskazuje się, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (oraz z opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej, przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

 1. z zastosowaniem art. 119a;
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy:

 • zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia,
 • zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2017 r., poz. 1369, z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.