0112-KDIL4.4012.138.2017.1.EB | Interpretacja indywidualna

Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących wydatki związane z realizacją projektu pn. „Likwidacja acekolu na ścianach budynku (...)”.
0112-KDIL4.4012.138.2017.1.EBinterpretacja indywidualna
  1. budownictwo społeczne
  2. odliczenie częściowe
  3. prawo do odliczenia
  4. spółki
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 27 kwietnia 2017 r. (data wpływu 9 maja 2017 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących wydatki związane z realizacją projektu pn. „Likwidacja acekolu na ścianach budynku (...)” – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 9 maja 2017 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących wydatki związane z realizacją projektu pn. „Likwidacja acekolu na ścianach budynku wielorodzinnego (...)”.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Zgodnie z umową Spółki, (dalej: Wnioskodawca) prowadzi działalność gospodarczą i osiąga przychody z tytułu najmu i zarządzania lokalami mieszkalnymi i użytkowymi. Wnioskodawca zarządza własnym zasobem, zasobem gminnym, oraz wspólnotami mieszkaniowymi. Wnioskodawca jest podatnikiem podatku od towarów i usług zarejestrowanym jako czynny podatnik VAT, składa deklaracje VAT-7 oraz odprowadza podatek należny. U Wnioskodawcy występuje sprzedaż zwolniona (np.: przychody z tytułu czynszu w zasobie mieszkalnym), oraz sprzedaż opodatkowana (przychody z tytułu czynszu w lokalach użytkowych i opłaty za refakturowane media obliczane odrębnie od czynszu). W związku ze staraniem się o dofinansowanie inwestycji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Spółka złożyła wniosek o dofinansowanie termomodernizacji budynku mieszkalnego. Dofinansowanie to ma dotyczyć projektu pod nazwą „Likwidacja acekolu na ścianach budynku wielorodzinnego (...)”.

Prace będą wykonywane w budynku, który jest własnością Spółki. Warunkiem uzyskania dofinansowania jest dołączenie do wniosku, interpretacji indywidualnej przepisów podatkowych dotyczących możliwości odliczenia podatku VAT naliczonego. Wydatki Spółki związane z planowaną modernizacją, na którą Spółka chce pozyskać dofinansowanie zostaną udokumentowane fakturami VAT wystawionymi przez wykonawców. W obecnej chwili w budynku tym znajdują się lokale mieszkalne i są wynajmowane na własny rachunek na cele mieszkaniowe. Po wykonaniu prac modernizacyjnych przeznaczenie budynku nie ulegnie zmianie, dalej będzie wykorzystywany przez najemców do celów mieszkaniowych. Przychody z tytułu wynajmu lokali mieszkalnych, jakie są zobowiązani wnosić najemcy obejmują czynsz (zwolniony od VAT) oraz opłaty za media (opodatkowane).

Umowy na dostawę mediów zawierane są przez Spółkę, i rozliczane z najemcami według indywidualnego zużycia według faktycznie poniesionych kosztów bez dodatkowych obciążeń. Najemcy zobowiązani są do uiszczania opłat z tytułu dostarczenia wody do lokali mieszkalnych wraz z odprowadzeniem ścieków i centralnego ogrzewania. Lokale mieszkalne wyposażone są w wodomierze, na podstawie których rozliczane jest zużycie wody wraz z odprowadzeniem ścieków między poszczególnych najemców, którzy obciążani są miesięcznie zaliczkowo, a następnie rozliczani dwa razy do roku na podstawie faktycznego zużycia z doliczeniem różnic wynikających ze wskazań licznika głównego z sumą podliczników. Zużycie centralnego ogrzewania rozliczane jest na podstawie podzielenia wskazań głównego licznika znajdującego się w budynku na powierzchnię mieszkalną całego budynku i pomnożenie jej przez powierzchnię wynajętą.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy w związku z realizacją przyszłego zadania inwestycyjnego, będącego przedmiotem dofinansowania, Spółka ma możliwość częściowego odliczenia podatku VAT (obniżenie podatku należnego o podatek naliczony) wynikającego z faktur VAT dokumentujących ponoszone wydatki z opisanym powyżej zdarzeniem przyszłym?

Zdaniem Wnioskodawcy, prawo do częściowego obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego Spółce nie będzie przysługiwało, gdyż wydatki poniesione na modernizację budynku mieszkalnego będą związane ze sprzedażą zwolnioną od VAT w postaci naliczeń czynszowych, zatem nie wystąpi związek zakupów z czynnościami opodatkowanymi, dającymi prawo do odliczenia VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r., poz. 1221, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15 ustawy, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a) ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, tzn. takich, których następstwem jest określenie podatku należnego.

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

W każdym przypadku należy dokonać oceny, czy intencją podatnika wykonującego określone czynności, z którymi łączą się skutki podatkowo-prawne, było wykonywanie czynności opodatkowanych.

Ponadto, podkreślić należy, że ustawodawca zapewnił podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w całości lub w części, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno przesłanek pozytywnych, wynikających z art. 86 ust. 1 ustawy oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy. Ten ostatni przepis określa listę wyjątków, które pozbawiają podatnika prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Jedno z takich ograniczeń zostało wskazane w art. 88 ust. 3a pkt 2 ustawy, zgodnie z którym nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego faktury i dokumenty celne, w przypadku, gdy transakcja udokumentowana fakturą nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku.

Oznacza to, że podatnik nie może skorzystać z prawa do odliczenia w odniesieniu do podatku, który jest należny wyłącznie z tego względu, że został wskazany na fakturze w sytuacji, gdy transakcja nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku.

Jak stanowi art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Zgodnie z powyższą regulacją z prawa do odliczenia podatku skorzystać mogą wyłącznie podatnicy, którzy są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni.

Zatem, aby podmiot mógł skorzystać z prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony związany z dokonanym nabyciem towarów i usług, w pierwszej kolejności winien spełnić przesłanki umożliwiające uznanie go – dla tej czynności – za podatnika podatku od towarów i usług, działającego w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Na mocy art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Pod pojęciem działalności gospodarczej, na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy, rozumie się wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca zgodnie z umową Spółki prowadzi działalność gospodarczą i osiąga przychody z tytułu najmu i zarządzania lokalami mieszkalnymi i użytkowymi. Zainteresowany zarządza własnym zasobem, zasobem gminnym oraz wspólnotami mieszkaniowymi. Wnioskodawca jest podatnikiem podatku od towarów i usług zarejestrowanym jako czynny podatnik VAT, składa deklaracje VAT-7 oraz odprowadza podatek należny. U Wnioskodawcy występuje sprzedaż zwolniona (np. przychody z tytułu czynszu w zasobie mieszkalnym) oraz sprzedaż opodatkowana (przychody z tytułu czynszu w lokalach użytkowych i opłaty za refakturowane media obliczane odrębnie od czynszu).

W związku ze staraniem się o dofinansowanie inwestycji projektu pod nazwą „Likwidacja acekolu na ścianach budynku wielorodzinnego (...)”. Prace będą wykonywane w budynku, który jest własnością Spółki. Wydatki Spółki związane z planowaną modernizacją, na którą Spółka chce pozyskać dofinansowanie zostaną udokumentowane fakturami VAT wystawionymi przez wykonawców. W obecnej chwili w budynku tym znajdują się lokale mieszkalne i są wynajmowane na własny rachunek na cele mieszkaniowe. Po wykonaniu prac modernizacyjnych przeznaczenie budynku nie ulegnie zmianie, dalej będzie wykorzystywany przez najemców do celów mieszkaniowych. Przychody z tytułu wynajmu lokali mieszkalnych, jakie są zobowiązani wnosić najemcy obejmują czynsz (zwolniony od VAT) oraz opłaty za media (opodatkowane).

Umowy na dostawę mediów zawierane są przez Spółkę i rozliczane z najemcami według indywidualnego zużycia według faktycznie poniesionych kosztów bez dodatkowych obciążeń. Najemcy zobowiązani są do uiszczania opłat z tytułu dostarczenia wody do lokali mieszkalnych wraz z odprowadzeniem ścieków i centralnego ogrzewania. Lokale mieszkalne wyposażone są w wodomierze, na podstawie których rozliczane jest zużycie wody wraz z odprowadzeniem ścieków między poszczególnych najemców, którzy obciążani są miesięcznie zaliczkowo, a następnie rozliczani dwa razy do roku na podstawie faktycznego zużycia z doliczeniem różnic wynikających ze wskazań licznika głównego z sumą podliczników. Zużycie centralnego ogrzewania rozliczane jest na podstawie podzielenia wskazań głównego licznika znajdującego się w budynku na powierzchnię mieszkalną całego budynku i pomnożenie jej przez powierzchnię wynajętą.

Przy tak przedstawionym opisie sprawy wątpliwości Wnioskodawcy sprowadzają się do rozstrzygnięcia kwestii, czy Spółka ma możliwość częściowego odliczenia podatku VAT (obniżenie podatku należnego o podatek naliczony) wynikającego z faktur VAT dokumentujących poniesione wydatki w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Likwidacja acekolu na ścianach budynku wielorodzinnego (...)”.

W cytowanym wyżej art. 86 ustawy ustawodawca zezwolił na odliczenie podatku naliczonego w zakresie, w jakim i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

Rozpatrując kwestię prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony, należy mieć na uwadze, że system odliczenia ma na celu całkowite uwolnienie przedsiębiorcy od ciężaru podatku VAT zapłaconego lub podlegającego zapłacie w ramach prowadzonej przez niego działalności gospodarczej. Natomiast nie daje uprawnień do odliczenia w przypadku czynności będących zwolnionych od podatku oraz poza zakresem działalności gospodarczej. Oznacza to, że podatnik nie może domagać się prawa do odliczenia podatku naliczonego nie płacąc podatku należnego.

Z opisu sprawy wynika, że wykonywana w ramach modernizacji budynku likwidacja acekolu dotyczy ścian budynku wielorodzinnego, który jest wynajmowany na cele mieszkaniowe. Natomiast refakturowanie na rzecz najemców kosztów mediów (dostarczanie wody wraz z odprowadzaniem ścieków i centralnego ogrzewania) dotyczy tylko faktu zużycia przez najemcę tych mediów. Po wykonaniu prac modernizacyjnych, o których mowa powyżej przeznaczenie budynku nie zmieni się i będzie nadal wykorzystywany – jak twierdzi Wnioskodawca – do czynności zwolnionych od podatku.

W tej sytuacji należy zgodzić się ze stanowiskiem Zainteresowanego, że Spółce nie będzie przysługiwało prawo do częściowego odliczenia podatku naliczonego od wydatków ponoszonych na modernizację budynku, gdyż nie wystąpi związek przyczynowo-skutkowy, który decydowałby o prawie do odliczenia podatku związanego z kosztami ponoszonymi na modernizację, bowiem będą służyły czynnościom zwolnionym od podatku VAT. Należy zauważyć, że koszty przenoszone na rzecz podmiotów użytkujących lokale, dotyczą wyłącznie mediów, tj. wody, ścieków, centralnego ogrzewania. Natomiast planowana modernizacja Budynku będzie dotyczyć prac w budynku, które nie będą wiązać się z zużyciem mediów.

Mając na uwadze powołane przepisy prawa oraz przedstawiony opis sprawy należy stwierdzić, że w związku z realizacją przyszłego zadania inwestycyjnego, będącego przedmiotem dofinansowania, Spółka nie ma możliwości częściowego odliczenia podatku VAT (obniżenie podatku należnego o podatek naliczony) wynikającego z faktur VAT dokumentujących ponoszone wydatki związane z opisanym powyżej zdarzeniem przyszłym.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Tut. Organ nadmienia, że wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie, wynikające z opisu sprawy bądź własnego stanowiska, które nie zostały objęte pytaniem wskazanym we wniosku, nie mogą być – zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej – rozpatrzone. W szczególności dotyczy to kwestii zwolnienia od podatku usług w zakresie wynajmowania nieruchomości o charakterze mieszkalnym oraz sposobu rozliczania i opodatkowania czynności „refakturowania” mediów.

Należy zauważyć, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. Należy zatem zaznaczyć, że wydając przedmiotową interpretację tut. Organ oparł się na informacji, że efekty realizacji opisanej powyżej inwestycji Wnioskodawca będzie wykorzystywał do czynności zwolnionych od podatku oraz czynności opodatkowanych. Powyższe stwierdzenie przyjęto jako element opisanego zdarzenia przyszłego i nie było ono przedmiotem analizy. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

  1. z zastosowaniem art. 119a;
  2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2017 r., poz. 1369, z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.