0112-KDIL2-3.4012.671.2018.1.IP | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego od zakupionych towarów i usług w związku z realizacją operacji.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r., poz. 800, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 4 grudnia 2018 r. (data wpływu 11 grudnia 2018 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego od zakupionych towarów i usług w związku z realizacją operacji – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 11 grudnia 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego od zakupionych towarów i usług w związku z realizacją operacji.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

A. jest stowarzyszeniem posiadającym osobowość prawną, działającym na terenie Gminy. Stowarzyszenie swoją działalność opiera na pracy społecznej członków. Majątek A. powstaje ze składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów, dotacji oraz ofiarności publicznej. Jednym z celów Stowarzyszenia jest promocja rozwoju sportu, rekreacji, wychowania fizycznego i turystyki. Chcąc stworzyć mieszkańcom miejscowości możliwość aktywnego wypoczynku A. podpisał umowę z Zarządem Województwa o przyznanie pomocy na realizację operacji w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”. Zgodnie z postanowieniami umowy, Stowarzyszenie zobowiązuje się do realizacji operacji pod nazwą „Utworzenie miejsca rekreacji (...)” w ramach którego zostanie zakupiona: sauna beczka, zjazd linowy, lampy solarne oraz monitoring. Finalny efekt operacji wzbogaci ofertę rekreacyjną i turystyczną miejscowości oraz podniesie jakość życia mieszkańców, nie będzie wykorzystywany do czynności opodatkowanych podatkiem VAT, będzie służył do czynności niepodlegających opodatkowaniu, ponieważ będzie on ogólnodostępny i nieodpłatny. Wszystkie faktury dokumentujące wydatki związane z realizacją tego zadania będą wystawiane na A., który nie jest czynnym podatnikiem podatku VAT i nie składa deklaracji VAT-7.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy A. będzie przysługiwać prawo do odliczenia podatku VAT od zakupionych towarów i usług sfinansowanych ze środków dotacji na „Utworzenie miejsca rekreacji (...)”?

Zdaniem Wnioskodawcy, w przedstawionym zdarzeniu przyszłym A. nie ma możliwości odliczenia podatku VAT, gdyż utworzenie miejsca rekreacji nie będzie służyć do świadczenia usług opodatkowanych podatkiem VAT. Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, odliczenie podatku naliczonego możliwe jest wtedy, kiedy nabywane towary i usługi będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. W powyższej inwestycji warunek ten nie będzie spełniony, ponieważ A. nie będzie pobierał od nikogo żadnych opłat z tytułu korzystania z wyżej wymienionej inwestycji. Jej celem będzie zaspokojenie zbiorowych potrzeb wspólnoty. Będzie ona ogólnodostępna i nieodpłatna a efekty powstałe w wyniku realizacji projektu, nie będą związane w żaden sposób z czynnościami opodatkowanymi podatkiem VAT.

Reasumując, odliczenie podatku VAT od zakupionych towarów i usług sfinansowanych ze środków dotacji dla A. nie będzie możliwe, ponieważ towary i usługi nabywane w związku z realizacją ww. operacji wykorzystywane będą przez A. do czynności niepodlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r., poz. 2174, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Stosownie do art. 15 ust. 2 ustawy, działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

W myśl art. 86 ust. 1 ustawy, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Na mocy art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Ustawodawca zapewnił podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, to jest m.in. tego, że zakupy są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy. Przepis ten określa listę wyjątków, które pozbawiają podatnika prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7 (art. 88 ust. 4 ustawy).

Z przepisów ustawy wynika zatem, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje tylko zarejestrowanym, czynnym podatnikom podatku od towarów i usług oraz jedynie w takim przypadku, gdy dokonywane zakupy mają związek z transakcjami opodatkowanymi podatnika, tj. takimi, których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Przedstawiona w art. 86 ust. 1 ustawy zasada wyłącza więc możliwość dokonywania odliczeń podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca jest stowarzyszeniem posiadającym osobowość prawną. Stowarzyszenie swoją działalność opiera na pracy społecznej członków. Majątek Stowarzyszenia powstaje ze składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów, dotacji oraz ofiarności publicznej. Jednym z celów Stowarzyszenia jest promocja rozwoju sportu, rekreacji, wychowania fizycznego i turystyki. Chcąc stworzyć mieszkańcom miejscowości możliwość aktywnego wypoczynku Wnioskodawca podpisał umowę z Zarządem Województwa o przyznanie pomocy na realizację operacji w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”. Zgodnie z postanowieniami umowy, Stowarzyszenie zobowiązuje się do realizacji operacji, w ramach której zostanie zakupiona: sauna beczka, zjazd linowy, lampy solarne oraz monitoring. Finalny efekt operacji wzbogaci ofertę rekreacyjną i turystyczną miejscowości oraz podniesie jakość życia mieszkańców, nie będzie wykorzystywany do czynności opodatkowanych podatkiem VAT, będzie służył do czynności niepodlegających opodatkowaniu, ponieważ będzie on ogólnodostępny i nieodpłatny. Wszystkie faktury dokumentujące wydatki związane z realizacją tego zadania będą wystawiane na Wnioskodawcę, który nie jest czynnym podatnikiem podatku VAT i nie składa deklaracji VAT-7.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą stwierdzenia, czy będzie przysługiwać mu prawo do odliczenia podatku VAT od zakupionych towarów i usług sfinansowanych ze środków dotacji na „Utworzenie miejsca rekreacji (...)”.

Zgodnie z powołanymi wyżej przepisami, rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ustawy uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Ponadto art. 88 ust. 4 ustawy wyklucza odliczenie w odniesieniu do podmiotów niebędących zarejestrowanymi, czynnymi podatnikami podatku VAT.

W omawianej sprawie warunki uprawniające do odliczenia nie będą spełnione, gdyż Stowarzyszenie nie jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług, a efekt operacji – jak wynika z wniosku – nie będzie wykorzystywany do czynności opodatkowanych podatkiem VAT, będzie służył do czynności niepodlegających opodatkowaniu, ponieważ będzie on ogólnodostępny i nieodpłatny. Zatem Wnioskodawca nie będzie mieć prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją operacji.

Podsumowując, skoro Wnioskodawca nie jest czynnym, zarejestrowanym podatnikiem VAT, a efekty operacji pod nazwą „Utworzenie miejsca rekreacji (...)” nie będą wykorzystywane przez Zainteresowanego do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT, to – zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy – nie będzie mieć On prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją ww. operacji.

W konsekwencji stanowisko Wnioskodawcy oceniono jako prawidłowe.

Ponadto tutejszy organ nadmienia, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie z opisem sprawy podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, niniejsza interpretacja została wydana w oparciu o opis sprawy przedstawiony przez Wnioskodawcę, w tym w szczególności o informację, że Stowarzyszenie nie jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług, a efekt operacji nie będzie wykorzystywany do czynności opodatkowanych podatkiem VAT. Zatem w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy udzielona odpowiedź straci swą aktualność.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

  1. z zastosowaniem art. 119a;
  2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2018 r., poz. 1302, z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.