0112-KDIL2-3.4012.181.2017.1.AG | Interpretacja indywidualna

Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego od zakupów towarów i usług związanych z projektem pn. „(...)”.
0112-KDIL2-3.4012.181.2017.1.AGinterpretacja indywidualna
 1. gmina
 2. prawo do odliczenia
 3. projekt
 4. termomodernizacja
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Podatnicy i płatnicy

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 23 maja 2017 r. (data wpływu 30 maja 2017 r.), uzupełnionym pismem z dnia 6 lipca 2017 r. (data wpływu 12 lipca 2017 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego od zakupów towarów i usług związanych z projektem pn. „(...)” – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 30 maja 2017 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego od zakupów towarów i usług związanych z projektem pn. „(...)”. Wniosek uzupełniono w dniu 12 lipca 2017 r. o wskazanie adresu elektronicznego w systemie ePUAP.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Gmina jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Gmina składa miesięczne deklaracje VAT-7. Od dnia 1 stycznia 2017 r. Gmina dokonuje scentralizowanych rozliczeń podatku VAT ze swoimi jednostkami organizacyjnymi.

W sierpniu 2017 r. Gmina rozpocznie realizację projektu „(...)”.

Przedsięwzięcie to będzie realizowane przy współfinansowaniu środkami Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Osi Priorytetowej IV – Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna; Działanie 4.3 – Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej; Poddziałanie 4.3.2 – Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – RIT Subregionu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2014-2020.

Projekt ten będzie obejmował następujący zakres robót budowlanych:

 1. Ocieplenie ścian zewnętrznych budynku płytami styropianowymi o grubości 12 cm oraz ościeży okiennych i nadproży styropianem o grubości 3 cm, w tym wykonanie robót elewacyjnych i wykończeniowych.
 2. Ocieplenie dachu między krokwiami wełną mineralną o grubości 18 cm.
 3. Ocieplenie stropu piwnicy styropianem o grubości 5 cm.
 4. Ocieplenie ścian zewnętrznych piwnicy (ścian fundamentowych) płytami styroduru ekstrudowego o grubości 10 cm (od wysokości istniejącego gzymsu do głębokości ok. 20 cm poniżej opaski betonowej).
 5. Wymiana okien na nowe z PCV, pięciokomorowe, niskoemisyjne z wkładem szybowym zespolonym o współczynniku przenikalności termicznej U = 1,1 [W/m2*K].
 6. Wymiana drzwi na nowe aluminiowe z wypełnieniem pełnym, izolowane termicznie o współczynniku przenikania 1,7 W/m²K, przeszklenie drzwi zewnętrznych z wkładów szybowych o współczynniku przenikania ciepła 1,1 W/m2K.
 7. Wykonanie nowego systemu ogrzewania niskotemperaturowego o parametrach obliczeniowych 500/300C. Wykonanie rozdziału poziomego systemu na obiegi parteru i piętra z oddzielną regulacją temperatury wody zasilającej i pompami obiegowymi.
 8. Wykonanie kotłowni kondensacyjnej jednofunkcyjnej (kocioł o mocy 35 kW), sterowanie kotłem i od temperatury zewnętrznej (porodówka) i od wewnętrznej na kondygnacjach.
 9. Wykonanie systemu wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej o wydajności równej przynajmniej 3 wymian z odzyskiem ciepła. Zastosowanie centrali recyrkulacyjnej z rekuperatorem dla wymaganej ilości powietrza wentylacyjnego oraz czujników CO2 do sterowania ilością powietrza wentylacyjnego.
 10. Wykonanie systemu BMS w oparciu o sterowniki swobodnie programowalne. Zainstalowanie programu komunikacyjnego i komputera serwisowego dla ciągłej optymalizacji pracy systemu i minimalizacji zużycia energii oraz dla pełnego monitoringu uzyskiwanych efektów energetycznych.
 11. Wykonanie systemu solarnego z zasobnikiem jako podgrzewanie ciepłej wody w lecie oraz podgrzewanie wstępne w okresach przejściowych oraz
 12. Zainstalowanie miejscowych pojemnościowych podgrzewaczy ciepłej wody w łazienkach dla dogrzewania ciepłej wody po wyjściu z zasobnika solarnego.
 13. Roboty ogólnobudowlane piwnicy (pomieszczenie kotłowni) oraz poddasza (pomieszczenie wentylatorni) a także parteru i piętra (pomieszczenia biurowe).
 14. Roboty elektryczne piwnicy oraz poddasza, a także parteru i piętra.

Budynek, w którym zostanie przeprowadzony projekt, po zakończeniu jego realizacji zostanie przekazany w trwały zarząd Gminnemu Ośrodkowi, tj. gminnej jednostce budżetowej. Budynek stanowić będzie siedzibę Gminnego Ośrodka.

Gminny Ośrodek będzie wykorzystywał modernizowany budynek do realizacji zadań własnych Gminy z zakresu pomocy społecznej, w zakresie których Gmina nie jest podatnikiem podatku od towarów i usług. Ponadto Gminny Ośrodek świadczył będzie usługi pomocy społecznej podlegające zwolnieniu z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 22 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r., poz. 710, z późn. zm).

W celu zapewnienia bezpieczeństwa swoim pracownikom, Gminny Ośrodek zawrze porozumienie administracyjne ze Strażą Gminną, na mocy którego, w zamian za ochronę, udostępni on nieodpłatnie pomieszczenia tejże Straży.

Działalność Straży Gminnej polega na realizacji zadań własnych gminy w zakresie ochrony porządku publicznego i nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT.

Gminny Ośrodek oraz Urząd Gminy, w którego strukturach znajduje się Straż Gminna, są jednostkami organizacyjnymi Gminy i wspólnie z nią dokonują od dnia 1 stycznia 2017 r. scentralizowanych rozliczeń podatku VAT. Wszelkie czynności dokonywane pomiędzy tymi jednostkami są czynnościami wewnętrznymi, niepodlegającymi opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Po zakończeniu inwestycji Gmina nie planuje wykorzystania przedmiotowego budynku do wykonywania czynności opodatkowanych takich jak wynajem czy dzierżawa pomieszczeń. W związku z powyższym wydatki poniesione na realizację projektu „(...)” będą związane tylko z działalnością niepodlegającą i zwolnioną z podatku VAT.

Wydatki ponoszone przez Gminę na realizację Projektu będą dokumentowane fakturami wystawionymi na Gminę.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy Gminie przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego od zakupów towarów i usług związanych z projektem „(...)”?

Zdaniem Wnioskodawcy, nie przysługuje mu prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego od zakupów towarów i usług związanych z projektem „(...)”.

Uzasadnienie stanowiska Gminy.

Z art. 15 ust. 6 ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r., poz. 710, z późn. zm.) wynika, że nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy, w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Stosownie natomiast do treści art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy o VAT, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Z treści powyższych regulacji wynika, że prawo do odliczenia podatku naliczonego przysługuje podatnikom VAT tylko wtedy, gdy nabyte towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

Gminny Ośrodek i Straż Gminna są jednostkami powołanymi w celu realizacji zadań własnych gminy. W tym zakresie zgodnie z art. 15 ust. 6 ustawy o podatku VAT, jednostki te nie działają jako podatnicy podatku VAT.

Gminny Ośrodek wykonuje ponadto zadania, w zakresie których występuje jako podatnik VAT. Czynności te są zwolnione z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 22 ustawy o VAT.

W konsekwencji stwierdzić należy, że budynek, w którym będzie realizowany projekt, służył będzie tylko czynnościom zwolnionym i niepodlegającym opodatkowaniu VAT. Gminie nie będzie przysługiwało więc prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących wydatki na realizację projektu. Nie zostanie spełniony warunek uprawniający do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

W myśl art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r., poz. 1221, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15 ustawy, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Stosownie do art. 86 ust. 2 pkt 1 ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu:

 1. nabycia towarów i usług,
 2. dokonania całości lub części zapłaty przed nabyciem towaru lub wykonaniem usługi.

Z powyższego wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, tzn. takich, których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

Należy zauważyć, że formułując w art. 86 ust. 1 ustawy warunek związku ze sprzedażą opodatkowaną, ustawodawca nie uzależnia prawa do odliczenia od związku zakupu z obecnie wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi. Wystarczającym jest, że z okoliczności towarzyszących nabyciu towarów lub usług przy uwzględnieniu rodzaju prowadzonej przez podatnika działalności gospodarczej wynika, że zakupy te dokonane są w celu ich wykorzystania w ramach jego działalności opodatkowanej.

W każdym przypadku należy dokonać oceny, czy intencją podatnika wykonującego określone czynności, z którymi łączą się skutki podatkowo-prawne, było wykonywanie czynności opodatkowanych.

Ponadto podkreślić należy, że ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w całości lub w części, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno przesłanek pozytywnych, wynikających z art. 86 ust. 1 ustawy oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy. Przepis ten określa listę wyjątków, które pozbawiają podatnika prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Jedno z takich ograniczeń zostało wskazane w art. 88 ust. 3a pkt 2 ustawy, zgodnie z którym nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego faktury w przypadku gdy transakcja udokumentowana fakturą nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku.

Oznacza to, że podatnik nie może skorzystać z prawa do odliczenia w odniesieniu do podatku, który jest należny wyłącznie z tego względu, że został wykazany na fakturze w sytuacji, gdy transakcja nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku.

Natomiast na podstawie art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Zgodnie z powyższą regulacją, z prawa do odliczenia podatku skorzystać mogą wyłącznie podatnicy, którzy są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni.

Zatem, aby podmiot mógł skorzystać z prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony związany z dokonanym nabyciem towarów i usług, w pierwszej kolejności winien spełnić przesłanki umożliwiające uznanie go – dla tej czynności – za podatnika podatku od towarów i usług, działającego w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Stosownie do art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza – w myśl art. 15 ust. 2 ustawy – obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Należy zauważyć, że w świetle art. 15 ust. 6 ustawy, nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Jak wynika z powyższego, wyłączenie organów władzy publicznej z kategorii podatnika ma charakter podmiotowo-przedmiotowy.

W świetle wskazanych unormowań, jednostki samorządu terytorialnego na gruncie podatku od towarów i usług występować mogą w dwoistym charakterze:

 • podmiotów niebędących podatnikami, gdy realizują zadania nałożone na nich odrębnymi przepisami prawa, oraz
 • podatników podatku od towarów i usług, gdy wykonują czynności na podstawie umów cywilnoprawnych.

Kryterium podziału stanowi charakter wykonywanych czynności: czynności o charakterze publicznoprawnym wyłączają te podmioty z kategorii podatników, natomiast czynności o charakterze cywilnoprawnym skutkują uznaniem tych podmiotów za podatników podatku od towarów i usług, a realizowane przez nie odpłatne dostawy towarów i świadczenie usług podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Z powołanych wyżej przepisów wynika, że jednostki samorządu terytorialnego są podatnikami podatku od towarów i usług jedynie w zakresie wszelkich czynności, które mają charakter cywilnoprawny, tzn. są przez nie realizowane na podstawie umów cywilnoprawnych. Bowiem tylko w tym zakresie ich czynności mają charakter działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy.

Stosownie do przepisu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446, z późn. zm.), gmina wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Natomiast zgodnie z art. 6 ust. 1 ww. ustawy, do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów. Do zadań własnych gminy należy zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty (art. 7 ust. 1 cyt. ustawy). W szczególności zadania własne obejmują m.in. sprawy pomocy społecznej, w tym ośrodków i zakładów opiekuńczych (art. 7 ust. 1 pkt 6 ustawy) oraz porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej, w tym wyposażenia i utrzymania gminnego magazynu przeciwpowodziowego (art. 7 ust. 1 pkt 14 ustawy).

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca (Gmina) jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Gmina składa miesięczne deklaracje VAT-7. Od dnia 1 stycznia 2017 r. Gmina dokonuje scentralizowanych rozliczeń podatku VAT ze swoimi jednostkami organizacyjnymi. W sierpniu 2017 r. Gmina rozpocznie realizację projektu „(...)”. Przedsięwzięcie to będzie realizowane przy współfinansowaniu środkami Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Osi Priorytetowej IV – Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna; Działanie 4.3 – Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej; Poddziałanie 4.3.2 – Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – RIT Subregionu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2014-2020.

Projekt ten będzie obejmował następujący zakres robót budowlanych:

 1. Ocieplenie ścian zewnętrznych budynku płytami styropianowymi o grubości 12 cm oraz ościeży okiennych i nadproży styropianem o grubości 3 cm, w tym wykonanie robót elewacyjnych i wykończeniowych.
 2. Ocieplenie dachu między krokwiami wełną mineralną o grubości 18 cm.
 3. Ocieplenie stropu piwnicy styropianem o grubości 5 cm.
 4. Ocieplenie ścian zewnętrznych piwnicy (ścian fundamentowych) płytami styroduru ekstrudowego o grubości 10 cm (od wysokości istniejącego gzymsu do głębokości ok. 20 cm poniżej opaski betonowej).
 5. Wymiana okien na nowe z PCV, pięciokomorowe, niskoemisyjne z wkładem szybowym zespolonym o współczynniku przenikalności termicznej U = 1,1 [W/m2*K].
 6. Wymiana drzwi na nowe aluminiowe z wypełnieniem pełnym, izolowane termicznie o współczynniku przenikania 1,7 W/m²K, przeszklenie drzwi zewnętrznych z wkładów szybowych o współczynniku przenikania ciepła 1,1 W/m2K.
 7. Wykonanie nowego systemu ogrzewania niskotemperaturowego o parametrach obliczeniowych 500/300C. Wykonanie rozdziału poziomego systemu na obiegi parteru i piętra z oddzielną regulacją temperatury wody zasilającej i pompami obiegowymi.
 8. Wykonanie kotłowni kondensacyjnej jednofunkcyjnej (kocioł o mocy 35 kW), sterowanie kotłem i od temperatury zewnętrznej (porodówka) i od wewnętrznej na kondygnacjach.
 9. Wykonanie systemu wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej o wydajności równej przynajmniej 3 wymian z odzyskiem ciepła. Zastosowanie centrali recyrkulacyjnej z rekuperatorem dla wymaganej ilości powietrza wentylacyjnego oraz czujników CO2 do sterowania ilością powietrza wentylacyjnego.
 10. Wykonanie systemu BMS w oparciu o sterowniki swobodnie programowalne. Zainstalowanie programu komunikacyjnego i komputera serwisowego dla ciągłej optymalizacji pracy systemu i minimalizacji zużycia energii oraz dla pełnego monitoringu uzyskiwanych efektów energetycznych.
 11. Wykonanie systemu solarnego z zasobnikiem jako podgrzewanie ciepłej wody w lecie oraz podgrzewanie wstępne w okresach przejściowych.
 12. Zainstalowanie miejscowych pojemnościowych podgrzewaczy ciepłej wody w łazienkach dla dogrzewania ciepłej wody po wyjściu z zasobnika solarnego.
 13. Roboty ogólnobudowlane piwnicy (pomieszczenie kotłowni) oraz poddasza (pomieszczenie wentylatorni) a także parteru i piętra (pomieszczenia biurowe).
 14. Roboty elektryczne piwnicy oraz poddasza, a także parteru i piętra.

Budynek, w którym zostanie przeprowadzony projekt, po zakończeniu jego realizacji zostanie przekazany w trwały zarząd Gminnemu Ośrodkowi, tj. gminnej jednostce budżetowej. Budynek stanowić będzie siedzibę Gminnego Ośrodka. Gminny Ośrodek będzie wykorzystywał modernizowany budynek do realizacji zadań własnych Gminy z zakresu pomocy społecznej, w zakresie których Gmina nie jest podatnikiem podatku od towarów i usług. Ponadto Gminny Ośrodek świadczył będzie usługi pomocy społecznej podlegające zwolnieniu z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 22 ustawy o podatku od towarów i usług. W celu zapewnienia bezpieczeństwa swoim pracownikom, Gminny Ośrodek zawrze porozumienie administracyjne ze Strażą Gminną, na mocy którego, w zamian za ochronę, udostępni on nieodpłatnie pomieszczenia tejże Straży. Działalność Straży Gminnej polega na realizacji zadań własnych gminy w zakresie ochrony porządku publicznego i nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT. Gminny Ośrodek oraz Urząd Gminy, w którego strukturach znajduje się Straż Gminna, są jednostkami organizacyjnymi Gminy i wspólnie z nią dokonują od dnia 1 stycznia 2017 r. scentralizowanych rozliczeń podatku VAT. Wszelkie czynności dokonywane pomiędzy tymi jednostkami są czynnościami wewnętrznymi, niepodlegającymi opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Po zakończeniu inwestycji Gmina nie planuje wykorzystania przedmiotowego budynku do wykonywania czynności opodatkowanych takich jak wynajem czy dzierżawa pomieszczeń. W związku z powyższym wydatki poniesione na realizację projektu będą związane tylko z działalnością niepodlegającą i zwolnioną od podatku VAT. Wydatki ponoszone przez Gminę na realizację Projektu będą dokumentowane fakturami wystawionymi na Gminę.

W rozpatrywanej sprawie wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą stwierdzenia, czy w związku z realizacją projektu Gminie będzie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Zgodnie z powołanymi wyżej przepisami, rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ustawy uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane przez zarejestrowanego, czynnego podatnika podatku VAT w ramach działalności gospodarczej do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

Podstawowym warunkiem, którego spełnienie należy zatem analizować w aspekcie prawa do odliczenia podatku VAT, jest związek dokonywanych nabyć towarów i usług ze sprzedażą uprawniającą do dokonywania takiego odliczenia, czyli sprzedażą generującą podatek należny. W omawianej sprawie związek taki nie będzie występował, bowiem zakup towarów i usług w ramach realizowanego projektu w części nie będzie miał w ogóle związku z prowadzoną działalnością gospodarczą w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy (realizacja zadań własnych Gminy i nieodpłatne udostępnienie pomieszczeń Straży Gminnej, która to czynność – zdaniem Wnioskodawcy – nie podlega opodatkowaniu VAT), a w pozostałej części będzie miał związek z prowadzoną działalnością gospodarczą zwolnioną od podatku (usługi z zakresu pomocy społecznej). Zatem nabywane w ramach realizacji projektu towary i usługi nie będą miały związku z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług.

Biorąc pod uwagę powołane przepisy w kontekście przedstawionego opisu sprawy należy stwierdzić, że w analizowanej sprawie – pomimo, że Wnioskodawca jest czynnym, zarejestrowanym podatnikiem VAT – warunki wskazane w art. 86 ust. 1 ustawy, uprawniające do odliczenia nie będą spełnione, gdyż efekty realizacji tego zadania nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. Tym samym Zainteresowany nie będzie miał prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących wydatki związane z realizacją przedmiotowego projektu.

Podsumowując, w związku z realizacją projektu pn. „(...)”, Gminie nie będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy oceniono jako prawidłowe.

Należy zauważyć, że stosownie do przepisu art. 14b § 3 Ordynacji podatkowej, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Należy zatem zaznaczyć, że wydając przedmiotową interpretację tut. Organ oparł się na wynikającym z treści wniosku opisie przedstawionego zdarzenia przyszłego. W szczególności istotna dla przyjętego rozstrzygnięcia była informacja, że Gmina – oprócz czynności pozostających poza działalnością gospodarczą (zadania własne) oraz czynności zwolnionych od VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 22 ustawy – nie planuje wykorzystywać budynku będącego przedmiotem opisanej inwestycji do wykonywania czynności opodatkowanych. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu opisanego zdarzenia przyszłego, wydana interpretacja straci swoją aktualność.

Podkreślenia wymaga, że niniejsza interpretacja nie rozstrzyga w zakresie prawidłowości przyporządkowania wykonywanych przez Wnioskodawcę czynności do czynności zwolnionych oraz do czynności niepodlegających opodatkowaniu, gdyż nie było to przedmiotem wniosku i nie zadano pytania w tym zakresie. Tutejszy organ przyjął te informacje jako element przedstawionego zdarzenia przyszłego.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

 1. z zastosowaniem art. 119a;
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2017 r., poz. 1369, z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.

© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.