0112-KDIL2-2.4012.542.2017.1.AP | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego od wydatków na przygotowanie nieruchomości do sprzedaży.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 26 października 2017 r. (data wpływu 26 października 2017 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego od wydatków na przygotowanie nieruchomości do sprzedaży – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 26 października 2017 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego od wydatków na przygotowanie nieruchomości do sprzedaży.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny oraz zdarzenie przyszłe.

Gmina (dalej: Gmina lub Wnioskodawca) jest zarejestrowana na potrzeby podatku od towarów i usług (dalej również: VAT), jako podatnik VAT czynny.

Do zakresu działania Gminy zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (dalej: ustawa o samorządzie gminnym) należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów. Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy o samorządzie gminnym, do zadań Gminy należy m.in. zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty w zakresie gospodarki nieruchomościami.

Wnioskodawca jest właścicielem nieruchomości, położonych na jego terenie (zarówno nieruchomości gruntowych, jak i lokali/budynków). Gmina dokonuje dostawy przedmiotowych nieruchomości. Co do zasady, transakcje te korzystają ze zwolnienia z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9, 10 lub l0a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (dalej: ustawa o VAT). W niektórych przypadkach sprzedaż nieruchomości podlega opodatkowaniu VAT według właściwej stawki VAT (transakcja po stronie Gminy wiąże się z naliczeniem kwoty podatku należnego i odprowadzeniem go do Urzędu Skarbowego).

Przed dokonaniem dostawy nieruchomości Gmina nabywa od zewnętrznych kontrahentów usługi niezbędne do przygotowania nieruchomości do sprzedaży, takie jak: usługi geodezyjne, wyceny nieruchomości (w szczególności usługi sporządzenia operatów szacunkowych), ogłoszenia w prasie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, uzyskanie wypisu i wyrysu z rejestru gruntów, budynków lub lokali, uzyskanie odpisu z księgi wieczystej, etc.

Kontrahenci wystawiają na rzecz Gminy faktury VAT, wykazując na niej kwotę podatku według właściwej stawki VAT, bądź też w wybranych przypadkach – dokumentują wykonane świadczenia rachunkami bez kwot podatku należnego. Ponadto, w przypadku wypisów i wyrysów z rejestru gruntów, budynków lub lokali, Gmina ponosi koszty wydania ich przez starostwo powiatowe. Wydanie wypisów i wyrysów dokumentowane jest przez starostwo powiatowe w formie tzw. dokumentów obliczenia opłaty (bez wykazanych na nich kwot podatku należnego).

Po sporządzeniu operatu szacunkowego – określającego wartość nieruchomości (zabudowanej, niezabudowanej, rolnej czy też lokalu mieszkalnego) zbywanej w drodze przetargu lub też w trybie bezprzetargowym – Gmina ustala cenę nieruchomości (określoną w Zarządzeniu Burmistrza o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży). Cena może być wyższa od wartości określonej w operacie szacunkowym. Ostateczna cena nieruchomości to suma wartości nieruchomości (gruntu/budynku/lokalu) oraz wartości kosztów, jakie Gmina poniosła na przygotowanie nieruchomości do sprzedaży. Nabywca nieruchomości, na podstawie protokołu z przetargu lub protokołu z rokowań zobowiązuje się do zapłaty za nabywaną nieruchomość oraz do pokrycia kosztów przygotowania nieruchomości do sprzedaży. Powyższe czynności dokumentowane są jedną fakturą VAT wystawianą przez Gminę z tytułu dostawy nieruchomości i jednocześnie obciążenia kosztami sprzedaży nieruchomości.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy Gminie przysługuje prawo do odliczenia VAT naliczonego od wydatków na przygotowanie nieruchomości do sprzedaży, jeżeli dotyczą one dostawy nieruchomości podlegającej opodatkowaniu VAT, niekorzystającej ze zwolnienia z VAT?

Zdaniem Wnioskodawcy, przysługuje mu prawo do odliczenia VAT naliczonego od wydatków na przygotowanie nieruchomości do sprzedaży, jeżeli dotyczą one dostawy nieruchomości podlegającej opodatkowaniu VAT, niekorzystającej ze zwolnienia z VAT.

Uzasadnienie stanowiska Gminy

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r., poz. 1221, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w zakresie, w jakim towary usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Prawo to przysługuje podatnikowi pod warunkiem, że nie zachodzą przesłanki negatywne, sprecyzowane w art. 88 ustawy.

Celem odliczenia podatku VAT konieczne jest łączne spełnienie następujących przesłanek:

  • wydatek musi zostać poniesiony przez podatnika VAT,
  • wydatek musi mieć związek z dokonywanymi przez podatnika czynnościami opodatkowanymi VAT,
  • nie występują przesłanki negatywne, o których mowa w art. 88 ustawy.

Innymi słowy, obniżenie podatku należnego o kwotę podatku naliczonego możliwe jest jedynie przez podmiot, który występuje w tym zakresie w roli podatnika VAT. Jednocześnie prawo do odliczenia przysługuje jedynie od wydatków poniesionych przez podatnika w związku z wykonywaniem czynności podlegających opodatkowaniu VAT wg różnych stawek.

Stosownie do art. 15 ust. 1 ustawy za podatników uznaje się osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności. Działalność gospodarcza – jak stanowi art. 15 ust. 2 ustawy – obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Z kolei, zgodnie z ust. 6 przedmiotowej regulacji, nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Dostawa nieruchomości dokonywana przez Gminę odbywa się na podstawie umów cywilnoprawnych, w których stroną jest Gmina. W konsekwencji, w tym zakresie, Gmina występuje w charakterze podatnika VAT, zatem pierwszy z warunków odliczenia VAT naliczonego jest spełniony.

Drugim warunkiem niezbędnym do zastosowania prawa do odliczenia VAT naliczonego jest jego związek z wykonywaniem czynności opodatkowanych VAT. Jak wskazano w odpowiedzi na pytanie nr 1, zastosowanie odpowiedniej stawki VAT dla usług związanych ze sprzedażą nieruchomości jest uzależnione, w ocenie Gminy, od stawki zastosowanej dla sprzedaży nieruchomości. W konsekwencji, w przypadku, gdy dla dostawy nieruchomości należy zastosować zwolnienie z VAT (według właściwych regulacji), Gmina nie ma prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego od wydatków na nabycie usług związanych z przygotowaniem do sprzedaży takich nieruchomości. Obciążenie przez Gminę nabywców nieruchomości kosztami dodatkowych usług związanych z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży (zwolnionej z VAT) nie jest bowiem związane z działalnością opodatkowaną VAT Gminy.

Inaczej jest natomiast w przypadku, gdy dostawa nieruchomości dokonywana przez Gminę podlega opodatkowaniu VAT i jednocześnie nie korzysta ze zwolnienia z VAT. W takiej sytuacji bowiem obciążanie przez Gminę nabywców nieruchomości dodatkowymi kosztami związanymi z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży (opodatkowanej VAT) będzie związane z działalnością opodatkowaną VAT Gminy. Gmina w takim przypadku powinna mieć prawo do odliczenia w całości podatku naliczonego wykazanego na fakturach dokumentujących wydatki Gminy na nabycie usług związanych z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży opodatkowanej VAT.

O ile zatem nie zachodzą przesłanki wskazane w art. 88 ustawy, Gmina posiada prawo do odliczenia VAT naliczonego od wydatków na przygotowanie nieruchomości do sprzedaży, jeżeli dotyczą one dostawy nieruchomości podlegającej opodatkowaniu VAT, niekorzystającej ze zwolnienia z VAT.

Stanowisko Gminy znajduje potwierdzenie, przykładowo w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 29 lipca 2015 r., sygn. ITPP1/4512-500/ 15/DM, dotyczącej analogicznej sprawy, w której organ podatkowy wskazał: „w sytuacji, gdy sprzedaż nieruchomości podlega opodatkowaniu właściwą stawką podatku VAT, w przypadku prawidłowo wystawionych faktur Gmina ma/będzie miała prawo do odliczenia podatku naliczonego związanego z wydatkami poniesionymi na nabycie usług rzeczoznawcy, którymi następnie są obciążani nabywcy przedmiotowych nieruchomości”.

Podobnie wypowiedział się Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji indywidualnej z dnia 19 marca 2012 r., sygn. IPTPP1/443-1069/11-7/MW: „Mając zatem na uwadze wskazany wyżej przepis art. 86 ust. 1 ustawy stwierdzić należy, że w przedmiotowej sprawie podstawowy warunek uprawniający do odliczenia podatku od towarów i usług wynikający z faktur dokumentujących nabycie usług rzeczoznawcy zostanie spełniony, jeśli ww. wydatki będą związane z czynnościami opodatkowanymi podatkiem VAT. Zatem Wnioskodawca ma możliwość obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z poniesionymi ww. wydatkami na nabycie usług rzeczoznawcy, związanymi wyłącznie z nieruchomościami, których dostawa podlega opodatkowaniu właściwą stawką podatku VAT”.

Podsumowując, Gminie przysługuje prawo do odliczenia VAT naliczonego od wydatków na przygotowanie nieruchomości do sprzedaży, jeżeli dotyczą one dostawy nieruchomości podlegającej opodatkowaniu VAT, niekorzystającej ze zwolnienia z VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Nadmienić należy, że w niniejszej interpretacji załatwiono wniosek w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego od wydatków na przygotowanie nieruchomości do sprzedaży (pytanie oznaczone we wniosku nr 2). Natomiast wniosek w zakresie ustalenia podstawy opodatkowania dostawy nieruchomości (pytanie oznaczone we wniosku nr 1) został załatwiony interpretacją nr 0112-KDIL2-2.4012.473.2017.1.AP z dnia 13 grudnia 2017 r.

Zaznacza się także, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego w opisie sprawy, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

  1. z zastosowaniem art. 119a;
  2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy:

  • zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia,
  • zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2017 r., poz. 1369, z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.