0112-KDIL2-2.4012.540.2018.1.JK | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją zadania.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r., poz. 800, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 15 października 2018 r. (data wpływu 23 października 2018 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją zadania pn.: „A”– jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 23 października 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją zadania pn.: „A”.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Stowarzyszenie planuje przystąpić do realizacji zadania pod nazwą „A”. Będzie ono realizowane pod warunkiem uzyskania finasowania w ramach projektu grantowego ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. W ramach projektu realizowane będą dwa zadania:

  1. powstaną 2 biblioteczki na książki, niezwiązane z gruntem, które mają pełnić rolę punktów wymiany różnorodnych publikacji. Do biblioteczek zostaną dostarczone nieodpłatnie książki, a także w nich będą umieszczone książki o historii i kulturze LGD. Z biblioteczek mogą korzystać wszyscy mieszkańcy obszaru LGD: szczególnie z grup defaworyzowanych +50 dorośli, dzieci i młodzież, a także do grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – seniorzy, w myśl idei, jaka przyświeca bookcrosing’owi, czyli: weź, przeczytaj, oddaj! Pomysł z „mobilnymi biblioteczkami” powstał w odpowiedzi na zapotrzebowanie dzieci i mieszkańców, którzy mają utrudniony dostęp do publikacji i książek. W okresie wiosennym i letnim sprzyjać będą integracji mieszkańców, którzy na kocach piknikowo i placach zabaw oraz w miejscach gdzie spotykają się mieszkańcy w plenerze. Mobilność biblioteki będzie polegała na udostępnieniu na terenie Gminy X podczas imprez o charakterze rekreacyjnym i stale zapisanych i organizowanych przez rady sołeckie, parafie, OSP typu: „Majówka” xxx, Festyn Rodzinny xxx, Festyn Rodzinny xxx, Festyn rodzinny xxx, Festyn rodzinny xxx, Festyn rodzinny xxx – biblioteczek z książkami. W okresie jesiennym i zimowym czyli sezonowo będą udostępnione dla chętnych mieszkańców Gminy X w świetlicy wiejskiej xxx i w szkole xxx, ze względu na możliwość korzystania z obiektów, które są utrzymywane i opalane w sezonie grzewczym. Biblioteczki będą transportowane we własnym zakresie. Rodzice oraz dziadkowie dzięki biblioteczkom plenerowym będą mogli dawać „dobry przykład” dzieciom i młodzieży chodzić z dziećmi i młodzieżą do plenerowej biblioteczki, czytać, wypożyczać i dzielić się z innymi swoimi książkami. Przysiadając na fotelu przy stoliku lub na kocu mogą nawzajem czytać ulubione pozycje i miło spędzać czas. Z pewnością, biblioteczki sprawią, że mieszkańcy obszaru Gminy X jeszcze chętniej będą sięgali po ciekawą lekturę, a książki uatrakcyjnią spędzanie wolnego czasu z książką. W ramach projektu odbędzie się również spotkanie z lokalnymi miłośnikami historii i kultury obszaru Gminy X. Uzyskane dofinansowanie pozwoli na zakup biblioteczek na książki oraz ebooków, które stanowią element projektu. Zakup czytników pozwoli na korzystanie z ebooków, które będą atrakcyjniejszą formą zachęcającą do czytania. Jest to innowacyjna alternatywa dla książki papierowej. Należy to traktować jako nowoczesny zamiennik książki. Komfort czytania jest podobny. Drugim podzadaniem jest napisanie własnej książki na temat własnej historii rodziny zamieszkującej obszar LGD dzieci, młodzież i dorośli, również seniorzy, na tle uwarunkowań historyczno-kulturowych obszaru LGD. Warunkiem udziału w podzad. 2 jest spełnienie warunku wspólnego pisania książki. Zostanie zorganizowany konkurs na najciekawszą książkę. Dla uczestników przewiduje się nagrody rzeczowe w postaci gier planszowych rozwijających wyobraźnię. Projekt będzie promowany na (...) na stronie Sołectwa xxx.

Stowarzyszenie nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. W trakcie realizacji programu będzie ono jednak otrzymywać faktury na towary i usługi zawierające naliczony podatek VAT. Projekt jest realizowany nieodpłatnie. Przy jego wykonaniu nie będą pobierane żadne odpłatności za wstęp, żadna sprzedaż uboczna itp.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy podatek od towarów i usług zawarty w nabywanych przez Stowarzyszenie towarach i usługach, w związku z realizowanym zadaniem będzie podlegał odliczeniu?

Zdaniem Wnioskodawcy, podatek VAT zawarty w cenie zakupu towarów i usług związanych z realizowanym projektem nie będzie podlegał odliczeniu i będzie stanowić ekonomiczny ciężar Stowarzyszenia, przez co może zostać uznany za koszt kwalifikowalny przy dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej. Nie występuje bowiem związek określony w art. 86 ustawy o podatku od towarów i usług, tj. związek zakupów z czynnościami opodatkowanymi. Dodatkową przesłanką jest też fakt, że Stowarzyszenie nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem VAT, a tylko takiemu przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony, lub całkowite odzyskanie podatku naliczonego.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r., poz. 2174, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Stosownie do treści art. 15 ust. 2 ustawy, działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Natomiast na mocy art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2017 r., poz. 210, z późn. zm.), stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych.

Stowarzyszenie samodzielnie określa swoje cele, programy działania i struktury organizacyjne oraz uchwala akty wewnętrzne dotyczące jego działalności (art. 2 ust. 2 ustawy Prawo o stowarzyszeniach).

Na podstawie art. 34 ustawy Prawo o stowarzyszeniach, stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, według ogólnych zasad określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.

Zaznaczyć należy, że działalność statutowa stowarzyszenia to działalność zgodna z jego statutem, w którym wymienione są cele działalności stowarzyszenia i sposoby ich realizacji. Działalność statutowa nie jest nastawiona na zysk, czyli nie jest to działalność gospodarcza, która w organizacji pozarządowej jest tylko działalnością pomocniczą.

Podstawowe zasady dotyczące odliczania podatku naliczonego zostały sformułowane w art. 86 ust. 1 ustawy. Stosownie do treści tego przepisu, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl przepisu art. 86 ust. 2 pkt 1 ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu:

  1. nabycia towarów i usług,
  2. dokonania całości lub części zapłaty przed nabyciem towaru lub wykonaniem usługi.

Z powyższych regulacji wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, tzn. takich, których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Powyższa zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego przez podmiot niebędący czynnym, zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT oraz podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych.

Podkreślić należy, że ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w całości lub w części, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno przesłanek pozytywnych, wynikających z art. 86 ust. 1 ustawy oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy. Przepis ten określa listę wyjątków, które pozbawiają podatnika prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

I tak, art. 88 ust. 4 ustawy stanowi, że obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

W świetle powyższej regulacji, z prawa do odliczenia podatku skorzystać mogą wyłącznie podatnicy, którzy są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca (Stowarzyszenie) planuje przystąpić do realizacji zadania pod nazwą „A”. Będzie ono realizowane pod warunkiem uzyskania finasowania w ramach projektu grantowego ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. W ramach projektu powstaną dwa zadania. Powstaną dwie biblioteczki na książki, niezwiązane z gruntem, które mają pełnić rolę punktów wymiany różnorodnych publikacji. Do biblioteczek zostaną dostarczone nieodpłatnie książki, a także w nich będą umieszczone książki o historii i kulturze LGD. Z biblioteczek mogą korzystać wszyscy mieszkańcy obszaru LGD. Mobilność biblioteki będzie polegała na udostępnieniu na terenie Gminy podczas imprez o charakterze rekreacyjnym i stale zapisanych i organizowanych – biblioteczek z książkami. Uzyskane dofinansowanie pozwoli na zakup biblioteczek na książki oraz ebooków, które stanowią element projektu. Zakup czytników pozwoli na korzystanie z ebooków, które będą atrakcyjniejszą formą zachęcającą do czytania.

Drugim podzadaniem jest napisanie własnej książki na temat własnej historii rodziny zamieszkującej obszar LGD dzieci, młodzież i dorośli, również seniorzy, na tle uwarunkowań historyczno-kulturowych obszaru LGD. Warunkiem udziału w podzadaniu 2 jest spełnienie warunku wspólnego pisania książki. Zostanie zorganizowany konkurs na najciekawszą książkę. Dla uczestników przewiduje się nagrody rzeczowe w postaci gier planszowych rozwijających wyobraźnię. Projekt będzie promowany na Facebooku na stronie Sołectwa.

Stowarzyszenie nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. W trakcie realizacji programu będzie ono jednak otrzymywać faktury na towary i usługi zawierające naliczony podatek VAT. Projekt jest realizowany nieodpłatnie. Przy jego wykonaniu nie będą pobierane żadne odpłatności za wstęp, żadna sprzedaż uboczna itp.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą kwestii prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących zakup towarów i usług w związku z realizowanym zadaniem.

Zgodnie z powołanymi wyżej przepisami, rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 ustawy uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane przez zarejestrowanego, czynnego podatnika podatku VAT w ramach działalności gospodarczej do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

W omawianej sprawie warunki uprawniające do odliczenia podatku naliczonego nie będą spełnione. Bowiem jak wskazał Wnioskodawca nie jest on zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług, a projekt jest realizowany nieodpłatnie, przy jego wykonaniu nie będą pobierane żadne odpłatności za wstęp, żadna sprzedaż uboczna itp. Zatem Wnioskodawca nie będzie miał prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją przedmiotowego zadania.

Reasumując, Wnioskodawca nie będzie miał prawa do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących nabycie towarów i usług w związku z realizowanym projektem pn.: „A”.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Tutejszy Organ informuje, że organy podatkowe nie są kompetentne do rozstrzygania wątpliwości podatników odnośnie możliwości zaliczania wartości podatku od towarów i usług do kosztów kwalifikowanych. Kwestię tę rozstrzygają bowiem przepisy regulujące zasady korzystania ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej. Zasady i przepisy podatkowe przywołane w uzasadnieniu niniejszej interpretacji mogą być jedynie pomocne Wnioskodawcy przy dokonywaniu oceny, czy podatek VAT w tej sytuacji powinien być kosztem kwalifikowanym.

Zaznacza się także, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego w opisie sprawy, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

  1. z zastosowaniem art. 119a;
  2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2018 r., poz. 1302, z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.