0112-KDIL2-2.4012.307.2018.1.MŁ | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Prawo do odliczenia podatku naliczonego w całości lub w części w związku z realizacją zadania pn.: „Renowacja zabytkowych nagrobków na cmentarzu parafialnym (...)”.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r., poz. 800, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 29 czerwca 2018 r. (data wpływu 10 lipca 2018 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego w całości lub w części w związku z realizacją zadania pn.: „Renowacja zabytkowych nagrobków na cmentarzu parafialnym (...)” – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 10 lipca 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego w całości lub w części w związku z realizacją zadania pn.: „Renowacja zabytkowych nagrobków na cmentarzu parafialnym (...)”.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Stowarzyszenie zawarło w dniu 1 grudnia 2017 r. ze Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania umowę o powierzeniu grantu na renowację pięciu zabytkowych nagrobków na cmentarzu parafialnym w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, Poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego na społeczność” ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

W ramach projektu zostanie przeprowadzona kompleksowa, profesjonalna renowacja pięciu zabytkowych nagrobków z przełomu XIX i XX w. Realizacja zadania zgodnie z podpisaną umową ma charakter społeczny. Celem projektu jest zachowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego i historycznego. Operacja jest zgodna z celami zapisanymi w Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia i kryteriami wyboru operacji. Termin zakończenia operacji to 30 sierpień 2018 r.

Projekt nie jest skierowany na pozyskiwanie jakichkolwiek zysków. Osoba odpowiedzialna za realizację projektu nie będzie otrzymywać z tego tytułu wynagrodzenia.

Koszty realizacji całego projektu wynoszą 29759,85 zł.

Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej, cele statutowe realizuje nieodpłatnie, nie jest płatnikiem VAT w rozumieniu art. 15 ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r., i nie jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług.

Faktury dokumentujące nabycie towarów i usług związane z realizacją przedmiotowej operacji są wystawiane na Wnioskodawcę czyli na Stowarzyszenie.

Wydatki związane z realizacją operacji „Renowacja zabytkowych nagrobków na cmentarzu parafialnym (...)” służą czynnościom niepodlegającym opodatkowaniem podatkiem od towarów i usług.

Stowarzyszenie na podstawie art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług nie ma możliwości odzyskania podatku VAT od wydatków poniesionych w ramach realizacji ww. projektu.

Indywidualna interpretacja podatkowa jest niezbędnym załącznikiem do wniosku o płatność.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy Stowarzyszenie Regionalne ma możliwość odliczenia podatku VAT w całości lub w części, w ramach realizowanego zadania polegającego na renowacji pięciu zabytkowych nagrobków na cmentarzu parafialnym w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, Poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego na społeczność” ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, na podstawie umowy o powierzenie grantu, zawartej w dniu 1 grudnia 2017 r. pomiędzy Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania a Stowarzyszeniem?

Zdaniem Wnioskodawcy, nie prowadzi on działalności gospodarczej i nie jest płatnikiem VAT w rozumieniu art. 15 ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. Wymienione wyżej, nabywane w roku 2018 usługi nie będą służyły czynnościom opodatkowanym podatkiem od towarów i usług. Są one nabywane w ramach realizowanego projektu i na potrzeby projektu, czyli na wdrażanie lokalnej strategii rozwoju w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, Poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego na społeczność” ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. W Związku z powyższym Stowarzyszenie nie będzie mogło w żaden sposób odzyskać poniesionego podatku VAT, dlatego też jest on kosztem kwalifikowalnym w ramach realizowanego działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, Poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego na społeczność” ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r., poz. 1221, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

W myśl art. 15 ust. 2 ustawy, działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Natomiast na mocy art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2017 r., poz. 210) stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych.

Stowarzyszenie samodzielnie określa swoje cele, programy działania i struktury organizacyjne oraz uchwala akty wewnętrzne dotyczące jego działalności (art. 2 ust. 2 ustawy Prawo o stowarzyszeniach).

Na mocy art. 34 ustawy Prawo o stowarzyszeniach, stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, według ogólnych zasad określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.

Zaznaczyć należy, że działalność statutowa stowarzyszenia to działalność zgodna z jego statutem, w którym wymienione są cele działalności stowarzyszenia i sposoby ich realizacji. Działalność statutowa nie jest nastawiona na zysk, czyli nie jest to działalność gospodarcza, która w organizacji pozarządowej jest tylko działalnością pomocniczą.

W myśl art. 86 ust. 1 ustawy, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Według art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Z powyższego wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje zarejestrowany, czynny podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Przedstawiona powyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z zakupem towarów i usług, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

Podkreślić należy, że ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, m.in. tego, że zakupy będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy. Przepis ten określa listę wyjątków, które pozbawiają podatnika prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

I tak na mocy art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

W świetle powyższej regulacji, z prawa do odliczenia podatku skorzystać mogą wyłącznie podatnicy, którzy są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni.

Z opisu sprawy wynika, że Stowarzyszenie zawarło w dniu 1 grudnia 2017 r. ze Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania umowę o powierzeniu grantu na renowację pięciu zabytkowych nagrobków na cmentarzu parafialnym w Janowie Lubelskim w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, Poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego na społeczność” ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. W ramach projektu zostanie przeprowadzona kompleksowa, profesjonalna renowacja pięciu zabytkowych nagrobków z przełomu XIX i XX w. Realizacja zadania zgodnie z podpisaną umową ma charakter społeczny. Celem projektu jest zachowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego i historycznego. Operacja jest zgodna z celami zapisanymi w Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia LGD i kryteriami wyboru operacji. Termin zakończenia operacji to 30 sierpień 2018 r. Projekt nie jest skierowany na pozyskiwanie jakichkolwiek zysków. Osoba odpowiedzialna za realizację projektu nie będzie otrzymywać z tego tytułu wynagrodzenia. Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej, cele statutowe realizuje nieodpłatnie, nie jest płatnikiem VAT w rozumieniu art. 15 ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r., i nie jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług. Faktury dokumentujące nabycie towarów i usług związane z realizacją przedmiotowej operacji są wystawiane na Wnioskodawcę. Wydatki związane z realizacją operacji „Renowacja zabytkowych nagrobków na cmentarzu parafialnym (...)” służą czynnościom niepodlegającym opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Przy tak przedstawionym opisie sprawy Stowarzyszenie ma wątpliwości, czy ma możliwość odliczenia podatku VAT w całości lub w części w związku z realizacją zadania pn.: „Renowacja zabytkowych nagrobków na cmentarzu parafialnym (...)”.

Jak wynika z powołanych powyżej przepisów prawa, rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 ustawy uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Ponadto art. 88 ust. 4 ustawy wyklucza odliczenie w odniesieniu do podmiotów niebędących zarejestrowanymi, czynnymi podatnikami podatku VAT.

W omawianej sprawie warunki uprawniające do odliczenia nie będą spełnione, gdyż Zainteresowany nie jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem podatku VAT, a nabyte towary i usługi nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych tym podatkiem. Jak wskazał Wnioskodawca „Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej, cele statutowe realizuje nieodpłatnie, nie jest płatnikiem VAT w rozumieniu art. 15 ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r., i nie jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług. (...) Wydatki związane z realizacją operacji „Renowacja zabytkowych nagrobków na cmentarzu parafialnym (...)” służą czynnościom niepodlegającym opodatkowaniem podatkiem od towarów i usług”. Zatem Wnioskodawca nie ma prawa do odliczenia podatku naliczonego od wydatków poniesionych z tytułu realizacji ww. projektu.

Podsumowując, w okolicznościach analizowanej sprawy, Wnioskodawca nie ma prawa do odliczenia podatku naliczonego w całości lub części w związku z realizacją zadania polegającego na renowacji pięciu zabytkowych nagrobków na cmentarzu parafialnym.

Tym samym, stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe.

Tutejszy organ informuje, że organy podatkowe nie są kompetentne do rozstrzygania wątpliwości podatników odnośnie możliwości zaliczania wartości podatku od towarów i usług do kosztów kwalifikowanych. Kwestię tę rozstrzygają bowiem przepisy regulujące zasady korzystania ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej. Zasady i przepisy podatkowe przywołane w uzasadnieniu niniejszej interpretacji mogą być jedynie pomocne Wnioskodawcy przy dokonywaniu oceny, czy podatek VAT w tej sytuacji powinien być kosztem kwalifikowanym.

Zaznacza się także, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacji podatkowej, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ jest ściśle związany z przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna przynosi skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego w opisie sprawy, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

  1. z zastosowaniem art. 119a;
  2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2017 r., poz. 1369, z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.